Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 11

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 ja § 331 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk Üldarstiabi 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
eurodes

Pearaha ühe alla 3-aastase kindlustatud isiku kohta

3044

9,30

Pearaha ühe 3- kuni alla 7-aastase kindlustatud isiku kohta

3045

6,84

Pearaha ühe 7- kuni alla 50-aastase kindlustatud isiku kohta

3046

4,06

Pearaha ühe 50- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3047

5,75

Pearaha ühe 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3048

7,01

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut, tasutakse pearaha 1200 kindlustatud isiku eest Terviseameti ettepaneku alusel. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3046 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi. Terviseamet edastab ettepaneku üks kord aastas 1. novembriks järgmise kalendriaasta kohta.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ning koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu maksab haigekassa perearstile, kellel on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

1651,25

Baasraha tervisekeskuses kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3092

3952,53

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

  196,55

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

  563,15

Lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3059

1812,94

Lisatasu tervisekeskuses perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3094

1768,61

  (3) Tööajavälise ületunnitöö lisatasu rakendamise tingimused ja piirhinnad ühe tunni kohta on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3067

33,20

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele

3068

20,93

  (4) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukavas (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud haiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

  (5) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuded;
  2) perearsti nimistusse kantud isikute arv ei ületa tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 41 sätestatud nimistu piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises tegevuskohas või teistes tegevuskohtades on vähemalt kolm tundi nädalas;
  4) perearsti teine tegevuskoht või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (6) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 0,8, kui perearsti nimistusse kantud isikute arv on alla 1200.

  (7) Tervisekeskus käesoleva määruse mõistes on ühtses taristus üldarstiabi osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja ning selles osutab üldarstiabi vähemalt kolm nimistuga perearsti, kelle nimistute suurus kokku on vähemalt 4500 isikut, täidetud on tervise- ja tööministri 29. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 163 sätestatud ruuminõuded ning seal osutatakse ka ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust, füsioteraapiateenust ja koduõendusteenust.

  (8) Tervisekeskuse võivad moodustada ka mitu üldarstiabi osutavat äriühingut või füüsilisest isikust ettevõtjat koos, vastutades tervisekeskusele esitatavate nõuete täitmise eest solidaarselt ning tehes koostööd ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenuse, füsioteraapiateenuse ja koduõendusteenuse osutajatega.

  (9) Tervisekeskuse nimistute suurus võib olla alla 4500 isiku juhul, kui perearsti teeninduspiirkond asub valla territooriumil ning tervisekeskuse teenuse osutamata jätmine avaldab mõju üldarstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile.

  (10) Lõikes 7 viidatud ruuminõuetest erinevalt on tervisekeskuses lubatud ühe nimistuga perearsti lisandumise korral lisanduva arsti vastuvõturuumina kasutada ühiskasutuses olevaid teiste tervisekeskuse arstide vastuvõturuume.

  (11) Koodiga 3092 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga vastavalt tervisekeskuses üldarstiabi osutavate nimistuga perearstide arvule järgmiselt:
  1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,93;
  2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,89;
  3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,88;
  4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,87;
  5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,86;
  6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,84.

  (12) Tervisekeskuse filiaal käesoleva määruse mõistes on tervisekeskuse tegevuskoht, mis ei asu tervisekeskusega ühtses taristus ja kus osutab üldarstiabi kuni kaks nimistuga perearsti. Filiaalis võib osutada ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust, füsioteraapiateenust ja koduõendusteenust juhul, kui on tagatud nimetatud teenuste osutamine tervisekeskuses. Tervisekeskusel võib olla mitu filiaali erinevates taristutes.

  (13) Koodiga 3092 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga vastavalt tervisekeskuses üldarstiabi osutavate nimistuga perearstide ja filiaalide arvule järgmiselt:

  (14) Koodiga 3059 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti nimistut teenindab kuni neli pereõde, kelle summaarne tööaeg kokku moodustab vähemalt kaks täistööaega;
  2) mitut nimistut teenindava pereõe summaarne tööaeg ei tohi ületada 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta;
  3) kui kahe pereõe summaarne tööaeg kokku on vähemalt kaks täistööaega, on kummagi pereõe iseseisev vastuvõtuaeg vähemalt 20 tundi nädalas;
  4) perearsti tegevuskohas, kus õdede summaarne tööaeg kokku on kaks täistööaega, peab olema vähemalt kaks vastuvõturuumi, mille suurus on vastavalt 16 m² ja 12 m², või kolm vastuvõturuumi, mille igaühe suurus on vähemalt 12 m².

  (15) Koodidega 3067 ja 3068 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti tööaeg kokku või pereõe tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul;
  2) perearst ja pereõde on täitnud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel kehtestatud määruses sätestatud üldarstiabi kättesaadavuse nõuded ning tööajaväline vastuvõtt toimub väljaspool nimetatud määrusega sätestatud vastuvõtuaega;
  3) perearst ja/või pereõde on tööajavälise vastuvõtu ajal tegevuskohas.

  (16) Lisatasu rakendamise tingimused ja piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

5329,60

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest, haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3069

6674,02

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

1166,87

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest nimistu kohta

3050

  194,48

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile jämesoolevähi ennetuse eest

3083

1166,87

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta

3093

2671,58

  (17) Koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  (18) Koodiga 3069 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui haigekassa on ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras perearsti tegevuste hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal maksnud perearstile lisatasu koodiga 3059 tähistatud teenuse eest 12 kuud.

  (19) Koodiga 3050 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni kuue nimistu kohta.

  (20) Koodiga 3083 tähistatud lisatasu makstakse koefitsiendiga, mis vastab sihtrühma kuuluvatest isikutest hinnataval aastal peitvere testi saanute osakaalule. Sihtrühma kuuluvad isikud lepitakse kokku ravi rahastamise lepingus.

  (21) Koodiga 3093 tähistatud lisatasu makstakse üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale iga ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud tingimused täitnud nimistu kohta.

§ 4.  Normaalse raseduse jälgimine perearsti või ämmaemanda poolt

  Perearsti või ämmaemanda poolt normaalse raseduse jälgimise laboriuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (kliiniline veri)

66825

  3,51

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veregrupi/reesuse kinnitav määramine)

66826

15,29

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (antikehad)

66827

11,49

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veregrupi/reesuse määramine)

66828

11,12

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (süüfilise seroloogia)

66829

  8,89

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (HBsAg ehk hepatiit B pinnaantigeen)

66830

  6,49

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veresuhkur)

66831

  1,74

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (klamüüdia)

66832

13,95

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (uriini külv)

66833

12,06

§ 5.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

19 440,35

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsioon ühes kalendrikuus

3095

13 016,26

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

2,16

  (3) Haigekassa võtab koodidega 3090, 3091 ja 3095 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Haigekassa võtab koolitervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaheteistkümnel kalendrikuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus

3081

  3,93

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus

3082

17,42

  (3) Koodidega 3081 ja 3082 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,97, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.

  (4) Koodiga 3081 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti kutseõppe tasemeõppe teisel kuni neljandal kvalifikatsioonitasemel statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, välja arvatud lõikes 5 sätestatud õpilasele.

  (5) Koodiga 3082 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel meditsiinilisel näidustusel tõhustatud või erituge vajavate õpilaste koolis õppivatele lastele.

§ 61.  Gripivastane vaktsineerimine üld- ja erihooldekodus elavale isikule

  (1) Haigekassa võtab üld- või erihooldekodus elava isiku eest gripivastase vaktsineerimise tasu maksmise kohustuse üle täies ulatuses.

  (2) Üld- või erihooldekodus elava ühe elaniku ühe gripivastase vaktsiini süstimise piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastane vaktsineerimine

3096

6,35

  (3) Koodiga 3096 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse isikule, kes elab vaktsineerimise ajal üld- või erihooldekodus.

3. peatükk Eriarstiabi ja õendusabi 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 7.  Ambulatoorse vastuvõtu, koduvisiidi ja erakorralise meditsiini osakonna teenuste piirhinnad

  (1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

  23,78

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

  15,08

Vaimse tervise õe vastuvõtt

3015

  21,11

Eriarsti koduvisiit

3020

  25,73

Koduõendusteenus

3026

  34,45

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

111,19

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

255,84

Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis

3031

  41,70

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

  34,35

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

  19,66

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele ravikindlustuse seaduse § 271 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele

3034

235,74

Õe iseseisev vastuvõtt

3035

  12,10

Õe koduvisiit

3036

  21,06

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt (esmane)

3111

  24,98

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3112

  14,52

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne)

3038

  35,82

Pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine paikmepõhise multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3042

  41,38

Hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine ekspertkomisjoni poolt

3043

  32,97

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

  17,66

Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3100

  59,33

Elundisiirdamise ootelehele võtmise otsustamine või otsuse ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3101

167,26

Psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiit (alla 19-aastasele isikule)

3103

186,84

Ambulatoorse patsiendi esmase raviplaani koostamine või muutmine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt (meeskonnas vähemalt üks eriarst)

3113

  40,21

Ambulatoorse patsiendi esmase raviplaani koostamine või muutmine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt (meeskonnas vähemalt kolm eriarsti)

3114

  60,55

  (2) Koodidega 3002, 3004, 3031, 3032, 3033 ja 3100 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
  3) ravi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  5) nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
  6) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  8) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodiga 7141 tähistatud tervishoiuteenus;
  9) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (3) Koodiga 3002 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui patsient pöördub sama terviseseisundiga selle eriarsti vastuvõtule esimest korda või kui kroonilise haigusega patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.

  (4) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

  (5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul. Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ei rakendata, kui konsultatsiooni on antud elektroonilise sidevahendi kaudu.

  (6) Koodidega 3031, 3032, 3033, 3100 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 3031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle aktiivravi vajavalt kindlustatud isikult, kes vajab oma seisundi tõttu õe osalust raviotsuste tegemiseks, raviplaani koostamiseks, raviprotseduuride tegemiseks või ohutuse tagamiseks.

  (8) Koodidega 3035, 3036 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine ja õpetamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks, iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ning toimetulekut ja turvalisust toetav nõustamine;
  2) patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs jälgimisperioodil, täiendavate uuringute vajaduse väljaselgitamine, objektiivsete tervisenäitajate seire ning ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhenditest. Kõrvalekallete ilmnemisel terviseprobleemide lahendamine iseseisvalt või koostöös teiste tervishoiutöötajatega;
  3) õendussekkumiste ja lihtsamate raviprotseduuride tegemine (v.a tervishoiuteenuste loeteluga sätestatud tervishoiuteenused);
  4) õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendussekkumise ja õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

  (9) Koodidega 3015 ja 3035 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta ja eriarsti (sh perearsti) või ämmaemanda suunamisel õe vastuvõtule. Suunamine ei ole vajalik erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav vastavalt ravikindlustuse seaduse § 70 lõikele 3.

  (10) Koodidega 3111 ja 3112 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta.

  (11) Koodiga 3111 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) raseduse tuvastamine;
  2) võimalike rasedusriskide hindamine üld- ja sünnitusabi anamneesi alusel;
  3) raseda läbivaatus ja üldseisundi hindamine;
  4) raseda vaginaalne läbivaatus ja analüüside võtmine;
  5) raseda vererõhu mõõtmine;
  6) raseda kaalumine ja kehamassiindeksi (KMI) määramine;
  7) raseda küsitlemine vaevuste ja meeleolu suhtes ning nõustamine;
  8) raseduse juhtimise plaani koostamine;
  9) imetamisnõustamine;
  10) andmete dokumenteerimine;
  11) raseduse ultraheliuuring.

  (12) Koodidega 3111, 3112 ja 3038 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel tervisekeskuses rakendatakse järgmisi koefitsiente:
  1) koodiga 3111 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,67;
  2) koodiga 3112 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,57;
  3) koodiga 3038 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,70.

  (13) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (14) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kui patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist, et vältida haigusepisoodide kordumist, või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (15) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust vähemalt viiele isikule.

  (16) Koodiga 3026 tähistatud teenuse piirhind sisaldab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud koduõendusteenuse hulka kuuluvaid tegevusi koos teenuse osutamiseks vajalike ravimite ja materjalidega, välja arvatud arsti poolt eelnevalt määratud krooniliste haiguste retseptiravimid ja meditsiiniseadme kaardiga määratud meditsiiniseadmed.

  (17) Koodiga 3026 tähistatud teenusele lisatakse eriarsti koduvisiidi korral koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenus.

  (18) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle juures töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (19) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud hinnang vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (21) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 1–123) artiklis 20 sätestatud kriteeriumidele vastavusele hinnangu andmisel.

  (22) Koodiga 3042 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt neli arsti, kellest vähemalt kaks on onkoloogid (onkoteraapia ja kiiritusonkoloogia spetsialist) ja üks vastava paikme pädevusega kirurg.

  (23) Koodiga 3043 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt kolm arsti, kellest vähemalt kaks on hematoloogid.

  (24) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (25) Koodiga 3113 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt üks eriarst või hambaarst ja vähemalt kolm muud tervishoiutöötajat või kõrgharidusega tugispetsialisti.

  (26) Koodiga 3114 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt kolm erineva eriala eriarsti ja vähemalt üks muu tervishoiutöötaja või kõrgharidusega tugispetsialist.

  (27) Haigekassa võtab koodidega 3113 ja 3114 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui dokumenteeritud raviplaan sisaldab järgmisi andmeid:
  1) diagnoos või seisund, mis tingib raviplaani koostamise vajaduse;
  2) raviplaani koostamise asjaolud (esmane raviplaan või raviplaani muutmine, raviplaani muutmise põhjendus);
  3) rakendatav raviplaan ja otsused (raviviis(id) koos kordade arvu ja põhjendusega);
  4) raviplaani rakendamise periood;
  5) eriarvamused (mille kohta, kes esitas);
  6) raviplaani koostamisel osalejad (nimi, kood, eriala/kutse).

  (28) Perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, otorinolarüngoloogile, pulmonoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, neuroloogile, hematoloogile, kardioloogile, ortopeedile, gastroenteroloogile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, psühhiaatrile, sisearstile, günekoloogile, taastusarstile, dermatoveneroloogile, veresoontekirurgile või valuraviarstile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga võtab haigekassa koodiga 3039 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisades sätestatud andmeid ning nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja jõudmisest tervise infosüsteemi.

  (29) Koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt viis arsti, kellest vähemalt üks on patsiendi ekspertkomisjoni suunanud arst, vähemalt üks vastava elundi siirdamise pädevusega kirurg ja vähemalt üks vastava paikme pädevusega sisehaiguste arst.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud otsus vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (31) Haigekassa võtab koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui raske psüühikahäirega patsiendi seisundi tõttu on raviks vajalik tagada ravimeeskonna kontakt väljaspool raviasutust ning ravivajaduse on hinnanud ja dokumenteerinud ravimeeskond, millesse kuuluvad psühhiaater ja vähemalt kliiniline psühholoog, sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde.

  (32) Koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

  (33) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ka statsionaarsel ravil viibiva patsiendi eest.

  (34) Erakorralise meditsiini osakonnas osutatavate teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Õe triaaž erakorralise meditsiini osakonnas

3102

    5,65

Punase triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3104

204,28

Oranži triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3105

183,32

Kollase triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3106

  77,73

Rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3107

  25,60

Patsiendi sanitaarne korrastus erakorralise meditsiini osakonnas

3108

  38,38

Keemiline, radioloogiline või bioloogiline dekontaminatsioon erakorralise meditsiini osakonnas

3109

130,40

Kõrge nakkusohuga ja kiirgusohuga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3110

684,19

  (35) Haigekassa võtab koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui triaažikategooria on määratud vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” ning triaaži käigus tehtud mõõtmiste ja uuringute tulemused ning muu triaažikategooria määramise aluseks olev informatsioon on dokumenteeritud erakorralise meditsiini osakonna patsiendikaardis.

  (36) Koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab vajaduse korral tehtavat retriaaži.

  (37) Haigekassa võtab koodidega 3104–3110 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelu § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (38) Haigekassa võtab lõikes 34 nimetatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse erakorralise meditsiini osakonnas, kus teenuse osutamine vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele erakorralise meditsiini tervishoiuteenuse osutamiseks.

  (39) Haigekassa võtab koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutab erakorralise meditsiini eriala arst.

  (40) Haigekassa võtab koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” määratud triaažikategooriale.

  (41) Koodiga 3108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kõrvalabivajadusega patsiendile dekontaminatsiooniruumis sanitaarkorrastuse tegemisel.

  (42) Koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioone. Koodiga 3107 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ka koodidega 66101 (vastuvõtu piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringuid.

  (43) Haigekassa võtab patsiendi pöördumisel erakorralise meditsiini osakonda koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühe tervishoiuteenuse eest ühe pöördumise kohta.

  (44) Haigekassa ei võta patsiendi tagasikutsumise korral erakorralise meditsiini osakonda tasu maksmise kohustust üle koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse ja koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest.

  (45) Haigekassa võtab koodiga 3110 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse patsiendile, kellel on dokumenteeritud põhjendatud kahtlus vähemalt ühe järgmise eriti ohtliku nakkushaiguse suhtes: koolera, katk, Siberi katk, hemorraagilised viiruspalavikud, tuberkuloos ning harvaesinevad või taasilmunud ja uued eriti ohtlikud nakkushaigused (sh SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus).

§ 8.  Koduse peritoneaaldialüüsi, koduse parenteraalse toitmise ja enteraalse toitmise ravipäeva piirhinnad

  (1) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

60,40

  (2) Koodiga 7033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi vajalikele tarvikutele ja lahustele ning haige õpetamisele ja nõustamisele.

  (3) Koduse parenteraalse toitmise ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Parenteraalne toitmine kodus

7036

96,92

  (4) Koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi ühe päeva toitelahustele ja vajalikele tarvikutele.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi vajadustele vastavas mahus suukaudne söömine või enteraalne toitmine pole teostatav, teiste ravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ja seda on vähemalt üks kord kvartalis hinnanud vähemalt kaheliikmeline ekspertkomisjon, mille üks liige on Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi juhatuse nimetatud spetsialist.

  (6) Koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (7) Enteraalse toitmise ravipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Enteraalne toitmine boolusena

7037

10,39

100

0

Enteraalne toitmine püsiinfusioonina

7038

22,63

100

0

Enteraalne toitesegu 1000 kcal (kodusel ravil)

7039

  3,65

50

50

Enteraalne toitesegu 1000 kcal (statsionaarsel ravil)

7029

  1,09

100

0

  (8) Haigekassa võtab koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud toitelahuse manustamine sondi või stoomi kaudu, kuna suukaudsel tavatoidu söömisel pole tal võimalik saavutada vajadustele vastavat toitainete pakkumist ja/või toitainete omastamist järgmiste seisundite tõttu:
  1) pahaloomulise kasvajalise haigusega kaasnev alatoitumus;
  2) neelamishäired lihas- ja/või närvisüsteemi haiguse või kahjustuse korral;
  3) imendusmishäirega seedetrakti haigus, väärarend või kahjustus;
  4) kaasasündinud ainevahetushäire või ebaselge kasvupeetus.

  (9) Koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud teenuseid rakendatakse juhul, kui raviotsuse on teinud ravimeeskond, millesse kuuluvad toitmisravi koolitusega arst ja õde ning kliiniline logopeed, toitumisterapeut või dietoloog, ja kui järgitakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud koduse enteraalse toitmise teenuse kvaliteedi kriteeriume.

  (10) Teenused koodidega 7037 ja 7038 sisaldavad enteraalseks toitmiseks vajalike ühekordsete tarvikute kulu, patsendi halduse kulu ning toitesegude ja tarvikute kohaletoimetamise kulu iga toitmise ravipäeva kohta.

  (11) Koodiga 7038 tähistatud teenust rakendatakse ravipäeva kohta juhul, kui enteraalsel toitmisel kasutatakse püsiinfusiooni pumpa.

  (12) Koodiga 7037 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel statsionaarsel ravil viibivale patsiendile rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,9.

  (13) Koodiga 7038 tähistatud teenuse osutamisel statsionaarsel ravil viibivale patsiendile rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,8.

  (14) Koodidega 7039 ja 7029 tähistatud teenuseid rakendatakse ööpäeva kohta vastavalt vajalikule kaloraažile alates 1000 kcal-st ning seda rakendatakse koos koodiga 7037 või 7038.

  (15) Koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud teenuseid ei rakendata koos koodidega 2070, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 9.  Koduse respiraatorravi ja aspiraatori kodukasutuse piirhinnad

  (1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune respiraatorravi

7034

13,98

  (2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020), õe koduvisiidi (kood 3036) või koduõendusteenuse (kood 3026) piirhind.

  (3) Aspiraatori kodukasutuse päeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aspiraatori kodukasutus

7035

0,76

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7035 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

  (5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud teenused sisaldavad meditsiiniseadme maksumust.

§ 10.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

55,21

Päevakirurgia

3076

69,04

  (2) Päevaravi (kood 3075) ja päevakirurgia (kood 3076) ühe päeva piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  2) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodidega 7141 ja 7142 tähistatud tervishoiuteenused;
  6) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  7) vajalikud õendustoimingud, haige hooldus, ravimid ning üks söögikord.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isik viibib seoses tervishoiuteenuste osutamisega ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (5) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 41 sätestatud anesteesia piirhindu.

  (6) Haigekassa võtab päevakirurgia eest tasu maksmise kohustuse üle, kui täisvarustusega operatsioonitoas tehti 6. peatükis nimetatud operatsioon.

§ 11.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Haige, surnu ja/või doonorelundi vedu – 1 km

3071

      0,77

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

1069,00

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

3177,00

Edasi-tagasivedu parvlaevaga

3074

    76,18

Doonorelundi, retsipiendi või haige vedu lennukiga – 1 tund

3085

2820,00

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus

3086

  994,22

  (2) Koodiga 3071 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haige transportimisel teise tervishoiuteenuse osutaja juurde tervishoiuteenuse osutaja korraldatud sõiduga, v.a juhul, kui haige transportimisel on vajalik meditsiiniline jälgimine ning häirekeskuse kaudu on tellitud arsti- või õebrigaadiga kiirabi, ning arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamisel ja seejärel surnukambrisse viimisel.

  (3) Koodiga 3071 tähistatud veoteenust rakendatakse nii haige, surnu ja/või doonorelundi transpordil teise tervishoiuteenuse osutaja juurde kui ka sõiduki tagasisõidul vastavalt läbitud kilomeetritele. Juhul kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal mitut haiget, rakendatakse teenust vastavalt läbitud kilometraažile ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (4) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil või juhul, kui vältimatu arstiabi eest tasutakse ravikindlustuse seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa alusel ning patsiendi terviseseisundi tõttu ei ole teiste transpordivahendite kasutamine võimalik.

  (5) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse nii teise tervishoiuteenuse osutaja juurde transpordi kui ka tagasilennu korral. Teenus esitatakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule. Juhul kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal ravimeeskonda, doonorelundit, kindlustatud isikut (retsipienti) ja/või mitut kindlustatud isikut, rakendatakse teenust vastavalt lennuminutite arvule ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (6) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde või arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3074 tähistatud veoteenus sisaldab nii transporti teise tervishoiuteenuse osutaja juurde kui ka tagasisõidu parvlaeva piletite maksumusi ning autojuhi ja tervishoiutöötaja tööaja kulu parvlaeval. Koodiga 3074 tähistatud veoteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,5. Juhul kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal mitut haiget või surnut, rakendatakse teenust ainult ühe kindlustatud isiku kohta. Teenus ei sisalda koodiga 3071 tähistatud veoteenuse kulusid.

  (8) Koodiga 3085 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel järgmistel juhtudel:
  1) doonorelundite transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil;
  2) ravimeeskonna transportimisel välismaalt Eestisse doonorsüdame eemaldamise eesmärgil ja Eestist tagasi välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde;
  3) doonorsüdame transportimisel Eestist välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde kindlustatud isikule südame siirdamise eesmärgil;
  4) kindlustatud isiku transportimisel Eestist välismaale elundisiirdamise ettevalmistamiseks või elundi siirdamiseks või tagasi välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise ettevalmistamise või siirdamise järel juhul, kui vältimatu arstiabi eest tasutakse ravikindlustuse seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa alusel;
  5) kui Politsei- ja Piirivalveameti lennuk või helikopter ei ole töökorras ning seetõttu ei ole võimalik kasutada koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid lõikes 4 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodiga 3085 tähistatud veoteenuseid rakendatakse nii teise tervishoiuteenuse osutaja juurde transpordi kui ka tagasilennu korral. Teenuse piirhind sisaldab lisaks lennutunni maksumusele keskmist ootetunni maksumust. Teenuse eest tasutakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule. Juhul kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal ravimeeskonda, doonorelundit, kindlustatud isikut (retsipienti) ja/või mitut kindlustatud isikut, rakendatakse teenust vastavalt lennuminutite arvule ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (10) Koodiga 3086 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vereloome tüvirakkude või terapeutiliste rakkude transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe veo kohta.

  (11) Koodiga 3086 tähistatud veoteenus sisaldab tervishoiutöötaja tööjõukulu, päevaraha, transpordi- ja majutuskulusid (v.a lennutransport).

2. jagu Statsionaarne tervishoiuteenus 

§ 12.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv, voodipäeva piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Sisehaigused

2065

10

  117,03

100

0

Kirurgia

2066

9

  112,53

100

0

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

  227,70

100

0

Lastepsühhiaatria (alla 19-aastane isik)

2060

20

  189,07

100

0

Sünnitusabi

2026

4

  148,27

100

0

Neonatoloogia

2034

20

  155,81

100

0

I astme intensiivravi

2070

5

  178,64

100

0

II astme intensiivravi

2071

10

  393,32

100

0

III astme intensiivravi

2072

25

  855,14

100

0

III A astme intensiivravi

2073

25

1006,06

100

0

Järelravi

2047

60

    72,20

100

0

Majutuse voodipäev

2067

    14,41

100

0

Iseseisev statsionaarne õendusabi

2063

60

    79,05

85

15

  (2) Statsionaarse eriarstiabi voodipäev on arvestusühik, mille maksumuse aluseks on haige ravil viibimise ööpäevane kestus, v.a käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

  (3) Koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda rakendatakse järgmiste kuni 2017. aastani kehtinud erialade voodipäevade puhul: sisehaigused, kardioloogia, kutsehaigused, endokrinoloogia, nakkushaigused, hematoloogia, nefroloogia, gastroenteroloogia, tuberkuloos, psühhiaatria, neuroloogia, dermatoveneroloogia, radioloogia, pediaatria, pulmonoloogia, onkoloogia, reumatoloogia, lasteneuroloogia, psühhiaatria ebastabiilse remissiooniga patsiendi korral.

  (4) Koodiga 2066 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda rakendatakse järgmiste kuni 2017. aastani kehtinud erialade voodipäevade puhul: kirurgia, neurokirurgia, torakaalkirurgia, kardiokirurgia, traumatoloogia, septiline luu-liigesekirurgia, põletus, ortopeedia, günekoloogia, raseduspatoloogia, uroloogia, oftalmoloogia, otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia), näo-lõualuukirurgia, veresoontekirurgia.

  (5) Koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni järgmiste maksimumpäevade arvuni:
  1) hematoloogilise ravi korral maksimaalselt kuni 45 päeva eest;
  2) tuberkuloosi tahtest sõltumatu ravi korral maksimaalselt kuni 180 päeva eest;
  3) tuberkuloosihaige ravi korral maksimaalselt kuni 60 päeva eest;
  4) psühhiaatrilise ravi korral maksimaalselt kuni 20 päeva eest;
  5) ebastabiilse remissiooniga patsiendi psühhiaatrilise ravi korral piiramatult.

  (6) Koodiga 2066 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle septilise luu-liigesekirurgilise ravi korral kuni 20 päeva eest.

  (7) Lõikes 1 sätestatud ühe haige voodipäeva (v.a koodid 2067 ja 2063) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega, anamneesi kogumine ja talletamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine, kliinilise diagnoosi püstitamine, ravi määramine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  5) haige hooldus, õendusabi, toitlustamine;
  6) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodiga 7142 tähistatud tervishoiuteenus;
  7) ravimid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid;
  8) eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioonid.

  (8) Iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) voodipäeva piirhind sisaldab õendustoimingute ja nendega haakuvate hooldustegevuste maksumust ning ravimeid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid.

  (9) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse koodiga 3002 või 3004 tähistatud tervishoiuteenust, kui toimub eriarsti konsultatsioon.

  (10) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (11) Haigekassa võtab alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (12) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja eri osakondades ei tohi lõikes 1 loetletud erialajärgsete voodipäevade arv eraldi ületada vastavat voodipäevade maksimumarvu ning kokku suurimat voodipäevade maksimumarvu (v.a koodidega 2063, 2067, 2071, 2072, 2073 ja 2047 tähistatud tervishoiuteenused).

  (13) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja intensiivraviosakonnas ja teistes osakondades ei rakendata koodidega 2065, 2066, 2058, 2060, 2026, 2034, 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda juhul, kui haige viibis vastavas osakonnas vähem kui kuus tundi (v.a koodidega 2070, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenused).

  (14) Lõikes 12 nimetatud erialajärgsete voodipäevade arvu hulka loetakse ka I astme intensiivravi päevad.

  (15) Haigekassa tasub tervishoiuteenuse osutajale intensiivravi voodipäeva eest tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel kehtestatud sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” lisades 19 ja 20 sätestatud ning haigusloos TISS (Therapeutic Intervention Scoring System) lehele (edaspidi TISS-leht) kantud toimingute ja nende ühe ööpäeva (kell 00.00–23.59) jooksul kogutud hindepunktide alusel punktide arvu järgi järgmiselt:
  1) 8–14 punkti – I aste (kood 2070);
  2) 15–24 punkti – II aste (kood 2071);
  3) 25–39 punkti – III aste (kood 2072);
  4) 40 ja enam punkti – III A aste (kood 2073).

  (16) Vähem kui kaheksa TISS punkti korral tasub haigekassa lõikes 1 loetletud muu erialajärgse voodipäeva piirhinna.

  (17) Ravi eest kõrgema astme tegevusloaga intensiivraviosakonnas tasutakse vastavalt TISS-lehele kantud hindepunktide arvule ka madalama astme intensiivravi voodipäeva alusel.

  (18) Haige järjestikusel viibimisel intensiivravil 18 ja enam tundi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle voodipäevajärgse piirhinna alusel ning alla 18-tunnisel viibimisel tegelikult viibitud tundide eest.

  (19) Põletushaige I ja II astme intensiivravi (koodid 2070 ja 2071) korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kokku kuni 25 intensiivravi voodipäeva eest.

  (20) Koodidega 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenuste voodipäevade maksimumarvu ja lõikes 19 kehtestatud intensiivravi voodipäevade maksimumarvu võib pikendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (21) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest, välja arvatud koodidega 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuste korral, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järelravi (kood 2047) tervishoiuteenusena kuni 60 päeva eest.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku hooldaja või põetaja või aktiivravi ja lõikes 7 sätestatud tegevusi mittevajava patsiendi eest.

  (23) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse alusel järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
  4) alla 16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

  (24) Koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse aktiivravi ning lõikes 7 sätestatud tegevusi mittevajava patsiendi korral kuni kahe ööpäeva eest.

  (25) Koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada lõike 23 punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (26) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (27) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (28) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (29) Koodiga 8101 või 8102 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

  (30) Koodiga 372R, 373R, 374R, 375R, 376R või 8105 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 21 päeva.

  (31) Haigekassa võtab lõike 5 punktis 5 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle, kui:
  1) patsient on ebastabiilses remissioonis;
  2) ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks psühhiaatrit, ja otsus on vormistatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormi alusel;
  3) on tagatud psühhiaatri ööpäevaringne valmisolek konsulteerimiseks.

  (32) Lõikes 31 nimetatud ekspertkomisjon peab ravi edasist vajalikkust hindama ning uue raviplaani koostama hiljemalt 180 päeva möödumisel eelmise raviplaani koostamisest.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 2058 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui raviasutuses on tagatud ööpäevaringne psühhiaatri valve.

  (34) Haigekassa võtab lõike 5 punktides 2 ja 3 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt juhul, kui patsiendi ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad kopsuarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: psühhiaater, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja kliiniline psühholoog.

  (35) Haigekassa võtab lõike 5 punktides 2 ja 3 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt, kui vastav ravivajadus on ilmnenud koodiga 3032, 3033 ja/või 7607 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (36) Lõike 5 punktides 2 ja 3 viidatud juhul võib voodipäevade maksimaalset arvu suurendada tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras juhul, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (37) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinnale rakendatakse koefitsienti 0,89, kui ei ole täidetud sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” § 6 lõikes 3 sätestatud nõuded.

  (38) Koodidega 2058 ja 2060 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 7053 ja 7054 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

§ 13.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäevade maksimaalne arv ja piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ülevõetava tasu
maksmise
kohustuse piirmäär
(% voodipäeva
piirhinnast)

Kindlustatud isiku
omaosaluse määr
(% voodipäeva
piirhinnast)

Piirhind
eurodes

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi

8029

21

100

0

96,96

Funktsioone taastav taastusravi

8028

14

100

0

70,73

Funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19-aastasele isikule)

8030

10

80

20

70,73

Funktsioone toetav taastusravi (alla 19-aastasele isikule)

8031

14

100

0

70,73

  (2) Taastusravi (koodid 8029, 8028, 8030 ja 8031) piirhinnad sisaldavad kulutusi § 12 lõikes 7 nimetatud tegevustele.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord isiku kohta kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni või kolm korda isiku kohta 18 järjestikuse kuu jooksul pärast pea- või seljaajutraumat, mille tagajärjel on tekkinud raskekujuline liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning lisaks vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret alljärgnevast loetelust:
  1) kõnefunktsiooni häire;
  2) neelamisfunktsiooni häire;
  3) mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
  4) põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
  5) tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 8028 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni, mille tagajärjel on tekkinud raskekujulisest või mõõdukast funktsioonihäirest tulenev näidustus statsionaarseks taastusraviks, välja arvatud lõikes 4 nimetatud seisundid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 8030 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 8031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastaste laste neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.

