Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Saue valla heakorraeeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 361, § 36 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saue valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Saue valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, tuulemurru, mahalangenud puulehtede, lume ja jää jms koristamine, libedusetõrje ning muru ja rohu niitmine.
  3) Kaevaja on füüsiline või juriidiline isik, kes on vormistanud enda nimele kaevetööloa või kes on asunud tegema avariikaevetööd tehnovõrgu avarii likvideerimiseks võrguvaldaja poolt kinnitatud avariikaevetööakti alusel;
  4) Kaevetöö on kaevetööd, mis teostatakse Saue valla kaevetööde loa alusel vastavalt Saue valla kaevetööde eeskirjale ning Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ § 26-le;
  5) Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  6) Omanik on ehitise ja/ või kinnistu omanik, heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  7) Tiheasustusala on maa-ala, mis on valla üldplaneeringutega määratud tiheasustusalaks, kompaktselt asustatud või kompaktselt hoonestatud alaks, sh selgelt piiritletav kompaktse asutusega aiandusühistute maa-ala;
  8) Kõnnitee on jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  9) Romusõiduk on sõiduk, mis ei ole enam kasutatav sõiduvahendina või millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda;
  10) Puhastusala on kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni;
  11) Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on Saue valla ametiasutus.

2. peatükk HEAKORRANÕUDED 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Ühissõidukipeatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning ehitise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega.

  (2) Pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme tohib paigaldada ainult vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku ja ohutuse tagab selle omanik.

  (3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.

  (4) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

  (5) Mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise või sõelumise vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja vajadusel mänguvahendite, väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 12 h jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 m raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

  (8) Heakorratöid takistava mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja on kohustatud tegema heakorratöid (sh lume ja jää koristus) mootorsõiduki ümbruses 1 m raadiuses. Vallavalitsusel on õigus teisaldada keelatud kohas pargitud sõidukid, mis takistavad heakorra- ja hooldustöid vastavalt liiklusseaduses sätestatule.

§ 4.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Avalikus kohas on keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste, -ootekodade, muude objektide vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  3) vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda, lõigata või hävitada puid ja põõsaid;
  4) kütte-, ehitus-, lammutus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire või inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile (v.a kõnni- ja sõidutee) tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 h jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  5) lume- ja libedusetõrjel tuha või kloriidide kasutamine;
  6) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,2 m käiguruumi;
  7) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ja põõsaste ümber või paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prügi vallale kuuluvale parki, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  8) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõidu- ja kõnniteele;
  9) pesu kuivatamine selleks mitteettenähtud kohas;
  10) telkimine ja ööbimine välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohtades;
  11) omavoliline teate või kuulutuse ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;
  12) mootorsõiduki ja/või haagise parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud kohas;
  13) parkida romusõidukit kinnistu tänavapoolses osas või muu avaliku kohaga külgeval alal, kus see risustab avalikku kohta visuaalselt.

  (2) Saue valla haldusterritooriumil on keelatud:
  1) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma kinnistuomaniku nõusolekuta;
  2) veekogudes ja veekogu kaldale lähemal kui 10 meetrit veepiirist liiklusvahendite (jalgratas, mopeed jms) pesemine;
  3) paigutada teemaale kive ja teisi väikevorme ilma teeomaniku nõusolekuta;
  4) mootorsõidukite remontimine, millega kaasneb keskkonnareostuse oht;
  5) tiheasustusalal lõkke tegemine teisi oluliselt häirival viisil, prügi, jäätmete ja puulehtede põletamine lõkkes ning rohke suitsu tekitamine.

3. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL  

§ 5.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsuse kohustus on:
  1) tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
  2) tagada valla hallatava tänavavalgustuse korrashoid;
  3) tagada parkide, haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute, koerte jalutusplatsideja muude avalike kohtade korrashoid;
  4) paigaldada parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikkesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendada;
  5) tagada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning tagada sinna juurdepääs;
  6) tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu.

§ 6.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, kõrvaldama ehitiselt illegaalse grafiti ning omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, hoidma kinnistut võsastumise eest ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljaspoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  3) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  4) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal; tiheasustusalal tuleb talviste heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks, pühapäeval kella 9.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord;
  5) kõrvaldama ehitiselt lume, jää ja jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal kõnni- ja sõiduteel ohutu liiklemise. Tiheasustusalal tuleb ohuala piirata ajutise piirdeaiaga ning paigaldada nähtavale kohale infotahvel, millele on märgitud ohu kirjeldus ning ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta kohustusest oht kõrvaldada. Ohu kõrvaldamiseks vajaliku avariitöö tegemisest tuleb teavitada vallavalitsust. Pärast töö lõpetamist peab ümbruse heakorrastama;
  6) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 jooksva aasta kohta;
  7) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat ja kinnistuga külgnevat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  8) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
  9) tiheasustusalal remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  10) hooldama avalikus kohas vaadeldavat kinnistule rajatud haljastust;
  11) niitma ja koristama tiheasustusalal rohtu minimaalselt 4 korral aastas, 2 korral hiljemalt 20. juuniks ja 2 korral hiljemalt 1. septembriks, hajaasustusalal 1 korral aastas hiljemalt 1. septembriks, et vältida kulu teket ja tagada tuleohutus;
  12) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile;
  13) tagama loomapidamisehitise vastavuse nõuetele, hoonete ümbrus peab olema korrastatud ja söödad korralikult paigutatud.

