HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnus või Pärnuga muul viisil seotud haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektidele (edaspidi projektid) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ja kasutamise ning järelevalve tingimused ja kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordivaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine.

§ 2.   Toetuse liigid

  Pärnu linna haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordivaldkonna toetuse liigid on järgmised:
  1) haridusprojekti toetus;
  2) noorsooprojekti toetus;
  3) kultuuriprojekti toetus;
  4) spordiprojekti toetus;
  5) mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetus;
  6) mitmeaastase raamlepinguga spordiprojekti toetus;
  7) mitmeaastase raamlepinguga noorsooprojekti toetus;
  8) mitmeaastase raamlepinguga haridusprojekti toetus.

§ 3.   Toetuse eraldamise alused

  (1) Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
  2) haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
  3) haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
  4) muu haridusalane tegevus.

  (2) Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
  2) ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
  3) muu noorsooalane tegevus.

  (3) Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
  2) kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid);
  3) muu kultuurialane tegevus.

  (4) Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) võistluste ja turniiride korraldamine;
  2) elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
  3) muude spordisündmuste korraldamine;
  4) muu spordialane tegevus.

§ 4.   Toetuse saajad ja toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse taotluse võivad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Käesoleva määruse alusel ei saa toetust taotleda Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavad asutused, välja arvatud haridus- ja noorsooprojektide taotlusvoorudesse esitatud uute innovaatiliste ideede elluviimisele suunatud koostööprojektid.

  (2) Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

  (3) Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

§ 5.   Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus

  (1) Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks.

  (2) Toetuse taotlemisel peavad lisaks käesoleva määruse §-s 4 sätestatud põhimõtetele olema täidetud järgmised nõuded:
  1) projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat;
  2) projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%;
  3) projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlused esitatakse infosüsteemi kaudu või e-posti teel kaks korda aastas 1. novembriks ja 1. aprilliks.

  (2) Mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks. Kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks.

  (3) Taotluse vorm ja info taotlemise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustatakse ka kohalikus meedias.

  (4) Eelarvevahendite olemasolu korral võib kuulutada välja täiendavaid taotlusvoore.

  (5) Mitmeaastase projekti toetuse taotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks.

§ 7.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Haridusosakond (edaspidi osakond) või kultuuri- ja sporditeenistus (edaspidi teenistus) kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Osakonnal või teenistusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeeritakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 8.   Taotluste hindamine

  Toetuse taotlusi vaatavad läbi ja hindavad vastavad komisjonid. Komisjonide koosseisud kinnitab linnavalitsus.

§ 9.   Toetuse eraldamine

  Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus osakonna või teenistuse ettepanekul ja arvestades vastava komisjoni seisukohta.

§ 10.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kohustub:
  1) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti taotletud mahus või taotletust kuni 20% vähendatud mahus;
  2) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest kinnitama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest. Kui projektile eraldatud toetust on vähendatud enam kui 20% võrreldes taotletuga, on taotlejal võimalus teha ettepanek projekti sisu või mahu muutmiseks;
  3) kasutama toetust sihtotstarbeliselt taotluses nimetatud projektiga seotud kulude katmiseks;
  4) tagama oma– või kaasfinantseeringu nõude täitmise, juhul kui see on nõutav;
  5) pidama toetuse kohta eraldi raamatupidamise arvestust;
  6) esitama käesolevas määruses nimetatud aruanded tähtajaks;
  7) nimetama teavituskanalites Pärnu Linnavalitsust projekti toetajana ning esitlema Pärnu linna ametlikku logo kõigis projektiga seotud trükistes.

  (2) Toetuse mittesihtotstarbelisel või väiksemas mahus kasutamisel, samuti projekti ärajäämisel kohustub toetuse saaja toetuse või selle osa tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

§ 11.   Toetuse andja kohustused

  Toetuse andja kohustub:
  1) edastama taotlejale informatsiooni toetuse eraldamise või mitteeraldamise kohta;
  2) kui eraldatud toetust on vähendatud enam kui 20% võrreldes taotletuga ja taotleja on teinud ettepaneku projekti sisu või mahu muutmiseks, kinnitama tema ettepaneku või tegema omapoolse kompromissettepaneku.

§ 12.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Mitmeaastase raamlepingu projekti toetuse saajaga sõlmitakse leping.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg/tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

  (3) Kui toetuse saaja teatab, et projekt, mille korraldamiseks talle toetust eraldati, jääb ära, lõpetatakse toetuse saajaga leping ja toetuse saaja kohustub toetuseks eraldatud summa linnavalitsusele tagastama.

  (4) Vajadusel võib lepingu sõlmida ka teiste toetuse saajatega.

§ 13.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist (mitmeaastase lepingu puhul iga-aastaselt) esitama aruande linnavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta. Aruande vorm ja esitamise info avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

  (2) Osakonnal või teenistusel on õigus nõuda täiendavalt aruandele kogu projekti kuludokumentide koopiaid.

§ 14.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vastav osakond või teenistus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud rikkumise korral on osakonnal või teenistusel õigus:
  1) nõuda eraldatud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada toetuse väljamaksmine.

  (3) Linnavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul:
  1) kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) kui toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
  3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 15.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määrus nr 40 „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Rakendussätted

  Traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste (vastavalt Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 lisas lk 26 toodud nimekirjale) 2020. aasta toetuste eraldamise ja toetuste suuruse otsustab linnavalitsus korraldusega kultuuri- ja sporditeenistuse ettepanekul.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2022, 19

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json