  (8) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (9) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt majutuse voodipäeva järgi koodiga 2067 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) alla 8-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) alla 16-aastase sügava või raskekujulise liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (10) Koodidega 8028 ja 8029 tähistatud taastusravi voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, juhul kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (11) Koodiga 8029 tähistatud voodipäevade maksimaalse arvu ületamisel, välja arvatud lõikes 10 määratud tingimustel, rakendatakse järelravi (kood 2047) voodipäeva piirhinda.

4. peatükk Uuringud ja protseduurid 

§ 14.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte

10,88

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet

16,11

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

19,65

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte

12,42

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel

18,76

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

11,22

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte

12,43

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet

19,04

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

23,04

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte

11,12

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet

16,85

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

20,06

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte

12,42

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet

18,15

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

23,34

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte

12,42

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel

15,70

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

10,83

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte

13,79

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel

15,88

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

11,30

Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

7922

Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

10,29

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte)

7923

Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel

34,61

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti

7924

Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

12,53

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte)

7925

Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel

43,25

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel

7998

Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

14,82

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

12,58

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel

68,43

Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)

7929

Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

23,00

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

 

28,09

Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO)

7937

 

19,52

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

  (3) Koodiga 7937 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

  (5) Mittetransporditavale haigele röntgeniülesvõtete tegemisel väljaspool röntgenikabinetti rakendatakse ainult koodidega 7923, 7924, 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 15.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia)

7931

Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  69,62

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond

  38,01

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  63,96

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

123,97

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega)

  46,44

Reie flebograafia

7935

Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

105,18

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 16.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Lapse aju ultraheliuuring

7940

 

  19,11

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  15,63

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  15,63

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  23,46

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed

  14,63

Raseduse ultraheliuuring

7947

 

  20,50

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude, lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid

  14,76

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

 

  13,62

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

 

  17,37

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

 

  17,14

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

 

  17,14

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

 

  25,71

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

 

  20,54

Rektaalne ultraheliuuring

7960

 

  17,50

Emaka ultraheliuuring kontrastainega

7961

Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  38,96

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega

7962

Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  70,20

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

 

    8,57

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

 

  23,14

Maksa ultraheliuuring kontrastainega

7966

 

137,66

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7967

 

  27,81

Mittetransporditava haige iga järgnev ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7968

 

  16,41

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

 

  20,57

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu teeb radioloog või sellekohase pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheliuuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
  3) 4. peatükis nimetatud protseduuride tegemisel ultraheli kontrolli all ei rakendata täiendavalt ultraheli piirhindu;
  4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).

  (3) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ultraheli kontrastaine maksumust. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse alusel üle üks kord uuringu kohta.

  (4) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse maksa metastaaside uurimisel kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia vastunäidustuse korral ning diagnoosi täpsustamisel ebaselge kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, tsütoloogilise või histoloogilise uuringu koldeleiu korral.

  (5) Mittetransporditavale haigele ultraheliuuringu tegemisel väljaspool ultraheli kabinetti rakendatakse ainult koodidega 7967 ja 7968 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 17.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Peaaju kompuutertomograafia natiivis

7990

  48,99

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega

7991

  57,37

Südame kompuutertomograafia

7972

  68,85

Südame kompuutertomograafia kontrastainega

7973

101,60

Kompuutertomograafia natiivis

7975

  58,25

Kompuutertomograafia kontrastainega

7978

  69,92

Kompuutertomograafia-angiograafia

7984

  66,38

Perfusioonkompuutertomograafia

7974

117,01

Kompuutertomograafia-kolonoskoopia

7995

  49,57

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) haigekassa võtab põhiuuringu eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindu;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind ei sisalda kontrastaine kulu.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond)

7976

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

17,53

Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond)

7979

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

17,53

Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgmine piirkond)

7999

Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid

20,83

Venograafia kontrastainega

7981

 

21,93

Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega

7982

 

17,53

Hilisfaasi lisauuring kontrastainega

7987

 

29,17

Peaaju arterite 3D analüüs

7992

 

15,47

  (4) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult koos lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) haigekassa võtab koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 3 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimus” nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) haigekassa võtab koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml

7997

5,77

  (6) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 18.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni 1 tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l

79300

  54,27

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79301

  83,79

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79302

  97,15

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l

79303

113,81

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79200

  83,01

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79201

153,83

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79202

179,47

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l

79203

229,66

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l

79224

  65,83

Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79227

343,03

Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79228

269,51

Loote uuring keskmise väljaga MRT-l

79229

141,17

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79250

104,81

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79251

173,09

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79252

205,90

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l

79253

266,34

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l

79274

  81,19

Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79277

404,49

Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79278

272,39

  (4) Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist (sh tuues välja uuringu tegemiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) haigekassa võtab koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäseme veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kontrastainega MRT uuring

79330

176,11

Südame uuring keskmise väljaga MRT-l

79333

141,17

Südame uuring tugeva väljaga MRT-l

79334

182,14

Traktograafia magnetresonantstomograafil

79335

  51,92

Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil

79336

  40,87

Spektroskoopia magnetresonantstomograafil

79337

  51,92

  (6) Lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

  (7) Lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute korral.

  (8) Lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.

§ 19.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia

7812

Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

535,32

Superselektiivne lisaangiograafia

7813

Peente veresoonte (abdominaararteri vistseraalsed, parietaalsed ja terminaalsed harud) kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

288,48

Aju angiograafia

7814

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

774,18

Perifeerne angiograafiline flebograafia

7815

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

341,99

  (2) Koodiga 7812 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7814, 7815 ja 7816 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 20.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

 

28,63

Iga järgnev peennõelabiopsia

7898

Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia

      6,90

Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7891

 

    54,32

Iga järgnev jämenõelabiopsia

7897

Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia

    33,13

Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7892

 

  153,77

Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7893

 

  179,78

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

 

    37,66

Stereotaktiline mammobiopsia

7896

 

    79,33

Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon

7895

 

    87,03

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

7887

Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1161,41

Antegraadne kolangiograafia

6084

Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu

    17,38

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist

    25,95

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all

7809

 

1207,67

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon kontrastainega ultraheli kontrolli all

7810

 

1327,87

  (2) Endovaskulaarkirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest

7816

 

1049,02

Niudearteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika 1. veresoonel

7817

Niudearteril, unearteril, õlavarrearteril, arteriovenoossel fistulil, neeruarteril, vistseraalarteril või kõhuaordil tehtav esimene angioplastika märgitakse põhiprotseduurina

  861,20

Reiearteri/õndlaarteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika 1. veresoonel

7818

Reiearteril või õndlaarteril tehtav esimene angioplastika protseduur märgitakse põhiprotseduurina

  856,75

Niudearteri angioplastikale järgnev niudearteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7819

Rakendatakse juhul, kui niudearteri põhiprotseduurile järgneb lisaprotseduur niudearteril, unearteril või õlavarrearteril, arteriovenoossel fistulil, neeruarteril, vistseraalarteril või kõhuaordil

  251,27

Niudearteri angioplastikale järgnev reiearteri/õndlaarteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7820

Rakendatakse juhul, kui niudearteri põhiprotseduurile järgneb lisaprotseduur reiearteril või niudearteril

  413,44

Reiearteri/õndlaarteri angioplastikale järgnev reiearteri/õndlaarteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7821

Rakendatakse juhul kui reiearteri või õndlaarteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb lisaprotseduur reie- või õndlaarteril

  299,39

Niudearteri või reiearteri/õndlaarteri angioplastikale järgnev sääre või labajala arteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7822

Rakendatakse juhul, kui reiarteri või niudearteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb lisaprotseduur sääre või labajala arteril

  537,29

Niudearteri oklusiooni või trauma angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüs 1. veresoonel

7823

Niudearteri, unearteri, õlavarrearteri, arteriovenoosse fistuli, neeruarteri, vistseraalarteri ning kõhuaordi oklusiooni või trauma esimene angioplastika märgitakse põhiprotseduurina

1141,60

Reiearteri/õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüs 1. veresoonel

7824

Reiearteri või õndlaarteri oklusiooni või trauma esimene angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüs märgitakse põhiprotseduurina

1415,14

Niudearteri angioplastikale järgnev niudearteri oklusiooni või trauma angioplastika

7825

Rakendatakse juhul, kui niudearteri põhiprotseduurile järgneb niudearteri, unearteri, õlavarrearteri, arteriovenoosse fistuli, neeruarteri, vistseraalarteri või kõhuaordi oklusiooni või trauma angioplastika lisaprotseduur

  320,85

Niudearteri angioplastikale järgnev reiearteri/õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika

7826

Rakendatakse juhul, kui niudearteri põhiprotseduurile järgneb reiearteri või õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika lisaprotseduur

  822,48

Reiearteri/õndlaarteri angioplastikale järgnev reiearteri/õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika

7827

Rakendatakse juhul, kui reiearteri või õndlaarteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb reiearteri või õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika lisaprotseduur

  541,82

Reiearteri/õndlaarteri või niudearteri angoplastikale järgnev sääre või labajala arteri oklusiooni või trauma angioplastika

7828

Rakendatakse juhul, kui reiearteri/õndlaarteri või niudearteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb sääre või jalalaba arteri oklusiooni või trauma angioplastika lisaprotseduur

  951,68

Sääre arteri või jalalaba arteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika 1. veresoonel

7829

Sääre arteri või jalalaba arteri stenoosi või aneurüsmi esimene angioplastika märgitakse põhiprotseduurina

1085,74

Sääre või jalalaba arteri angioplastikale järgnev sääre arteri või jalalaba arteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7830

Rakendatakse juhul, kui sääre või labajala arteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb stenoosi või aneurüsmi lisaprotseduur sääre või labajala arteril

  270,87

Sääre või jalalaba arteri oklusiooni või trauma angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüs 1. veresoonel

7831

Sääre või labajala arteri oklusiooni või trauma angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüsi esimene protseduur märgitakse põhiprotseduurina

1626,30

Sääre või jalalaba arteri angioplastikale järgnev sääre või jalalaba arteri oklusiooni või trauma angioplastika

7832

Rakendatakse juhul, kui sääre või labajala arteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb oklusiooni või trauma korral lisaprotseduur samadel arteritel

  540,04

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

7833

Sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, dokumenteerimist

3063,44

Trombi mehaaniline eemaldamine ajuarteritest (ajuarterite trombektoomia)

7811

 

  315,57

  (3) Koodidega 7809 ja 7810 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas, millel on onkoloogia tegevusluba.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7811 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ajuinfarkti korral juhul, kui esineb ajuarterite proksimaalsete osade oklusioon, intravenoosne trombolüüs on ebaefektiivne või vastunäidustatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, millesse kuuluvad vähemalt neuroloog ja menetlusradioloogia pädevusega radioloog või menetlusradioloogia pädevusega kardioloog.

  (5) Lõikes 2 loetletud tervishoiuteenuseid ei rakendata koos koodiga 7750 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (6) Koodidega 7817, 7818, 7823, 7824, 7829 ja 7831 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata samal ajal.

  (7) Lõikes 2 loetletud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki vastava protseduuri tegemiseks vajalike tegevuste ja materjalide kulusid (v.a §-s 58 sisalduvad tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed), sealhulgas veresoonte selektiivse kateeterdamise, kontrastaine manustamise, kontrollülesvõtete tegemise, arhiveerimise ja dokumenteerimise kulud.

§ 21.  Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad

  (1) Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

79400

  146,63

Peaaju staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79401

  402,71

Peaaju SPET HMPAO-ga

79402

  599,95

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite SPET

79403

1806,42

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

79404

  148,79

Kilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET või Meckeli divertiikli SPET

79405

  248,49

Sialostsintigraafia ja/või SPET

79406

  372,75

Rinnanäärme stsintigraafia ja/või SPET

79407

  488,04

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET 99-Tc-pürofosfaadiga

79408

  462,16

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga

79409

  553,40

Müokardi stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga

79410

  490,68

Nukleaarventrikulograafia ja/või SPET

79411

  514,92

Maksa staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79412

  539,26

Neerupealiste stsintigraafia ja/või SPET norkolesterooliga

79413

1735,80

Neerude dünaamiline stsintigraafia

79414

  508,78

Neerude staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79415

  363,93

Radiorenograafia

79416

  321,28

Munasarjade staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79417

  324,85

Melanoomi stsintigraafia ja/või SPET

79420

1130,16

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET polüklonaalsete antikehadega

79421

  514,44

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET leukotsüütidega

79422

  610,86

Põletikukolde SPET visualiseerimine HMPAO-ga

79423

  518,63

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia ja/või SPET

79424

  625,19

Operatsiooniaegne nukleaarlümfograafia

79425

  258,05

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia ja/või SPET

79426

  850,26

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia ja/või SPET

79427

  502,54

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET joodiga

79428

  460,16

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia ja/või SPET

79429

1742,44

Kopsu ventilatsioonistsintigraafia ja/või SPET

79431

  461,10

Kopsu perfusioonistsintigraafia ja/või SPET

79435

  494,25

Nukleaarangiograafia ja/või SPET

79440

  577,05

Stsintigraafia ja/või SPET monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia ja/või SPET)

79441

  861,65

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

79442

  104,88

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

79443

  412,21

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

79444

  651,47

PET uuring FDG-ga

79450

1238,57

PET lisauuring FDG-ga

79451

  103,00

Samaariumravi protseduur

79460

1951,72

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

79461

1049,67

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

79462

  931,95

Luumetastaaside ravi Sm-153-EDTMP-ga

79463

1635,68

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

79464

  574,55

Väikeste liigeste radiosünovektoomia

79465

3397,54

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

79466

  492,20

Neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)

79468

7348,20

Eesnäärme vähi brahhüteraapia radioaktiivsete, lühikese poolestusajaga ja madala aktiivsusega püsivate implantaatidega

7436

5903,42

223-raadiumi manustamise protseduur

79469

  219,76

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a koodid 79400 ja 79451) sisaldab isotoobi maksumust, haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (3) Lõikes 1 sätestatud SPET uuringu piirhind ja kilpnäärmevähi radiojoodravi protseduuri piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste SPET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (4) Lõikes 1 sätestatud PET uuringu piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste PET-salvestuste ja kompuutertomograafiate maksumust.

  (5) Koodiga 79400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab eriarsti vastuvõttu, patsiendi läbivaatust, varasemate uuringute hindamist, nukleaarmeditsiiniliseks uuringuks või protseduuriks vajaliku kompuutertomograafilise uuringu tegemist ja doosipiiride arvestust koos dokumenteerimisega.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 79450 ja 79451 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel: kopsu üksiku sõlme hindamisel, mitteväikserakulise kopsukasvaja staadiumi määramisel, kolorektaalvähi retsidiivi diagnostikas, pea- ja kaelapiirkonna kasvaja diagnostikas, lümfoomi diagnostikas ja maliigse melanoomi diagnostikas. Muudel juhtudel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile ja selles on määratud PET uuringu vajadus.

  (7) Koodiga 79451 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (8) Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, premedikatsiooni, kasvaja mahu mõõtmist, kiiritusravi planeerimist, radioaktiivsete implantaatide paigaldamist (sh implantaatide maksumust) ning selle järgset röntgenoloogilist järelkontrolli.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kasvaja madala ja keskmise progressiooniriskiga patsiendilt, kui teenust on osutatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 22.  Kiiritusravi piirhinnad

  (1) Väliskiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Konventsionaalne ehk tavapärane väliskiiritusravi planeerimine

740101

  463,10

Konformne ehk kasvaja kujuga kohandatud väliskiiritusravi planeerimine

740102

  762,76

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine

740103

1231,73

Hingamisega kohandatud kiiritusravi planeerimine

740104

  159,34

Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine

740105

3355,84

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine

740106

3170,69

Väliskiiritusravi protseduur

740201

    74,32

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi protseduur

740202

  113,89

Hingamisega kohandatud kiiritusravi protseduur

740203

  107,03

Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

740204

  397,99

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

740205

  386,48

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 kehtestatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle onkoloogilistel näidustustel ja Graves’i orbitopaatia korral juhul, kui raviks kasutatakse kiiritusravi seadet energiaga >1 MeV (megaelektronvolt).

  (3) Koodidega 740201, 740202, 740203, 740204 ja 740205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, kiiritusravi protseduuri tegemist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ja andmete arhiveerimist.

  (4) Koodidega 740101, 740102 ,740103, 740104, 740105 ja 740106 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, raviplaani koostamist, kasvaja sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ning andmete dokumenteerimist ja arhiveerimist.

  (5) Koodiga 740101 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse luu-, lülisamba- ja ajumetastaaside, pindmiste nahatuumorite ning Graves’i orbitopaatia väliskiiritusravi planeerimisel.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 740103 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult kuratiivse ehk tervistava kiiritusravi eesmärgil järgmistel juhtudel:
  1) pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, välja arvatud I–II staadiumi häälekõri vähk;
  2) eesnäärme kasvajad, millele on vajalik ravidoos >70 Gy, ja/või vaagna lümfisõlmede kiiritusravi näidustuse korral;
  3) günekoloogiliste kasvajate väliskiiritusraviga samaaegne vaagnapiirkonna ja paraaortaalsete lümfisõlmede kiiritus;
  4) rinnanäärme või rindkereseina kiiritus (+/– regionaalsed lümfisõlmed), kui konformse kiiritusraviga pole võimalik tagada homogeenset doosijaotust ebatavalise kujuga sihtmahu tõttu (eriline rinnanäärme või rindkere anatoomia, intramammaarsete lümfisõlmede (IM-LN) kaasatus) või kui esinevad infiltratiivsed hulgikolded;
  5) korduv kiiritusravi samasse anatoomilisse piirkonda;
  6) kesknärvisüsteemi kasvajad;
  7) kasvajate kiiritusravi kuni 19-aastastel lastel;
  8) anaalkanali lamerakk-kasvaja.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 740104 ja 740203 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse vasaku rinnanäärme kasvajaga patsientidele, kes vajavad adjuvantset (operatsioonijärgset) väliskiiritusravi.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 740105 ja 740204 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse varajase kopsuvähi, lokaalselt levinud pankreasevähi, kopsumetastaaside, maksametastaaside või lülisamba metastaaside diagnoosiga patsientide ravimiseks.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 740106 ja 740205 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse peaaju metastaaside (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnenda väljaande (edaspidi RHK 10) kood C79.3), hüpofüüsi adenoomi (RHK 10 kood D35.2), n. acusticus neurinoomi (RHK 10 kood D33.3) või arteriovenoossete malformatsioonide (RHK 10 koodid Q28.0, Q28.2) diagnoosiga patsientide ravimiseks või kui tegemist on korduva kiiritusraviga eelnevalt kiiritusravi saanud piirkonda.

  (10) Lähikiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Standardplaaniga lähikiiritusravi protseduur

740301

270,90

Kahedimensionaalse planeerimisega lähikiiritusravi protseduur

740302

586,77

Kolmedimensionaalse planeerimisega günekoloogilise kasvaja lähikiiritusravi protseduur

740303

761,79

  (11) Koodiga 740301 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kiiritusravi mahu planeerimist, raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, dokumenteerimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (12) Koodiga 740302 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kahedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (sealhulgas röntgenaparatuuri kasutamist), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (13) Koodiga 740303 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, jälgimist, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kolmedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (välja arvatud kompuutertomograafi ja magnetresonantstomograafi kasutamine), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

§ 23.  Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

  19,52

Lumbaalpunktsioon atraumaatilise nõelaga

6261

  21,64

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

  15,07

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund)

6263

  53,09

Elektroentsefalograafia (kestusega üle 1 tunni)

6264

  83,54

Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooring

6265

507,87

Esilekutsutud potentsiaalide (auditoorsed, visuaalsed, somatosensoorsed, motoorsed) uuring

6266

  68,74

Elektroneuromüograafia

6267

  90,68

Elektroneurograafia

6268

  59,59

Üksikkiu elektroneuromüograafia

6269

  73,68

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev)

6257

772,85

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks

6259

242,73

  (2) Haigekassa võtab koodiga 6260 (rakendatakse koos koodiga 235R) tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel: lokaalsed düstooniad ja spastilisus ning tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka eriarsti vastuvõttu (kood 3002 või 3004).

  (3) Haigekassa võtab koodidega 6263 ja 6264 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud entsefalograafiga.

  (4) Koodiga 6261 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koodiga 7742 tähistatud tervishoiuteenuse kasutamisel.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 6264 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kuni 3-aastase (k.a) lapse EEG uuring;
  2) intensiivravis tehtud EEG uuring;
  3) EEG uuring ajusurma tuvastamiseks;
  4) EEG kvantitatiivanalüüs;
  5) une-EEG uuring.

  (6) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka elektrokortikograafia uuringu kulusid. Haigekassa võtab koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud intraoperatiivse monitooringu (IOM) aparatuuriga järgmistel juhtudel:
  1) ortopeedilised lülisamba korrektsioonoperatsioonid;
  2) neurokirurgilised operatsioonid;
  3) torakoabdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon.

  (7) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord operatsiooni kohta.

  (8) Koodiga 6267 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel botulismitoksiinravi planeerimise ja ravimi manustamise eesmärgil elektroneuromüograafi kontrolli all ei rakendata lisaks koodiga 6260 tähistatud tervishoiuteenust.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 6267, 6268 ja 6269 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud elektromüograafiga.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 24.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Spirograafia

6301

  13,79

Bronhodilataatortest

6302

  25,11

Sulgumismahu uuring

6305

    7,99

Kehapletüsmograafia

6306

  45,99

Spiroergomeetria

6307

  59,56

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

  38,72

Elektrokardiograafia

6320

  10,28

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

  17,40

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

  11,68

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

  44,36

Tilt-test

6325

  91,86

Holteri monitooring

6326

  44,13

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

  85,48

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

  65,00

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

  58,42

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

  25,08

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

  53,86

Loote pidev monitooring (üks tund)

6338

  16,71

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

  26,56

Täismahus ehhokardiograafia

6340

  87,14

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring

6341

  45,49

Polüsomnograafia

6342

348,08

Hingamise polügraafiline uuring osalise mahuga

6347

  78,88

Hingamise polügraafiline uuring täismahus

6348

137,12

Rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga (üks ööpäev)

6343

    3,58

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

  26,74

Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooliga

6345

  86,40

Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsiooniga

6346

  36,13

Bronhide hüperreaktiivsustest metakoliiniga

6303

  47,07

Transkutaanne kapnograafiline uuring

6349

  88,75

  (2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler-(PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või kelle oksühemoglobiini desaturatsiooniindeks (ODI) >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (5) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõike uuringu tegemisega seonduvat, k.a voodipäeva maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kelle ODI >15 ja kaasneb üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomina.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või ODI >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt järgmistel juhtudel:
  1) esineb raske või keskmise raskusastmega obstruktiivne uneapnoe;
  2) uneapnoe kirurgiline ravi on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks;
  3) esineb näolõualuu arenguanomaalia või häire;
  4) esineb perekondliku äkksurma sündroom ja/või eluohtlik hingamishäire;
  5) esineb ülemiste hingamisteede kaasasündinud neuroregulatoorse kontrolli häire.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341, 6342, 6347 või 6348 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui rõhu testimiseks kasutatakse automaatse positiivrõhu regulatsiooniga (AUTO-CPAP) või fikseeritava positiivrõhuga aparaati (CPAP).

  (11) Koodiga 6326 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab 24-tunnise elektrokardiogrammi registreerimist, hindamist ja dokumenteerimist.

  (12) Haigekassa võtab koodiga 6345 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui bronhiaalastma kahtlusega patsiendil ei ole korduval spirograafial kinnitust leidnud hingamisteede obstruktsiooni kahtlus ning füsioloogilised provokatsioontestid on olnud negatiivsed.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 6346 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui bronhiaalastma kahtlusega patsiendil ei ole rahuoleku uuringutel kinnitust leidnud hingamisteede obstruktsiooni kahtlus ning patsiendi seisund ei võimalda füsioloogilist füüsilise koormuse provokatsiooni bronhiobstruktsiooni põhjustavale tasemele.

  (14) Haigekassa võtab koodidega 6347 ja 6348 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle uneapnoe diagnoosimiseks juhul, kui patsiendil esineb liigne päevane unisus koos vähemalt kahe järgmise seisundiga:
  1) norskamine;
  2) uneaegsed hingamispeetused;
  3) hüpertensioon.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 6347 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on hinnatud vastavalt erialaseltsi aktsepteeritud juhistele ja uuringul registreeritakse ühel ajal:
  1) oksühemoglobiini saturatsioon;
  2) südame löögisagedus;
  3) õhuvoolu kiirus ninas;
  4) hingamisliigutuste amplituud rindkerel;
  5) norskamine.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 6348 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on hinnatud vastavalt erialaseltsi aktsepteeritud juhistele ja uuringul registreeritakse ühel ajal:
  1) oksühemoglobiini saturatsioon;
  2) südame löögisagedus ja pletüsmograafia;
  3) õhuvoolu kiirus ninas (ja/või suus);
  4) hingamisliigutuste amplituud rindkerel ja kõhul;
  5) norskamine;
  6) kehaasend ja aktiivsus;
  7) vähemalt kaks bipolaarset lisakanalit järgmisest loetelust: EKG, EOG, EEG või EMG.

  (17) Haigekassa võtab koodiga 6349 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse uneaegsete ventilatsioonihäirete, hingamishäirete ja/või hingamispuudulikkuse hindamiseks kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (18) Koodiga 6349 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 2070, 2071, 2072, 2073, 6341, 6342, 6347 ja 6348 tähistatud tervishoiuteenustega ega koos § 41 lõikes 1 loetletud teenustega.

§ 25.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Türeoliberiintest

6351

  73,40

Gonadoliberiintest

6352

  89,63

Kortikoliberiintest

6353

189,18

Kasvuhormooni liberiintest

6354

175,89

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

  91,96

Glükagoontest

6356

101,42

Synacthen-test

6357

  88,38

Kooriongonadotropiintest

6358

  91,32

Arginiintest

6359

  99,96

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

    8,79

§ 26.  Üldmeditsiiniliste ja taastusravi protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

    2,30

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

    3,30

Puurbiopsia

7006

  38,02

Dermatoskoopia

7007

    1,94

Digitaalne dermatoskoopia

7008

  39,52

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

  20,37

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

    0,77

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

    3,07

Inimgeneetiline ekspertiis

7040

214,17

Jalaravikabineti teenus

7049

  26,02

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

  16,20

13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks

7047

  36,49

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6112

  19,94

Kogu lülisamba morfomeetriline uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6116

  14,35

Sääre-õlavarre (ABI) indeksi määramine

6117

  19,54

Vahtskleroteraapia

6118

  57,97

Instrumentaalne pindmine biopsia

6119

  60,97

Fotokemoteraapia (PUVA) seanss

7010

    6,92

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kuni üks kord aastas probandi kohta, kelle ravidokumendis on dokumenteeritud geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena;
  2) haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
  3) koodiga 6112 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab uuringut kõigist piirkondadest;
  4) haigekassa võtab koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste näidustuste esinemisel: alajäseme arterite haiguse sümptomid või alajäseme mitteparanev haavand;
  5) koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mõlema alajäseme indeksi määramisega seotud kulusid;
  6) haigekassa võtab koodiga 6118 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutamisel kroonilise venoosse haavandi (RHK 10 koodid I83.0, I83.2, I87.2) korral;
  7) koodiga 7007 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kõigi nahamoodustiste uurimist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7008 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui dermatoveneroloog on suunanud teenusele patsiendi, kellel esineb vähemalt üks järgmistest melanoomi kõrge riski kriteeriumidest:
  1) rohkem kui 50 pigmentneevust, millest mitu on kliiniliselt atüüpilised ja/või on patsiendilt varem eemaldatud neevused osutunud korduvalt histoloogiliselt düsplastilisteks (nn düsplastiliste neevuste sündroom);
  2) melanoom anamneesis või perekonna anamneesis esimese või teise astme sugulasel;
  3) kaasasündinud pigmentneevus eeldatava diameetriga täiskasvanuna 20 cm ja enam;
  4) üksik kliiniliselt või dermatoskoopiliselt vähese või mõõduka atüüpiaga pigmentlesioon, millel puuduvad dermatoskoopiliselt melanoomi kriteeriumid.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7010 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle raskekujulise immuunpõletikulise nahahaiguse korral dermatoveneroloogi suunamisel või naha T-rakulise lümfoomi korral hematoloogi suunamisel.

  (5) Taastusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

  8,41

Mudaraviseanss reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

  9,41

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

  5,82

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

  3,07

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

12,68

Tegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7054

  8,89

Tegevusteraapia kodus

7061

31,09

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

11,75

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7051

  7,90

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

  5,22

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

12,18

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

  6,21

Füsioteraapia kodus

7060

31,05

Lümfiteraapia (kestus 60 min)

7058

23,42

6 minuti kõnnitest

7059

12,73

  (6) Tegevusteraapia (kestus 30 min) (koodid 7053, 7054 ja 7061) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) tegevusvõime hindamine;
  2) igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3) tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4) igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5) keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6) individuaalsete ortooside valmistamine;
  7) tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (7) Füsioteraapia (koodid 7050, 7051, 7052, 7056, 7057 ja 7060) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) füsioterapeutiline hindamine;
  2) füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
  3) füsioteraapia planeerimine;
  4) füsioteraapia tegevuste läbiviimine;
  5) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (8) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodidega 7053, 7054 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  3) koodiga 7054 tähistatud tervishoiuteenuse korral ei tohi patsientide arv grupis ületada kolme patsienti ühe tegevusterapeudi kohta;
  4) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056, 7057 ja 7060 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
  5) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 60 korda kuue kuu jooksul (välja arvatud koodidega 8029, 8028 ja 8031 tähistatud statsionaarse taastusravi puhul);
  6) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda ei rakendata monoteraapiana massaaži või füüsikalise ravi protseduuride tegemise korral;
  7) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste kordade arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus;
  8) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse taastusarsti, kirurgi või onkoloogi suunamisel järgmistel juhtudel: primaarne lümfiturse, sekundaarne lümfiturse või III staadiumi lipödeem;
  9) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 15 korda kalendriaastas;
  10) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab lümfiterapeut või lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud meditsiiniharidusega massöör.

  (9) Koodidega 7050, 7051 ja 7052 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel tervisekeskuses rakendatakse järgmisi koefitsiente:
  1) koodiga 7050 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,91;
  2) koodiga 7051 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,87;
  3) koodiga 7052 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,89.

  (10) Koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse (kestus 60 min) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi ja vahendeid:
  1) anamneesi võtmine, objektiivne uurimine, nõustamine;
  2) lümfimassaaži teostamine ja kompressioonsidemete paigaldamine;
  3) kompressioonsidemed ja sidumisvahendid;
  4) teenuse osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 7061 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud tegevusteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu või patsiendile on näidustatud tegevusteraapia hakkamasaamiseks tema igapäevakeskkonnas.

  (12) Haigekassa võtab koodiga 7060 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud füsioteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu.

  (13) Koodidega 7060 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad transpordikulu.

§ 27.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

  (1) Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride, mida tehakse mujal kui täisvarustusega operatsioonitoas, piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laparotsentees

7110

    59,37

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

    51,56

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

    31,94

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

    26,96

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

    61,15

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

    63,79

Väikese implantaadi vahetamine

7119

    63,53

Nahatransplantatsioon alla 0,5% nahapinnast

7120

    62,42

Väikese luu amputatsioon või köndi korrastus

7121

    74,97

Muud kirurgilised protseduurid

7122

    24,91

Labakäe ja -jala sirutajakõõluste ja/või lihaste õmblus

7123

    54,33

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

7124

    34,81

Nahaplastika toitval jalal

7126

    55,29

Skelettekstensioon

7127

    63,82

Puusakipsi või kipskorseti asetamine

7136

    77,20

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

    31,01

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

    37,85

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

    19,91

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7131

    20,86

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7132

    31,28

Sidumine (ambulatoorne)

7141

    29,27

Sidumine (statsionaarne)

7142

    44,45

Intratekaalse baklofeenravipumba täitmine

7137

  236,82

5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks

7138

1068,94

  (2) 6. peatükis nimetatud operatsioonidele võib täiendavalt rakendada lõikes 1 kehtestatud teenustest ainult koodidega 7136, 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7122 tähistatud tervishoiuteenuse alusel tasu maksmise kohustuse üle ainult nende kirurgiliste protseduuride eest, mida ei ole nimetatud 4. peatükis.

  (4) Suured ja väiksed luud ja liigesed on loetletud § 46 lõigetes 2, 3 ja 4.

  (5) Koodiga 7137 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7138 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse koos koodiga 1A2125 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (7) Koodidega 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad järgmisi lahasematerjale: looduslik kiiresti kivistuv kips, looduslik aeglaselt kivistuv kips, sünteetiline jäik ja vesikõvastuv kipsside ja -lahas.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 7141 ja 7142 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) põletushaige sidumine;
  2) plastikakirurgilise haige sidumine;
  3) lahtise luukoldega osteomüeliidihaige sidumine;
  4) sidumine juhul, kui kehapinna defekti läbimõõt on vähemalt 6 cm järgmiste seisundite korral: hulgilamatised, lagunevad kasvajad, pehmekoe infektsioon või trauma, operatsioonihaava dehistsents, troofika- ja innervatsioonihäirest tulenev pehmekoe defekt.

