Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2020, 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 2, 6 ja 7, § 13 kuni § 19, § 23 ja § 38 alusel ning kooskõlas Keila linna põhimääruse § 46 lõigetega 1 ja 3 ja Keila linnavolikogu 24. novembri 2020 määrusega nr 13 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024“ .

§ 1.   Keila linna 2021. aasta koondeelarve

  Keila linna 2021. aasta koondeelarve võetakse vastu vastavalt esitatud lisale.

§ 2.   Keila linna 2021. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad


1) sünnitoetus – 400 eurot lapse kohta;
2) eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus;
3) erivajadusega lapse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus millal toimub õppetöö,( isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,11 eurot kilomeetri kohta);
4) suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas;
5) lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas;
6) laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas;
7) ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis;
8) muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 400 eurot aastas;
9) Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus- kuni 70 eurot lapse kohta kuus;
10) juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta;
11) esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 120 eurot lapse kohta;
12) matusetoetus – 240 eurot lahkunu kohta;
13) puudega lapse hooldajatoetus – 70 eurot lapse kohta kuus;
14) täisealise isiku hooldajatoetus– 70 eurot hooldatava kohta kuus;
15) eralastehoiu ja eralasteaia toetuse kehtestatav piirmäär -kuni 380 eurot ühe lapse kohta kuus.

§ 3.   Kohustuste võtmisele esitatavad nõuded

  (1) Volikogu otsuse alusel võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, Keila linnast kui kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele laenude andmiseks ning võetud laenude, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste ning teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivate võlakohustuste tasumiseks.

  (2) Keila linn võib võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen on tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

§ 4.   Reservfondi moodustamine ja käsutamine

  (1) Eelarve reservfond tuleb moodustada mahus kuni 1% eelarveaasta omatuludest.

  (2) Reservfondi käsutab Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ettenägematute väljaminekute tegemiseks (sh kiireloomuliste majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ning õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks, projektides osalemiseks jms).

  (3) Taotlus reservfondist raha eraldamiseks peab sisaldama olukorra kirjelduse, taotletava eraldise rahalist väärtust ning isiku andmeid, kellele vahendid eraldatakse.

  (4) Taotluse reservfondist raha eraldamiseks teeb linnavalitsuse hallatava asutuse või eelarve valdkonna juht.

  (5) Taotluse rahuldamisel võib taotlejale panna kohustuse esitada aruanne koos raamatupidamise algdokumentidega ettenähtud tähtajaks.

§ 5.   Volitused linnavalitsusele

  (1) Linnavalitsusel on lubatud kinnitada alaeelarved detailsemas jaotuses vastavalt Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud klassifikaatorile.

  (2) Linnavalitsusel on lubatud linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linnavalitsuse hallatavatele asutustele.

  (3) Linnavalitsusel on lubatud võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 400 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel tuleb informeerida kassalaenu võtmisel kassalaenu tingimustest volikogu.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus koos seletuskirjaga avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2023, 15

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json