Teksti suurus:

Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 28.04.2020, 5

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangud järgmiselt:
[RT III, 16.03.2020, 2 - jõust. 16.03.2020]
  1) keelata käesoleva korralduse jõustumise hetkel Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil viibivate isikute väljumine nimetatud territooriumide piirest;
[RT III, 16.03.2020, 2 - jõust. 16.03.2020]
  2) keelata käesoleva korralduse jõustumise hetkest alates isikute sisenemine Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla ning Manija saare territooriumile.
[RT III, 16.03.2020, 2 - jõust. 16.03.2020]

2. Korralduse punktis 1 sätestatud keeldu ei kohaldata järgmiste isikute suhtes:
  1) isik, kelle väljumine liikumispiiranguga territooriumilt on vajalik arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusel;
  2) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumile tooraineid ja kaupu;
  3) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt kaupu, mis on toodetud liikumispiiranguga territooriumil;
  4) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda oma liikumispiiranguga territooriumil asuvasse elukohta;
  5) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kellel on politseiametniku otsusega lubatud väljuda liikumispiiranguga territooriumilt või sinna siseneda;
  6) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda liikumispiiranguga territooriumile, et osutada seal tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
  7) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt meditsiinilisi proove;
  8) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib osaleda lähisugulase matustel;
  9) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes on ühissõiduki juht ühistransporditeenuse osutamisel;
  10) isik, kelle elukoht on liikumispiiranguga territooriumil, kuid kelle töökoht on väljaspool liikumispiiranguga territooriumit, liikumiseks tööle ilma tagasipöördumise võimaluseta oma elukohta kuni liikumispiirangu kehtetuks tunnistamiseni;
[RT III, 16.03.2020, 2 - jõust. 16.03.2020]
  11) haigusnähtudeta isik, kelle elukoht on väljaspool liikumispiiranguga territooriumit, kuid kelle töökoht on liikumispiiranguga territooriumil, liikumiseks tööle ilma tagasipöördumise võimaluseta oma elukohta kuni liikumispiirangu kehtetuks tunnistamiseni.
[RT III, 16.03.2020, 2 - jõust. 16.03.2020]

21. Korralduses sätestatud keeldu ei kohaldata Muhu saare ja Saaremaa saare vahelisel liikumisel.
[RT III, 16.03.2020, 2 - jõust. 16.03.2020]

22. Lubada korralduse punktis 1 nimetatud valdade ja saare territooriumil püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele isikutele alates 28. aprillist 2020. a ühekordsete lubade väljastamist valla või saare territooriumilt mandrile ja mandrilt tagasi valla või saare territooriumile liikumiseks järgmiselt:
  1) Saaremaa vallale 25 luba igas kalendripäevas;
  2) Muhu vallale 5 ja Manijale saarele 5 luba igas kalendripäevas;
  3) Hiiumaa vallale 20 luba igas kalendripäevas;
  4) Kihnu vallale, Ruhnu vallale ja Vormsi vallale igaühele 10 luba igas kalendripäevas.
[RT III, 28.04.2020, 2 - jõust. 28.04.2020]

23. Ühekordseid lube ei väljastata saartel püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav viirus, ja nendega koos elavale või samas elukohas püsivalt viibivale isikule.
[RT III, 28.04.2020, 2 - jõust. 28.04.2020]

24. Punktis 22 nimetatud isikute kohta koostab nimekirjad kohaliku omavalitsuse üksus, kes edastab andmed Politsei- ja Piirivalveametile ühekordse loa alusel liikumise otsustamiseks ja võimaldamiseks.
[RT III, 28.04.2020, 2 - jõust. 28.04.2020]

3. Hädaolukorra seaduse § 24 lõigete 2 ja 5 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks asutustele järgmised ülesanded:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirang vastavalt korralduses ettenähtud tingimustele;
  2) Saaremaa vallal, Hiiumaa vallal, Vormsi vallal, Ruhnu vallal, Kihnu vallal ja Muhu vallal osutada Politsei- ja Piirivalveametile igakülgset abi käesolevas korralduses nimetatud ülesannete täitmisel.

4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.


Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT III, 07.05.2020, 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json