§ 28.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Uretrotsüstoskoopia

7152

  22,47

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

  23,21

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

  23,00

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

210,61

Ureetri kateeterdamine

7156

  67,85

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

235,28

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

116,19

Kateeterdamine

7159

  15,33

Püsikateetri paigaldamine

7160

  18,95

Epitsüstostoomi vahetus

7162

  26,29

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

  17,66

Eesnäärme biopsia

7164

  33,27

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

  61,78

Bužeerimine

7166

  17,99

TUMT (transuretraalne mikrolaineteraapia)

7167

  77,14

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

223,63

Uroflow

7170

  16,65

Urodünaamika uuring

7171

189,08

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

201,90

Pindmise kusepõievähi fotodünaamiline visualiseerimine heksamino-levuleenhappega

7173

473,95

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
  2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7173 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse täiendavalt koodiga 030307 tähistatud kusepõie transuretraalse resektsiooni tegemisel kõrge ja keskmise progressiooniriskiga pindmise kusepõievähi haigetele.

§ 29.  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad

  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alveooli ekskohleatsioon

7201

2,30

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

3,07

§ 30.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

  1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

14,41

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

14,48

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

12,73

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

14,16

Sarvkesta krüoteraapia

7256

16,50

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

11,80

Orbita flegmooni avamine

7258

17,03

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

  5,68

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70

Fluorestsentne angiograafia

7261

51,04

Kompuuterperimeetria

7262

28,88

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

  6,82

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

12,69

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

12,45

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

58,56

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

  8,53

Silma ultraheliuuring

6004

19,41

Silmapõhja optiline koherentne tomograafia

7268

14,57

Silma eesosa optiline koherentne tomograafia

7269

21,31

Nägemisnärvi diski ja närvikiudude kihi topograafiline uuring

7270

14,13

Intravitreaalne ravimi manustamine

7271

57,45

  (2) Koodiga 7271 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koodidega 365R ja 366R tähistatud ravimitega.

§ 31.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

    9,11

Toonaudiomeetria

6402

  14,34

Ülelävelised testid

6403

  14,00

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

  19,49

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

  13,14

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

  15,42

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

  33,94

Tümpanomeetria

6408

  10,92

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

  10,02

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

  19,91

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

  14,20

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

    9,72

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

  31,08

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

  24,11

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

  68,51

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

  13,15

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

  17,15

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

  49,17

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

  14,17

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

  20,05

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

  17,15

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

    4,60

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

    9,11

Epifarüngoskoopia

7311

    9,17

Otomikroskoopia

7312

  11,55

Stroboskoopia kõris

7313

  17,21

Mikrostroboskoopia kõris

7314

  21,14

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

  13,15

Rinomanomeetria

7316

  10,15

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

    9,11

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7319

579,86

  (2) Haigekassa võtab koodiga 7319 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni kaheksa korda, teisel aastal kuni kuus korda ja kolmandal aastal kuni kolm korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 32.  Sünnitusabi, günekoloogiliste uuringute ja protseduuride, viljatusravi protseduuride ning viljakust säilitavate protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ning günekoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

  56,14

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

  43,03

Amnioinfusioon

7355

454,06

Loote välispööre pea peale

7356

  31,97

Kordotsentees

7357

439,18

Üsasisene vereülekanne

7358

584,90

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

    2,81

Lootevee test tupe sekreedist

7361

    8,00

Sünnituse medikamentoosne esilekutsumine

7362

330,93

Kolposkoopia

7563

  53,75

Vulvoskoopia

7550

  62,40

Ambulatoorne diagnostiline või operatiivne hüsteroskoopia

7549

202,57

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul;
  3) haigekassa võtab koodiga 7361 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil kahtlustatakse enne 37. gestatsiooninädalat lootevee puhkemist, mida ei õnnestu visualiseerida tupepeegliga, ning kasutatakse IGFBP-1 või PAMG-1 proteiini tuvastamisel põhinevat testriba.

  (3) Viljatusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Intrauteriinne inseminatsioon (IUI)

7389

164,05

Folliikulite punktsioon

7390

165,98

Kehaväline viljastamine (IVF)

7391

448,31

Seemnerakkude eraldamine munandi bioptaadist

7392

194,03

Embrüo siirdamine

7393

148,13

Embrüo külmutamine (1 kõrre kohta)

7394

144,48

Embrüo sulatamine ja hindamine (1 kõrre kohta)

7395

154,53

Munarakkude sulatamine ja hindamine (1 kõrre kohta)

7397

641,02

Seemnerakkude sulatamine (1 sulatamise korra kohta)

7399

  70,73

  (4) Lõikes 3 loeteletud kehavälise viljastamisega seotud teenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni 40-aastaselt naissoost kindlustatud isikult.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7389 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kuue järjestikuse protseduuri eest kuni raseduse tuvastamiseni.

  (6) Koodiga 7394 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab embrüote 60 päeva säilitamise kulu.

  (7) Viljakust säilitavate protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Munarakkude külmutamine (1 tsükli kohta)

7396

739,23

Seemnerakkude külmutamine (1 annetuse kohta)

7398

428,26

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7396 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 35-aastaselt patsiendilt enne viljakust kahjustava ravi (sh onkoloogilise või autoimmuunse haiguse süstemaatiline ravi) alustamist või viljakust kahjustava seisundi esinemise korral juhul, kui otsuse teenuse rakendamiseks on teinud ekspertkomisjon, millesse kuuluvad vähemalt patsiendi raviarst ja günekoloog või IVF spetsialist.

  (9) Koodiga 7396 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab munarakkude seitsme aasta säilitamise kulu.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 7398 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 40-aastaselt patsiendilt enne viljakust kahjustava ravi (sh onkoloogilise või autoimmuunse haiguse süstemaatiline ravi) alustamist või viljakust kahjustava seisundi esinemise korral juhul, kui otsuse teenuse rakendamiseks on teinud ekspertkomisjon, millesse kuuluvad vähemalt kaks arsti, kellest üks on patsiendi raviarst või onkoloog ja teine IVF spetsialist.

  (11) Koodiga 7398 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab seemnerakkude hankimise kulu ja seemnerakkude seitsme aasta säilitamise kulu.

§ 33.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Strenaalpunktsioon

7412

24,93

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

36,11

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

19,24

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 24 tundi

7419

49,24

  (2) Koodiga 7419 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenusega.

§ 34.  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Torketest allergeeniga

7502

  3,99

Nahasisene test allergeeniga

7503

17,93

Provokatsioonitest

7504

14,80

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

  1,41

Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur

7508

13,45

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

10,72

Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine

7510

13,99

§ 35.  Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

  50,91

Rektoskoopia

7562

  21,29

Sigmoidoskoopia

7556

  43,91

Koloskoopia

7558

  80,95

Sõeluuringu koloskoopia

7597

  99,05

Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)

7560

  85,81

Balloonenteroskoopia

7567

549,75

Bronhoskoopia

7559

  60,92

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

847,69

Seedetrakti ülaosa endoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7568

243,95

Bronhoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7555

243,95

Direktne larüngoskoopia

7596

  95,79

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu tegemist, tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ja digitaalset arhiveerimist.

  (3) Põhiuuringule lisaks rakendatakse ainult lõikes 10 nimetatud lisauuringuid ja protseduure.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
  2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
  3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

  (5) Koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7568 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (7) Koodiga 7596 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab straboskoopia (koodid 7313 ja 7314) maksumust.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on jämesoolevähi ennetuse raames peale positiivset peitvere testi väljastatud saatekiri jämesoolevähi diagnoosimiseks.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab tervishoiuteenuse osutaja, kellega haigekassa on sõlminud vastava kokkuleppe ravi rahastamise lepingus.

  (10) Endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

    15,62

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

    21,23

Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga

7564

  105,53

Kiviekstraktsioonivahendite kasutamine (sh sapikivi purustamine ilma litotripteri kasutamiseta)

7565

    85,57

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

    74,65

Endoskoopiline mukosektoomia

7570

  153,60

Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega

7571

  154,81

Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga

7572

1106,23

Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine

7573

  137,80

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

    65,28

Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine

7575

    86,96

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

    52,77

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

    42,18

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

    58,76

Endoskoopiline balloondilatatsioon

7579

  119,82

Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega

7580

    62,86

Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine

7581

    46,20

Kromoendoskoopia

7582

    24,53

Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine või endoskoopiline vahetus

7583

  168,37

Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde

7584

    82,18

Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga

7585

  193,68

Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial

7588

    84,28

Papillotoomi kasutamine ERCP-l

7589

  169,75

Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil

7594

    40,01

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

    35,05

Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest

7591

  120,42

Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine

7592

  183,99

Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga

7593

  989,68

Ultrahelisondi kasutamine endoskoopias

7586

  105,57

Endoskoobipealse klipsi asetamine

7598

    19,15

Endobronhiaalse klapisüsteemi asetamine

7599

    79,40

  (11) Lõikes 10 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581 ja 7583 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui viie histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui viie polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse maksumust juhul, kui histoloogiline koematerjal võetakse samast paikmest;
  11) haigekassa võtab koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  12) haigekassa võtab koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud);
  13) koodiga 7577 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 7589, 7569 ja 7570 tähistatud tervishoiuteenustele;
  14) koodiga 7594 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata protseduuri või operatsiooniga kaasneva hingamisteede loputuse korral;
  15) koodiga 7585 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7587 tähistatud tervishoiuteenusega;
  16) haigekassa võtab koodiga 7586 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse söögitoru striktuuri uuringul.

  (12) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse nii jäiga kui ka fiiberendoskoobiga tehtavate uuringute ja protseduuride korral.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 7598 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tavapärased ravimeetodid ägeda gastrointestinaalse verejooksu hemostaasi saavutamiseks on ebaõnnestunud ja/või klips on vajalik iatrogeense perforatsiooniava või fistuli ava sulgemiseks.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 7599 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) raskekujulise kopsuemfüseemi patsendil ei ole rakendatav kirurgiline ravi;
  2) esineb heterogeenne kopsuemfüseem interlobaarse heterogeensuse indeksiga ≥1;
  3) puudub translobaarse kollateraalse ventilatsiooni võimalus;
  4) unilateraalne lobaarne oklusioon on saavutatav;
  5) esineb püsiv resektsioonijärgne õhuleke.

§ 36.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

  32,52

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

  11,49

Psühhoteraapia seanss perele

7603

  42,96

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

  22,91

Elekterkrampravi seanss

7609

  52,24

Isiksuse uuring

7615

111,90

Kognitiivse funktsiooni uuring

7616

108,78

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)

7617

  74,94

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)

7626

  93,77

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kaks liiget)

7627

  41,18

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7601 ja 7603 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog või psühhiaater.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7602 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog, psühhiaater või vaimse tervise õde.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (7) Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja kaks spetsialisti tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (8) Koodiga 7626 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja kolm spetsialisti tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (9) Koodidega 7601, 7602, 7603 ja 7607 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (10) Koodiga 7607 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi küsitlemine probleemide kindlakstegemiseks, seisundi hindamine ja nõustamine;
  2) patsiendi probleemide psühholoogilise mudeli loomine ja selgitamine;
  3) psühhoteraapia vajaduse ja sobivuse ning patsiendi motivatsiooni hindamine;
  4) raviks motiveerimine ja ravi efektiivsuse hindamine;
  5) toetava psühhoterapeutilise vestluse kaudu patsiendi emotsionaalsete pingete leevendamine ja enesetunde parandamine;
  6) toimetulekumeetodite õpetamine, kohanemisvõime parandamine, iseseisva toimetuleku soodustamine ja lahenduste otsimine patsiendi probleemidele.

  (11) Koodidega 7601 ja 7602 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  3) meetodite rakendamine;
  4) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  5) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (12) Koodiga 7603 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) pereliikmete ja teiste patsiendile lähedaste isikute käitumise mõju hindamine patsiendi probleemi tekke ja säilimise seisukohast;
  3) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  4) meetodite rakendamine;
  5) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  6) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (13) Koodiga 7627 tähistatud tervishoiuteenuse ravimeeskonna koosseisu kuuluvad vaimse tervise õde ja üks spetsialist tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (14) Koodiga 7627 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kuus.

§ 37.  Logopeediliste teenuste piirhinnad

  (1) Logopeediliste teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kliinilise logopeedi konsultatsioon

7620

33,76

Logopeediline uuring

7621

36,34

Logopeediline teraapia (kontaktaeg 50 min)

7622

33,12

Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine

7623

31,59

Logopeediline uuring hääleanalüsaatoriga

7624

17,61

Logopeediline uuring nasomeetriga

7625

22,68

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel ja teenust osutab kliiniline logopeed.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7621 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase patsiendi puhul kuni kolm korda kuue järjestikuse kuu jooksul ja vanema kui 19-aastase patsiendi puhul kuni kolm korda 12 järjestikuse kuu jooksul.

  (4) Koodiga 7622 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) teraapia ettevalmistamine;
  2) patsiendi seisundi hindamine;
  3) teraapia eesmärkide ja meetodite valik;
  4) teraapia rakendamine;
  5) tagasiside küsimine/andmine ja kodutöö kokkuleppimine;
  6) teraapiaseansi dokumenteerimine.

  (5) Koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) uuringu planeerimine;
  2) uuringul osalemine ja koostöös arstiga häälepaelte või neelamisfunktsiooni normaalse ja patoloogilise anatoomia ja füsioloogia eristamine;
  3) uuringu tulemuste tõlgendamine ja raviplaani täiendamine.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7559, 7311, 7314, 7934 ja 7596 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 38.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

  351,07

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

  727,25

Angiokardiograafia

7653

  110,70

Koronarograafia

7654

  565,99

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

2754,98

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

  692,45

Valvuloplastika

7657

2897,82

Endokardiaalne mäping

7658

1682,68

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

  842,17

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

  135,21

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

  358,70

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

2753,19

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7664

    10,02

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7665

    18,84

Ühekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7673

  190,52

Kahekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7674

  236,89

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritava kardioverter-defibrillaatori (CRT ICD) paigaldamine ja programmeerimine

7675

  363,13

DDD-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori (DDD ICD) paigaldamine ja programmeerimine

7676

  236,89

VVI-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori paigaldamine ja programmeerimine

7677

  190,52

Biventrikulaarse resünkroniseeriva kardiostimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7678

  311,18

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
  2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
  3) koodidega 7677 ja 7678 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 39.  Laserravi protseduuride piirhinnad

  Laserravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

20,07

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

26,97

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

30,87

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

46,27

Lasertrabekuloplastika

7805

21,67

Laseriridektoomia

7806

21,67

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

72,77

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

20,14

§ 40.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

    52,82

Intubatsioon fiiberoptilise või videoskoopilise seadmega

7740

    74,46

Tsentraalveeni kanüleerimine

7741

    70,02

Epiduraal- või spinaalkateetri asetamine

7742

    44,57

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7743

  381,53

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7744

    41,36

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine

7745

  103,53

Pidev hemodialüüs või hemodiafiltratsioon (1 ööpäev)

7746

1008,81

Hemosorptsiooni seanss

7747

  361,75

Hemodialüüsi seanss

7709

  241,68

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

  164,57

Invasiivse arteriaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7750

    61,88

Adsorptsiooni seanss septilise šoki korral

7751

3098,50

Intrakraniaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7752

  110,63

Äge peritoneaaldialüüs (1 ööpäev)

7753

  307,54

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivravi (aminohapete lahus või rasvemulsioon (1 ööpäev))

7754

    88,79

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioonitoruga

7755

    75,94

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7756

  364,14

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7757

    99,52

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7758

  335,44

Kehavälise vereringe kasutamine

7737

1871,01

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7759

1864,83

Terapeutiline plasmavahetus

7760

  475,89

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7761

  244,79

Patsiendi tsentraalse kehatemperatuuri kontroll intravaskulaarse jahutuskateetri abil (1 ööpäev)

7762

1318,39

Infusioon kiirinfusioonipumba abil

7763

  238,22

Valutustamiskateetri asetamine närvipõimikusse või haava sisse

7764

    87,55

Patsiendi kontrollitud analgeesiaseadme(te) paigaldamine

7765

    46,49

Kahe kopsu eraldamine endobronhiaalse blokkeri abil

7766

  234,03

EEG pidevmonitooring intensiivravi osakonnas (1 ööpäev)

7767

    69,55

Ekstrakorporaalse membraanoksügenisatsiooni protseduur (1 ööpäev)

7768

1078,76

Pidev aju (või teiste kudede) perfusiooni monitooring (1 ööpäev)

7769

  196,32

Immunoadsorptsiooni protseduur

7734

1844,40

Doonorrinnapiim (100 ml)

7780

    10,43

  (2) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7762 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas III ja III A astme intensiivravil viibivale patsiendile.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7734 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel näidustustel: sensibiliseeritud patsiendile (positiivse HLA-ristsobivustestiga) neeru siirdamiseks, siiriku akuutse humoraalse äratõuke korral, ABO-mittesobiva neeru siirdamiseks või dilatatiivse kardiomüopaatia korral.

  (5) Koodiga 7743 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7780 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle enneaegse (gestatsioonieaga alla 32 nädala) vastsündinu eest juhul, kui vastsündinu toitmine ema rinnapiimaga ei ole võimalik.

§ 41.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
eurodes

Anesteesia kestus alla 0,5

2201

  69,81

Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1

2202

116,01

Anesteesia kestus 1 kuni alla 2

2203

215,41

Anesteesia kestus 2 kuni alla 3

2204

311,01

Anesteesia kestus 3 kuni alla 4

2205

409,18

Anesteesia kestus 4 kuni alla 7

2206

578,45

Anesteesia kestus alates 7

2207

876,91

Recovery (ärkamisruum) (üks tund)

2112

  24,46

  (2) Koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni, uuringu või protseduuri tegemisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Haigekassa ei võta koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 2112 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni kolme tunni eest.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 2202–2204 ja 2112 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle hambaraviteenuse osutamisel vaimse või füüsilise puudega isikule, kui arsti otsusel ei saa hambaraviteenust osutada või selle osutamine on raskendatud ilma nimetatud tervishoiuteenuste osutamiseta.

§ 42.  Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad

  (1) Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine

8101

  167,73

Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine

8102

  618,36

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine

8103

2414,12

Luuüdi kogumine

8104

  506,63

Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees

8105

  648,05

Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril

8106

  428,46

  (2) Haigekassa võtab koodidega 8101–8103 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust on osutanud tervishoiuteenuse osutaja, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (3) Koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 2962L tähistatud tervishoiuteenusega kuni kuus korda.

5. peatükk Kompleksteenused 

§ 43.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

     1924,72

Füsioloogiline sünnitus

2290K

     1111,86

Erakorralise keisrilõikega lõppev füsioloogiline sünnitus

2291K

       305,75

Kohleaarimplantatsioon

2276K

  23 166,73

Luukuulmisimplantatsioon

2288K

     9212,08

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

  50 888,82

Vältimatu hambaravi teenuse valmisoleku tagamine kvartalis pikendatud lahtioleku vältel

2285K

     4287,48

Antiretroviirusravi konsiiliumi töö kvartalis

2292K

     3899,53

Eriarstiabi ja õendusabi osutamine kuus

2294K

235 928,29

  (2) Koodiga 2290K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab sünnitusaegsete ultraheliuuringute, kardiotokograafiliste uuringute, STAN-monitooringute, loote pideva monitooringu, veenitee rajamise, põie kateeterdamise, sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamise, vaakumotsiku, I ja II järgu lahkliharebendite taastamise, epiduraalanesteesia, vastsündinu vere happe-aluse tasakaalu analüüside ja sünnitusabi voodipäevade maksumust ning seda rakendatakse juhul, kui sünnituse vastuvõtmiseks ei kasutata keisrilõiget.

  (3) Koodiga 2291K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ainult füsioloogilise sünnitusega (2290K) seotud kulusid (v.a voodipäevade maksumust) ning seda rakendatakse juhul, kui füsioloogiliselt alanud sünnituse vastuvõtmiseks kasutatakse erakorraliselt keisrilõiget.

  (4) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab haiglate loetelus nimetatud haiglas ööpäevaringse valmisolekuga seotud kulu, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse hallatava tervise infosüsteemi kulu, mis on seotud tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega tervise infosüsteemis, ja Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank piltide arhiveerimise kulu.

  (5) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK 10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral.

  (6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusele töötavad eriarstid haiglas ööpäev läbi.

  (7) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas, välja arvatud haiglate loetelu § 2 lõike 3 punktis 9 nimetatud üldhaigla, ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (8) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 10 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega sätestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (9) Haiglate loetelu § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud piirkondlikus haiglas ei rakendata koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks erakorralise meditsiini erialal.

  (10) Koodiga 2285K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse vähemalt neli tundi päevas puhkepäevadel ja riiklikel pühadel hambaravi valmisoleku tagamiseks ühe tervishoiuteenuse osutaja juures Pärnus, Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ravi rahastamise lepingus kokku lepitud tingimustel. Kui mitmed tervishoiuteenuse osutajad soovivad nimetatud teenust osutada, lepitakse ravi rahastamise lepingus teenuse osutamine kokku sellega, kellel on kasutuses enam hambaravitoole.

  (11) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

  (12) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) haigusjuhtude analüüs;
  2) nõustamine HIV-infektsiooni leviku piiramiseks ja viiruse resistentsuse vältimiseks;
  3) nõustamine ühtse kvaliteediga ravi tagamiseks;
  4) ratsionaalsetest kokkulepitud raviskeemidest ja ravijuhistest tulenevate põhimõtete tagamine Eesti kõikides antiretroviirusravimeid väljastavates ravikeskustes;
  5) antiretroviirusravi konsiiliumi sisulise aruande koostamine.

  (13) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse infektsioonhaiguste teenuste (piirkondliku haigla mahus) tegevusluba omavas haiglate loetelus nimetatud haiglas.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui konsiiliumi töös osaleb vähemalt kaks infektsioonhaiguste arsti.

  (15) Koodiga 2294K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelu § 2 lõike 3 punktis 9 nimetatud hajaasustusega saare üldhaiglas vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule.

  (16) Koodiga 2294K tähistatud tervishoiuteenus ei sisalda kulutusi dialüüsile.

§ 44.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kesknärvisüsteemi kasvaja intrakraniaalne operatsioon

001A

5180,92

3643,51

9111,61

Muu intrakraniaalne veresoone operatsioon

001B

11 586,62

8299,90

21 445,56

Intrakraniaalse aneurüsmi, veresoone anomaalia või hemangioomi operatsioon

001C

7696,13

3963,45

14 990,69

Intrakraniaalne tserebrospinaalse šundi operatsioon

001D

4312,05

1069,54

14 276,81

Muu kraniotoomia, v.a trauma korral

001E

4720,17

2029,28

16 260,41

Kraniotoomia trauma korral

002A

7652,03

2269,48

18 038,87

Kroonilise subduraalse hematoomi operatsioon

002B

2323,50

1571,73

4278,59

Stereotaktiline intrakraniaalne radioteraapia, lühike ravi

003O

2346,97

1191,31

3172,47

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, lühike ravi

004O

973,96

759,48

1499,98

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

004

2901,10

1023,06

6608,26

Koljuvälised veresoonte operatsioonid, lühike ravi

005O

1438,15

269,45

2757,61

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

005

2465,31

1720,01

3904,98

Karpaalkanali avamine, lühike ravi

006O

248,12

222,19

371,25

Karpaalkanali avamine

006

490,64

312,07

855,67

Perifeersete või kraniaalnärvide või muu närvisüsteemi operatsioon kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

007

3984,88

469,55

20 168,72

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta), lühike ravi

008O

487,89

222,19

741,88

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, kht-ta

008

1373,16

451,64

2625,60

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

009

1091,08

519,02

2291,29

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

010

1533,86

317,52

3513,83

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

011

1138,08

206,40

2846,59

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

012

1158,36

334,89

2605,60

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

013

1051,47

311,38

2165,29

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsita, kht-ga

014A

1683,85

642,61

3613,03

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ta

014B

1369,03

485,89

2386,28

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsiga, kht-ta

014C

2718,14

2090,07

3873,49

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsiga, kht-ga

014D

2996,15

1980,39

5059,82

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

015

1148,27

428,91

2013,71

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

016

1158,53

406,68

1911,65

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

017

897,80

440,10

1560,66

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

018

1505,59

432,46

3481,58

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

019

1180,20

171,52

2712,35

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

020

3432,31

337,45

11 106,03

Viirusmeningiit

021

1585,95

528,45

3148,60

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

023

2541,54

424,22

4860,55

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

024

1563,72

386,66

4862,84

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

025

982,75

231,14

2429,66

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

026

598,37

173,21

1564,51

Raske traumaatiline ajukahjustus

027

1113,04

264,98

2819,19

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

028

803,23

257,03

1232,11

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

029

667,29

345,72

1369,04

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

030

376,98

143,05

962,27

Põrutus, vanus >17, kht-ga

031

859,29

256,34

1871,05

Põrutus, vanus >17, kht-ta

032

537,18

204,68

966,96

Põrutus, vanus 0–17

033

182,33

119,57

357,33

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

034

1221,40

357,63

2960,10

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

035

832,94

248,38

2052,22

Kiiritusravi protseduur silmal

036C

1924,72

950,62

3718,32

Võrkkesta operatsioonid

036E

951,22

291,91

1933,79

Suur operatsioon silmal

036D

1886,86

900,18

2403,92

Võrkkesta operatsioonid, lühike ravi

036O

1195,86

459,04

2218,74

Silma sarvkesta siirdamine, lühike ravi

036P

669,02

287,41

1078,85

Laserprotseduur vikerkestal ja eeskambris, lühike ravi

036R

1451,36

287,41

2781,88

Silma siserõhuga seotud protseduurid, lühike ravi

036S

655,60

291,91

1072,19

Silmakoopa operatsioonid, lühike ravi

037O

916,22

332,02

1886,13

Silmakoopa operatsioonid

037

987,99

396,63

1621,18

Kahepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

039P

1072,71

576,95

1328,79

Ühepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

039Q

556,59

535,87

601,87

Läätse operatsioonid

039

793,87

371,32

1819,46

Silmavälised protseduurid, v.a silmakoobas

040X

772,01

291,91

1188,57

Muud silmavälised operatsioonid, lühike ravi

041O

440,97

299,53

713,04

Operatsioonid kõõrdsilmsuse korral, lühike ravi

041P

572,57

413,69

760,76

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

042

732,45

396,81

1367,44

Muud silmasisesed protseduurid, lühike ravi

042P

643,27

287,41

782,40

Hüpheem

043

354,44

121,04

1130,27

Peamised ägedad silmainfektsioonid

044

660,14

347,06

954,21

Neuroloogilised silmahaigused

045

1160,73

226,13

2430,77

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

046

838,00

234,43

1772,03

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

047

479,70

112,53

1178,25

Muud silmahaigused, vanus 0–17

048

553,57

136,65

1018,19

Muud pea ja kaela suured operatsioonid

049A

6188,81

1238,18

13 554,41

Süljenäärme eemaldamine

050N

1295,30

794,92

2020,53

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

051N

1020,95

452,78

1561,23

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine, lühike ravi

051O

519,84

240,97

972,76

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

052

1175,76

819,23

1758,03

Nina kõrvalurgete operatsioonid

053A

1271,44

637,19

2281,52

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid

053B

1380,39

1160,84

1718,83

Nina kõrvalurgete operatsioonid, lühike ravi

054O

901,55

282,21

1648,50

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid, lühike ravi

054P

1354,13

1177,97

1538,01

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused suured operatsioonid, lühike ravi

055O

549,14

223,34

914,25

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid, lühike ravi

055P

528,43

301,14

730,48

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055

920,03

648,57

1554,39

Ninaplastika, lühike ravi

056O

883,95

639,78

1493,15

Ninaplastika

056

1075,81

634,35

1818,56

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, lühike ravi

060O

466,66

350,92

695,30

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

060

533,14

397,90

767,75

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid, lühike ravi

063O

890,69

431,77

1204,76

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid

063

1713,90

580,40

4532,67

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

064

1135,41

328,80

2703,53

Tasakaaluhäired

065

928,41

397,13

1589,83

Ninaverejooks

066

445,28

145,97

1143,08

Kõripealise põletik

067

615,24

285,89

1600,70

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ga

068

1428,95

569,10

2758,73

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ta

069

569,07

138,81

1216,39

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ga

070A

625,21

214,42

1198,19

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ta

070B

465,73

172,57

853,98

Kõri ja hingetoru põletik

071

310,74

139,27

675,30

Nina traumad ja deformatsioonid

072

400,56

151,79

711,91

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus >17

073

885,63

247,02

1553,17

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus 0–17

074

411,69

147,00

859,67

Suured rindkereoperatsioonid, lühike ravi

075O

1438,15

269,45

2757,61

Suured rindkereoperatsioonid

075

5510,30

2477,61

9734,56

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

076

3848,14

1536,00

15 153,03

Hingamiselundite muud operatsioonid, lühike ravi

077O

483,66

239,54

1223,72

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

077

2653,08

613,82

4149,52

Kopsuarteri emboolia

078

2063,72

927,12

4578,80

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

079

2685,12

990,36

7375,53

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

080

1476,59

739,91

2510,39

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

081

677,68

340,82

1279,76

Hingamiselundite kasvajad

082

1363,68

238,78

3040,31

Suured rindkeretraumad, kht-ga

083

1172,78

540,96

2359,54

Suured rindkeretraumad, kht-ta

084

678,55

251,61

1271,21

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

085

1636,08

509,11

3950,09

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

086

1447,38

566,14

2739,73

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

087

1602,72

400,09

4133,35

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

088

1233,24

470,43

2354,49

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

089

1903,73

662,20

4624,57

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

090

1192,07

385,03

2135,17

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

091A

843,62

267,14

1764,14

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

091B

559,08

216,18

988,13

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

092

1923,38

459,25

6255,56

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

093

1164,91

302,33

2363,95

Õhkrind, kht-ga

094

1038,39

272,65

2040,89

Õhkrind, kht-ta

095

642,69

260,04

1361,24

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

096

1371,42

491,53

2750,95

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

097

960,65

418,75

1641,56

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

098A

747,54

320,62

1642,19

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

098B

480,33

175,21

936,67

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

099

845,18

343,28

1693,06

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

394,35

136,37

751,88

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

1352,25

297,30

3891,46

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

655,74

143,30

1568,29

Südame ühe klapi operatsioon

104A

10 315,06

8493,16

15 301,77

Südameklappide operatsioonid või südame ühe klapi operatsioon, kht-ga

104B

13 189,66

8919,17

21 647,74

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega, lühike ravi

104O

1438,15

269,45

2757,61

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107A

7208,85

6386,10

8435,12

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

107B

1438,15

273,82

2757,61

Koronaararterite šuntimine koos keerukate operatsioonidega või kht-ga

107C

9498,46

6500,19

17 936,27

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta, lühike ravi

107O

1438,15

269,45

2757,61

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid, lühike ravi

108O

1438,15

269,45

2757,61

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

11 212,39

6739,40

23 860,27

Torakaalaneurüsmi operatsioon

109N

16 784,24

11 899,52

27 901,35

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

7215,93

2676,05

19 189,32

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

111O

3744,51

1758,75

6853,03

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

5525,41

2498,52

8564,00

Koronaardilatatsioon kontrastkardiograafiaga

112A

5644,30

2585,16

7600,86

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul

112B

5624,77

3964,06

6360,52

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ta

112C

5851,42

4170,98

8756,51

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ga

112D

5669,96

1286,13

9180,54

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ta

112E

7090,49

5515,37

9904,63

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ga

112F

8351,38

5606,46

14 324,33

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

112O

5234,27

4231,01

5698,16

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid, lühike ravi

113O

303,25

250,68

806,73

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

2430,08

1070,16

6458,71

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, lühike ravi

114O

393,58

265,90

552,74

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

1378,68

341,78

3536,31

Südame püsistimulaatori või defibrillaatori eemaldamine

115A

8274,65

725,52

22 527,36

Südame stimulaatori revisioon või südame defibrillaatori vahetamine

115B

3544,46

1645,17

6518,23

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine

115C

11 074,08

6470,26

21 075,23

Südame defibrillaatori või püsistimulaatori eemaldamine, lühike ravi

115O

2182,60

1193,22

2588,28

Südame püsistimulaatori asendamine või implanteerimine, lühike ravi

116O

2418,27

1514,45

3022,28

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine, lühike ravi

117O

9574,50

8125,28

10 862,69

Veeni ligeerimine ja eemaldamine, lühike ravi

119O

539,89

312,24

679,54

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

706,15

510,86

885,89

Vereringesüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

120O

300,98

257,67

446,30

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

2848,24

679,69

5822,56

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal ravipäeval

121

3052,53

1047,02

7011,37

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal ravipäeval

122

2327,77

712,48

4353,66

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga, surm esimese kolme ravipäeva jooksul

123

1135,84

153,50

2345,75

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur keerukate vereringe seisunditega

124

3653,18

1491,70

9951,08

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur, lühike ravi

125O

1438,15

269,45

2757,61

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur ilma keerukate vereringe seisunditeta