§ 7.   Ehitus-, remondi-, lammutus - ja kaevetööde tegija kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  2) vältima objektilt pori, prahi sattumist ja lume lükkamist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele ning naaberkinnistusele;
  3) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks;
  4) kaevetöö korral peab tegija täiendavalt arvestama Saue valla kaevetööde eeskirjas ja kaevetöö loas esitatud nõudeid;
  5) tehnovõrkude kaevude peale ei tohi ladustada materjale, töövahendeid jm. Tööde teostamise ajal peab ehitaja või kaevaja tagama juurdepääsu olemasolevatele tehnovõrkudele ja ehitisele ning kaevetööga piirnevale alale;
  6) kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada esimesel võimalusel, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

§ 8.   Tehnovõrkude omaniku kohustused

  Tehnovõrkude omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) koostöös tee omanikuga hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

4. peatükk VASTUTUS, JÄRELEVALVE JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE  

§ 9.   Vastutus

  Heakorraeeskirja rikkumise ning koormise täitmata jätmise eest karistatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 662.

§ 10.   Väärteomenetlejad

  Käesoleva määruse §-s 9 nimetatud rikkumise korral on väärteo kohtuvälised menetlejad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 664 lg 2 nimetatud isikud.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 26.04.2018. a määrus nr 23 „Saue valla heakorra eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 361, § 36 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saue valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Saue valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, tuulemurru, mahalangenud puulehtede, lume ja jää jms koristamine, libedusetõrje ning muru ja rohu niitmine.
  3) Kaevaja on füüsiline või juriidiline isik, kes on vormistanud enda nimele kaevetööloa või kes on asunud tegema avariikaevetööd tehnovõrgu avarii likvideerimiseks võrguvaldaja poolt kinnitatud avariikaevetööakti alusel;
  4) Kaevetöö on kaevetööd, mis teostatakse Saue valla kaevetööde loa alusel vastavalt Saue valla kaevetööde eeskirjale ning Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ § 26-le;
  5) Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  6) Omanik on ehitise ja/ või kinnistu omanik, heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  7) Tiheasustusala on maa-ala, mis on valla üldplaneeringutega määratud tiheasustusalaks, kompaktselt asustatud või kompaktselt hoonestatud alaks, sh selgelt piiritletav kompaktse asutusega aiandusühistute maa-ala;
  8) Kõnnitee on jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  9) Romusõiduk on sõiduk, mis ei ole enam kasutatav sõiduvahendina või millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda ning võib olla keskkonnaohtlik;
[RT IV, 06.07.2023, 31 - jõust. 09.07.2023]
  10) Puhastusala on kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni;
  11) Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on Saue valla ametiasutus.

2. peatükk HEAKORRANÕUDED 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Ühissõidukipeatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning ehitise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega.

  (2) Pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme tohib paigaldada ainult vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku ja ohutuse tagab selle omanik.

  (3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.

  (4) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

  (5) Mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise või sõelumise vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja vajadusel mänguvahendite, väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 12 h jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 m raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

  (8) Heakorratöid takistava mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja on kohustatud tegema heakorratöid (sh lume ja jää koristus) mootorsõiduki ümbruses 1 m raadiuses. Vallavalitsusel on õigus teisaldada keelatud kohas pargitud sõidukid, mis takistavad heakorra- ja hooldustöid vastavalt liiklusseaduses sätestatule.

§ 4.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Avalikus kohas on keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste, -ootekodade, muude objektide vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  3) vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda, lõigata või hävitada puid ja põõsaid;
  4) kütte-, ehitus-, lammutus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire või inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile (v.a kõnni- ja sõidutee) tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 h jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  5) lume- ja libedusetõrjel tuha või kloriidide kasutamine;
  6) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,2 m käiguruumi;
  7) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ja põõsaste ümber või paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prügi vallale kuuluvale parki, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  8) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõidu- ja kõnniteele;
  9) pesu kuivatamine selleks mitteettenähtud kohas;
  10) telkimine ja ööbimine välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohtades;
  11) omavoliline teate või kuulutuse ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;
  12) mootorsõiduki ja/või haagise parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud kohas;
  13) parkida romusõidukit kinnistu tänavapoolses osas või muu avaliku kohaga külgeval alal, kus see risustab avalikku kohta visuaalselt;
  14) parkida vallale kuuluval maal mootorsõidukit või selle haagist, mille liiklusregistri kanne on peatatud või mis on registrist kustutatud.
[RT IV, 06.07.2023, 31 - jõust. 09.07.2023]

