Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia taotlemise ja eraldamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2020, 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel:

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri hariduspreemia (edaspidi preemia) taotlemise ja määramise korra.

  (2) Preemia suurus on 4000 eurot.

  (3) Preemia väljamaksmiseks võivad rahalisi annetusi teha ka füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 2.   Preemia eraldamise eesmärgid

  Preemia eraldamise eesmärkideks on:
  1) jäädvustada Eesti riigipea, kirjaniku ning Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri (1929–2006) mälestust;
  2) innustada kõrgkooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilast, kes on seotud Viimsi vallaga ning õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö kirjutamise;
  3) tunnustada magistri- või doktorikraadi omandanud isikut, kes on seotud Viimsi vallaga ja on koostanud silmapaistva uurimistöö (magistri- või doktoritöö) humanitaarteaduste valdkonnas.

§ 3.   Preemia taotlemine

  (1) Preemiat võib taotleda:
  1) mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse-, magistri-, või doktoriõppe üliõpilane erialase uurimistöö kirjutamiseks;
  2) humanitaarteaduste valdkonna magister või doktor kes on omandanud magistri- või doktorikraadi kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul.

  (2) Preemia taotleja ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid ta peab omama eluloolist või hariduslikku seost Viimsi vallaga.

  (3) Preemia taotleja esitab hiljemalt 10. jaanuariks Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) e-posti aadressile [email protected] järgmised eestikeelsed digitaalselt allkirjastatud dokumendid:
  1) avaldus koos arvelduskonto numbriga ja isikukoodiga;
  2) eluloo- ja haridustee kirjeldus (sh tuua välja seos Viimsi vallaga);
  3) § 3 lg 1 p 1 alusel kandideeriv taotleja esitab lisaks: uurimistöö teema (kavand), lühike sisukirjeldus ja koostamise ajakava ning soovituskiri uurimistöö juhendajalt;
  4) § 3 lg 1 p 2 alusel kandideeriv taotleja (või kokkuleppel kandidaadiga kolmas isik põhjendatud esildisega) esitab lisaks taotleja koostatud uurimistöö humanitaarteaduste valdkonnas. Uurimistöö võib olla koostatud Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes.
  5) kirjaliku nõusoleku esitatud uurimistöö või selle koostamise kava avaldamiseks Viimsi valla avalikes kanalites (sotsiaalmeedias, Viimsi Teataja, koduleht).

§ 4.   Preemia komisjoni moodustamine ning ülesanded

  (1) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega iga-aastaselt preemiakomisjoni koosseisu ja katab vajadusel kokkuleppel välisekspertide komisjoni tööga seotud kulud.

  (2) Preemiakomisjoni kuuluvad vähemalt järgmised liikmed:
  1) president Lennart Meri perekonna esindaja(d);
  2) vallavanem komisjoni esimehena;
  3) humanitaarvaldkonna tunnustatud esindaja(d);

  (3) Preemiakomisjoni ülesandeks on:
  1) konkursitingimuste kooskõlastamine vallavalitsusega, sh vajadusel uurimistöö teemavaldkonna täpsustamine;
  2) laekunud taotluste ja esildiste tunnistamine nõuetele vastavaks;
  3) nõuetekohaste uurimistööde läbivaatamine;
  4) hiljemalt 1. märtsiks esitada vallavalitsusele põhjendatud ettepanek preemia määramise või mittemääramise kohta.

  (4) Vallavalitsus tagab komisjoni koosoleku läbiviimise koha ja tehnilised vahendid.

§ 5.   Preemia määramine ning väljamaksmine

  (1) Vallavalitsusel on õigus jätta preemiasumma sobivate uurimistööde puudumisel välja andmata.

  (2) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega preemia saaja hiljemalt 15. märtsiks.

  (3) Preemia summalt tasub vallavalitsus seadusega ettenähtud maksud.

  (4) Preemia kantakse preemia saaja avalduses märgitud arvelduskontole.

  (5) Preemia antakse üldjuhul üle koos tunnistusega president Lennart Meri perekonna liikme ja vallavanema või tema volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel Viimsis.

  (6) Preemia saajate üle peab arvestust vallavalitsuse valdkonna eest vastutav struktuuriüksus.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 01.04.2013 määrus nr 6 „Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel:

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri hariduspreemia (edaspidi preemia) taotlemise ja määramise korra.