125

2173,19

1563,76

4725,38

Äge ja alaäge endokardiit

126

5023,33

730,78

11 536,00

Südamepuudulikkus ja šokk

127

1439,41

460,20

3197,63

Süvaveenide tromboflebiit

128

1386,72

505,44

2887,15

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

2328,99

336,40

8803,16

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

1147,47

380,13

2573,32

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

886,17

216,90

1923,71

Ateroskleroos, kht-ga

132

1377,24

418,46

3304,60

Ateroskleroos, kht-ta

133

959,57

387,97

1752,29

Hüpertensioon

134

929,10

313,78

1727,87

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

1326,10

351,05

3199,88

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

869,43

332,79

1567,77

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

455,66

231,58

829,26

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

1024,82

275,60

2301,16

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

583,38

204,73

1266,91

Stenokardia

140

1136,12

458,01

2012,59

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

1154,99

220,09

2071,92

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

646,80

149,11

1672,81

Rindkere valud

143

669,24

212,40

1342,55

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

1566,96

295,16

3457,95

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

803,27

152,26

2771,78

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

6968,76

4309,78

13 009,41

Pärasoole resektsioon, lühike ravi

147O

1438,15

269,45

2757,61

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

5161,07

2754,27

7810,00

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

6916,72

2418,11

20 994,15

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, lühike ravi

149O

1616,34

758,22

1718,41

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

4085,68

1791,57

6914,14

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

3851,81

1789,24

8792,33

Kõhukelmeliidete vabastamine, lühike ravi

151O

1438,15

269,45

2757,61

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

2480,57

1450,72

4035,01

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ga

152

3007,65

1379,84

6185,01

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, lühike ravi

153O

646,83

319,47

1249,59

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ta

153

2318,89

1419,35

4900,64

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154A

9396,11

3883,17

27 833,12

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154B

5773,11

1588,17

13 625,87

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155A

6938,00

5111,54

9407,44

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155B

2565,15

1469,79

4905,69

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, lühike ravi

156O

1570,57

1417,21

1831,15

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

2026,86

1290,95

4182,78

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

1026,40

558,49

2541,34

Väikesed sooleoperatsioonid, lühike ravi

158O

478,61

331,21

858,15

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

694,34

515,17

1138,52

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

1827,49

709,41

4140,62

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, lühike ravi

160O

707,04

461,03

1110,41

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

1259,97

650,06

2335,67

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

978,66

691,98

1783,71

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, lühike ravi

162O

670,47

522,46

984,95

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, kahepoolne, lühike ravi

162P

1580,89

1103,46

1849,82

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

824,64

640,89

1220,43

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

706,32

561,35

1052,97

Apendektoomia, tüsistunud

166N

1862,43

837,73

4096,85

Apendektoomia, lühike ravi

167O

824,26

591,65

1030,34

Apendektoomia, tüsistumata, kht-ta

167

1026,48

743,39

1404,49

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

1560,47

664,20

3430,08

Suuõõne operatsioonid, lühike ravi

169O

342,43

226,68

554,72

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

899,40

498,95

1665,13

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

3935,52

1085,68

10 646,02

Seedeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

171O

723,76

531,20

946,02

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

1801,58

765,96

4417,72

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

1486,45

334,69

3479,13

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

940,75

247,70

2126,11

Tüsistunud peptiline haavand või seedetrakti verejooks

174N

1645,67

474,38

3495,56

Tüsistumata peptiline haavand või seedetrakti verejooks

175N

865,67

311,49

1849,89

Põletikuline soolehaigus

179

1170,13

367,15

2453,08

Soolesulgus, kht-ga

180

930,42

313,60

2194,32

Soolesulgus, kht-ta

181

637,00

207,54

1071,47

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

1117,18

346,16

2487,19

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

609,05

184,73

1238,98

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

449,51

159,53

939,88

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

378,77

154,15

686,59

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

751,16

222,97

1569,33

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

506,53

154,01

624,76

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid, lühike ravi

187O

489,48

335,35

796,99

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

822,02

481,27

1643,59

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

1252,27

267,56

2865,41

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

601,87

129,30

1423,06

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

414,70

138,07

860,46

Kõhunäärme, maksa ja šundi operatsioonid, kht-ga

191B

8914,39

3464,92

25 603,85

Kõhunäärme või maksa operatsioon, lühike ravi

192O

603,77

283,92

1811,77

Kõhunäärme või maksa operatsioon, kht-ta

192

5116,44

1593,69

9588,63

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ga

193

3954,88

1203,93

10 530,90

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ta

194

1774,89

808,84

3876,14

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

5872,08

3177,82

25 119,24

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

3335,85

1992,66

5078,12

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

3219,96

1802,58

6041,82

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

2104,75

1237,88

3388,97

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisprotseduurid

199

2661,75

689,09

5284,92

Maksa ja sapiteede haiguste diagnostilised protseduurid, lühike ravi

200O

607,09

297,30

1164,09

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste kasvajate diagnostilised protseduurid

200

9725,34

904,50

65 274,90

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid, lühike ravi

201O

1438,15

269,45

2757,61

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

4878,18

1889,59

12 127,80

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

1893,44

389,38

4679,20

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

1315,16

271,13

2993,00

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

1073,15

327,66

2550,34

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

1619,70

400,39

4326,01

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

1076,77

221,03

2393,32

Sapiteede haigused, kht-ga

207

1331,03

448,01

2912,14

Sapiteede haigused, kht-ta

208

722,28

176,36

1434,21

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) puusal

209C

6164,34

3208,05

9871,79

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ga

209D

4108,93

2851,41

5391,77

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ta

209E

4088,12

3171,19

4666,86

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209F

7976,84

3991,25

13 218,21

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209G

4709,84

4273,45

5224,35

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine, lühike ravi

209O

1438,15

269,45

2757,61

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

210A

6705,56

2615,11

15 578,83

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210N

3462,22

1053,47

5577,34

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

211A

4145,10

2127,05

7329,32

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211N

2411,08

379,31

3961,67

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, lühike ravi

212O

711,27

353,99

1439,79

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

1676,40

641,66

3096,34

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral, lühike ravi

213O

566,38

260,02

772,40

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

2745,72

813,43

8607,40

Kombineeritud eesmine/tagumine spondülodees

214A

13 492,16

8538,17

18 322,02

Spondülodees, kht-ga

214B

7140,47

3852,46

13 803,82

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ga

214C

1959,12

916,84

3777,94

Eesmine ja tagumine spondülodees, kht-ta

215B

6056,39

2247,98

8681,72

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ta

215C

1402,29

877,34

2390,93

Selja ja kaela operatsioonid, lühike ravi

215O

835,76

630,76

1431,85

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid, lühike ravi

216O

612,69

470,87

787,04

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid

216

2399,63

765,00

5426,34

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi, lühike ravi

217O

628,36

326,48

921,62

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi

217

5944,19

905,80

22 318,35

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

2349,36

1260,54

4220,82

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

1905,21

989,15

2980,06

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, lühike ravi

220O

777,41

350,39

1356,90

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

979,49

655,43

1722,53

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

2342,83

736,96

7210,61

Põlve operatsioonid, lühike ravi

222O

661,04

549,51

968,17

Suured põlve protseduurid, lühike ravi

222P

1237,98

549,51

2194,50

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

1198,33

623,14

2329,33

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, lühike ravi

223O

892,31

618,49

1072,74

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

1686,18

1021,80

2759,26

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

224O

1145,24

487,58

1775,10

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

1434,95

825,81

2152,15

Labajala operatsioonid, lühike ravi

225O

779,43

402,58

1349,25

Labajala operatsioonid

225

1240,81

610,90

2042,78

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

1644,46

728,32

3851,14

Pehmete kudede operatsioonid, lühike ravi

227O

412,92

212,69

834,85

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

913,59

551,40

1560,31

Suured operatsioonid pöidlal, liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, lühike ravi

228O

825,08

469,62

1216,80

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

1333,93

616,93

2396,51

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

229O

481,44

212,69

969,48

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

921,34

422,19

1791,22

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel, lühike ravi

230O

547,39

444,79

703,50

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

1200,12

593,19

2915,70

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest, lühike ravi

231O

451,24

308,10

584,30

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

979,29

519,52

3128,53

Artroskoopia, lühike ravi

232O

486,98

223,00

932,16

Artroskoopia

232

972,30

398,35

1404,97

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

4447,04

990,27

13 251,06

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, lühike ravi

234O

733,02

341,38

1466,00

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

1972,56

905,37

7249,68

Reieluumurrud

235

922,27

236,76

2379,80

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

991,31

276,65

2193,28

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

400,01

128,83

843,61

Osteomüeliit

238

1340,95

309,77

3385,20

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

1128,07

441,00

2245,97

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ga

240N

1195,94

248,45

4117,20

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ta

241N

826,93

184,56

2442,35

Septiline artriit või bursiit

242A

3139,82

629,51

7442,05

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ga

242B

1205,78

365,01

2670,86

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ta

242C

697,57

206,61

1547,65

Muud artriidid

242D

762,67

302,01

1693,90

Artroosid, kht-ga

242E

849,00

208,97

1629,95

Artroosid, kht-ta

242F

549,08

246,29

1484,42

Seljavalud

243

826,90

188,67

1796,86

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

1056,32

316,51

2812,97

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

774,57

217,86

1936,10

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

1128,65

209,03

3034,83

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

1103,48

281,04

2905,83

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

913,61

256,38

2430,89

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

717,07

234,15

1251,78

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

532,33

196,27

1213,42

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

310,49

215,90

470,10

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

975,55

211,46

2263,28

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

254

562,96

196,13

1198,59

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

408,44

134,41

900,14

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

892,73

209,47

3595,80

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

2610,63

1686,65

4166,92

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

258O

1438,15

269,45

2757,61

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

2511,26

1506,32

3975,81

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

2708,26

1032,52

4161,20

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

260O

1187,90

687,64

1820,68

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

2404,94

1357,82

3974,96

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon, lühike ravi

261O

750,04

579,37

1182,01

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

1811,52

725,47

2857,90

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul, lühike ravi

262O

741,84

493,29

1022,79

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul

262

990,59

692,73

2532,65

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

3509,18

1278,81

10 163,30

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

2473,41

1041,01

6135,07

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

3465,18

1237,85

8570,11

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, lühike ravi

266O

631,57

227,96

2540,36

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

1923,10

497,82

3248,60

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid, lühike ravi

267O

535,30

353,39

646,06

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

710,92

444,59

1241,01

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid, lühike ravi

268O

764,98

373,57

1151,58

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid

268

1548,49

608,74

3388,30

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ga

269

2118,14

553,95

5817,08

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, lühike ravi

270O

317,58

227,96

525,46

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ta

270

918,08

267,48

2063,02

Nahahaavandid

271

1422,72

516,05

2693,38

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

1245,69

408,90

2417,71

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

1092,42

395,79

1411,15

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

1635,47

302,86

3605,43

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

1024,60

216,88

2277,28

Rinnanäärme mittepahaloomulised kasvajad

276

612,83

179,52

1064,23

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

1592,86

484,28

4350,36

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

791,62

284,93

1473,52

Tselluliit, vanus 0–17

279

508,94

179,14

1212,71

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ga

280

1000,32

246,04

1843,45

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ta

281

592,75

189,84

1131,33

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus 0–17

282

201,38

128,64

544,82

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

1018,32

286,61

1684,09

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

650,69

154,38

1304,77

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

285O

264,43

130,60

510,85

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

2479,84

578,49

8780,36

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid, lühike ravi

286O

1438,15

269,45

2757,61

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

3701,98

1767,87

6136,49

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral

288A

3262,51

2490,92

3963,56

Muud operatsioonid rasvumise korral

288B

2177,95

1711,31

6009,35

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288O

3310,51

2748,28

3722,84

Muud operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288P

1438,15

269,45

2757,61

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

289O

1438,15

269,45

2757,61

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

1580,78

1133,38

2617,79

Kilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

290O

1161,63

1074,58

1252,34

Kilpnäärme operatsioonid

290

1392,07

1141,17

1931,94

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

3096,19

1089,50

9426,11

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

293O

1026,26

540,59

1399,72

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

1626,83

671,72

3322,61

Suhkurtõbi, vanus >35

294

1340,79

406,17

3042,07

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

773,05

232,40

2032,90

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

1787,71

596,70

4290,03

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

999,86

272,15

2255,80

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

799,21

217,87

1792,22

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

762,57

286,43

1566,27

Endokriinhaigused, kht-ga

300

1083,74

354,37

2379,36

Endokriinhaigused, kht-ta

301

837,89

213,55

1739,15

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

4026,37

1747,86

9434,21

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

2794,74

792,47

5295,26

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, lühike ravi

305O

1254,22

393,50

1905,25

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

2353,29

1274,20

3770,95

Ureetra tehisliku sulgurlihase protseduur

307N

794,93

392,62

1535,71

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

1525,69

953,08

2919,91

Kusepõie väikesed operatsioonid, lühike ravi

309O

990,94

917,13

1130,48

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

1148,84

755,83

1700,32

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

1992,88

966,31

3213,98

Transuretraalsed operatsioonid, lühike ravi

311O

1514,96

588,39

1968,81

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

1739,60

797,76

2433,24

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

1101,82

638,60

1833,35

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

880,92

528,89

1543,12

Kusiti operatsioonid, lühike ravi

314O

444,61

295,10

600,16

Kusiti operatsioonid, vanus 0–17

314

1161,41

763,98

2306,13

Hemodialüüsi kateetri asetamine neerude ja kuseteede haiguste korral

315A

11 160,70

5055,14

21 900,05

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315B

2143,87

500,40

5388,11

Ateriovenoosse fistuli rajamine või sulgemine neerude ja kuseteede haiguste korral

315D

1431,07

727,61

4293,84

Peritoneaaldialüüsi kateetri asetamine neerude ja kuseteede haiguste korral

315E

1875,96

1712,23

2931,47

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid, lühike ravi

315O

442,53

165,43

1553,39

Neerupuudulikkus

316

1477,47

371,34

3790,99

Neerude dialüüsravi, lühike ravi

317O

708,49

170,20

1418,95

Neerude dialüüsravi

317

5691,63

827,50

19 018,95

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

1195,94

268,07

2807,54

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

803,01

232,64

1976,19

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

1753,38

597,07

4149,82

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

999,70

423,89

1788,23

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

724,83

276,69

1304,61

Litotripsia, lühike ravi

323O

385,05

292,67

508,07

Kuseteede kivid, kht-ga

323

971,98

300,03

2434,89

Kuseteede kivid, kht-ta

324

548,70

205,43

1408,17

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

646,33

264,29

1280,10

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

531,85

112,53

1191,06

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

318,26

140,40

524,17

Kusiti striktuur

329N

486,31

131,21

1419,26

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

1395,29

360,82

3496,79

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

741,05

223,05

1699,90

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

787,11

185,22

1975,93

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

3533,00

2389,86

5235,73

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, lühike ravi

335O

1438,15

269,45

2757,61

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

3358,18

2332,89

5104,53

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

1615,81

1182,85

2244,53

Transuretraalne prostatektoomia, lühike ravi

337O

575,60

281,88

1103,69

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

1515,46

1150,04

2047,50

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

826,88

356,75

1860,56

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus >17

339

824,24

523,13

1623,40

Operatsioonid munanditel, lühike ravi

340O

527,56

430,20

697,89

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus 0–17

340

658,76

453,41

835,75

Peenise operatsioonid, lühike ravi

341O

350,99

200,48

616,86

Peenise operatsioonid

341

1410,69

359,25

2618,35

Tsirkumtsisioon

342N

543,99

319,79

797,55

Tsirkumtsisioon, lühike ravi

343O

435,10

340,95

523,90

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

1411,75

595,82

3251,30

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, lühike ravi

345O

554,83

386,55

717,70

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi kasvajate, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

1291,49

382,25

2900,66

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

1292,13

316,53

3088,19

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

710,21

151,27

2001,43

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

831,79

227,36

1751,14

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

535,87

26,15

1295,01

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

691,05

174,64

1496,63

Mehe steriliseerimine, lühike ravi

351O

402,49

207,88

514,64

Mehe steriliseerimine

351

491,67

447,86

530,61

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

495,27

121,93

1146,64

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia, lühike ravi

353O

1561,81

764,85

2994,72

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

3533,04

2185,69

5352,50

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ga

354

3009,51

1174,14

4514,40

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, lühike ravi

355O

664,70

538,95

897,06

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ta

355

2558,68

1361,21

3900,36

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid, lühike ravi

356O

1060,30

447,54

2127,58

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

1525,23

651,32

3209,12

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

357O

947,75

406,48

1312,24

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

2691,02

1245,73

4997,20

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

358

2009,34

772,01

3314,15

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

359O

572,20

458,72

880,96

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

359

1588,46

735,95

2576,55

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid, lühike ravi

360O

393,54

255,68

619,95

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

937,31

401,26

2493,95

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial, lühike ravi

361O

792,64

534,12

1033,47

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

1134,67

757,43

1908,05

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine, lühike ravi

362O

856,24

767,06

936,76

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

918,67

830,20

1066,51

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

1101,96

428,89

2272,24

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

364O

380,52

282,10

597,25

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral

364

584,59

354,87

1316,00

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

365O

841,11

548,18

1105,53

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

1174,09

781,56

2573,23

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

1249,90

257,66

2835,26

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

679,40

117,03

1464,25

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

581,18

197,06

1156,74

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

337,65

112,53

892,15

Keisrilõige, kht-ga

370

1795,76

1189,08

2681,08

Keisrilõige, lühike ravi

371O

718,42

265,24

1053,77

Keisrilõige, kht-ta

371

1541,51

1115,89

2065,32

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

1425,12

1016,64

2000,17

Vaginaalne sünnitus, lühike ravi

373O

897,63

874,63

941,99

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

1171,93

884,37

1531,14

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

1537,73

1045,77

3599,52

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

1730,93

1045,77

3823,84

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

624,38

146,80

1565,05

Sünnitusabi probleem, vajalik operatsioon

377N

880,02

356,06

2718,57

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita, lühike ravi

377O

535,19

421,83

634,58

Operatsioon emakavälise raseduse korral

378N

1216,86

893,26

1657,41

Ähvardav iseeneslik abort

379

367,60

144,55

665,98

Abort emakaõõne abrasioonita

380

288,09

136,58

801,37

Abort, lühike ravi

381O

284,60

146,67

368,68

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

504,82

210,38

951,34

Ebatuhud

382

271,73

137,61

870,60

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

367,54

145,54

915,12

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

331,67

162,69

807,59

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

824,80

190,70

3702,01

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

903,89

217,70

3347,19

<1000 g sünnikaaluga vastsündinute järelravi

385C

20 651,60

312,73

37 356,37

<1000 g sünnikaaluga vastsündinu

386N

58 375,47

12 954,69

65 000,00

1000–1499 g sünnikaaluga vastsündinu

387N

25 293,98

8591,97

55 657,95

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

9070,64

1450,10

43 523,36

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu

388B

1935,90

430,83

4992,55

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, hingamisraviga, operatsiooniga, elus

388C

5744,42

2223,00

13 851,11

Vastsündinu, teostatud operatsioon

389A

26 700,32

4912,80

65 000,00

Vastsündinu mitmete haigusseisunditega

389B

2891,21

767,16

10 009,04

Vastsündinu paljude haigusseisunditega, hingamisraviga, elus vähemalt ühe ööpäeva

389C

6965,07

1308,73

16 356,62

Vastsündinu, muude haigusseisunditega

390

922,66

257,92

2137,66

Normaalne vastsündinu

391

108,09

13,49

294,55

Splenektoomia, vanus >17

392

4328,91

1631,74

9906,13

Splenektoomia, lühike ravi

393O

1647,41

806,77

3158,86

Splenektoomia, vanus 0–17

393

3847,66

2979,95

4723,79

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

394O

943,82

429,90

1620,51

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

1986,39

842,77

5862,91

Vere punalibledega seotud haigused, vanus >17

395

1506,13

440,61

2939,31

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

523,82

213,36

954,86

Hüübivushäired

397

1676,93

271,05

4566,32

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

2268,93

699,04

5358,98

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

845,89

199,39

1895,35

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

5167,10

1472,32

16 243,62

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

5773,00

1360,11

21 694,11

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

402O

1255,07

560,57

1937,57

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

2197,55

999,23

4574,61

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

2377,10

428,96

5870,36

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

1366,94

375,43

3715,67

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

1010,08

175,42

4774,07

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

6165,42

2946,40

14 737,23

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, lühike ravi

407O

593,46

293,11

1146,50

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

4239,89

973,04

8963,42

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

408O

744,26

299,29

1491,73

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

2150,02

676,23

4887,22

Radioteraapia, lühike ravi

409O

1068,57

695,86

1399,87

Radioteraapia

409

4019,88

867,92

7548,74

Anamneesis pahaloomuline kasvaja

411N

937,95

321,14

1785,60

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

2445,50

672,49

4893,07

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

1169,25

306,01

2843,85

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid, lühike ravi

415O

596,84

330,43

1018,66

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

7288,00

1090,33

36 156,15

Septitseemia, vanus >17

416N

3471,47

995,40

10 074,85

Septitseemia, vanus 0–17

417N

2090,96

465,63

7153,62

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

1092,24

380,29

2264,41

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

1508,03

437,06

2872,14

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

1397,46

325,62

2933,94

Viirushaigus, vanus >17

421

1203,44

347,16

2733,07

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

436,09

174,59

808,22

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

1237,42

294,51

2848,92

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon

424N

2329,01

881,68

16 295,12

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon, lühike ravi

424O

675,67

561,08

771,54

Bipolaarsed häired, vanus <60

426A

912,30

237,43

1905,09

Bipolaarsed häired, vanus >59

426B

1346,66

1187,92

1487,76

Muud meeleoluhäired, vanus <60

426C

778,61

240,14

1650,74

Muud meeleoluhäired, vanus >59

426D

1227,22

451,15

1871,62

Ärevushäired

427A

807,41

186,83

1636,84

Püsivad isiksusemuutused

427B

812,52

315,14

1753,16

Äge stressreaktsioon

427C

424,55

147,51

1510,28

Muud neuroosid

427D

1004,37

308,24

2401,12

Isiksuse häired

428N

608,15

473,02

719,05

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ga

429A

1191,59

375,41

3137,29

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ta

429B

1062,33

330,57

2251,31

Skisofreenia, vanus <30

430A

1438,15

116,02

2757,61

Skisofreenia, vanus 30–59

430B

796,87

382,32

1387,00

Skisofreenia, vanus >59

430C

1170,89

444,96

1882,81

Krooniline mitteskisofreeniline psühhoos

430D

824,57

290,81

1713,70

Lühiaegne mitteskisofreeniline psühhoos

430E

1409,06

358,78

1671,96

Muud psühootilised sündroomid

430F

3363,86

1661,41

6498,55

Vaimne alaareng

431A

987,95

349,11

2069,57

Neuropsühhiaatrilised häired

431B

882,37

313,00

1796,72

Muud lapseea psüühikahäired

431C

653,44

301,58

1061,57

Söömishäired

432A

844,58

194,65

2507,39

Muud spetsiifilised psüühikahäired

432B

398,01

187,87

875,04

Muud mittespetsiifilised psüühikahäired

432C

451,29

153,21

1218,40

Psühhiaatriline rehabilitatsioon

432M

2821,71

2501,73

6755,52

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ga

436A

1706,90

288,00

3780,48

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ta

436B

523,01

152,28

1543,12

Kuritarvitamisega seotud psühhoos

436C

719,85

198,99

1711,04

Naha siirdamine vigastuste korral, lühike ravi

439O

895,21

711,75

1090,87

Naha siirdamine vigastuste korral

439

2331,77

955,49

5564,19

Operatsioonid kämblavigastuste korral, lühike ravi

441O

555,64

283,11

794,53

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

1334,32

490,68

2516,81

Operatsioonid ravitüsistuste korral, lühike ravi

442O

760,92

504,22

1370,02

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

3788,76

1366,07

13 784,60

Muud operatsioonid vigastuste korral, lühike ravi

443O

513,90

144,47

1034,68

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

1719,67

143,06

4843,79

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

1558,26

422,42

3232,12

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

888,74

266,04

1711,46

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

394,77

132,25

956,88

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

959,20

168,78

2975,78

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

250,90

121,08

514,24

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

1504,49

334,08

4273,53

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

558,79

138,54

1277,78

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

241,85

131,44

677,44

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452A

1423,31

147,98

4620,59

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452B

1384,54

456,76

3672,13

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453A

1043,28

406,80

1835,06

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453B

408,74

122,79

1169,00

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

1204,38

242,31

3246,67

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

295,05

122,24

1145,73

Põletushaiged, kes on üle viidud teise aktiivravi haiglasse, ravi kestus alla 6 päeva

456

365,65

282,77

458,14

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

2340,48

258,11

7358,69

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega, lühike ravi

458O

775,31

653,81

883,32

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

2389,82

882,54

5679,80

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega, lühike ravi

459O

702,11

700,46

703,58

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

1904,44

576,39

3060,54

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

751,04

126,94

2174,34

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega, lühike ravi

461O

444,07

279,57

667,99

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

1958,34

801,66

5053,29

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

951,64

249,53

2562,93

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

756,56

165,80

1904,80

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajaga

465

480,40

117,03

2781,88

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajata

466

699,87

129,64

2335,10

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

376,65

122,52

1031,24

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon, lühike ravi

468O

555,82

224,64

1039,64

Harv diagnoosi ja ulatusliku operatsiooni kombinatsioon

468

4903,14

944,95

18 106,36

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471N

7656,14

4057,09

16 585,34

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone, lühike ravi

472O

1438,15

269,45

2757,61

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

10 793,92

1705,06

51 936,47

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

3343,30

646,41

13 611,40

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon, lühike ravi

477O

495,74

227,96

914,84

Harv diagnoosi ja muu operatsiooni kombinatsioon

477

2170,02

754,63

5798,67

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga

478

4031,88

1751,29

8215,33

Muud veresoonte operatsioonid, lühike ravi

479O

535,82

291,39

907,40

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta

479

3610,12

1823,87

6863,66

Vereringe intensiivne toetamine

483B

24 574,11

18 010,56

31 630,00

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

12 259,50

3563,49

35 059,68

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

11 468,48

3343,87

66 716,91

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul, lühike ravi

486O

1438,15

269,45

2757,61

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

6662,69

1777,82

16 996,13

Muu raske hulgitrauma

487

1512,16

517,82

3302,12

HIV-infektsioon koos sellega seotud peamiste haigusseisunditega

489

2261,28

637,81

4878,05

HIV-infektsioon

490

1390,66

261,39

3124,46

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon, lühike ravi

491O

1438,15

269,45

2757,61

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon

491

4967,65

4004,35

5574,44

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

1740,24

826,35

3946,93

Koletsüstektoomia, lühike ravi

494O

826,36

708,74

910,58

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

1048,00

826,35

1607,23

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ga

501A

3433,37

1268,91

5469,51

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ta

501B

1766,18

1013,03

3354,62

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, lühike ravi

501O

802,56

447,15

1833,64

Mastektoomia ja rinna rekonstruktiivne operatsioon pahaloomulise kasvaja korral

502

4118,33

2696,07

6499,30

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral, lühike ravi

509O

468,21

375,64

893,34

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral

509

1552,63

735,14

3275,08

Obstruktiivne uneapnoe

520

347,82

261,90

348,08

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral, lühike ravi

521O

629,90

508,09

782,81

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral

521

730,74

545,63

1217,91

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine, lühike ravi

570O

1438,15

69,31

2781,88

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine

570X

17 282,43

3918,86

26 781,79

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte koodiga 3076, 1M2104 või 1M2110 tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud DRG eest tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

  (6) DRG piirhinda ei rakendata järgmistel juhtudel:
  1) järgneva raviarve vormistamisel;
  2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule märgitud psühhiaatria, taastusravi, kutsehaigused, esmane järelravi või põhihaigus tuberkuloos;
  3) raviarvete puhul, millel on põhidiagnoosiks märgitud RHK 10 kood Z51.1 või Z51.2;
  4) raviarvete puhul, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse, üldhaiglast ja haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;
  5) raviarvete puhul, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast, üldhaiglasse või haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;
  6) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  7) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  8) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millel puudub NCSP kood vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  9) ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel.

6. peatükk Operatsioonid 

§ 45.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Karpaalkanali avamine (karpaalkanali sündroomi raviks)

0A2102

  179,68

Kilpnäärme operatsioon

0B2101

  757,41

Kilpnäärme subtotaalne või radikaalne resektsioon

0B2102

  767,27

Kõrvalkilpnäärme operatsioon

0B2103

  785,92

Trahheostoomia

0G2101

  363,46

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

0J2104

  380,42

Söögitoru operatsioonid (v.a kaelaosa)

0J2126

1128,86

Mediastinoskoopiline, torakoskoopiline, laparoskoopiline operatsioon söögitorul, v.a kaelaosa

0J2201

1527,84

Mao ja/või kaksteistsõrmiku operatsioon

0J2107

  887,85

Mao ja/või kaksteistsõrmiku laparoskoopiline operatsioon

0J2202

1046,08

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja operatsioon

0J2106

1314,72

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja laparoskoopiline operatsioon

0J2203

1701,57

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

0J2204

1206,37

Sapipõie operatsioon

0J2108

  468,35

Sapipõie laparoskoopiline operatsioon

0J2205

  526,22

Sapiteede operatsioon

0J2109

  890,43

Sapiteede laparoskoopiline operatsioon

0J2206

  944,69

Hemihepatektoomia

0J2110

1349,74

Laparoskoopiline hemihepatektoomia

0J2207

1695,14

Maksa atüüpiline resektsioon

0J2111

1020,64

Maksa laparoskoopiline atüüpiline resektsioon

0J2208

1495,61

Maksa siirdamine

0J2124

4984,81

Splenektoomia

0J2112

  596,21

Laparoskoopiline splenektoomia

0J2209

1299,53

Pankrease resektsioon ja/või pankreatojejunostoomia

0J2113

1291,13

Pankreatoduodenaalne resektsioon

0J2114

1534,04

Laparoskoopiline kõhunäärme operatsioon

0J2210

1247,11

Apendektoomia

0J2125

  314,71

Apendektoomia kesklõikest

0J2101

  476,78

Laparoskoopiline apendektoomia

0J2211

  416,53

Peensoole resektsioon

0J2118

  593,36

Soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2117

  660,69

Laparoskoopiline soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2212

  751,74

Seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2105

  496,24

Laparoskoopiline seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2213

1097,27

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2119

  901,94

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2214

1370,80

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2120

  732,07

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2215

1301,49

Anuse operatsioon

0J2121

  320,15

Rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2122

  596,34

Laparoskoopiline rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2216

1104,58

Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2115

  365,59

Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2217

  494,50

Muu kõhuseina songa operatsioon

0J2116

  613,76

Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon

0J2218

  840,45

Operatsioon seedetrakti või kõhuseinte väärarengute puhul vastsündinul

0J2103

  527,36

Rippuva kõhunahavoldi plastiline operatsioon

1J2133

  874,32

Operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2132

  920,49

Laparoskoopiline operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2219

  950,51

Laparatoomia

0J2102

  423,39

Laparoskoopia (diagnostiline)

0J2220

  326,57

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

0K2101

  287,40

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2103

1034,37

Laparoskoopiline retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2201

1695,78

Vaagnapõhjalihaste taastamine

0L2101

  328,92

Sõrme või varba amputatsioon

0N2101

  181,64

Reie, sääre või pöia amputatsioon

0N2102

  385,41

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

0N2103

  205,73

Lümfadenektoomia kaelal, aksillaarpiirkonnas või kubemes

0P2101

  416,88

Endoskoopline operatsioon kaelal ja aksillaarpiirkonnas

0P2201

1007,82

Amputatsioon või eksartikulatsioon õlast või puusast

0P2102

  489,74

Varikektoomia safenektoomiata

0P2103

  284,23

Varikektoomia safenektoomiaga

0P2104

  374,34

Naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2101

  183,10

Pahaloomulise nahakasvaja radikaalne eemaldamine

0Q2103

  325,43

Nahatransplantatsioon alla 4%

0Q2104

  352,76

Nahatransplantatsioon 4–6%

0Q2105

  490,50

Nahatransplantatsioon 7–9%

0Q2106

  681,73

Nahatransplantatsioon 10–14%

0Q2107

  816,36

Nahatransplantatsioon 15% ja enam

0Q2108

  961,75

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus operatsioonitoas

0Q2109

  378,11

Mädakolde avamine ja dreenimine

0Q2110

  246,58

Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine

0Y2101

3227,74

Haava korrektsioon või revisioon

1Q2126

  188,25

Operatsioon biopsia võtmiseks (v.a nahk)

1Q2127

  243,44

  (2) Haigekassa võtab koodidega 0J2124 ja 0Y2101 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 0J2204 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmise kehamassiindeksi (KMI) korral:
  1) rohkem kui 39,99;
  2) 35–39,99 juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiomüopaatia, südame isheemiatõbi, hüpertensioon, infarkti- või insuldijärgne seisund, obstruktiivne uneapnoe, osteoartriit, pulmonaalhüpertensioon, II tüübi diabeet või polütsüstiliste munasarjade sündroom.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1J2133 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vähemalt 18-aastaselt patsiendilt, kelle KMI on alla 30 kg/m² ja kehakaal on olnud stabiilne vähemalt viimase 12 kuu jooksul ning kellel on dokumenteeritud vabalt rippuv kõhunahavolt pikkusega üle 8 cm, millel esinevad dermatiit, haavandid ja/või troofikahäired, ning juhul, kui konservatiivse dermatoloogilise raviga ei ole saavutatud nahanähtude paranemist.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 1J2133 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda osutab plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

§ 46.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

  (1) Ortopeedia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

0N2105

  261,30

Karpaalkanali sündroomi kirurgiline ravi koos tenosünoviidi raviga

0N2116

  231,37

Tenosünoviidi kirurgiline ravi

0N2107

  166,20

Luuplastika

0N2108

  401,45

Hallux valgus’e operatsioon

0N2109

  240,29

Labakäe või -jala deformatsioonide kirurgiline ravi

0N2110

  448,72

Labakäe või -jala luude osteotoomia osteosünteesiga

0N2111

  396,75

Labakäe või -jala painutajakõõluste õmblus

0N2112

  418,16

Labakäe või -jala sirutajakõõluste ja/või -lihaste õmblus

0N2113

  302,19

Väikese luu osteosüntees

0N2114

  436,06

Väikeste luude ja/või liigeste lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2115

  343,84

Muu operatsioon väikesel luul või liigesel

0N2117

  297,23

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

0N2118

  301,14

Suurte liigeste ja/või luude lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2119

  461,81

Reamputatsioon

0N2120

  391,24

Liigesekapsli ja -sidemete õmblus

0N2121

  318,38

Võõrkeha eemaldamine liigesest või luust

0N2122

  278,54

Suure ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2123

  286,76

Suure tüsistunud ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2124

  438,48

Endoproteesi eemaldamine suurest liigesest

0N2125

  981,52

Plastiline operatsioon kõõlusel või lihasel

0N2126

  449,29

Suure toruluu osteosüntees plaadiga

0N2127

  595,85

Suure toruluu osteosüntees naelaga

0N2154

  600,23

Suure toruluu tüsistunud, lahtiste, killustunud murdude osteosüntees

0N2128

  663,75

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

0N2129

  771,45

Reieluukaela osteosüntees

0N2130

  590,56

Liigesesisese murru osteosüntees

0N2131

  646,76

Välisfiksatsioon luudel ja/või liigestel

0N2132

  667,41

Suure liigese artrodees või artroplastika

0N2133

  655,88

Suure liigese sünovektoomia

0N2134

  418,96

Osteoplastiline osteosüntees

0N2135

  839,09

Vaagnaluude osteosüntees

0N2136

  848,69

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon ja/või tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

0N2137

1300,78

Väikese liigese endoproteesimine

0N2138

  691,41

Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2139

  724,02

Puusaliigese ilma tsemendita proteesi paigaldamine

0N2140

  842,56

Põlveliigese endoproteesi paigaldamine

0N2141

  832,46

Muu suure liigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2142

  774,92

Unikondülaarse proteesi paigaldamine põlveliigesele

0N2143

  772,45

Poolproteesi paigaldamine suurele liigesele

0N2144

  795,36

Suure liigese revisioonproteesimine

0N2145

1086,88

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

0N2146

  855,77

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide korrektsioon

0N2147

1335,28

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide korrektsioon

0N2148

1838,46

Labakäe või labajala hulgivigastuse kirurgiline ravi (mitme koe struktuuri kahjustusega vigastus)

0N2149

  884,98

Suure kõõluse õmblus (kõik muud, v.a labajala ja labakäe kõõlused ja õlg)

0N2150

  392,88

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

0N2151

  419,69

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

0N2152

  105,07

Artroskoopia

0N2201

  180,46

Artroskoopiline meniski resektsioon või vabakeha eemaldmine

0N2202

  394,85

Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha, puusaliiges)

0N2203

  640,93

Liigesstruktuuride terviklikkuse taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2204

  815,41

Artroskoopiline puusaliigese operatsioon

0N2205

1033,08

Revisioonoperatsioon liigesstruktuuride terviklikkuse taastamiseks artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2206

1290,34

Nahaplastika „toitval jalal”

0Q2111

  474,94

Põletushaava ekstsisioon alla 4%

0Q2112

  337,17

Põletushaava ekstsisioon 4–9%

0Q2113

  620,16

Põletushaava ekstsisioon 10% ja enam

0Q2114

  940,34

Põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi (v.a nägu, kael ja labakäsi)

0Q2115

  475,19

Labakäe põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2116

  631,24

Näo ja kaela põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2117

  637,11

Esharotoomia

0Q2118

  225,35

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga alla 4%

1Q2123

  469,09

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 4–9%

1Q2124

  953,33

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 10% ja enam

1Q2125

1414,06

Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal

1N2158

2469,56

Surnud doonori naha käitlus siirdamiseks, sh allogeensete nahatransplantaatide (allonaha) eemaldamine

1Q2122

  914,45

Surnud doonori luukoe käitlus siirdamiseks, sh luukoe eemaldamine

1N2159

1440,75

Elusdoonori luukoe eemaldamine siirdamiseks

1N2160

  473,32

Elusdoonori luukoe käitlus siirdamiseks

1N2161

  748,39

  (2) Suur liiges käesoleva määruse mõistes on puusa-, põlve-, õla-, hüppe-, randme-, küünar- ja alalõualuu liiges.

