Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tartu Vallavalitsuse hoolekandekomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2020, 27

Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 2 lg 2 kohaselt on sotsiaalkaitse eesmärk toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.
Sotsiaalhoolekandeline abi jaguneb riigi korraldatavaks abiks ning kohaliku omavalitsuse ehk Tartu valla korraldatavaks abiks. Sotsiaalhoolekandeline abi liigid on isikule antav mitterahaline hüvitis (s.o sotsiaalteenused) ning isikule makstav rahaline hüvitis. Hüvitise andmine otsustatakse ametiasutuse antava haldusakti või ametiasutusega sõlmitud halduslepingu alusel. Samuti võidakse hüvitis anda toimingu sooritamisega, millega isik saab soodustuse või millega rahuldatakse isiku taotlus hüvitise saamiseks.
Üldjuhul otsustatakse hüvitise andmine haldusakti alusel. Haldusaktiga otsustatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 23 lõikes 2 märgitud asjaolud ning haldusaktis märgitakse vähemalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 26 lõigetes 1 ja 2 märgitu. Hüvitise andmine otsustakse halduslepingu alusel juhul, kui hüvitise andmine või andmise tingimused otsustatakse ametiasutuse ja hüvitise saajaga või ametiasutuse, hüvitise saaja ning hüvitise vahetu andjaga (teenuseosutajaga) koosöös. Hüvitist antakse seaduse alusel hüvitise andja toiminguga, kui seadus ei sätesta hüvitise andmist haldusakti või halduslepingu alusel.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ § 24 lg 1 ning Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 4 lg 5 alusel.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  Moodustada Tartu Vallavalitsuse hoolekandekomisjon, mis on vallavalitsuse alatine nõuandev komisjon.

§ 2.   Komisjoni eesmärk

  Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hoolekandekomisjoni (edaspidi komisjon) tegevuse eesmärk on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine.

§ 3.   Komisjoni tegevuse alused

  (1) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Tartu valla õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

  (2) Komisjoni põhimääruses teeb muudatusi vallavalitsus.

  (3) Komisjoni tegevuse lõpetab ning põhimääruse tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni liikmete arvu määrab vallavalitsus oma korraldusega ja see ei või olla väiksem kui kolm liiget.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja koosseisus teeb muudatusi vallavalitsus oma korraldusega.

§ 5.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud kui komisjon ei otsusta teisiti. Koosoleku kokkukutsumise otsustab, koosoleku kutsub kokku, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees.

  (2) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus. Komisjoni esimees edastab komisjoni liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist teabe koosoleku toimumise ajast ja kohast ning koosoleku päevakorra. Vajadusel edastatakse komisjoni liikmetele ka päevakorrapunktide käsitlemiseks vajalikud materjalid.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni esimehe poolt nimetatud komisjoni liige valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (6) Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Protokollid registreeritakse Tartu valla dokumendiregistris.

§ 6.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitatud taotluse läbivaatamine ning vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusiosakonnale ettepaneku tegemine hüvitise määramiseks või teenuse osutamiseks;
  2) vajadusel arvamuse andmine vallavalitsusele erinevates sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente valla ametiasutustelt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt;
  2) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid.
[RT IV, 30.12.2020, 2 - jõust. 02.01.2021]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrust jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2020, 27

Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 2 lg 2 kohaselt on sotsiaalkaitse eesmärk toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.
Sotsiaalhoolekandeline abi jaguneb riigi korraldatavaks abiks ning kohaliku omavalitsuse ehk Tartu valla korraldatavaks abiks. Sotsiaalhoolekandeline abi liigid on isikule antav mitterahaline hüvitis (s.o sotsiaalteenused) ning isikule makstav rahaline hüvitis. Hüvitise andmine otsustatakse ametiasutuse antava haldusakti või ametiasutusega sõlmitud halduslepingu alusel. Samuti võidakse hüvitis anda toimingu sooritamisega, millega isik saab soodustuse või millega rahuldatakse isiku taotlus hüvitise saamiseks.
Üldjuhul otsustatakse hüvitise andmine haldusakti alusel. Haldusaktiga otsustatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 23 lõikes 2 märgitud asjaolud ning haldusaktis märgitakse vähemalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 26 lõigetes 1 ja 2 märgitu. Hüvitise andmine otsustakse halduslepingu alusel juhul, kui hüvitise andmine või andmise tingimused otsustatakse ametiasutuse ja hüvitise saajaga või ametiasutuse, hüvitise saaja ning hüvitise vahetu andjaga (teenuseosutajaga) koosöös. Hüvitist antakse seaduse alusel hüvitise andja toiminguga, kui seadus ei sätesta hüvitise andmist haldusakti või halduslepingu alusel.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ § 24 lg 1 ning Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 4 lg 5 alusel.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  Moodustada Tartu Vallavalitsuse hoolekandekomisjon, mis on vallavalitsuse alatine nõuandev komisjon.

§ 2.   Komisjoni eesmärk

  Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hoolekandekomisjoni (edaspidi komisjon) tegevuse eesmärk on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine.

§ 3.   Komisjoni tegevuse alused

  (1) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Tartu valla õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

  (2) Komisjoni põhimääruses teeb muudatusi vallavalitsus.

  (3) Komisjoni tegevuse lõpetab ning põhimääruse tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni liikmete arvu määrab vallavalitsus oma korraldusega ja see ei või olla väiksem kui kolm liiget.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja koosseisus teeb muudatusi vallavalitsus oma korraldusega.

§ 5.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud kui komisjon ei otsusta teisiti. Koosoleku kokkukutsumise otsustab, koosoleku kutsub kokku, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees.

  (2) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus. Komisjoni esimees edastab komisjoni liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist teabe koosoleku toimumise ajast ja kohast ning koosoleku päevakorra. Vajadusel edastatakse komisjoni liikmetele ka päevakorrapunktide käsitlemiseks vajalikud materjalid.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni esimehe poolt nimetatud komisjoni liige valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (6) Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Protokollid registreeritakse Tartu valla dokumendiregistris.

§ 6.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitatud taotluse läbivaatamine ning vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusiosakonnale ettepaneku tegemine hüvitise määramiseks või teenuse osutamiseks;
  2) vajadusel arvamuse andmine vallavalitsusele erinevates sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente valla ametiasutustelt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt;
  2) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid.
[RT IV, 30.12.2020, 2 - jõust. 02.01.2021]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrust jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json