  (2) Saue valla haldusterritooriumil on keelatud:
  1) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma kinnistuomaniku nõusolekuta;
  2) veekogudes ja veekogu kaldale lähemal kui 10 meetrit veepiirist liiklusvahendite (jalgratas, mopeed jms) pesemine;
  3) paigutada teemaale kive ja teisi väikevorme ilma teeomaniku nõusolekuta;
  4) mootorsõidukite remontimine, millega kaasneb keskkonnareostuse oht;
  5) tiheasustusalal lõkke tegemine teisi oluliselt häirival viisil, prügi, jäätmete ja puulehtede põletamine lõkkes ning rohke suitsu tekitamine.

3. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL  

§ 5.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsuse kohustus on:
  1) tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
  2) tagada valla hallatava tänavavalgustuse korrashoid;
  3) tagada parkide, haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute, koerte jalutusplatsideja muude avalike kohtade korrashoid;
  4) paigaldada parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikkesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendada;
  5) tagada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning tagada sinna juurdepääs;
  6) tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu.

§ 6.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, kõrvaldama ehitiselt illegaalse grafiti ning omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, kui need kasvavad väljaspoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit või takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
[RT IV, 06.07.2023, 31 - jõust. 09.07.2023]
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  3) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  4) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal; tiheasustusalal tuleb talviste heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks, pühapäeval kella 9.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord;
  5) kõrvaldama ehitiselt lume, jää ja jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal kõnni- ja sõiduteel ohutu liiklemise. Tiheasustusalal tuleb ohuala piirata ajutise piirdeaiaga ning paigaldada nähtavale kohale infotahvel, millele on märgitud ohu kirjeldus ning ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta kohustusest oht kõrvaldada. Ohu kõrvaldamiseks vajaliku avariitöö tegemisest tuleb teavitada vallavalitsust. Pärast töö lõpetamist peab ümbruse heakorrastama;
  6) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 jooksva aasta kohta;
  7) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat ja kinnistuga külgnevat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  8) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
  9) tiheasustusalal remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  10) hooldama avalikus kohas vaadeldavat, kinnistule rajatud haljastust selliselt, et taimedele on tagatud vajalikud kasvutingimused ja hooldus;
[RT IV, 06.07.2023, 31 - jõust. 09.07.2023]
  11) tagama haljastuse korrashoiu ja vältima kinnistu võsastumist. Kinnistu omanikul on kohustus niita kinnistut vähemalt üks kord aastas. Tuleohutuse tagamiseks peab üks niitmine toimuma septembris või oktoobris;
[RT IV, 06.07.2023, 31 - jõust. 09.07.2023]
  12) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile;
  13) tagama loomapidamisehitise vastavuse nõuetele, hoonete ümbrus peab olema korrastatud ja söödad korralikult paigutatud;
  14) tähistama hoone või hoonestatud kinnistu avalikult teelt nähtava numbrisildi või maaüksuse nimega ning paigaldama kortermaja trepikoja välisukse juurde sildi selles asuvate korterite numbritega. Aadressitähis, näiteks silt, peab olema püsivast materjalist, ilmastikukindel ning soovitavalt teelt nähtav ka pimedal ajal.
[RT IV, 06.07.2023, 31 - jõust. 09.07.2023]

§ 7.   Ehitus-, remondi-, lammutus - ja kaevetööde tegija kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  2) vältima objektilt pori, prahi sattumist ja lume lükkamist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele ning naaberkinnistusele;
  3) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks;
  4) kaevetöö korral peab tegija täiendavalt arvestama Saue valla kaevetööde eeskirjas ja kaevetöö loas esitatud nõudeid;
  5) tehnovõrkude kaevude peale ei tohi ladustada materjale, töövahendeid jm. Tööde teostamise ajal peab ehitaja või kaevaja tagama juurdepääsu olemasolevatele tehnovõrkudele ja ehitisele ning kaevetööga piirnevale alale;
  6) kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada esimesel võimalusel, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

§ 8.   Tehnovõrkude omaniku kohustused

  Tehnovõrkude omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) koostöös tee omanikuga hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

4. peatükk VASTUTUS, JÄRELEVALVE JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE  

§ 9.   Vastutus

  Heakorraeeskirja rikkumise ning koormise täitmata jätmise eest karistatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 662.

§ 10.   Väärteomenetlejad

  Käesoleva määruse §-s 9 nimetatud rikkumise korral on väärteo kohtuvälised menetlejad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 664 lg 2 nimetatud isikud.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json