  (3) Väike luu käesoleva määruse mõistes on labakäe-, labajala-, randme-, eespöia-, lülisamba- ja rangluu.

  (4) Suur luu käesoleva määruse mõistes on abaluu ja vaagnaluu ning suur toruluu on õlavarre-, käsivarre-, reie- ja sääreluu.

  (5) Käesolevas paragrahvis loetletud tervishoiuteenused sisaldavad arkoskoopia maksumust.

  (6) Koodiga 0N2116 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2107 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (7) Koodiga 0N2110 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2109 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (8) Koodidega 0N2121, 0N2148, 0N2149 ja 0N2137 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt teistele 6. peatükis loetletud teenustele.

  (9) Koodiga 0N2145 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 0N2146 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (10) Koodiga 0N2201 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal käesolevas peatükis loetletud artroskoopiliste operatsioonidega.

  (11) Koodiga 0N2147 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab vähemalt ühte järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees kuni 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) skolioosi või küfoosi korrigeerimine ilma osteotoomita;
  3) kasvajate ja põletike korral teostatav seljaaju dekompressioon ja tagumine spondülodees;
  4) tagumine või eesmine spondülodees trauma, põletiku või kasvajate korral;
  5) lülikeha asendamine eesmise või tagumise juurdepääsu kaudu trauma, põletiku või kasvajate korral;
  6) lülikehadevaheline (tagumine, lateraalne, eesmine, transforaminaalne) fusioon.

  (12) Koodiga 0N2148 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab üht järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees üle 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) Smith-Peterseni osteotoomia skolioosi ja küfoosi korrigeerimiseks;
  3) kostotransversektoomia kasvajate ja põletike korral koos tagumise spondülodeesiga;
  4) miniinvasiivne eesmine või tagumine spondülodees;
  5) miniinvasiivne lülikeha asendamine;
  6) miniinvasiivne lülikehadevaheline fusioon.

  (13) Koodiga 0N2135 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab luuplastika ja osteosünteesi maksumust.

  (14) Koodiga 1N2158 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kõiki lülisamba piirkonnas tehtavate operatsioonide kulusid.

  (15) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt allonaha eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (16) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (17) Haigekassa võtab koodidega 1N2159, 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui transplantaat on käideldud eriarstiabi osutaja juures, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (18) Koodiga 1N2159 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe transplantaadi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (19) Koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord lisaks põhioperatsioonile.

  (20) Koodiga 1N2161 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse karantiinperioodijärgsel luukoe ümbertöötamisel ja pikaajalisel säilitamisel, kui säilitamise ruum vastab rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 22 lõike 3 alusel kehtestatud määruses ladustamise ruumile kehtestatud tingimustele.

  (21) Koodiga 1N2160 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (22) Koodidega 1N2159 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (23) Haigekassa võtab koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui neid osutab plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

  (24) Koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata samal ajal koos koodidega 0Q2104, 0Q2105, 0Q2106, 0Q2107, 0Q2108 ja 0Q2109 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 47.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dorsaalintsisioon

010301

  131,44

Vasoresektsioon

010302

  138,84

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

  146,25

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

  244,22

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

  253,17

Tsirkumtsiisio

020305

  190,53

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

  269,15

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

  257,57

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

  621,01

Priapismi operatiivne ravi

030303

  392,45

Induratio penis’e plastika

030304

  463,07

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

  297,88

Optiline uretrotoomia

030306

  308,36

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

  334,13

Eesnäärme adenomektoomia

030308

  441,36

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

  547,45

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

  220,69

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

1K2104

  324,48

Ureetra striktuuri plastika

040302

  442,98

Uretrektoomia

040303

  419,96

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

  341,60

Kusepõie resektsioon

040305

  481,44

Ureeterotoomia

040306

  516,08

Proovilumbotoomia

040307

  305,24

Neeru, ureetri drenaažioperatsioon

040308

  518,48

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

  541,72

Nefropeksia

040310

  313,23

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

  316,87

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

  357,54

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

  459,20

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

  459,53

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

  314,89

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

  613,72

Põie-tupe, põie-soole fistulite likvideerimine

050301

  805,85

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

  482,17

Tsüstektoomia

050303

  699,96

Tsüstolitotripsia

050304

  385,32

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

  557,61

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

  412,68

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

  765,57

Ureeterokutaneostoomia

050309

  523,84

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

2016,74

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

  418,05

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

  421,69

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

  308,95

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

  319,24

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

  482,63

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

  511,29

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

  244,65

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

  863,89

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

  840,15

Radikaalne prostatektoomia

060303

  566,64

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

  697,84

Ureetero-ureeterostoomia

060305

  667,31

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

  735,26

Nefroureeterektoomia

060307

  654,88

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

  557,91

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

  787,92

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

  525,99

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

  530,66

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata (Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

  626,55

Enterotsüstoplastika

070301

1147,26

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

1109,01

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

  906,81

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

  851,93

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

  675,99

Autorenotransplantatsioon

080301

1035,90

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

1373,62

Neeru siirdamine

080303

1053,35

Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine

080304

2337,34

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

1772,34

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

1K2202

5316,44

  (2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

  (3) Koodiga 080304 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab doonori mõlema neeru eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 050310 ja 080303 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 1K2202 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb üks või mitu neerutuumorit läbimõõduga kuni 4 cm ja kellel neeru resektsioon ei ole võimalik raskekujuliste kaasuvate haiguste tõttu.

§ 48.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe roide resektsioon

020401

  332,85

Mitme naaberroide resektsioon

030401

  364,86

Diagnostiline torakoskoopia

030402

  381,98

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

  301,86

Mediastinoskoopia

040401

  502,36

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

  426,53

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

  477,11

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

  516,26

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

  466,77

Proovitorakotoomia

040406

  466,41

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

  452,11

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

  511,09

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

  720,59

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

  711,12

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

  677,16

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

  653,05

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

  683,15

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks või operatsiooniks söögitorul

1G2103

  737,25

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

  640,99

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

  749,49

Kopsu dekortikatsioon

060403

  773,60

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

  749,49

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

  790,26

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

1056,37

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistuli lihasplastikaga

070401

  754,01

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

  837,74

Kopsu segmentresektsioon

080402

  802,47

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

  842,34

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

  800,05

Pleuropulmonektoomia

090401

1024,57

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

1034,99

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

1031,09

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

1026,42

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

1248,07

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

1231,19

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en bloc

100403

1235,67

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

1246,92

Trahhea resektsioon

1G2102

1232,86

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

  401,79

Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine

100407

4248,67

Kopsu siirdamine

100408

5553,38

  (2) Koodiga 100407 tähistatud teenuse piirhind sisaldab doonori mõlema kopsu eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 100407 ja 100408 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 49.  Südame- ja veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aorto-(bi)femoraalne bypass

1P2105

1257,44

Arteri revisioon

1P2106

  565,81

Arteri õmblus trauma korral

1P2107

  708,79

Arterio-venoosse fistuli rajamine

1P2108

  455,10

Bypass ekstrakraniaalsetel ajuarteritel

1P2109

  886,00

Bypass infraingvinaalsetel arteritel allapoole põlveliigest

1P2110

1023,66

Bypass infraingvinaalsetel arteritel ülespoole põlveliigest

1P2111

  941,64

Ekstra-anatoomiline bypass

1P2112

  876,22

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia ja plastika

1P2113

  854,65

Ekstrakraniaalsete ajuarterite eversioonendarterektoomia

1P2114

  727,88

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

1P2115

1361,01

Elusdoonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks

1P2116

  303,36

Surnud doonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks, sh vaskulaarkoe eemaldamine

1P2117

  495,37

Embol- või trombektoomia

1P2118

  557,99

Fastsiotoomia

1N2162

  331,56

Ilio-femoraalne bypass

1P2119

1000,54

Jäseme arteri endarterektoomia ja/või plastika

1P2120

  720,55

Jäseme replantatsioon

1P2121

2538,96

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

1P2122

1394,58

Käe amputatsioon

1P2123

  402,09

Labakäe replantatsioon

1P2124

3163,38

Lumbaalsümpatektoomia

1A2136

  377,91

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

1P2125

1656,73

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon

1P2126

  978,06

Operatsioon kõhuaordil aneurüsmi ruptuuri, dissektsiooni või trauma korral

1F2109

1569,22

Operatsioon permanentse kateetri asetamiseks

1P2131

  571,73

Rekonstruktiivoperatsioon alaneva aordi torakaalsel ja/või torakoabdominaalsel osal

1F2110

2355,99

Rekonstruktiivoperatsioon aorto-(bi)femoraalsel või ilio-femoraalsel bypass’il ja nende ühendustel

1F2111

1506,99

Sõrme replantatsioon

1P2127

1969,64

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

1P2128

2067,92

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

1P2129

2750,63

Ülajäseme veresoonte rekonstruktiivoperatsioon

1P2130

  755,86

Vaskulaarsel jalamil naha-lihaslapi siirdamine

1P2132

1288,35

Aordi aneurüsmi endovaskulaarne proteesimine

1F2201

1036,19

Torakaalsümpatektoomia

040602

  508,02

  (2) Koodiga 1P2113 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 1P2114 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (3) Koodidega 1P2121, 1P2124 ja 1P2127 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki replantatsiooniks vajalike operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1P2117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni või aordi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (5) Koodiga 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni käitlusega seotud kulusid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 1P2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koedefekti katmisel kasutatakse vaskulaarsel jalamil naha-lihaslappi, mis ei vaja mikroanastomoosi doonorsoontega.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 1F2201 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel:
  1) kõhuaordi aneurüsm, mille diameeter meestel on suurem kui 5,5 cm ja naistel suurem kui 5,2 cm, ning avatud operatsioon on kaasuvate haiguste tõttu ülikõrge riskiga;
  2) alaneva torkaalaordi aneurüsm, komplitseeritud dissektsioon, traumaatiline aordi vigastus, penetreeriv torakaalaordi haavand, aorto-bronhiaalne või aorto-ösofagiaalne fistul, aordikaare aneurüsm või operatsioonijärgne üleneva torakaalaordi dissektsioon.

  (8) Südamekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koronaararterite šunteerimine

1F2101

2169,44

Ühe südameklapi või südamekasvaja või VAD-seadme paigaldamise operatsioon

1F2102

1433,60

Südameklappide operatsioon

1F2103

1990,58

Kombineeritud südameoperatsioon

1F2104

2933,12

Operatsioon üleneval aordil või aordikaarel

1F2105

2845,85

Kaasasündinud südamerikke operatsioon ilma kunstliku vereringeta

1F2106

1486,18

Kaasasündinud südamerikke operatsioon kunstliku vereringega

1F2107

1913,98

Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

1F2108

  341,60

  (9) Haigekassa võtab koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (10) Koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kardiokirurgide (v.a assisteeriva kirurgi) tööjõukulu ja operatsiooniinstrumentide maksumust.

  (11) Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi läbiviimisel lisaprotseduurina südameoperatsiooni kestel rakendatakse koodiga 1F2104 tähistatud tervishoiuteenust, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

  (12) Haigekassa võtab arütmiate kirurgilise ablatsioonravi korral iseseisva operatsioonina teenuse eest tasumise kohustuse üle koodiga 1F2102 tähistatud tervishoiuteenusega, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

§ 50.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostilised freesavad

1A2104

     328,82

Perifeersete tunnelsündroomide dekompressioon (välja arvatud karpaalkanali avamine)

0A2103

     348,06

Karpaalkanali operatsioon neurolüüsiga

1A2105

     187,86

Ajuvatsakese punktsioon ja dreneerimine

1A2106

     325,84

Kolju allo- ja autoplastika

1A2107

     634,21

Kolju impressioonmurru korrastamine

1A2108

     589,90

Eksploratiivne kraniotoomia

1A2109

     748,96

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

1A2110

     746,69

Hüdrotsefaalia ravi šunteerimise teel (drenaaž arvestatakse eraldi)

1A2111

     575,97

Kolju resektsioon

1A2113

     579,62

Perifeerse närvi õmblus

1A2115

     575,65

Perifeerse närvi plastika

1A2116

     879,81

Ajukasvaja biopsia

1A2117

   1419,33

Stereotaktiline operatsioon, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine

1A2118

   3238,88

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

1A2119

     819,32

Närvipõimiku operatsioon

1A2120

   1393,09

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse operatsioon

1A2121

     450,57

Kraniobasaalse liikvori fistuli operatsioon

1A2122

   1192,50

Kordotoomia või müelotoomia või radikulotoomia valukirurgias

1A2123

     850,02

Lülisamba ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon

1A2124

   1100,05

Ajusisese kasvajalise, põletikulise jm kolde operatsioon

1A2125

   1594,03

Seljaaju primaarse kasvaja operatsioon

1A2126

   1311,37

Kolju, peaaju või seljaaju väärarengu operatsioon

1A2127

   1262,62

Kraniaalnärvi plastika või dekompressiooni operatsioon

1A2128

   1234,10

Koljusisese ajuvälise kasvaja operatsioon

1A2129

   1933,05

Aju vaskulaarse malformatsiooni ja/või aneurüsmi operatsioon

1A2130

   1993,80

Peaaju süvastimulatsioon

1A2131

23 179,65

Peaaju süvastimulaatori vahetus

1A2114

13 257,71

Vertebroplastika

1N2153

     668,02

Lülisamba rinna- ja nimmeosa haiguse, vigastuse ning I ja II astme deformatsiooni operatsioon

1N2157

   1008,21

Intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamine või revisioon või eemaldamine

1A2132

     727,35

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks

1A2133

   2886,71

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks

1A2134

   8103,51

Seljaaju neurostimulaatori vahetus

1A2135

   4611,54

Uitnärvi stimulatsiooniseadme implanteerimine

1A2137

     379,61

Perifeerse tunnelsündroomi endoskoopiline operatsioon

1A2201

     350,45

Hüdrotsefaalia endoskoopiline operatsioon

1A2202

   1032,24

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse endoskoopiline operatsioon

1A2203

     554,14

Koljupõhimiku endoskoopiline operatsioon

1A2204

   2374,89

Hüpofüüsi endoskoopiline operatsioon

1A2205

   1709,61

  (2) Koodiga 1A2131 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood G24.3).

  (3) Koodidega 1A2117, 1A2119, 1A2122, 1A2125, 1A2129, 1A2130, 1A2204 ja 1A2205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad neuronavigatsiooni seadme kasutamise maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamise, revisiooni või eemaldamise eest raskekujulise spastilise sündroomiga patsiendilt juhul, kui eelnevalt on toimunud tulemuslik ravi testimine ning otsuse raviks on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 1A2133 ja 1A2134 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui krooniline valu on kestnud üle aasta, teised valuravimeetodid on tulemusteta või vastunäidustatud, alternatiivsete valuravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad neurokirurg, neuroloog, anestesioloog ja psühhiaater. Tervishoiuteenust koodiga 1A2134 rakendatakse ainult juhul, kui teststimulatsioonil saavutatud raviefekt on adekvaatne: valu väheneb rohkem kui 50% ning puuduvad vastunäidustused püsistimulaatori paigaldamiseks.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 1A2137 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil esineb ravimrefraktaarne epilepsia, mis ei allu ravile vähemalt kahe epilepsiaravimiga, ning otsuse raviks on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog, ning teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 51.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

1E2101

  229,37

Sialolitotoomia

1E2102

  220,15

Keele ja/või huule frenuloplastika

1E2103

  176,83

Fiksatsioonivahendite kirurgiline eemaldamine lõualuudelt

1E2105

  377,65

Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2106

  212,06

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine või vabastamine osteotoomiaga

1E2108

  238,59

Tsüstektoomia või tsüstostoomia näo- või lõualuupiirkonnas

1E2109

  280,03

Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2110

  300,01

Sarnaluumurru paigaldamine

1E2111

  307,78

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

1E2112

  266,31

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

1E2113

  477,06

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

1E2114

  193,79

Skleroseeriv ravi näo- ja kaelapiirkonnas

1E2117

  153,84

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

1E2118

  388,20

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

1E2119

  501,75

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

1E2120

  436,62

Hemiglossektoomia

1E2121

  455,72

Sinusotoomia

1E2122

  392,62

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine

1E2124

  328,41

Huule resektsioon

1E2125

  315,73

Suulae lesiooni ekstsisioon

1E2126

  451,18

Oronasaalse või oroantraalse fistuli plastiline korrektsioon

1E2127

  379,62

Lõualuu osteotoomia

1E2128

  334,92

Keele osaline resektsioon

1E2130

  209,77

Lõualuu osteoplastika luulise transplantaadiga

1E2131

  710,09

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

1E2132

  451,87

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

1E2133

  417,98

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

1E2134

  479,11

Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

1E2135

  405,23

Kondülektoomia

1E2136

  668,62

Huuleplastika järgne korrektsioon

1E2137

  325,04

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

1E2138

  542,48

Osaline parotidektoomia

1E2139

  410,42

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

1E2140

  576,35

Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2141

  562,46

Totaalne glossektoomia

1E2142

  610,20

Totaalne parotidektoomia

1E2143

  830,60

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistulite-tsüstide kirurgiline ravi

1E2144

  396,60

Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

1E2145

1084,01

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

1E2146

  542,57

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

1E2147

  700,92

Lõualuu defektide alloplastiline operatsioon

1E2148

  879,12

Kaasasündinud huulelõhe plastika

1E2149

  367,21

Suulaeplastika

1E2150

  461,00

Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees

1E2151

1327,54

Lõualuu defektide autoplastiline operatsioon

1E2152

  919,62

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

1E2153

  719,47

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

1E2154

  677,32

Lõualuude resektsioon

1E2155

1223,37

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

1E2156

  899,59

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

1E2157

  899,59

Näo- ja lõualuupiirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

1E2158

1797,01

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

1E2159

1854,64

Orbitaalhüpertelorismi ravi

1E2160

1434,13

Näokolju kirurgiline ravi koronaarse lõikega

1E2161

2116,81

Kraniofatsiaalne resektsioon

1E2162

2871,38

Metallosteosünteesimaterjali eemaldamine näo- ja lõualuupiirkonnas

1E2164

  428,59

Elementide või breketite kleepimine lõualuumurru fikseerimisel

1E2166

  330,11

Alalõualuu liigese artrotsentees

1E2167

  334,81

Alalõualuu liigese artroskoopiline operatsioon

1E2168

  618,61

Alalõualuu liigese artrotoomia-artroplastika

1E2169

  555,94

Koljupõhimiku ja parafarüngeaalsete kasvajate eemaldamine

1E2172

2244,61

Vestibulum’i või suupõhja plastika

1E2178

  244,70

Orbita rekonstruktsioon

1E2179

  724,23

  (2) Koodiga 52414 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenustega.

§ 52.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pteruugiumi operatsioon

010901

  142,06

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

  159,88

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

  230,49

Vigastatud laugude õmblus

020903

  226,34

Silikoonimplantaadi või sarvkesta eemaldamine

020904

  225,82

Eeskambri paratsentees

020905

  147,73

Tagumine skleerektoomia

020906

  180,04

Evistseratsioon

020908

  179,24

Enukleatsioon implantaadita

020909

  206,73

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

  165,78

Pisarakoti eemaldamine

030901

  231,27

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

  204,18

Enukleatsioon implantaadiga

030903

  312,44

Jääkmembraani lõhestamine

030905

  168,85

Eesmine vitrektoomia

030906

  180,53

Ptoosi operatsioon

030907

  258,31

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

  258,31

IOLi eemaldamine

040901

  219,60

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

  322,00

Laugude plastiline operatsioon

040903

  322,00

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

  322,00

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

  448,32

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

  227,11

Tsüklodialüüs

040907

  215,13

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

  312,87

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

  340,12

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

  308,42

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

040913

  448,32

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

  307,19

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

1L2102

1071,76

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

  262,98

Pisarakanalikeste taastamine

050905

  371,24

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

  284,28

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

  470,30

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

  470,30

Orbita eksentseratsioon

050912

  458,08

Kihiline keratoplastika

050913

  330,40

Surnud doonori silmade sarvkestade käitlus siirdamiseks, sh sarvkesta eemaldamine

050914

  406,03

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

  488,55

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

  384,24

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

  448,98

Katarakti operatsioon IOLita

060905

  348,19

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

  515,73

Keratoproteesimine

070901

  539,60

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

  443,96

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

  586,69

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

  451,48

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

  520,57

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

  471,80

Tagumine vitrektoomia

070907

  474,74

Läbistav keratoplastika

070908

  481,00

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

  438,75

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

  476,01

Silma sarvkesta siirdamine

070911

  764,58

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

1817,09

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

1C2101

  505,98

  (2) Koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi oftalmoloogilisi operatsioone:
  1) fototerapeutiline keratektoomia;
  2) topograafiline fotorefraktiivne keratektoomia;
  3) sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenuse eest ühe korra ravijuhu kohta.

  (4) Koodiga 1L2102 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ühest amnioni membraanist tehtud transplantaatide käitlemisega ja säilitamisega seotud kulude maksumust.

§ 53.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

  147,04

Tonsillotoomia

011002

  130,50

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

  134,00

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

  147,04

Ninaõõne polüpotoomia

011005

  151,01

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

  132,53

Ninaneelu tamponeerimine

011007

  130,04

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

  134,00

Tümpanostoomia

011016

  149,09

Tonsillektoomia

021001

  224,25

Adenoidektoomia

021002

  176,69

Trummiõõne polüpotoomia

021003

  227,11

Trummiõõne dreenimine

021004

  239,45

Mastoidotoomia

021005

  390,48

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

  216,34

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

  246,59

Submukoosne konhotoomia

021008

  154,30

Konhotoomia

021009

  161,30

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

  240,41

Endonasaalne antrostoomia

021011

  227,63

Kõri indirektne biopsia

021012

  196,91

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

  342,20

Kõrvalesta resektsioon

021015

  251,75

Antroskoopia

021017

  213,17

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

  286,06

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

  349,30

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

  308,70

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

  317,98

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

  290,29

Ninatiiva plastika

031008

  400,99

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

  227,05

Etmoidektoomia

031010

  308,70

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

  308,70

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

  289,97

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

  282,95

Kõrvalestaplastika

031018

  408,72

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

  293,16

Müringoplastika

041001

  453,73

Tümpanotoomia

041002

  398,58

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

  466,23

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

  331,44

Farüngo-ösofagotoomia

041005

  396,30

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

  422,05

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

  372,24

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

  556,45

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

  395,08

Endonasaalne antrostoomia

041010

  376,80

Septoplastika

041011

  381,35

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

  426,60

Frontotoomia

041013

  407,58

Preaurikulaarse fistuli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

  396,30

A. carotis’e ligeerimine kaelal

041016

  372,24

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

  412,20

Attikoantromastoidektoomia

051001

  548,53

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

  552,74

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

  794,26

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

  424,30

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

  491,11

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

  504,36

Sfenoidotoomia

051008

  504,36

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

  504,36

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

  512,85

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

  504,36

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

  450,05

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

  655,48

Rinoplastika

051014

  707,92

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanachi II operatsioon

051015

1142,42

Kaela fistuli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

  504,04

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

  758,04

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

  912,64

Rinoseptoplastika

061004

1022,87

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

  852,85

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

  808,44

Tümpanoplastika

071001

  890,10

Oimuluu resektsioon

071002

  755,79

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

  985,11

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

1042,39

Tümpanomastoidektoomia

071006

  924,01

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile’i järgi

071007

1461,91

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

1631,77

Keskkõrva reoperatsioon

081002

1086,78

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas

081003

1560,76

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

1442,06

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

1391,19

Labürintektoomia

091003

1391,19

Petrosektoomia

091004

1391,19

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

1367,82

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

1442,06

  (2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 54.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

  (1) Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ning kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Hümenektoomia

1L2103

  153,97

100

0

Healoomulise kasvaja eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

1L2104

  200,50

100

0

Emakaõõne abrasioon

1L2105

  139,02

100

0

Emakakaela tugiõmblus raseduse ajal

1M2201

  235,75

100

0

Emakakaela konisatsioon

1L2106

  312,24

100

0

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

1M2101

  297,64

100

0

Emakaõõne manuaalne revisioon

1M2103

  189,58

100

0

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

1L2107

  336,86

100

0

Tupe rekonstruktsioon oma kudedega

1L2108

  412,86

100

0

Vulva resektsioon või hemivulvektoomia

1L2109

  357,13

100

0

Tehisabort meditsiinilistel näidustustel

1M2104

  139,18

100

0

Tehisabort omal soovil

1M2110

  139,18

70

30

Operatsioon emakakaelal, sh amputatsioon

1L2110

  351,65

100

0

Loodet purustav operatsioon

1M2107

  347,56

100

0

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

1M2105

  320,84

100

0

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistulite operatsioon tupe kaudu

1L2111

  548,39

100

0

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

1M2108

  456,56

100

0

Operatsioon emakamanustel või -ligamentidel

1L2112

  526,30

100

0

Vulvektoomia

1L2113

  522,43

100

0

Tupe resektsioon

1L2114

  549,31

100

0

Suurrasviku eemaldamine

1L2115

  499,20

100

0

Emakavälise raseduse operatsioon

1M2109

  382,65

100

0

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

1L2116

  468,74

100

0

Emaka subtotaalne amputatsioon

1L2117

  545,90

100

0

Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

1L2201

  591,78

100

0

Diagnostiline või operatiivne hüsteroskoopia (statsionaaris või päevastatsionaaris)

1L2202

  379,67

100

0

Keisrilõige

1M2106

  451,66

100

0

Hüsterektoomia

1L2118

  789,66

100

0

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

1L2119

  588,57

100

0

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

1L2120

  481,51

100

0

Munasarjavähi staadiumi määrav operatsioon

1L2121

  806,05

100

0

Laparoskoopiline munajuhade ja munasarjavähi staadiumi määrav operatsioon

1L2203

1101,27

100

0

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

1L2204

  749,10

100

0

Vaagnapõhja rekonstruktsioon transplantaadiga

1L2122

  629,43

100

0

Laparoskoopiliselt assisteeritud kolpopoees

1L2205

1099,31

100

0

Radikaalne hüsterektoomia tüüp B

1L2123

1100,62

100

0

Radikaalne laparoskoopiline hüsterektoomia tüüp B

1L2214

1387,84

100

0

Vaginaalne hüsterektoomia

1L2124

  772,40

100

0

Laparoskoopiline munajuhade taastav operatsioon

1L2206

  760,84

100

0

Emaka laparoskoopilised operatsioonid

1L2207

1077,27

100

0

Laparoskoopiline hüsterektoomia

1L2208

1022,78

100

0

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

1L2209

1233,48

100

0

Laparoskoopiline radikaalne hüsterektoomia tüüp C

1L2210

1654,01

100

0

Radikaalne hüsterektoomia tüüp C

1L2125

1364,39

100

0

Radikaalne laparoskoopiline trahhelektoomia

1L2211

1520,94

100

0

Radikaalne trahhelektoomia

1L2126

1136,81

100

0

Emakakaela ekstirpatsioon

1L2127

  976,12

100

0

Emakakaela laparoskoopiline ekstirpatsioon

1L2212

1194,65

100

0

Radikaalne vulvektoomia koos regionaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

1L2241

1388,06

100

0

Vaagnaelundite evistseratsioon, eesmine või tagumine

1L2129

1606,87

100

0

Vaagnaelundite evistseratsioon, totaalne

1L2131

1971,44

100

0

Paraaortaalne lümfisõlmede eemaldamine

1L2132

  859,13

100

0

Laparoskoopiline paraaortaalne lümfisõlmede eemaldamine

1L2133

1230,27

100

0

Diafragma resektsioon

1L2134

  835,10

100

0

  (2) Koodiga 1L2118 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (3) Koodiga 1L2207 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate laparoskoopiliste operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1L2204 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide munasarjadel ja munajuhadel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (5) Koodiga 1L2120 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (6) Koodiga 1L2118 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 1L2112, 1L2123 ja 1L2125 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

  (7) Koodiga 1M2101 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tupe, perineumi ja emakakaela piirkonnas tehtavate operatsioonide kulusid.

  (8) Koodiga 1M2109 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodiga 1L2112 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (9) Koodiga 1L2209 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 1L2214 ja 1L2210 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

§ 55.  Muude operatsioonide piirhinnad

  (1) Muude operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Onkoplastiline rinnanäärme operatsioon

1H2101

879,75

Rinnanäärme sektorresektsioon

1H2102

399,40

Rinnanäärme eemaldamine

1H2105

494,74

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

1H2106

553,49

Rinnanäärme sektorresektsioon näärmekoe osalise nihutamisega

1H2103

449,66

Rinnanäärme korduv sektorresektsioon (kasvaja lõikepiiril)

1H2104

519,65

Rinnanäärme reduktsioonplastika

1H2114

785,60

Rinnanäärme täielik eemaldamine koos lümfisõlmedega

1H2107

564,08

Subkutaanne rinnanäärme eemaldamine

1H2108

657,73

Rinnanäärme valvurlümfisõlme biopsia

1H2109

407,16

Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesiga

1H2111

743,87

Rinnaimplantaadi eemaldamine

1H2112

579,84

Rinna korrigeerimine rinnavähi ravi järel

1H2113

939,02

Rinnanibu rekonstruktsioon

1H2115

306,60

Koeekspandri asetamine või eemaldamine

1H2110

743,87

  (2) Koodiga 1H2115 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos teiste lõikes 1 loetletud teenustega.