  (11) Igal aastal antakse välja kaks preemiat:
  1) uurimistöö veenev kavand;
  2) silmapaistev magistritöö või doktoriväitekiri.
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]

  (2) Preemiasumma uurimistöö kavandi eest on 2000 eurot ja magistritöö või doktoriväitekirja eest on 3000 eurot.
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]

  (3) Preemia väljamaksmiseks võivad rahalisi annetusi teha ka füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 2.   Preemia eraldamise eesmärgid

  Preemia eraldamise eesmärkideks on:
  1) jäädvustada Eesti riigipea, kirjaniku ning Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri (1929–2006) mälestust;
  2) innustada kõrgkooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilast, kes on seotud Viimsi vallaga ning õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö kirjutamise;
  3) tunnustada magistri- või doktorikraadi omandanud isikut, kes on seotud Viimsi vallaga ja on koostanud silmapaistva uurimistöö (magistri- või doktoritöö) humanitaarteaduste valdkonnas.

§ 3.   Preemia taotlemine

  (1) Preemiat võib taotleda:
  1) humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse-, magistri-, või doktoriõppe üliõpilane erialase uurimistöö kavandi eest;
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]
  2) humanitaarteaduste valdkonna magister või doktor kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul kaitstud magistritöö või doktoriväitekirja eest.
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]

  (2) Preemia taotleja ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid ta peab omama eluloolist või hariduslikku seost Viimsi vallaga.

  (3) Preemia taotleja esitab hiljemalt 10. jaanuariks Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) e-posti aadressile [email protected] järgmised eestikeelsed digitaalselt allkirjastatud dokumendid:
  1) avaldus koos arvelduskonto numbriga ja isikukoodiga;
  2) eluloo- ja haridustee kirjeldus (sh tuua välja seos Viimsi vallaga);
  3) § 3 lg 1 p 1 alusel kandideeriv taotleja esitab lisaks: uurimistöö teema (kavand), lühike sisukirjeldus ja koostamise ajakava ning soovituskiri uurimistöö juhendajalt;
  4) § 3 lg 1 p 2 alusel kandideeriv taotleja esitab kaitstud magistritöö või doktoriväitekirja humanitaarteaduste valdkonnas. Magistritöö või doktoriväitekiri võib lisaks eesti keelele olla koostatud Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes;
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]
  5) kirjaliku nõusoleku esitatud magistritöö või doktoriväitekirja või uurimistöö koostamise kava avaldamiseks Viimsi valla avalikes kanalites (sotsiaalmeedias, Viimsi Teataja, koduleht).
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]

§ 4.   Preemiakomisjoni moodustamine ning ülesanded
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]

  (1) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega iga-aastaselt preemiakomisjoni koosseisu ja katab vajadusel kokkuleppel välisekspertide komisjoni tööga seotud kulud.

  (2) Preemiakomisjoni kuuluvad vähemalt järgmised liikmed:
  1) president Lennart Meri perekonna esindaja(d);
  2) vallavanem komisjoni esimehena;
  3) humanitaarvaldkonna tunnustatud esindaja(d);

  (3) Preemiakomisjoni ülesandeks on:
  1) konkursitingimuste kooskõlastamine vallavalitsusega, sh vajadusel uurimistöö teemavaldkonna täpsustamine;
  2) laekunud taotluste ja esildiste tunnistamine nõuetele vastavaks;
  3) nõuetekohaste uurimistööde läbivaatamine;
  4) hiljemalt 1. märtsiks esitada vallavalitsusele põhjendatud ettepanek preemiate määramise või mittemääramise kohta;
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]

  (4) Vallavalitsus tagab komisjoni koosoleku läbiviimise koha ja tehnilised vahendid.

§ 5.   Preemia määramine ning väljamaksmine
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]

  (1) Vallavalitsusel on õigus jätta preemiasumma sobivate uurimistööde puudumisel välja andmata.

  (2) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega preemiasaajad hiljemalt 15. märtsiks.

  (3) Preemiasummalt tasub vallavalitsus seadusega ettenähtud maksud.

  (4) Preemia kantakse preemiasaaja avalduses märgitud arvelduskontole.

  (5) Preemiasaajad kuulutatakse välja president Lennart Meri perekonna liikme ja vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel Viimsis.

  (6) Preemiasaajate üle peab arvestust vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav struktuuriüksus ning nimed avaldatakse Viimsi valla kodulehel.
[RT IV, 19.10.2023, 1 - jõust. 22.10.2023]

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json