  (3) Koodidega 1H2111 ja 1H2113 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud pahaloomulise kasvaja paikmepõhine multidistsiplinaarne ekspertkomisjon, millesse kuulub vähemalt üks plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala arst, ning teenust osutatakse plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala tegevusluba omavas haiglas.

§ 56.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitut käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Kahe või enama operatsiooni samaaegse tegemise korral tasutakse esimese operatsiooni eest 100% piirhinnast, teise operatsiooni eest 40% piirhinnast ja järgnevate operatsioonide eest 0% piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, rinnanääre, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Kahe neeru siirdamise puhul rakendatakse koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (4) Kahe kopsu siirdamise puhul rakendatakse koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (5) Kahe silma sarvkesta siirdamise puhul rakendatakse koodiga 070911 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (6) Väikese liigese endoproteesimise puhul rakendatakse koodiga 0N2138 tähistatud tervishoiuteenust vastavalt proteesitud väikeste liigeste arvule ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (7) Elusdoonori luukoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (8) Elusdoonori vaskulaarkoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 0P2104 ja 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

§ 57.  Laparoskoopia eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  Koodiga 0J2220 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos käesolevas peatükis loetletud laparoskoopiliste operatsioonidega.

7. peatükk Meditsiiniseadmed ja ravimid 

§ 58.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alumise õõnesveeni filter

2502L

     1276,64

Metallsulamist koronaarstent

2522L

       410,00

Ravimkaetud koronaarstent

2523L

     1102,40

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

         59,95

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

       319,17

Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks

2510L

       955,16

Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)

2511L

122 714,89

Südamestabilisaatori komplekt

2512L

       570,00

Mehhaaniline südameklapiprotees

2513L

     2000,00

Bioloogiline südameklapiprotees

2515L

     2010,00

Bioloogiline perikardist südameklapiprotees

2516L

     2820,00

Mehhaanilise südameklapiga liitprotees

2517L

     1820,00

Südameklapi tugirõngas

2518L

       780,00

Üleneva aordi Valsalva protees

2519L

       770,00

Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)

2520L

  25 000,00

Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi seade

2521L

     3240,00

Ühekambriline südamestimulaator

2524L

       907,97

Kahekambriline südamestimulaator

2525L

     1995,15

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter-defibrillaator (CRT ICD)

2526L

  10 692,90

DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator (DDD ICD)

2527L

     7575,50

VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator

2528L

     6376,50

Biventrikulaarne resünkroniseeriv kardiostimulaator

2529L

     3150,10

Lülisamba distraktor

2601L

       601,15

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

     9878,70

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

     4175,29

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

     3010,96

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

     1250,50

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

       242,61

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

       269,71

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

       110,82

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

       313,74

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

       451,20

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

       790,91

Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

       532,01

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

       451,47

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

       367,04

Intramedullaarne nael (alates 5 mm)

2619L

       284,41

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

         77,16

Kirschneri varras

2628L

         13,74

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

       293,67

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

       131,74

Titaan-minikruvi

2634L

         19,75

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

     2264,96

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

     1973,35

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

       343,75

Tavaline luukruvi

2641L

         11,50

Kanüleeritud luukruvi

2642L

         91,86

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

       212,93

Kraniofatsiaalse osteosünteesi resorbeeruvate implantaatide komplekt

2644L

     4039,49

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

     1276,64

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

     2241,70

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

     1975,76

Tsementeeritav puusa revisioonprotees

2653L

     1823,78

Tsemendivaba puusa revisioonprotees

2654L

     2887,59

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

     9118,85

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

     2196,07

Õlaliigese poolprotees

2665L

     1443,83

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

       266,00

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

       715,24

Unikondülaarne põlveliigese protees

2672L

     1374,10

Erikonstruktsiooniga protees (põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)

2673L

     2794,08

Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees

2674L

     5560,31

Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat

2675L

     1476,36

Negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2676L

       210,33

Infitseeritud luukolde või luu defekti täitmiseks vajalik bioimplantaat (50 tk = 1 viaal)

2677L

       149,23

Endoproteesimisel kasutatav tavaline tsement 40 g või põletikuvastast vahendit sisaldav tsement 20 g

2678L

       137,12

Intermaksillaarse fiksatsiooni kruvide (IMF) komplekt (4 tk)

2679L

       114,77

Alalõualiigese unilateraalne endoprotees

2680L

  15 260,00

Alalõualiigese bilateraalne endoprotees

2681L

  28 340,00

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

       216,00

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

     2253,03

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

       318,48

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

       397,09

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

         90,00

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

       139,32

Aju kõvakelme asendaja

2714L

       322,64

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

       723,60

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

       809,47

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

       480,68

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

       600,30

Närviplastikas kasutatav resorbeeruv tehisimplantaat pikkusega 20–30 mm

2722L

       846,00

Kirurgiline navigatsioonisüsteem

2723L

       117,88

Miniklips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2724L

       246,00

Püsiva rõhuga klapiga ajuvatsakese šunteerimise komplekt

2725L

       741,92

Antisifoon-klapp

2726L

       942,00

Kaela tagumise spondülodeesi vahendid

2727L

     3570,77

Jäik kaeladiski protees täidisega

2728L

     1352,95

Vertebroplastika komplekt

2729L

     1014,93

Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt

2730L

  14 474,11

Intratekaalse baklofeenravipumba revisiooni komplekt

2731L

       259,97

Uitnärvi stimulaatori komplekt mahuga 8 cm³

2732L

  22 690,00

Uitnärvi stimulaatori komplekt mahuga 14 cm³

2733L

  26 530,00

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15 × 20 cm)

2752L

       699,13

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15 × 15 cm)

2753L

       414,08

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

       158,63

Tsirkulaarstapler

2758L

       386,47

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

       428,97

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

       160,00

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15 × 15 cm)

2765L

         48,76

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur

2766L

       192,79

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett

2767L

       115,20

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30 × 30 cm)

2768L

     1179,49

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30 × 30 cm)

2769L

       241,71

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

       188,73

Ajutine šunt

2801L

       201,43

Plastika lapp (9 × 2 cm)

2802L

       197,58

Y-kujuline immutatud dakroonprotees

2804L

       764,21

Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

         45,12

Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

       123,96

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

       964,20

Okluseeriv spiraal

2812L

       600,00

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

     5585,30

Lineaarne immutatud dakroonprotees

2814L

       534,06

Lineaarne PTFE-protees

2815L

     1224,32

Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees

2818L

  17 710,39

Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees

2819L

  17 924,66

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi proksimaalne pikendus

2820L

     2631,89

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi distaalne pikendus

2821L

     2457,04

Embolprotektsiooniseade

2822L

     1008,00

Ravimkaetud perifeerne stent

2823L

     1684,05

Ravimkaetud perifeerne balloon

2824L

       510,00

Perifeerne stentprotees

2825L

     1470,41

Endarterektoomia või trombektoomia seade

2826L

     2874,96

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

       223,44

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

       170,50

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

       109,35

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

       710,12

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

       319,17

Sarvkesta protees

2871L

       337,07

Iiris-lääts

2872L

       473,65

Iirise retraktorite komplekt

2873L

         66,00

Kapsliring

2874L

         54,50

Kollageenimplantaat

2875L

       195,60

Silma vesivedelikku dreneeriv seade

2876L

       522,11

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

       103,73

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

     6019,90

Ureetero-renoskoopilise (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310)

2910L

       868,44

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311)

2911L

       547,51

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

     1229,28

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

         24,61

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

       572,02

Ekstrakorporaalne membraanoksügenatsiooni (ECMO) aparaat

2961L

     3263,72

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise vahendite komplekt

2962L

       122,66

Hemostaatiline ravimkäsn

2963L

       249,23

Transobturatoorne retroluminaalne ling

2964L

     2174,55

Vaginaalne proleenling

2965L

       434,85

Diafragma elektrilise aktiivsuse registreerimise nasogastraalsond

2966L

       179,76

Y-kujuline hõbedaga immutatud dakroonprotees

2967L

     1088,25

Lineaarne hõbedaga immutatud dakroonprotees

2968L

       877,79

Perifeerse veresoone iselaienev või balloonlaiendatav stent

2973L

       424,66

Perifeerse veresoone madala profiiliga iselaienev või balloonlaiendatav stent

2974L

       681,71

Endoskoobipealse klipsi ankur või haarats

2975L

       556,00

Endoskoobipealne klips seedetrakti verejooksu sulgemiseks

2976L

       384,00

Endoskoobipealne klips söögitoru perforatsiooni sulgemiseks

2977L

       522,00

Endoskoobipealne klips alumise seedetrakti perforatsiooni sulgemiseks

2978L

       576,00

Endoskoobipealne klips mao või duodeenumi kroonilise lesiooni/fistuli sulgemiseks

2979L

       540,00

Intrabronhiaalne klapp (EBV/IBV)

2970L

     1589,74

Intrabronhiaalse klapi laadimisseade

2971L

       770,40

Bronhide mõõtekomplekt ja mõõteballoon

2972L

       460,27

Ajuarterite trombektoomia komplekt

2969L

     5624,40

Prolapsi võrk (eesmine)

2980L

       746,65

Prolapsi võrk (tagumine)

2981L

       708,50

Emaka tamponaadiballoon

2983L

       419,82

Koeekspander

2984L

       690,00

Rinnaimplantaat

2985L

       650,00

Rinna titaanvõrk

2986L

       700,00

Lahastamise komplekt näo- ja lõualuukirurgias

2929L

       431,52

  (2) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust, või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (5) Koodiga 2676L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse järgmistel juhtudel:
  1) traumaatilised või infektsioonist tingitud tüsilikud pehmekoe defektid;
  2) sügavad (IV astme) põletused.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 2722L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab neurokirurg.

  (7) Koodiga 2873L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040901, 050901, 060902, 060905, 070902, 070904, 070909 ja 080901 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (8) Koodiga 2874L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 060905, 070902, 070904 ja 070909 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (9) Koodiga 2875L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040907, 050908, 070902 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (10) Koodiga 2723L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas funktsionaalses endoskoopilises siinuskirurgias.

  (11) Koodiga 2961L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas. Teenust rakendatakse intensiivravis üks kord ravijuhu kohta.

  (12) Koodidega 2730L ja 2731L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (13) Koodiga 2962L tähistatud teenuse piirhinda rakendatakse ainult koos koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 2511L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaugelearenenud südamepuudulikkusega patsiendilt, kellel südame kirurgiline ravi ilma südant toetava seadmeta on perspektiivitu, ning juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 2520L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas juhul, kui aordiklapi või kopsuarteriklapi operatiivne ravi on vastunäidustatud väga kõrge prognoositava riski tõttu ning protseduuri vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (16) Koodiga 2963L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult koos §-s 48 nimetatud torakaalkirurgia operatsioonidega.

  (17) Koodiga 2876L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 050908 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel järgmistel juhtudel:
  1) medikamentoossele ravile mittealluv kõrge kirurgilise riskiga primaarse avatud nurga glaukoom;
  2) katarakti operatsioonil, kui esineb primaarse avatud nurga glaukoom;
  3) sekundaarne avatud nurga glaukoom;
  4) sekundaarne suletud nurga glaukoom.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 2644L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase kindlustatud isiku aju- ja näokolju operatsiooni korral.

  (19) Haigekassa võtab koodiga 2964L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on eesnäärme kartsinoomi operatsiooni (radikaalne prostatektoomia, eesnäärme transuretraalne resektsioon või eesnäärme adenomektoomia) järel põie sulgurlihase jääkfunktsiooni olemasolul tekkinud kerge või mõõdukas stress-uriinipidamatus, ja juhul, kui operatsioonist on möödunud vähemalt 12 kuud.

  (20) Koodidega 2964L ja 2965L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse koos koodiga 1K2104 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (21) Haigekassa võtab koodiga 2523L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kahjustatud koronaararteri läbimõõt on alla 3 mm;
  2) koronaararteri kahjustatud osa pikkus on üle 15 mm;
  3) vasaku alaneva koronaararteri proksimaalse osa kahjustus;
  4) diabeetiline koronaararterite kahjustus;
  5) stendisisene restenoos (ISR);
  6) veenišuntide kahjustus.

  (22) Koodiga 2524L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7673 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (23) Koodiga 2525L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7674 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (24) Koodiga 2526L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7675 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (25) Koodiga 2527L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7676 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (26) Koodiga 2528L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7677 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (27) Koodiga 2529L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7678 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (28) Koodiga 2969L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7811 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (29) Haigekassa võtab koodiga 2980L või 2981L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1L2122 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 2732L või 2733L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1A2137 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (31) Haigekassa võtab koodidega 2680L ja 2681L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alalõualiigese raskekujulise deformatsiooni ja/või funktsioonihäire korral juhul, kui muud ravimeetodid on ammendunud ning kui teenust osutab alalõualuu liigese proteesimise pädevusega näo-lõualuukirurg. Tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (32) Koodiga 2973L teenust rakendatakse juhul, kui stent sisestatakse perifeersesse veresoonde 0,035″ juhtetraadil.

  (33) Koodiga 2974L teenust rakendatakse juhul, kui stent sisestatakse perifeersesse veresoonde 0,014″ juhtetraadil või 0,018″ juhtetraadil.

  (34) Haigekassa võtab koodiga 2822L tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust rakendatakse unearteri endovaskulaarsel protseduuril.

  (35) Haigekassa võtab koodidega 2824L ja 2826L tähistatud teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt ühel korral ühe endovaskulaarse põhiprotseduuri kohta.

§ 59.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex’i, urtikaaria, uveiidi, supuratiivse hidradeniidi, hiidrakulise arteriidi ja atoopilise dermatiidi korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

221R

  429,19

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

222R

  490,50

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

223R

  490,50

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

224R

1090,28

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

225R

1201,10

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

226R

1089,89

Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

345R

      2,70

Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuur

242R

  996,41

Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur

346R

1282,13

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

349R

6285,37

Sclerosis multiplex’i ravi kladribiiniga, 10 mg

253R

2003,60

ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord

440R

1823,34

Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur

393R

3646,68

Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg

348R

  182,33

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

206R

      2,70

Bioloogiline ravi uveiidi korral, 4-nädalane ravikuur

240R

  490,50

Bioloogiline ravi supuratiivse hidradeniidi korral, 4-nädalane ravikuur

241R

  737,79

Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, 4-nädalane ravikuur

247R

1103,91

Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi raske atoopilise dermatiidi korral, 4-nädalane ravikuur

252R

  929,28

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Kui on meditsiiniline vajadus kasutada lõikes 1 nimetatud ravimiteenuseid raviskeemi kohaselt, mille järgimisel piirhind ei kata individuaalset ravivajadust, võib haigekassa võtta piirhinda ületava tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodidega 221R–226R ja 250R tähistatud ravimiteenuste korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle sõltuvalt kasutatud 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (7) Koodidega 221R–226R ja 250R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (10) Ravi koodidega 221R, 224R ja 250R tähistatud ravimiteenustega alustatakse reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of Rheumatology, ACR) 2010. aasta klassifikatsiooni või ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on bioloogilise ravimiga või JAK inhibiitoriga eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt kolme sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (11) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi või JAK inhibiitori toimeainega lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuni kuue kuu jooksul ei ole saavutatud EULAR-i kriteeriumide järgi head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

  (12) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud esialgse bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi või JAK inhibiitori toimeainega lõikes 11 nimetatud ravitulemust, on näidustatud bioloogiline ravi teise toimeainega, võttes arvesse lõikes 13 sätestatud piirangut.

  (13) Reumatoidartriidiga patsiendil lõpetatakse ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga või JAK inhibiitoriga ebatõhususe tõttu, kui nelja toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 11 nimetatud ravitulemust.

  (14) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (15) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (16) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga anküloseeriva spondüliidiga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 15 nimetatud ravitulemust.

  (17) Ravi koodidega 221R, 224R ja 250R tähistatud ravimiteenustega alustatakse psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (18) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi või JAK inhibiitori toimeainega lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

  (19) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga või JAK inhibiitoriga psoriaatilise artropaatiaga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 18 nimetatud ravieesmärke.

  (20) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine;
  3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m² (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1–2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10–30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (21) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

  (22) Koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ja katkestamise otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (23) Ravi koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) lõigetes 24–28 sätestatud juhtudel.

  (24) Ravi koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega alustatakse Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi;
  2) Crohni tõve fistulitega vormi raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (25) Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi Crohni tõve või haavandilise koliidi korral lõpetatakse juhul, kui patsiendil püsib ägenemine 12 nädalat pärast ravi alustamist.

  (26) Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral ebaefektiivsuse tõttu juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolme toimeaine järjestikust kasutamist.

  (27) Koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimite annuse suurendamist võib rakendada säilitusravil oleva Crohni tõvega patsiendil, kellel 12 nädalat pärast ravi alustamist saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (28) Kordusravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga võib Crohni tõvega patsiendil alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

  (29) Koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ja katkestamise otsustab patsiendi raviarsti moodustatud kolmest dermatoveneroloogist koosnev ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (30) Ravi koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega osutatakse raske psoriaasiga patsiendile, kellel PASI skoor või BSA skoor ≥10 ja DLQI ≥10 ning haigus on väldanud vähemalt kuus kuud ja olnud resistentne senistele ravimeetoditele, lõigetes 31–33 sätestatud juhtudel.

  (31) Ravi koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega alustatakse, kui lisaks lõikes 30 nimetatud kriteeriumidele esineb vähemalt üks alljärgnevast:
  1) alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud;
  2) esineb talumatus standardsete süsteemsete ravimite ja ravimeetodite suhtes;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud standardsel süsteemsel ravil puudub raviefekt;
  4) esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi;
  5) esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas).

  (32) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse või asendatakse teise bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga juhul, kui patsiendil ei tuvastata 14. ravinädalaks PASI skoori paranemist 75% võrra ravieelsega võrreldes või PASI skoori või BSA skoori paranemist 50% võrra ja DLQI vähenemist viie punkti võrra ravieelsega võrreldes.

  (33) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga lõpetatakse psoriaasiga patsiendil ebaefektiivsuse tõttu, kui kolme toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 32 nimetatud ravitulemust.

  (34) Enne ravi alustamist koodidega 224R–226R ja 250R tähistatud ravimiteenustega peab olema vastava näidustuse olemasolul koodidega 221R–223R tähistatud ravimiteenuste raames kasutatud vähemalt kahte 1. valiku bioloogilist haigust modifitseerivat toimeainet, välja arvatud juhul, kui esineb dokumenteeritud meditsiinilisi vastunäidustusi. Bioloogiliste haigust modifitseerivate toimeainete infliksimab, etanertsept ja adalimumab kasutamise korral ei ole lubatud kodeerida teenuseid 224R–226R.

  (35) Psoriaatilise artropaatia või psoriaasiga patsiendil tohib koodidega 221R ja 223R kasutada bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi asemel toimeainet apremilast, kui on täidetud lisaks teistele käesolevas paragrahvis nimetatud tingimustele vähemalt üks järgmistest tingimustest: patsiendil esineb kontrollile allumatu suhkurtõbi (E10–14), muu rasvumus (E66.8), kus KMI on ≥35, ning esineb kõrge terviserisk, maksahaigus (K71, K74–76), viirushepatiit (B15–19), tuberkuloos (A15–19), HIV-tõbi (B20–24), varem esinenud või esinev pahaloomuline kasvaja (C00–97), kardiovaskulaarhaigus viimase 36 kuu jooksul (I20–21; I24; I60–69), vähemalt kaks hospitaliseerimist infektsiooni tõttu viimase 24 kuu jooksul või patsiendile planeeritud lõikus või selle järgne periood.

  (36) Ravi koodiga 345R või 242R tähistatud ravimiteenusega alustatakse vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsusel järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) raviks omalizumabiga on patsiendil IgE vahendatud astma ning seerumi üld-IgE tase on üle 76 RÜ/ml; pediaatrilistel patsientidel (6–12-aastased) IgE tasemega alla 200 RÜ/ml on püsiv in vitro reaktiivsus (RAST) aastaringsele allergeenile; raviks anti-interleukiin-5-ga on patsiendil lämmastikmonooksiidi (NO) sisaldus väljahingatavas õhus olnud kõrgem kui 50 ppb eelneva 12 kuu jooksul;
  2) astma on puudulikult kontrollitud vaatamata pikaajalisele igapäevasele suures annuses (väljendatud budesoniidiekvivalendina vastavalt the Global Initiative for Asthma kehtivale definitsioonile) inhaleeritava glükokortikosteroidi (GKS) ja pikatoimelise β2-agonisti kooskasutamisele;
  3) astma kontroll on jäänud puudulikuks vaatamata sellele, et punktis 2 nimetatud ravile on lisatud kolmas astmat kontrolliv ravim, milleks võib olla antileukotrieen, pikatoimeline teofülliinpreparaat või pikatoimeline antikolinergiline aine. Lisaraviga saavutatud efekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  4) patsient, kes vajab regulaarset süsteemset GKS-ravi või korduvaid pikaajalisi GKS-ravi kuure, samuti patsient, kellele süsteemne GKS-ravi on kaasuvate haiguste tõttu absoluutselt vastunäidustatud (nt raskekujuline osteoporoos, diabeet, paranematud peptilised haavandid) või kellel on sõltuvus süsteemsest GKS-st, või patsient, kellel on olnud kolm või enam raskekujulist astma ägenemist, millest vähemalt ühe puhul haige pöördus tervishoiuteenuse osutaja poole ja ülejäänud kahe puhul oli vajalik ravi muutmine;
  5) patsient on haigust vallandavat tegurit (nt allergeen) võimalikult vältinud või selle mõju vähendanud;
  6) patsient ei suitseta;
  7) patsient on ettekirjutatud astma raviskeemi järginud ning ravisoostumus on hinnatud piisavaks.

  (37) Kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest omalizumabiga (kood 345R) või reslizumabiga (kood 242R) või kolme kuu möödumisel ravi alustamisest mepolizumabi või benralizumabiga (kood 242R) ei ole vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutamist, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga, lõpetatakse ravi selle preparaadiga.

  (38) Kui raviks benralizumabiga (kood 242R) on patsiendil eosinofiilide arv perifeerses veres ravi alustamisel ≥300 rakku/µl või on esinenud ≥450 rakku/µl eelneva 12 kuu jooksul ning lämmastikmonooksiidi (NO) sisaldus väljahingatavas õhus on olnud kõrgem kui 50 ppb eelneva 12 kuu jooksul, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates kolmandast ravikuurist ning ravimiteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (39) Kui patsiendil on ravi alustamisel mepolizumabi või benralizumabiga (kood 242R) eosinofiilide arv perifeerses veres <300 rakku/µl või ravi alustamisel reslizumabiga (kood 242R) eosinofiilide arv perifeerses veres <400 rakku/µl, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ainult edasiste ravikuuride eest pärast lõikes 37 nimetatud perioodi ja seda tingimusel, et vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul on astma ravi tulemused kolme kuu möödumisel ravi alustamisest mepolizumabi või benralizumabiga (kood 242R) või 16 nädala möödumisel ravi alustamisest reslizumabiga (kood 242R) kliiniliselt oluliselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutamist, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga. Ravimiteenust benralizumabiga (kood 242R) on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (40) Ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 346R), ravi alemtuzumabiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 349R) ja ravi kladribiiniga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 253R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral (v.a primaarselt progresseeruv vorm):
  1) eelnevalt ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga (beetainterferoon, glatirameeratsetaat teriflunomiid või dimetüülfumaraat);
  2) vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist neuroloogilist puuet põhjustanud ägenemist.
Ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga sclerosis multiplex’i primaarselt progresseeruva vormi (RHK 10 kood G35) korral (kood 346R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel 18–55-aastasel patsiendil, kelle diagnoos on kinnitatud McDonald 2010 kriteeriumide põhjal ja puude skoor (EDSS) jääb vahemikku 3,0–6,5 ning funktsionaalsete süsteemide skoor on vähemalt 2,0. Ravi sclerosis multiplex’i primaarselt progresseeruva vormi korral lõpetatakse patsiendil, kelle EDSS skoor on 7,0 või kõrgem.

  (41) Koodiga 346R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  Toimeaine okrelizumab kasutamisel kodeeritakse teenust 346R raviarvele 6,5 korda korraga, mis vastab 600 mg annusele. Ühele kindlustatule võib okrelizumabi manustada kuni kaks korda 12 kuu jooksul.

  (42) Haigekassa võtab kindlustatud isiku ravi eest alemtuzumabiga (kood 349R) tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas esimesel raviaastal kuni viiel järjestikusel päeval saadud ravi eest (5 viaali), teisel aastal kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest (3 viaali) ning järgnevatel aastatel haiguse aktiivsuse taastumise korral vastavalt vajadusele aastas kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest.

  (43) Haigekassa võtab kindlustatud isiku ravi eest kladribiiniga (kood 253R) tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas kahel järjestikusel raviaastal, kummalgi kuni 200 mg ulatuses.

  (44) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega osutatakse Wegeneri granulomatoosi (RHK 10 kood M31.3) või mikroskoopilise polüangiidiga (RHK 10 kood M30.8) patsiendil haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas, kui diagnoosi on kinnitanud ja raviotsuse teinud reumatoloogia eriala ekspertkomisjon.

  (45) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega alustatakse:
  1) patsiendil, kellel vaatamata kolm kuud kestnud tavaravile tsüklofosfamiidi ja glükokortikosteroidi kombinatsiooniga püsib haiguse aktiivsus hinnatuna BVAS skaalal väärtuses >0;
  2) remissioonis patsiendil, kellel tavaravi (asatiopriin/metotreksaat/leflunomiid ja madaldoosis prednisoloon/metüülprednisoloon) foonil tekib oluline ägenemine hinnatuna BVAS skaalal;
  3) fertiilses eas patsiendil, kellele tavaravi võib põhjustada infertiilsust ja kellel esineb ANCA positiivsus ja eluohtlik generaliseerunud haigus.

  (46) Haigekassa võtab koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on alustatud patsiendil, kellel on:
  1) süsteemne erütematoosne luupus (SEL) diagnoositud ACR (American College of Rheumatology) kriteeriumide alusel;
  2) võimalik oht standardravi (tsüklofosfamiid) fertiilsust mõjutavatele tüsistustele;
  3) kõrge aktiivsusega haigus defineerituna SLEDAI-2K (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000) alusel, kui SLEDAI-2K >6;
  4) seropositiivne haigus: positiivne anti-dsDNA ja madal komplement.

  (47) Haigekassa ei võta koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustust üle juhul, kui:
  1) SLEDAI-2K skoor on 0–4 ja on lõpetatud glükokortikosteroid- ja immunosupressiivne ravi (SEL on remissioonis);
  2) SLEDAI-2K skoor on ≥4 ja patsient on säilitusravil (SEL on madala aktiivsusega);
  3) 12-kuulise raviperioodi jooksul rituksimabiga või 6-kuulise ravi jooksul belimumabiga haiguse aktiivsus püsib ja SLEDAI-2K skoor on ≥6 (ravi ei ole osutunud efektiivseks).

  (48) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse raames toimeaine belimumab kasutamisel peavad olema täidetud lõigetes 46 ja 47 nimetatud ravi rakendamise tingimused ning patsiendil ei tohi olla rasket nefriiti ega kesknärvisüsteemi haaratusega luupust.

  (49) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle kahe 4-nädalase ravikuuri eest rituksimabiga.

  (50) Toimeaine belimumab kasutamise korral võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest 15 kasutuskorra eest esimesel raviaastal ning kuni 13 kasutuskorra eest järgnevatel raviaastatel. Belimumabiga ravi korral tasub haigekassa esimesel raviaastal koefitsiendiga 0,067 ja järgnevatel aastatel koefitsiendiga 0,077.

  (51) Ravi koodiga 348R tähistatud ravimiteenusega osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas patsiendile, kellele on eelnevalt tehtud allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine (kood 8102).

  (52) Koodiga 348R tähistatud ravimit on lubatud kasutada kuni 375 mg/m² kehapindala kohta ühel voodipäeval.

  (53) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega alustatakse kahest dermatoloogist või immunoloog-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil, kellel kõik teised EAACI/GA²LEN/EDF/WAO urtikaaria ravijuhises soovitatud ravimid on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid või esineb vastunäidustusi.

  (54) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse ravivastuse saamisel kuuenda doosiga ning alustatakse uuesti vaid haiguse uue ägenemise korral. Ravi uuesti alustamise üle otsustab lõikes 53 nimetatud ekspertkomisjon.

  (55) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse, kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 53 nimetatud ekspertkomisjoni hinnangul urtikaaria ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse sümptomite sagedust ja raskust, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust, ravimikasutust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

  (56) Haigekassa võtab koodiga 206R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (57) Haigekassa võtab koodiga 240R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste tingimuste koosesinemise korral: ravi on alustatud vähemalt kolmest oftalmoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või immunosupressandid on vastunäidustatud.

  (58) Haigekassa võtab koodiga 240R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (59) Ravi koodiga 240R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse juhul, kui patsiendil on vähemalt üks järgmistest tingimustest täidetud vähemalt ühe silma korral:
  1) uute aktiivsete põletikuliste korioretinaalsete või põletikuliste võrkkesta vaskulaarste kahjustuste esinemine;
  2) nägemisteravuse halvenemine 15 või enama tähe võrra logMAR lugemistabelil;
  3) eesmise kambri rakkude klassi kaheastmeline tõus või klaaskeha hägususe astme kahekordne tõus võrreldes algväärtusega.

  (60) Haigekassa võtab koodiga 241R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste tingimuste koosesinemise korral: ravi on alustatud dermatoveneroloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi (RHK 10 kood L73.2) korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin kolm kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin kuus kuud), esineb konventsionaalsete ravimite talumatus või vastunäidustused nende kasutamiseks.

  (61) Haigekassa võtab koodiga 241R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (62) Ravi koodiga 241R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse juhul, kui 12 nädala jooksul bioloogilise ravi algusest ei ole saavutatud HiSCR kriteeriumide järgi ravitulemust (dokumenteeritud vähemalt 25% vähenemine abstsesside ja põletikuliste sõlmede arvus, samal ajal ei tohi suureneda abstsesside arv ning eritisega fistulite hulk algtasemega võrreldes).

  (63) Ravi jätkamisel koodiga 241R tähistatud ravimiteenusega peale 12. ravinädalat hinnatakse ravivastust vähemalt iga kolme kuu järel ning ravi jätkamise eelduseks on tingimus, et uusi abstsesse ja dreneerivaid fistuleid pole tekkinud.

  (64) Ravi koodiga 247R tähistatud ravimiteenusega alustatakse vähemalt kolmest reumatoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel, kui hiidrakuline arteriit on tõendatud biopsia ja/või piltdiagnostikaga ning on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) patsiendil on ravirefraktaarne hiidrakuline arteriit: vaatamata üks kuu kestnud optimaalsele standardravile glükokortikosteroidide maksimaalsete lubatud annustega ei saavutata remissiooni või on glükokortikosteroidravi suure tüsistuste riski tõttu vastunäidustatud;
  2) patsiendil on taastekkiv hiidrakuline arteriit: kindel ja tõendatud haigustunnuste või isheemiliste komplikatsioonide taastekkimine koos põletikumarkerite tõusuga eelnevalt hästi toiminud glükokortikosteroidravi foonil.

  (65) Haigekassa võtab koodiga 247R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 13 korda ühe patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (66) Ravi koodiga 247R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse juhul, kui 12 nädala möödumisel bioloogilise ravi alustamisest ei ole saavutatud positiivset dünaamikat põletikumarkerites ja/või kliinilist paranemist.

  (67) Haigekassa võtab koodiga 252R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste tingimuste koosesinemise korral: ravi on alustatud dermatoveneroloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel raske atoopilise dermatiidiga (RHK 10 koodid L20.8 ja L20.9) patsiendile (EASI ≥20), kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid.

  (68) Haigekassa võtab koodiga 252R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (69) Haigekassa võtab koodiga 252R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alates 17. ravinädalast vaid 16. ravinädalaks tõendatud efektiivse ravi – EASI skoori langus vähemalt 50% bioloogilise ravi algusest – korral.

  (70) Ravi koodiga 252R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse 36. ravinädalal, kui bioloogilise ravi algusest ei ole saavutatud EASI skoori langust vähemalt 75%.

  (71) Ravi jätkamisel koodiga 252R tähistatud ravimiteenusega peale 36. ravinädalat hinnatakse ravivastust uuesti vähemalt iga kolme kuu järel ning ravi lõpetatakse, kui EASI skoor tõuseb rohkem kui 25% bioloogilise ravi alustamisel dokumenteeritud tasemest.

§ 60.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

305R

     869,85

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

   3561,18

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

     455,88

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

   1355,93

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

309R

     311,22

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

     510,08

Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur)

228R

     218,20

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur

229R

   1786,57

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

     145,17

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

     263,85

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

317R

     229,97

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või immuunteraapia kuur

318R

       92,60

Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuur

320R

13 212,30

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

   1570,54

Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

218R

   1049,54

Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

209R

     221,07

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

323R

     382,07

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

324R

     132,19

Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

325R

     591,76

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

326R

     276,48

Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

327R

     213,23

Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

350R

     324,40

Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

351R

     164,66

Neerukasvajate kemoteraapia, 2-nädalane ravikuur

352R

   2593,76

Munandikasvajate kemoteraapiakuur

353R

     498,01

Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal

370R

   3498,90

Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 viaal

371R

   3062,90

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE

372R

     861,18

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE

373R

   2137,52

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED

374R

     562,21

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo

375R

       88,44

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga

376R

   6115,39

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP

400R

   1464,05

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP

401R

     297,11

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC

402R

   2877,38

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP

403R

     600,01

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy

377R

   4491,90

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu

378R

   7190,47

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4

379R

   4725,98

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG

380R

   3544,62

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2

381R

   2604,50

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM

382R

   1888,51

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel

383R

     995,04

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel

384R

   1148,49

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid

387R

     860,82

Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg

361R

         3,33

Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal

237R

   1305,38

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

244R

   4802,97

Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäev

395R

   1131,49

Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, 1 manustamiskord

238R

   6661,70

Kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, 3-nädalane ravikuur

248R

   3916,14

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 308R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kõikide mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomide esimese valiku ravi: CHOP või CHOP analoogi kombinatsioon;
  2) CD20-positiivse difuusse B-suurrakklümfoomi esimese valiku ravi: tsütostaatilise ravi kombinatsioon rituksimabiga;
  3) difuusse B-suurrakklümfoomi esimese valiku ravi: R-EPOCH skeem;
  4) difuusse B-suurrakklümfoomi teise valiku ravi: rituksimab kombinatsioonis keemiaraviga (DHAP; ICE; GDP) ja rituksimab kombinatsioonis bendamustiiniga;
  5) difuusse B-suurrakklümfoomi kolmanda valiku ravi: piksantroon;
  6) mantelrakklümfoomi esimese valiku ravi: noorematel patsientidel R-CHOP vaheldumisi R-tsütarabiiniga või R-CHOP vaheldumisi R-DHAP-ga, vanemaealistel patsientidel R-CHOP ja säilitusravi rituksimabiga;
  7) mantelrakklümfoomi teise valiku ravi: rituksimab kombinatsioonis bendamustiiniga;
  8) indolentse B-rakulise lümfoomi (follikulaarne lümfoom, marginaaltsooni lümfoom, MALT-lümfoom, lümfoplasmotsüütlümfoom) esimese valiku ravi: rituksimab kombinatsioonis CHOP või CVP-ga, säilitusravi rituksimabiga ja rituksimab kombinatsioonis bendamustiiniga;
  9) indolentse B-rakulise lümfoomi (follikulaarne lümfoom, marginaaltsooni lümfoom, MALT-lümfoom, lümfoplasmotsüütlümfoom) teise valiku ravi: rituksimab kombinatsioonis bendamustiiniga ja R-DHAP skeem;
  10) III–IV staadiumi teiste kemoterapeutikumide suhtes resistentse või retsidiveerunud follikulaarse (indolentne B-rakuline) lümfoomi monoravi rituksimabiga;
  11) T-rakk lümfoomi teise valiku ravi: DHAP skeem ja bendamustiini monoteraapia.

  (5) Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur) (kood 228R) sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) antratsükliinravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi keemiaravina, kui patsient pole saanud adjuvantravis antratsükliine või adjuvantravist on möödas üle ühe aasta;
  2) CMF kombinatsioonravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi keemiaravina, kui patsiendil on ravi antratsükliinidega vastunäidustatud ning haigus on hea kuluga;
  3) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;
  4) monoravi taksaaniga kaugelearenenud rinnavähiga patsiendil;
  5) alternatiivina kemoteraapiale ravi gosereliiniga (kuni 24 süstet ühel patsiendil) pre- ja perimenopausis I ja II staadiumi hormoonsõltuva rinnavähiga patsiendil, kes kuulub keskmise riski gruppi (puuduvad regionaalsed metastaasid, kasvajakolde suurim läbimõõt on kuni kaks cm, diferentseerumisaste G1-G2, östrogeen- ja/või progesteroonretseptor positiivsed);
  6) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi metastaatilise rinnavähi 2. rea ravina pärast antratsükliine;
  7) eribuliini monoravi 3. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi kuni järgneva progresseerumiseni. Varasem ravi peab olema sisaldanud mõnda antratsükliini ja taksaani, välja arvatud juhud, kui need on vastunäidustatud;
  8) fulvestrandi monoravi postmenopausis östrogeenretseptorpositiivse lokaalselt levinud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil 2. rea ravina pärast tamoksifeeni või aromataasi inhibiitorit.

  (6) Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (kood 229R) sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) trastuzumab kombinatsioonis taksaaniga või monoteraapiana rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed);
  2) pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja dotsetakseeliga metastaatilise rinnavähi raviks kuni haiguse progresseerumiseni, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) heas üldseisundis (ECOG 0-1) vistseraalsete metastaasidega patsiendil, kes ei ole varem saanud HER2-vastast ravi või kemoteraapiat metastaatilise haiguse tõttu;
  3) trastuzumabemtansiin monoteraapiana mitteresetseeritava lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnanäärmevähi raviks kuni haiguse progresseerumiseni, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed), täiskasvanud patsiendil, kes on eelnevalt saanud trastuzumabi ja taksaani kas eraldi või kombineeritult. Patsient peab olema saanud eelnevat ravi lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise haiguse tõttu või patsiendil peab olema tekkinud haiguse retsidiiv trastuzumab-adjuvantravi ajal või kuue kuu jooksul pärast selle lõppu, seejuures ei tohi patsient olla saanud eelnevat ravi pertuzumabiga.

  (7) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle pertuzumabi ja trastuzumabi sisaldava kombinatsioonravi eest ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud ulatuses.

  (8) Koodidega 209R, 218R, 228R–229R, 237R, 238R, 248R, 305R–309R, 313R, 315R–317R, 320R–321R, 323R–327R, 350R–353R, 370R–371R, 361R ja 395R tähistatud teenuste piirhindade alusel tasub haigekassa juhul, kui kemoteraapiakuuri on läbi viinud sellekohast tegevusluba omavas haiglas töötav onkoloog või hematoloog tingimusel, et ravikuuri ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on tagatud tsütostaatiliste ravimite käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine ning koodi 308R korral lisaks ka radioaktiivsete ainete käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine.

  (9) Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 218R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI või CAPIRI: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4 või CAPEOX4: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav ning ei talu irinotekaani ja oksaliplatiini või kellel on neile vastunäidustused, ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis ja kes ei talu irinotekaani ja oksaliplatiini või kellel on neile vastunäidustused;
  5) FOLFIRI või CAPIRI kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  6) FOLFOX4 või CAPEOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  7) irinotekaani monoteraapia: metastaatilise kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järel.

  (10) Haigekassa võtab kindlustatud isikult koodiga 218R tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui isikul on tuvastatud kaugmetastaaside olemasolu.

  (11) Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 209R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI või CAPIRI: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4 või CAPEOX4: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi.

  (12) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on vastunäidustus oksaliplatiinile ja suukaudsele ravile;
  2) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus oksaliplatiinile;
  3) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivselt kaugelearenenud kasvajaga haigel;
  4) karboplatiin kombinatsioonis paklitakseeliga preoperatiivseks samaaegseks kiiritus- ja keemiaraviks patsiendil, kellel esineb lokaalselt ja/või regionaalselt levinud söögitoru- või mao ja söögitoru ühenduskoha vähk;
  5) dotsetakseeli, oksaliplatiini, fluorouratsiili ja foliinhappe kombinatsioonravi: maovähi perioperatiivne ravi agressiivset keemiaravi taluval haigel;
  6) oksaliplatiini, fluorouratsiili ja foliinhappe kombinatsioonravi: maovähi palliatiivne ja perioperatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on vastunäidustus suukaudsele ravile;
  7) oksaliplatiini kombinatsioon kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne ja perioperatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on vastunäidustus dotsetakseelile;
  8) irinotekaani monoteraapia: maovähi 2. rea palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel plaatinapreparaati ja fluorouratsiili sisaldanud 1. rea ravi järel;
  9) dotsetakseeli monoteraapia: maovähi 2. rea palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel plaatinapreparaati ja fluorouratsiili sisaldanud 1. rea ravi järel.

  (13) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 324R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini monoteraapia: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
  2) FOLFIRINOX raviskeem: kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne 1. rea ravi heas üldseisundis haigel (ECOG 0-1);
  3) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja papilla Vater’i vähi palliatiivne ravi;
  4) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon erlotiniibiga: lokaalselt kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi ning kellel haigus ei ole veel mõjutanud üldseisundit.

  (14) Munasarjakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 325R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) paklitakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega;
  2) dotsetakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  3) karboplatiini monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral enam kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist või 1. rea ravi, kui taksaan on vastunäidustatud;
  4) topotekaani monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon karboplatiiniga: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  6) tsisplatiini monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi ravi, kui esineb vastunäidustus karboplatiinile ja taksaanidele;
  7) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi;
  8) dotsetakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  9) bevatsizumabi kombinatsioon paklitakseeli ja karboplatiiniga ning bevatsizumabi säilitusravi kuni haiguse progresseerumise või vastuvõetamatu toksilisuse tekkeni maksimaalselt 15 kuu vältel kõrge riskiga (III–IV staadium, suboptimaalselt resetseeritud (jääktuumor >1 cm) heas üldseisundis (ECOG 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidele.

  (15) Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.

  (16) Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuuri (kood 327R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini kombinatsioon doksorubitsiiniga: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi, kui antratsükliin on vastunäidustatud;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud endomeetriumisarkoomi ravi.

  (17) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga 1. rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsel patsiendil ning 2. rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud 1. rea ravi järel või kui haigus on resistentne 1. rea ravile;
  2) rituksimabi kombinatsiooni bendamustiiniga 1. rea ravina heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsiendile, kes on vanem kui 65 eluaastat või kellel on suurenenud risk infektsioonide tekkeks;
  3) CD20 antikeha kombinatsiooni kloorambutsiiliga 1. rea ravina patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud;
  4) rituksimabi ja bendamustiini kombinatsiooni või CD20 antikeha monoteraapiat 2. ja enama rea ravina;
  5) bendamustiini monoteraapiana kolmandas raviliinis eeldusel, et kahes esimeses raviliinis on kasutatud kahte erinevat monoklonaalset antikeha;
  6) R-CHOP raviskeemi Richteri transformatsiooni korral.

  (18) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bortesomiibi ja glükokortikoidhormooni sisaldavad raviskeemid;
  2) melfalaan või tsüklofosfamiid koos deksametasooniga retsidiivi raviks sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusest.

  (19) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 309R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi (gemtsitabiin, vinorelbiin, etoposiid, paklitakseel või dotsetakseel) kopsuvähi korral perioperatiivselt või koos samaaegse või järjestikuse kiiritusraviga või kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea ravis;
  2) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi pemetrekseediga kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi korral 1. rea ravis;
  3) pemetrekseedi monoravi kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi korral säilitusraviks patsiendil, kelle haigus ei ole progresseerunud vahetult pärast plaatinapõhist kombinatsioonravi, ning EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi 2. rea raviks, kui pemetrekseedi pole 1. reas kasutatud;
  4) TKI (erlotiniib, gefitiniib, afatiniib) kaugelearenenud EGFR-mutatsiooniga mitteväikerakk-kopsuvähi ravis;
  5) bevatsizumabi kombinatsioonravi paklitakseeli ja karboplatiiniga kaugelearenenud mittelamerakk-kopsuvähi 1. rea ravis heas üldseisundis patsientidel (ECOG 0 või 1) koos järgneva monoraviga, kui haigus ei ole progresseerunud pärast plaatinapõhist kombinatsioonravi;
  6) dotsetakseeli monoravi mitteväikerakk-kopsuvähi korral 2. rea ravis;
  7) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi etoposiidiga kaugelearenenud väikerakk-kopsuvähi 1. rea ravis;
  8) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi või topotekaan monoravi kaugelearenenud väikerakk-kopsuvähi 2. rea ravis.

  (20) Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuuri (kood 350R) tervishoiuteenus sisaldab:
  1) dotsetakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi hormoonrefraktaarse eesnäärme vähi korral;
  2) kabasitakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi kastratsioonrefraktaarse eesnäärme vähi korral heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1), kui dotsetakseelraviga on 1. raviliinis saavutatud ravivastus, kuid haigus on progresseerunud kolme kuu jooksul alates dotsetakseelravi lõppemisest. Nimetatud kuuri võib kasutada ainult vahetult pärast dotsetakseelravi ja sellele ei või eelneda ravi abiraterooniga ega 223-raadiumiga.

  (21) Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 351R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendile ei ole näidustatud ravi M-VAC skeemi järgi;
  2) kombinatsioonravi M-VAC skeemi järgi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendi seisund võimaldab läbi viia toksilisemat keemiaravi.

  (22) Neerukasvajate kemoteraapia 2-nädalase ravikuuri (kood 352R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bevacizumabravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi madala ja keskmise riskiga patsiendil kombinatsioonis interferoon alfaga;
  2) temsirolimuse monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi kõrge riskiga patsiendil;
  3) nivolumabi monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähiga heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsiendil 2. rea raviks kuni haiguse progressioonini tingimusel, et mitte enam kui kolme ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus (vastavalt RECIST kriteeriumidele) või haigus püsib stabiilsena. Seejuures ei või nivolumabile eelneda ega järgneda ravi aksitiniibiga, v.a juhul, kui aksitiniibi või nivolumabi kasutamisel ei saada kolme ravikuu jooksul täielikku või osalist ravivastust või kolme ravikuuga toimub haiguse progressioon või ravi katkestatakse kõrvaltoimete tõttu esimese kaheksa nädala jooksul.

  (23) Munandikasvajate kemoteraapiakuuri (kood 353R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kombinatsioonravi PEB skeemi järgi: munandikasvajate 1. rea ravi;
  2) kombinatsioonravi VEiP skeemi järgi: munandikasvajate 2. rea ravi või retsidiivi ravi;
  3) kombinatsioonravi TIP skeemi järgi: munandivähi 2. rea ravi, kui patsiendi üldseisund võimaldab intensiivsemat ravi;
  4) kombinatsioonravi GEMOX skeemi järgi: tsisplatiin refraktaarse munandikasvaja ravi;
  5) kombinatsioonravi AUC7 skeemi järgi: munandivähi alavormi, seminoomi, adjuvantravi.

  (24) Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 313R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) doksorubitsiini, tsisplatiini, kõrgdoosis metotreksaati ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid erinevates kombinatsioonides osteosarkoomi ja Ewingi sarkoomi preoperatiivses ja postoperatiivses ravis ISG-SSG ja Euroboss I raviprotokollide järgi;
  2) dakarbasiini sisaldavad skeemid naha pahaloomulise melanoomi raviks;
  3) gemtsitabiini ja tsisplatiini sisaldav kombinatsioonravi mesotelioomi raviks;
  4) liposomaalset doksorubitsiini ja paklitakseeli sisaldavad skeemid Kaposi sarkoomi raviks;
  5) doksorubitsiini ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid pehmete kudede sarkoomide raviks.

  (25) Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 315R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiinravi rakendatuna koos radioteraapiaga lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi ravis;
  2) tsetuksimabravi rakendatuna koos radioteraapiaga heas üldseisundis (ECOG 0-1) lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi haigel, kellel on vastunäidustus tsisplatiinravi rakendamiseks;
  3) dotsetakseeli, tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi heas üldseisundis (ECOG 0-1) alaneelu või kõri vähiga patsientidel induktsioonravina enne radio- või radiokemoteraapiat, kellel alternatiivina tuleks arvesse vaid totaalne larüngektoomia;
  4) tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi ninaneelu vähi adjuvantravis pärast samaaegset radiokemoteraapiat ja retsidiveeruva või metastaatilise pea- ja kaelapiirkonna vähi palliatiivses keemiaravis;
  5) paklitakseel monoravi pea- ja kaelapiirkonna kasvajaga patsiendil, kes ei talu ravi plaatinapreparaatidega, ja patsiendil, kelle haigus on retsidiveerunud või metastaseerunud plaatinapreparaatidega ravi järel.

  (26) Ajukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 316R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) CCNU skeem täiskasvanutel: madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi, glioblastoomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  2) CCNU+prokarbasiini skeem täiskasvanutel: anaplastse glioomi adjuvantne ravi, retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  3) BCNU skeem täiskasvanutel: retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  4) lomustiini, vinkristiini ja tsisplatiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoomi ravi 0–21-aastastel, medulloblastoom+PNET metastaasidega 0–21-aastastel ning PNET 4–21-aastastel;
  5) vinkristiini ja tsüklofosfamiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel, PNET 0–4-aastastel, metastaasideta ependümoom (G3-4) 0–21-aastastel;
  6) metotreksaati ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel; ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–4-aastastel;
  7) karboplatiini ja etoposiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel, ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–21-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 0–4-aastastel;
  8) lomustiini, prokarbasiini ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: glioomid (G1-2) postoperatiivse jääktuumori korral.

  (27) Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalse kemoteraapia- või immuunteraapia kuuri (kood 318R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ühekordne põiesisene instillatsioon tsütostaatikumiga pärast TURi või retsidiveerunud juhul haigel, kes ei kuulu kõrge riski gruppi;
  2) BCG ravi kõrge riski grupi haigel kuni kuus manustamiskorda induktsioonravis ning induktsioonravi järel kuni 21 manustamiskorda patsiendi kohta.

  (28) Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 305R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide 7+3 ja DA kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  2) tsütarabiini monoravi ning MEA raviskeemi kasutamine üle 60-aastasel patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  3) raviskeemide HAM, modifitseeritud DA, HiDAC ning 5+2 kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse konsolideerimiseks;
  4) raviskeemide FLAG ja FA-Ida kasutamine täiskasvanud patsiendil retsidiivse või refraktaarse haiguse raviks;
  5) raviskeemide AIET ja AM kasutamine lapsel ravivastuse indutseerimiseks;
  6) raviskeemide HA1M, HA2E ja HA3 kasutamine lapsel ravivastuse konsolideerimiseks.

  (29) Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 320R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide AIDA, ATRA+daunorubitsiin+tsütarabiin kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse indutseerimiseks;
  2) raviskeemide PETHEMA kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse konsolideerimiseks ja säilitusraviks;
  3) raviskeemi arseentrioksiid kasutamine esmaliini ja refraktaarse/retsidiveeruva haiguse indutseerimiseks ja konsolideerimiseks.

  (30) Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 306R) teenus sisaldab NOPHO-ALL 2008 raviprotokolli järgseid raviskeeme nii standardriski, keskriski kui ka kõrgriski patsientide raviks.

  (31) Koodiga 306R tähistatud ravimiteenuse osutamisel rakendatakse tasumisel koefitsienti 1,2 juhul, kui teenust osutatakse vähemalt 18-aastasele patsiendile.

  (32) Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 307R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ABVD: 1. rea raviks;
  2) BEACOPP: 1. rea raviks ja 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  3) IVE: vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks, 2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  4) mini-BEAM: 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.

  (33) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel tingimustel:
  1) teenust osutatakse heas üldseisundis retsidiveerunud või refraktoorse CD30-positiivse Hodgkini lümfoomiga täiskasvanud patsiendile, kellel on haigus retsidiveerunud pärast autoloogset tüvirakkude siirdamist (ASCT) või pärast vähemalt kaht varasemat ravikuuri, kui ASCT või keemiaravi mitme ravimiga ei ole võimalik;
  2) teenust osutatakse heas üldseisundis CD30-positiivse mitte-Hodgkini lümfoomiga refraktoorse või retsidiiviga patsiendile.

  (34) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse ravivastust Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu 2007. a objektiivsete ravivastuse kriteeriumide alusel (Cheson, B. D. et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25:579–86) pärast nelja ravikuuri. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juba tehtud nelja ravikuuri ja edasiste ravikuuride eest juhul, kui on olemas täielik või osaline ravivastus.

  (35) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 16 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (36) Haigekassa võtab koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 2–30-aastasel patsiendil kõrgmaliigse mittemetastaatilise osteosarkoomi raviks pärast tuumori makroskoopiliselt täielikku eemaldamist kombinatsioonis keemiaraviga.

  (37) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse patsiendi ravi taluvust pärast kuue ravikuuri tegemist. Ravi taluvuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates seitsmendast ravikuurist.

  (38) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 48 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (39) Koodidega 372R–376R ja 400R–403R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (40) Koodiga 375R tähistatud tervishoiuteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (41) Koodiga 376R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni kaks korda ühe patsiendi kohta aastas.

  (42) Koodidega 377R–384R ja 387R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (43) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsiendilt, kellele ei ole võimalik siirata vereloome tüvirakke ning kelle seisund vastab rahvusvahelise prognostilise skoori süsteemi IPSS kohaselt teise kesktaseme või kõrge riskiga müelodüsplastilisele sündroomile. Ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon.

  (44) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle toimeaine koguse eest kuni 75 mg/m² kehapindala kohta ühel ravipäeval. Üks ravitsükkel koosneb kuni seitsmest ravipäevast ja 21-päevasest pausist. Tasu maksmise ülevõtmine lõpetatakse patsientide eest, kellel pärast kuut ravitsüklit ei ole saavutatud ravivastust.

  (45) Koodiga 237R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni haiguse progresseerumiseni (vastavalt RECIST kriteeriumidele) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on 0-1 (ECOG skaalal).

  (46) Haigekassa võtab koodiga 244R tähistatud ravimiteenuse ja koodiga 79469 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kastreerimise suhtes resistentse ulatuslikult skeletti haarava (visualiseerimisuuringul on metastaaside arv ≥6) heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) eesnäärmevähiga täiskasvanud patsiendilt, kellel esineb sümptomitega haigus (kombineeritud medikamentoosset valuravi on kasutatud eelnevalt vähemalt 12 nädalat) ning puuduvad teadaolevad vistseraalsed metastaasid, tingimusel, et haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud või kemoteraapia on katkestatud toksilisuse tõttu ning patsient ei ole saanud eelnevalt ravi abiraterooni ega kabasitakseeliga.

  (47) Haigekassa võtab koodiga 244R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 1., 2., 3. ja 6. teenuse osutamise korra eest.

  (48) Koodiga 395R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tingimusel, et teenust osutatakse täiskasvanud Philadelphia kromosoom-negatiivsele B-eellasrakulise lümfoblastleukeemiaga patsiendile, kelle haigus on retsidiveerunud <12 kuu jooksul pärast esmast remissiooni või <12 kuu jooksul pärast allogeenset vereloome tüviraku siirdamist või haigus ei ole allunud tsütotoksilisele keemiaravile.

  (49) Koodiga 395R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni kaks ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (50) Koodiga 238R tähistatud teenus sisaldab daratumumabi kombinatsiooni bortesomiibiga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsiendil, keda on eelnevalt ravitud bortesomiibil põhineva raviskeemiga ja immunomodulaatoril põhineva raviskeemiga.

  (51) Koodiga 238R tähistatud teenust võib raviarvel kodeerida üks kord iga daratumumabi manustamiskorra kohta.

  (52) Koodiga 238R tähistatud teenuse osutamise korral pole lubatud samal ajal osutada teenust 317R.

  (53) Koodiga 248R tähistatud teenus sisaldab pembrolizumabi monoravina eelnevalt mitteravitud metastaatilise mitteväikerakk-kopsukasvajaga patsiendil, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥50% ja kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone.

  (54) Haigekassa võtab koodiga 248R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle retsidiveerunud või refraktaarse klassikalise Hodgkini lümfoomiga täiskasvanud patsiendilt, kellel on ebaõnnestunud autoloogne tüvirakkude siirdamine ja ravi brentuksimabvedotiiniga või kes ei sobi siirdamiseks ja kellel on ebaõnnestunud ravi brentuksimabvedotiiniga, tingimusel et mitte enam kui nelja ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus (hinnatuna vastavalt Lugano klassifikatsioonile, Cheson B D et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol 2014; 32: 3059–3068) ning edasistel ravivastuse hindamistel vähemalt iga kolme kuu järel ei ole toimunud haiguse progressiooni (hinnatuna vastavalt Lugano klassifikatsioonile).

  (55) Ühe patsiendi ravi koodiga 248R tähistatud ravimiteenusega võib klassikalise Hodgkini lümfoomi näidustusel kesta maksimaalselt kaks aastat.

§ 61.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Gaucher’ tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg

332R

      3,97

Gaucher’ tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg

251R

  369,79

Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

  110,63

Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50 mg

239R

  477,37

Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ekulizumabiga, 1 viaal

396R

4366,97

Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, 1 viaal (20 mg)

398R

9662,19

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodidega 239R, 332R, 251R, 335R ja 396R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 251R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 1. tüüpi Gaucher’ tõvega patsiendilt, kellel ensüümi CYP2D6 aktiivsus on madal, keskmine või kõrge ning kes on eelnevalt vähemalt kuuekuulise ensüümasendusraviga stabiliseeritud.

  (6) Ravi jätkamisel koodiga 251R tähistatud ravimiteenusega hinnatakse ravivastust vähemalt iga 12 kuu järel ning ravi jätkamise eelduseks on tingimus, et patsiendi seisund püsib stabiilne.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 239R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle hilise algusega Pompe tõvega patsiendilt, kes neljaliikmelise (neuroloog, füsioterapeut, pulmonoloog, geneetik) ekspertkomisjoni otsusel on saavutanud ravivastuse eelneva vähemalt kuue kuu jooksul teostatud alglükosidaas alfa raviga. Pompe tõve infantiilse vormi korral alustatakse ravi nimetatud ekspertkomisjoni otsusel, kuid eelnev ensüümasendusravi ei ole nõutav.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 239R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Pompe tõve korral ravivastuse püsimisel maksimaalselt 606 korra eest aastas.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 396R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria korral ravivastuse püsimisel maksimaalselt 72 korra eest aastas patsiendi kohta tingimusel, et ravi alustamise üle on otsustanud hematoloogidest koosnev ekspertkomisjon.

  (10) Koodiga 398R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmisel tingimusel: teenust osutatakse 12-kuusele või vanemale kõrgriski neuroblastoomiga patsiendile, kes on varem saanud induktsioon-keemiaravi, millega on saavutatud vähemalt osaline ravivastus, ning kes on seejärel saanud müeloablatiivset ravi ja kellele on teostatud vereloome tüvirakkude siirdamine.

§ 62.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 59–61 nimetamata ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

         1,87

100

0

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega (v.a rituksimab), üks raviannus

480R

   1669,29

100

0

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi rituksimabiga, üks raviannus

205R

   1230,75

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsikloviir, 500 mg

481R

       40,05

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsikloviir, 450 mg

482R

         8,67

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000 mg

483R

     186,38

100

0

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus

212R

     820,31

100

0

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

493R

         9,88

100

0

Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral

214R

     174,40

100

0

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

215R

   1171,97

100

0

Sclerosis multiplex’i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord

234R

       60,88

100

0

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

         1,61

100

0

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg

282R

     382,26

100

0

Anti-D globuliin, 625 TÜ

290R

       26,90

100

0

Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus

304R

       11,12

100

0

Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1 µg

319R

         2,62

100

0

Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

329R

   1069,86

100

0

Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

484R

       24,51

100

0

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

492R

     257,57

100

0

Ravi anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg

485R

     189,34

100

0

Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund

336R

     145,27

100

0

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

486R

       25,74

100

0

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus

338R

     336,29

100

0

Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

339R

     989,59

100

0

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

341R

       10,81

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus

354R

     688,15

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.–42. päeval, ühe päeva raviannus

355R

     385,83

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.–90. päeval, ühe päeva raviannus

356R

     101,19

100

0

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–7. päeval, ühe päeva raviannus

357R

     100,49

100

0

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.–35. päeval, ühe päeva raviannus

358R

       29,86

100

0

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus

359R

       24,42

100

0

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus

360R

       10,38

100

0

Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord

362R

     224,13

100

0

Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

363R

   1060,89

100

0

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg

388R

       78,59

100

0

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg

389R

       30,52

100

0

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

365R

       21,18

100

0

Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord

366R

     183,19

100

0

Päriliku ja omandatud angioödeemi medikamentoosne ravi, üks annus

367R

   1871,69

100

0

Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal

368R

     587,62

100

0

Baklofeeni infusioonlahus 10 mg / 20 ml

369R

     114,45

100

0

Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg

385R

         5,38

100

0

Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev

386R

     154,16

100

0

Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur

487R

     568,91

100

0

Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg

488R

     449,48

100

0

Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ

489R

22 718,90

100

0

Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg, üks viaal

490R

       74,85

100

0

Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg

216R

     140,37

100

0

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord

207R

       34,21

100

0

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

208R

       22,59

100

0

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1 mg

204R

         5,85

100

0

Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus

217R

   1276,34

100

0

Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

219R

       24,57

100

0

Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg

220R

     791,34

100

0

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

399R

   2761,68

100

0

Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, 1 viaal

243R

       22,45

100

0

Medikamentoosne abort (meditsiinilisel näidustusel)

245R

       35,34

100

0

Medikamentoosne abort (omal soovil)

246R

       35,34

50

50

Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

397R

   2761,68

100

0

Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur

250R

     755,80

100

0

Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g

404R

   2731,97

100

0

Perekondliku hüperkolesteroleemia ravi PCSK9 inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur

249R

     434,25

100

0

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 480R tähistatud ravimiteenus ei sisalda ravi toimeainega anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 480R ja 205R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 483R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsientide tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetava ravi korral ja juhul, kui ravi valgantsikloviiri (teenus koodiga 482R) ja gantsikloviiriga (teenus koodiga 481R) on ebaõnnestunud või vastunäidustatud.

  (7) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (8) Koodiga 493R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 214R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja koronaarinterventsioone teostavas keskhaiglas.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 304R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kümme korda ühe raviannuse kohta, kui patsiendile on näidustatud ravi pikatoimelise pegfilgrastiimiga.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuraga patsiendilt, kelle suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immunoglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20000/μl ja veritsus. Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 52 ravikuuri eest aastas ühe kindlustatud isiku kohta.

  (12) Haigekassa võtab koodiga 329R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi esimese operatsiooni järel kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või SA-s Ida-Tallinna Keskhaigla.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 484R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve ning ravi vajadus on hinnatud ja toimub vastavuses ravijuhendiga. Alla 10-kilogrammise kehakaaluga patsiendi ravi korral rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,24.

  (14) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenust rakendatakse lõigetes 15–18 sätestatud juhtudel.

  (15) Koodiga 492R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab kesk- või piirkondliku haigla või SA Viljandi Haigla ekspertkomisjon.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (17) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat põdeva haige eest, kellel on suukaudse antipsühhootilise raviga saavutatud stabiilne remissioon vastavalt kriteeriumidele, mis on kirjeldatud Marder SR et al. 1991 Plasma levels of fluphenazine decanoate: relationship to clinical response. Br J Psychiatry 158:658–665, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel või kasutab ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on haiguse kulg muutunud, on ilmnenud algava haiguse ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel, või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsienti on enne ravimi depoovormile üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel ravitud sama toimeaine suukaudse ravimivormiga, et teha kindlaks patsiendi toimeaine taluvus ja sümptomite alluvus ravile.

  (19) Koodiga 336R tähistatud ravimiteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle pahaloomulise kasvajaga patsiendilt luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks.

  (21) Haigekassa võtab toimeaine denosumab (kood 486R) eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb progresseeruv neerupuudulikkus, soodumus neerupuudulikkuse tekkeks tulenevalt nefrotoksilisest keemiaravist või talumatus bisfosfonaatide suhtes.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle primaarse hüperparatüreoosiga seotud hüperkaltseemilise kriisi ravi (üldkaltsium >3,5 mmol/l) või hüperkaltseemilise kriisi riski (üldkaltsium >3 mmol/l, millega kaasnevad hüperkaltseemia sümptomid) vähendamise korral kirurgilise ravi eelsel perioodil.

  (23) Haigekassa võtab koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimiteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 kood B44) korral, esimese või teise valiku ravina mukormükoosi (RHK 10 kood B46) korral ja esimese valiku ravina kandidiaasi (RKH 10 kood B37) korral, kui eelnevalt on rakendatud profülaktikat flukonasooli või posakonasooliga, ning teise valiku ravina kandidiaasi korral, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondliku haigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

  (24) Haigekassa võtab koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse piirhinna alusel tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve.

  (25) Haigekassa võtab koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 341R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

  (27) Haigekassa võtab koodidega 354R, 355R ja 356R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust.

  (28) Haigekassa võtab koodidega 357R ja 358R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 0J2124 tähistatud tervishoiuteenust.

  (29) Haigekassa võtab koodidega 359R ja 360R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patoloogilise murruga osteoporoosiga (RHK 10 kood M80) ja ravimist põhjustatud osteoporoosiga (RHK 10 kood M81.4) patsiendilt, kui lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem, mis on määratud koodiga 6112 tähistatud teenusega, ning ebatäiusliku luutekke diagnoosiga (RHK 10 kood Q78.0) patsiendilt, kui kaasuvalt esineb söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (RHK 10 koodid K22.0; K22.2; K22.4; K20). Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (31) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle raskekujulise aplastilise aneemiaga patsiendilt, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor, ja mitte raskekujulise aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuvalt patsiendilt.

  (32) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vereloome tüvirakkude konditsioneerimisskeemide kasutamisel.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi korral.

  (34) Haigekassa võtab koodiga 363R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (35) Haigekassa võtab koodidega 388R ja 389R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel on diagnoositud aneemia hemoglobiini tasemega alla 10 g/dl ehk alla 6,2 mmol/l või krooniline neerupuudulikkus (v.a hemodialüüsil olev patsient) või põletikuline soolehaigus, tingimusel, et suukaudne ravi rauapreparaatidega on olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud. Haigekassa võtab teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 12 korra eest patsiendi kohta aastas.

  (36) Haigekassa võtab koodiga 365R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes vajab neovaskulaarse (märja) maakula ealise degeneratsiooni (RHK 10 kood H35.32), silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi, diabeetilise retinopaatia või korioidaalse neovaskularisatsiooniga müoopia ravi.

  (37) Ravi alustamiseks anti-VEGF ravimiga (kood 365R) peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) diagnoos on pandud optilise koherentstomograafia ja/või fluorestsiinangiograafia meetodil ning kliiniliste tunnuste järgi;
  2) visus 0,1 või parem;
  3) visus alla 0,1, kui haiguse sümptomid on kestnud vähem kui kolm kuud või kui tegemist on paremini nägeva silmaga.

  (38) Tasu maksmise ülevõtmine anti-VEGF ravimi eest lõpetatakse patsientidel, kellel kolme järjestikuse süstega ravitoime puudub või tekib ravimiga seotud põletik.

  (39) Haigekassa võtab koodiga 366R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi ja diabeetilise retinopaatia ravi eest juhul, kui ravi kolme järjestikuse anti-VEGF ravimi süstiga ei ole olnud efektiivne või kui patsient ei saa kasutada anti-VEGF ravi kõrvaltoimete või vastunäidustuse tõttu, ning uveiidi raviks.

  (40) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (41) Haigekassa võtab koodiga 367R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle pärilik või omandatud angioödeem on diagnoositud haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (42) Angioödeemi profülaktilist ravi koodiga 367R tähistatud ravimiteenusega alustatakse arstliku konsiiliumi otsusel. Alla 12-aastase lapse profülaktilise ravi korral rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,5.

  (43) Haigekassa võtab koodiga 368R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas raskete porfüüriaepisoodide ravi korral, kui patsiendil esinevad neuroloogilised sümptomid ja vajadus opioidsete valuvaigistite järele.

  (44) Haigekassa võtab koodiga 386R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni 55 korda patsiendi kohta.

  (45) Haigekassa võtab koodiga 369R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodiga 7137 või 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (46) Haigekassa võtab koodiga 487R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui kesk- või piirkondliku haigla ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks neuroloogi ja üks neurokirurg, on hinnanud ravi alustamise vastavaks järgmistele kriteeriumidele:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsiendile on kirurgiline ravi vastunäidustatud;
  3) patsient reageerib ravile levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga hästi (ajutise sondi kasutamisel väheneb off-perioodi kestus >50%, MDS-UPDRS III on-perioodis ≤20 punkti).

  (47) Koodiga 488R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (48) Haigekassa võtab koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tuumorilüüsi sündroomi korral patsiendilt, kellel vaatamata adekvaatsele hüdratatsioonile ja allopurinooli kasutamisele kujuneb välja äge tuumorilüüsi sündroom. Profülaktilisel kasutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kõrgriskiga patsiendilt vastavalt Cairo et al. Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS panel consensus. 2010, British Journal of Haematology, 149, 578–586 toodud klassifikatsioonile esmavalikuna. Koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni seitsme päeva eest. Teenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (49) Haigekassa võtab koodiga 216R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui ravi on alustatud vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsient on olnud eelnevalt apomorfiini süsteravil, mis on osutunud efektiivseks ja talutavaks, kuid toime kestus ei kata off-perioodide pikkust ja süstide vajadus on vähemalt neli korda päevas.

  (50) Haigekassa võtab koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil on diagnoositud IgE-vahendatud allergiast tingitud anafülaksia, allergiline riniit, rinokonjuktiviit ja/või astma.

  (51) Haigekassa võtab koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (52) Haigekassa võtab koodiga 204R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle ravitulemus operatsiooni ja/või kiiritusraviga ei ole olnud tervistav ning kellel vähemalt kahest endokrinoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul pole ravi somatostatiini analoogidega (SSA) andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib >130% eakohasest normist).

  (53) Koodiga 204R tähistatud ravi lõpetatakse, kui 12. nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 52 nimetatud ekspertkomisjoni hinnangul ravi kasvuhormooni antagonistiga andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib >130% eakohasest normist).

  (54) Haigekassa võtab koodiga 217R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui ravi on alustatud haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel järgmistel tingimustel:
  1) myasthenia gravis’e (RHK 10 kood G70) patsiendil on anamneesis kahe aasta jooksul olnud kaks müasteenilist kriisi, mis on nõudnud terapeutilist plasmavahetust (tervishoiuteenus koodiga 7760) või immunoglobuliinravi (tervishoiuteenus koodiga 4086), ning kriisidevahelisel ajal esineb püsiv raske neuroloogiline leid (klass III–V) MGFA skaalal;
  2) autoimmuunse entsefaliidi (RHK 10 kood G04.8) patsiendil on metüülprednisoloon (tervishoiuteenus koodiga 385R) osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud ja terapeutiline plasmavahetus (tervishoiuteenus koodiga 7760) või immunoglobuliinravi (tervishoiuteenus koodiga 4086) on osutunud ebaefektiivseks või on mõlemad vastunäidustatud.

  (55) Haigekassa võtab koodiga 217R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 12 korral kolme aasta jooksul alates esimese ravikuuri algusest kindlustatud isiku kohta (RHK 10 koodid G70 ja G04.8).

  (56) Haigekassa võtab koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta.

  (57) Haigekassa võtab koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat (RHK 10 koodid F20–29), maniakaalset episoodi ehk maniat (RHK 10 kood F30) või bipolaarset meeleoluhäiret (RHK 10 kood F31) põdeva patsiendi eest, kes ei ole võimeline suukaudse ravi soovitusi järgima.

  (58) Haigekassa võtab koodiga 220R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kroonilise südamepuudulikkuse ägeda dekompensatsiooni või esmakordselt diagnoositud ägeda südamepuudulikkuse lühiajaliseks raviks patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) konventsionaalne ravi on osutunud ebapiisavaks ning vajalik on inotroopne toetus;
  2) dobutamiini või milrinooni kasutamisel saadud efekt on osutunud ebapiisavaks, preparaatide kasutamisel on ilmnenud talumatud kõrvaltoimed või esinevad vastunäidustused kasutamiseks;
  3) teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas otsuse alusel, mille on teinud vähemalt kaheliikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloogid ja/või anestesioloogid.

  (59) Haigekassa võtab koodiga 489R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise üle minimaalselt ühe korra kahe aasta jooksul.

  (60) Haigekassa võtab koodiga 399R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tingimusel, et kahest endokrinoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul pole ravitulemus operatsiooni ja/või kiiritusraviga olnud tervistav ning eelnenud ravi koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse maksimaalse annusega pole taganud haiguse piisavat ohjet (IGF-1 püsib >130% eakohasest normist).

  (61) Koodidega 204R ja 399R tähistatud ravimiteenuseid ei ole lubatud kasutada ühel ja samal kindlustatud isikul.

  (62) Ravi koodiga 243R tähistatud ravimiteenusega alustatakse enneaegsel vastsündinul apnoe raviks ja invasiivsest hingamistoetusest võõrutamiseks ning enneaegsel vastsündinul, kelle sünnikaal on alla 1250 g ja kes on mitteinvasiivsel hingamistoetusel või kellel on muu suurenenud risk invasiivse hingamistoetuse vajaduse tekkeks.

  (63) Haigekassa võtab koodiga 243R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (64) Haigekassa võtab koodiga 397R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tingimusel, et kahest endokrinoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul pole kirurgilise raviga saavutatud haiguse remissiooni või kirurgiline ravi pole tulenevalt kasvaja suurusest või asukohast teostatav. Ravimiteenust rakendatakse patsientidel, kellel vaba kortisooli eritus ööpäevases uriinis püsib >150% normi ülapiirist.

  (65) Haigekassa võtab koodiga 250R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3) ning § 59 lõigetes 6–7, 10–13, 17–19 ja 34 sätestatud juhud.

  (66) Koodiga 250R tähistatud ravimiteenusega ravi alustamise ja katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid.

  (67) Haigekassa võtab koodiga 404R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle dabigatraani manustamisest tingitud omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendilt (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, I63, S06 ja H43.1 korral või dabigatraani manustamisest tingitud omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendilt (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia või eluohtliku massiivse verejooksuga kulgeva seisundi korral või elupäästvate protseduuride (koodid 7741, 7709, 7746, 7744, 212R) tegemiseks.

  (68) Haigekassa võtab koodiga 249R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendi eelnev ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud;
  2) patsiendi LDL-C tase ületab 200 mg/dL (5,2 mmol/L);
  3) patsiendil on dokumenteeritud ateroskleroos;
  4) teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas otsuse alusel, mille on teinud vähemalt kaheliikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloogid kahest erinevast piirkondlikust haiglast.

8. peatükk Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid 

§ 63.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis tärniga (*) tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus nimetatud iga analüüsi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

  (3) Käesolevas peatükis loetletud laboriuuringute piirhind sisaldab analüüsiks uuringumaterjali võtmist verest ning selleks vajaminevate tarvikute maksumust.

§ 64.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Albumiin, valk*

66100

    1,74

Glükoos

66101

    1,74

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

    1,71

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

    1,74

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

    1,75

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

    2,39

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas*

66106

    1,80

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

    1,80

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

    4,77

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

    1,94

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

    3,71

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

    2,79

C-reaktiivne valk

66112

    2,39

Happe-aluse tasakaal

66113

    5,73

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

  20,16

Vastsündinu bilirubiin

66115

    7,94

IgG uriinis või liikvoris*

66116

    6,65

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

    3,15

Glükohemoglobiin

66118

    6,91

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

  72,21

Seerumi valkude elektroforees

66120

  10,61

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

  24,60

Isoensüümide elektroforees*

66122

  32,91

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

    4,10

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

    7,49

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

  10,54

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

  25,74

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

    8,70

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

  55,22

Koliini esteraas

66129

  58,22

Hemoglobiin plasmas

66130

  21,42

Osmolaalsus

66131

  10,67

Krüoglobuliinid

66132

  67,73

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

105,80

D-ksüloos uriinis

66135

  36,85

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

  53,79

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

    9,75

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

  10,58

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

  83,25

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

  37,92

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

    5,01

Etanool

66142

    6,38

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

  15,22

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

  26,43

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

  63,45

Loote kopsude küpsusastme hindamine (surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

  82,31

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne määramine kuivatatud vereplekist tandem MS meetodil

66147

  14,51

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66137 tähistatud uuringu piirhinda ei rakendata vastsündinute skriininguks;
  2) koodiga 66147 tähistatud uuringu piirhinda rakendatakse vastsündinute skriininguks.

§ 65.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

  2,35

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

  3,24

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

  3,51

Retikulotsüütide uuring

66203

  5,23

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

11,54

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

69,15

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

42,98

Uriinianalüüs testribaga

66207

  2,27

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

  4,24

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

  9,69

Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)

66224

  9,69

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

  3,11

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

14,72

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

  4,21

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

10,25

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

16,22

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

17,28

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

21,86

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

  9,81

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

  7,35

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

  9,43

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

  9,43

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

12,12

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

  4,16

§ 66.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

  6,81

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

23,72

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

  4,40

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

  6,44

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

15,07

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

27,42

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

13,58

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

  9,75

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

19,92

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

18,02

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

27,42

§ 67.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

15,29

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

11,12

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

  1,71

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

11,49

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

12,43

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

28,56

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

26,31

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

13,27

Rh-fenotüübi määramine

66408

16,36

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

11,16

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

14,47

Otsene Coombsi test

66411

10,85

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

20,65

Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll (VASK)

66413

  8,48

  (2) Haigekassa võtab koodiga 66413 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel kasutatav vere käitlemise infosüsteem on valideeritud.

§ 68.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Mikroskoopia

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

    5,79

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

    8,81

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

  12,60

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

  12,02

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

  12,06

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

    7,91

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

  20,20

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

  34,00

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

  16,21

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

  35,29

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

  37,53

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

  23,66

Haigustekitaja samastamine

 

 

Mükobakterite samastamine

66520

  51,58

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

  12,80

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

  13,96

Täpsustav samastamine

66523

    9,34

Ravimitundlikkuse määramine

 

 

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

    8,15

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

  10,16

M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

  91,70

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

    8,35

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

  12,35

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

  21,17

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

336,60

§ 69.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kromosoomianalüüs amnionist

66622

  258,70

Kromosoomianalüüs koorionist

66623

  274,96

Kromosoomianalüüs nahast

66624

  282,84

Interfaasi FISH analüüs amnionist

66625

  343,80

Interfaasi FISH analüüs koorionist

66626

  363,22

Interfaasi FISH histoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66637

  329,07

Interfaasi FISH tsütoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66638

  203,08

Interfaasi FISH uuring tsütoloogilisest materjalist mesenhümaalsete ja epiteliaalsete kasvajate diferentsiaaldiagnostikaks

66639

  275,01

Metafaasi FISH analüüs amnionist

66627

  194,21

Metafaasi FISH analüüs koorionist

66628

  213,63

Kromosoomianalüüs verest

66629

  256,15

Metafaasi FISH analüüs verest

66630

  182,02

Metafaasi FISH analüüs verest koos koekultuuri kasvatamisega

66631

  216,83

Kromosoomianalüüs luuüdist

66632

  340,07

Luuüdi FISH analüüs

66633

  211,82

Her2 FISH analüüs rinnakoest või maokoest

66635

  522,32

Submikroskoopiline kromosoomianalüüs

66636

  544,34

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

    32,38

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

    16,74

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

    13,95

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

    66,06

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

  119,85

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

    32,08

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

  146,11

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

  176,67

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

    83,68

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

    99,86

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

  116,40

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

  281,13

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

  103,97

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

    96,03

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

  197,75

Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon

66641

1671,67

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutatakse real-time-PCR-meetodit.

  (3) Koodiga 66629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenusele.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ebaselge etioloogiaga vaimse arengu mahajäämus või peetus;
  2) autism või autismilaadsed käitumishäired;
  3) kaasasündinud hulgiväärarengud.

  (5) Haigekassa ei võta koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust üle järgmiste kliiniliselt äratuntavate kromosoomi anomaaliate korral: Downi (21 trisoomia), Edwardsi (18 trisoomia) või Patau (13 trisoomia), Turneri või Klinefelteri sündroom.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 66637 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tsütoloogiline materjal pole olnud kättesaadav.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 66641 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi ja tema mõlema vanema eksoomi sekveneerimise korral vastsündinu- ja lapseea ebaselge etioloogiaga haiguste ja sündroomide diagnoosimiseks, kui diagnostilise uuringu vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad raviarst ja meditsiinigeneetik. Koodi 66641 rakendatakse ühe isiku kohta maksimaalselt kolm korda.

§ 70.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

    8,34

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

143,16

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

162,65

Cross-match uuring

66703

  87,51

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

213,76

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

  51,23

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

    6,49

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

    8,89

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

  13,06

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

  30,65

Kiiranalüüs testribaga

66710

    5,07

Immunofluorestsentsuuring*

66711

  19,31

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

  21,82

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

  48,12

Immunoblot-uuring*

66714

  28,24

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

115,83

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

  44,21

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

100,14

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

  26,90

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

    6,49

Prokaltsitoniini määramine immuunmeetodil

66720

  28,22

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: AFP, hCG, HBsAg, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, Chlamydia, Mycoplasma, Bordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beeta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, Toxoplasma, Rubella, Helicobacter, Borrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], Treponema, Legionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 71.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 plokk)

66800

  13,29

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 plokk)

66823

  15,87

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 plokki)

66801

  29,71

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

    8,17

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 koetükk)

66803

  17,13

Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

  34,40

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

  17,57

In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (1 klaas)

66806

  94,99

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

    8,38

Skriinija hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

    4,27

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

  11,76

Patoloogi hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

  12,23

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

  11,95

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 klaas)

66812

    8,57

Tsütoploki uuring (1 plokk)

66813

  13,13

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makroploki valmistamise ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (1 plokk)

66817

  65,08

Bioptaadi elektronmikroskoopiline uuring

66824

195,46

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud plokkide arvule;
  2) haigekassa võtab koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud plokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui kolmest plokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme ploki kohta;
  4) haigekassa võtab koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) haigekassa võtab koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki uuringu käigus uuritud lokalisatsioonide kulusid;
  8) haigekassa võtab rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) haigekassa ei võta üle Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu korral, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse rinnanäärme, eesnäärme, kolorektaalse või pehmekoe kasvaja uuringuks.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse puhul tasu maksmise kohustuse üle ühest makroplokist valmistatud kuni kolme preparaadiklaasi eest.

  (5) Koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenusega koos on lubatud teha kuni neli uuringut koodiga 66801.

§ 72.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Lahang histoloogilise uuringuta

6916

  44,48

Lahang histoloogilise uuringuga

66814

199,27

Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sh kiiruuringud

66815

219,95

Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring

66816

190,70

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt koodidega 66142, 66500, 66501, 66510 ja 66706 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest.

9. peatükk Verepreparaadid ja protseduurid verepreparaatidega 

§ 73.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate verepreparaatide ja verepreparaatidega protseduuride piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate verepreparaatide ja verepreparaatidega protseduuride piirhinnad on järgmised:

Verepreparaadi nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
eurodes

Konservveri

4001

Üks doos

103,52

Erütrotsüütide suspensioon

4002

Üks doos

  95,85

Erütrotsüütide suspensioon, lastedoos

4003

Üks doos

  48,00

Vereplasma

4011

Üks doos

  29,01

Vereplasma, lastedoos

4013

Üks doos

  17,87

Afereesi trombotsüütide kontsentraat

4016

Üks doos

166,42

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

105,10

Koosteveri

4022

Üks doos

137,94

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat

4060

Üks doos

173,91

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos

4064

Üks doos

  88,47

Filtreeritud erütrotsüütide suspensioon

4065

Üks doos

103,52

Filtreeritud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos

4066

Üks doos

  61,03

Filtreeritud ja pestud erütrotsüütide suspensioon

4068

Üks doos

123,20

Filtreeritud ja pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos

4069

Üks doos

  69,92

Filtreeritud BC trombotsüütide kontsentraat

4073

Üks doos

219,02

Vähendatud mahuga filtreeritud BC trombotsüütide kontsentraat

4075

Üks doos

226,62

Verepreparaadi kiiritamine

4087

Üks doos

  18,34

Pestud afereesi trombotsüütide kontsentraat

4088

Üks doos

199,14

Pestud ja vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat

4089

Üks doos

205,54

Afereesi erütrotsüüdid

4092

Üks doos

180,50

Filtreeritud ja vähendatud mahuga erütrotsüütide suspensioon

4106

Üks doos

108,33

Krüopretsipitaat (210–450 TÜ/doosis)

4113

Üks doos

143,10

Afereesiplasma

4116

Üks doos

  35,78

Afereesiplasma, lastedoos

4117

Üks doos

  30,03

Patogeenide inaktivatsioon plasmas

4131

Üks doos

  40,05

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis

4132

Üks doos

  70,88

Sol. Albumini

4051

1 gramm

    2,10

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

164,89

VII hüübimisfaktor

4094

100 toimeühikut

  47,73

IX hüübimisfaktor

4095

100 toimeühikut

  27,26

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

4084

Üks annus

  38,52

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

369,10

Immunoglobuliin

4086

1 gramm

  52,66

Rekombinantne aktiveeritudVII hüübimisfaktor

4091

1 milligramm

835,96

Inimese protrombiini kompleks

4093

500 toimeühikut

276,39

Inimese fibrinogeen

4096

1 gramm

367,34

  (2) Koodiga 4093 tähistatud teenust osutatakse omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendile (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, S06 ja H43.1 korral või omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendi (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia või eluohtliku massiivse verejooksuga kulgeva seisundi korral või elupäästvate protseduuride (koodid 7741, 7709, 7746, 7744) teostamiseks.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 4131 tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 4011, 4013, 4116 või 4117. Koodiga 4131 tähistatud teenust rakendatakse juhul, kui kasutatakse tööstuslikult inaktiveeritud valmistoodet, ja juhul, kui inaktivatsiooni protseduur tehakse verekeskuses kohapeal.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 4132 tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohtustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 4073 või 4075.

10. peatükk Hambaravi 

§ 74.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostika ja raviplaani koostamine

 

 

Hambaarsti vastuvõtt*

52400

  30,83

Hambumusest fotostaatuse koostamine*

52404

  14,06

Külastuse baashind (hambaravi)*

52467

  11,94

Töömudeli ja jäljendi valmistamine

52662

  39,53

Radioloogilised uuringud

 

 

Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile)*

52405

  12,78

Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)*

52406

  14,19

3D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast

52407

  65,25

Proaktiivne ravi

 

 

Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest*

52412

  18,74

Hammaste fluoroteraapia nelja hamba ulatuses

52408

    3,44

Silandi paigaldamine ühele hambale

52409

  10,03

Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või enameloplastika

52410

    4,77

Kohahoidja koos paigaldusega

52411

  21,24

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia*

52413

    3,32

Injektsioonanesteesia*

52414

  10,30

Hammaste restauratiivne ravi

 

 

Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse

52415

  20,65

Iga järgneva prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse

52416

  16,06

Ühe pinna täidis*

52417

  31,18

Kahe pinna täidis*

52418

  39,60

Kolme pinna täidis*

52419

  45,26

Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine

52420

  40,30

Hambaköndi taastamine kroonimiseks

52421

  31,62

Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine

52423

  31,32

Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale*

52424

    4,90

Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis*

52426

  14,97

Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine*

52422

  29,29

Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine*

52425

  63,71

Endodontia

 

 

Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis*

52427

  28,70

Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine*

52428

    7,94

Ühe juurekanali avamine ja puhastamine (sh juurdepääsu rajamine ja ravimi asetamine)*

52429

  47,27

Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi asetamine)*

52430

  25,54

Ravimivahetus ühes hambas koos kanali(te) instrumenteerimisega

52431

  38,06

Ühe juurekanali täitmine*

52432

  48,57

Iga järgneva juurekanali täitmine*

52433

  24,05

Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne täidis

52434

  74,96

Piimahamba pulpektoomia

52435

  44,36

Murdunud juureraviinstrumendi eemaldamine kanalist

52436

  61,22

Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta

52437

  48,05

Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks

52438

  32,28

Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine

52439

  40,64

Parodontoloogia

 

 

Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses*

52442

  16,56

Supragingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses*

52440

  16,56

Subgingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses*

52441

  25,73

Parodontaalne operatsioon nelja hamba ulatuses

52443

  61,43

Medikamendi aplikatsioon nelja hamba ulatuses

52444

    4,96

Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses

52445

  49,58

Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses

52446

  16,39

Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses

52447

  33,36

Gingivoplastika ühe hamba ulatuses

52448

  74,50

Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine

52449

  35,06

Kirurgia

 

 

Ühe juurega hamba eemaldamine*

52450

  38,98

Mitme juurega hamba eemaldamine*

52451

  57,58

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine*

52452

  66,88

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga*

52453

105,31

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

52454

103,27

Hamba kirurgiline vabastamine

52455

103,27

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

52456

  94,00

Mädakolde avamine ja ravimenetlused*

52457

  27,23

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

52458

  18,02

Traumajärgse haava korrastamine

52459

  36,44

Haava sulgemine õmblustega

52460

  18,02

Alveolaarluu resektsioon

52461

103,27

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

52462

  44,97

Biopsia pindmistest kudedest

52463

  36,44

Lõualuu regeneratiivne operatsioon nelja hamba ulatuses või periimplantiidi kirurgiline ravi

52465

103,14

Hamba transplantatsioon

52466

537,77

Kortitsisioon

52632

261,48

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimisel või eemaldamisel

52630

    3,54

Võru koos kinnitamisega

52631

  17,56

Elementide jootmine (1 jootekoht)

52634

    9,46

Suust mitte-eemaldatava aparaadi korrigeerimine

52638

  19,95

Separatsioonikummide asetamine

52665

  15,72

  (2) Lõikes 1 sätestatud ühe teenuse (v.a kood 52467) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, diagnostika staatuse märkimine, diagnoosi määramine, nõustamine;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine;
  6) muud külastuse käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (3) Koodiga 52400 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui teisi lõikes 1 sätestatud teenuseid ei ole võimalik rakendada, v.a juhtudel, kui külastuse käigus toimub lisaks radioloogilisele uuringule ka konsultatsioon.

  (4) Koodiga 52467 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi baaskandikutele, sterilisatsioonile ja jäätmekäitlusele. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe külastuse kohta, v.a juhtudel, kui rakendatakse koodiga 52400 tähistatud tervishoiuteenust, v.a juhtudel, kui külastuse käigus tehakse ainult radioloogilisi uuringuid ning v.a kirurgia teenuste puhul.

  (5) Koodidega 52405, 52406 ja 52407 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

  (6) Koodidega 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta.

  (7) Koodidega 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki täidise asetamisega seotud kulusid.

  (8) Koodiga 52426 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab akrüülmonomeeriga tugevdatud tsinkoksiideugenooli-baasil ajutise täidismaterjali (IRM) kulusid.

  (9) Koodiga 52428 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ajutise täidise maksumust.

  (10) Koodiga 52437 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab juurekanali avamist ja instrumentaalset laiendamist.

  (11) Lõikes 1 loetletud hambaraviteenuste eest (välja arvatud koodidega 52405, 52406, 52407, 52413 ja 52414 tähistatud teenused) võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ravikindlustuse seaduse §-s 33 nimetatud juhtudel.

  (12) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest võtab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 29 lõike 2 ja § 331 alusel vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni 40 euro eest kalendriaastas.

  (13) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest haigekassa ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär on lõikes 12 nimetatud juhul 50% ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on 50%.

  (14) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest võtab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 29 lõike 2 ja § 331 alusel tasu maksmise kohustuse üle kuni 85 euro eest kalendriaastas vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, kes on üle 63-aastane, rase, alla üheaastase lapse ema või kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel või temal diagnoositud haiguse tõttu suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

  (15) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest haigekassa ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär on lõikes 14 nimetatud juhul 85% ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on 15%.

  (16) Lõikes 14 sätestatud suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on isikutel, kellel on vajadus hambaraviteenuse saamiseks tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:
  1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi;
  2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;
  3) hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;
  4) näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;
  5) meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma;
  6) kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine.

  (17) Lõikes 16 nimetatud juhul kinnitab isiku raviarst (v.a hambaarst) isiku jätkuvat suurenenud vajadust hambaraviteenuse saamiseks üks kord kahe aasta jooksul.

  (18) Lõikes 14 sätestatud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust on isikul, kellel on vajadus hambaraviteenuse järele tekkinud järgmiste temal diagnoositud haiguse tõttu:
  1) I tüübi diabeet;
  2) Sjögreni sündroom.

  (19) Haigekassa võtab arsti otsuse alusel tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega isikult.

§ 75.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

103,66

Proteesi baasis

5005

  27,16

Lihtne plastmasshammas

5006

    2,32

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

    4,35

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

192,71

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

138,69

Individuaallusikas

5011

    7,64

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

    3,11

Dentoalveolaarne klamber

5015

    2,47

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

    3,43

Elastne pelott traadil

5017

    3,87

Kantud proteeside regulatsioon

5018

  18,17

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

  32,45

Tooruse isoleerimine

5021

  27,79

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

    4,70

Kaks murdu ühes baasises

5023

    6,17

Ühe hamba lisamine

5024

    7,64

Kahe hamba lisamine

5025

  10,52

Kolme hamba lisamine

5026

  13,52

Nelja hamba lisamine

5027

  16,46

Ühe klambri lisamine

5028

    7,64

Kahe klambri lisamine

5029

    9,05

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

  33,42

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

  53,76

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

155,28

Ülemine kaar

5034

  29,18

Alumine kaar

5035

  26,82

Tugi-hoideklamber

5036

    7,52

T-kujuline klamber

5037

  10,20

Jooksva klambri üks lüli

5038

    2,38

Täiendav lebam

5039

    1,36

Kulliküüsjätke

5040

    2,11

Ühendusharu

5041

    1,36

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

    1,02

Metallist valatud hammas

5043

    8,67

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

  14,80

Baasis

5045

  22,29

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

    1,00

Baasise piiraja

5047

    1,92

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

    1,15

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

132,39

Ülemine esimene kaar

5054

  43,75

Ülemine tagumine kaar

5055

  39,28

Alumine kaar

5056

  36,47

Suulaeplaat

5057

  52,85

Keeleplaat

5058

  48,29

Tugi-hoideklamber

5059

    9,33

T-kujuline klamber (Roach)

5060

134,95

Ringklamber

5061

  17,23

Jooksva klambri üks lüli

5062

    5,22

Oklusioonilebam

5063

    2,53

Kulliküüsjätke

5064

    2,53

Ühendusharu

5065

    2,34

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

    3,11

Metallist valatud hammas

5067

  12,37

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

  17,23

Büügli baasis

5069

  31,19

Baasise piiraja

5070

    3,11

Elektrolüütiline poleerimine

5072

    1,70

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

207,65

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

  31,48

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

  31,64

Kahevärviline plastmasskroon

5079

  32,63

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

  32,79

Plastmassist tihvthammas

5082

  51,18

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

    3,11

Kahe krooni jootmine

5084

    2,38

Ühe krooni tsementeerimine

5085

  31,24

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

  27,08

Krooni eemaldamine

5088

  26,83

Plastmassfasseti parandus

5089

  22,43

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

  24,61

Valatud kroon või hammas

5095

  36,47

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

  48,42

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

  53,88

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

  48,36

Valatud köntpanus

5101

  29,53

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

  47,77

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

103,66

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

  36,88

Oklusioonikape, üks osa

5122

    5,85

Resektsiooniproteesi baasis

5123

  55,86

Operatsiooniplaat

5124

  27,23

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.

§ 76.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ortodondi vastuvõtt

52601

  44,68

Külastuse baashind (ortodontia)

52666

  17,28

Kirurgilise ravi planeerimine, mudelkirurgia

52605

  46,57

Raviplaani koostamine

52602

  39,41

Diagnostilise mudelite (sisaldab jäljendeid) valmistamine, hambumuse analüüs ja mõõdistamine mudelitel

52603

  70,10

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine röntgeniülesvõtetel

52604

  18,96

Kliiniliste ülesvõtete (fotostaatus) tegemine

52606

  32,76

Baasisplaat (suulaeplaat)

52610

  23,08

Kaldpinnaga suulaeplaat

52611

  30,28

Desorientatsioonikape/mälumispinnakape koos paigaldusega kahe hamba ulatuses

52612

  26,93

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

52613

  29,63

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

52614

  28,43

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

52615

  36,83

Surveling, protraktsiooni vedru, diasteemi vedru (1 tk)

52616

    7,48

Adamsi klamber

52617

    9,88

Ümarklamber, nupp, konks

52618

    6,28

Retentsioonikaar

52619

    9,88

Ekstraoraalse aparaadi sobitamine

52620

  96,17

Funktsionaalne aparaat

52621

  73,48

Müofunktsionaalne aparaat koos paigaldusega

52624

  72,62

Suust eemaldatava aparaadi aktiveerimine

52622

  15,07

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

52623

  22,57

Kapeaparaat

52625

  48,88

Üks kirurgiline kape koos paigaldusega

52626

  89,45

Tuubik (kleebitav või joodetav)

52633

  19,51

Palatinaalne konks (1 tk)

52635

    6,28

Palatinaal- või lingvaalkaar koos paigaldusega

52636

  53,63

Quad-Helix seade koos paigaldusega

52637

  65,63

Reteineraparaadi kontroll

52639

    9,45

Kiire palatinaalne laiendaja koos paigaldusega

52642

  93,52

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat koos paigaldusega

52640

328,76

Suust mitte-eemaldatav ankurdusaparaat koos paigaldusega

52641

  95,35

Nupp koos paigaldusega hambale

52650

  12,80

Üks breket koos kinnitamisega

52651

  17,23

Üks kaar koos fikseerimisega

52652

  19,69

Üks keerukas kaar koos fikseerimisega

52653

  31,75

Breketsüsteemi (ligatuuride) aktiveerimine ühel hambakaarel

52654

  24,47

Konks kaarele koos paigaldusega

52655

    9,43

Vedru koos paigaldusega

52656

  12,55

Hambumuse tõstmine kõrgendusega ühe hamba ulatuses

52660

  10,41

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hambale ühe hamba ulatuses

52661

    6,17

Keerukas ortodontiline aparaat koos paigaldusega

52663

  98,74

Intra- või ekstraoraalsed kummisikutid koos kandmisjuhisega

52664

    5,58

Orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia planeerimine (kestus 60 min)

52670

  40,07

Orofatsiaalne müofunktsionaalne teraapia (kestus 60 min)

52671

  25,04

Orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia kontrollvisiit (kestus 30 min)

52672

  14,85

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud;
  7) hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;
  8) sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;
  9) külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

  (3) Lõikes 2 sätestatud diagnoosi piiranguid ei rakendata alla 19-aastaste isikute diagnostika korral.

  (4) Lõikes 1 sätestatud ühe teenuse (v.a kood 52666) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, diagnostika staatuse märkimine, diagnoosi määramine, nõustamine;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine;
  6) muud külastuse käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (5) Koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui teisi lõikes 1 sätestatud teenuseid ei ole võimalik rakendada, või juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esimest korda.

  (6) Koodiga 52666 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi baaskandikutele, sterilisatsioonile ja jäätmekäitlusele. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe külastuse kohta, v.a juhul, kui rakendatakse koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenust.

  (7) Koodiga 52654 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 52652 ja 52653 tähistatud tervishoiuteenusele ühel kaarel.

  <