Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Järva Valla Noorsootöökeskuse põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2021, 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Järva Valla Noorsootöökeskuse (edaspidi noorsootöökeskus) eesmärgi, ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, struktuuri, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli.

  (2) Keskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõtetel. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel.

  (3) Noorsootööd tehakse läbi spordi, üldhariva, kultuuri, tervise, rahvusvahelise, sotsiaalse ja mitteformaalse haridusega seotud tegevuste.

§ 2.   Nimi, asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Keskuse ametlik nimetus on Järva Valla Noorsootöökeskus.

  (2) Keskuse asukoht on Piibe mnt 21/2, Aravete alevik, Järva vald.

  (3) Noorsootöökeskuse teeninduspiirkond on Järva vald.

  (4) Noorsootöökeskuse struktuuriüksused on:
  1) Albu noortekeskus;
  2) Ambla noortekeskus;
  3) Aravete noortekeskus;
  4) Imavere noortekeskus;
  5) Järva-Jaani noortekeskus;
  6) Koeru noortekeskus;
  7) Koigi noortekeskus;
  8) Päinurme noortetuba.

§ 3.   Noorsootöökeskuse õiguslik seisund

  (1) Noorsootöökeskus on üldsusele avatud noorsootööasutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine, sealhulgas avatud noorsootöö korraldamine ja arendamine.

  (2) Noorsootöökeskus on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis ei ole juriidiline isik.

  (3) Noorsootöökeskust esindab avalik-õiguslike haldusülesannete täitmisel Järva valda.

  (4) Noorsootöökeskus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (5) Noorsootöökeskus juhindub oma tegevuses noorsootöö seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest, Järva valla õigus- ja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (6) Noorsootöökeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kooskõlastab noorsootöökeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul Järva Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) ja kinnitab juhataja.

§ 4.   Noorsootöökeskuse eelarve ja sümboolika

  (1) Noorsootöökeskusel on Järva valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

  (2) Noorsootöökeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 5.   Noorsootöökeskuse eesmärk

  Noorsootöökeskuse eesmärgiks on Järva valla noortele võimaluste loomine isiksuse mitmekülgseks arenguks, vaba aja tegevuseks ja väärtushinnangute kujunemiseks.

§ 6.   Noorsootöökeskuse ülesanded

  (1) Noorsootöökeskuse ülesanded on:
  1) avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks;
  2) noorsootööks tingimuste ja võimaluste loomine lähtuvalt noorte piirkondlikest huvidest;
  3) noorte vaimse ja kehalise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine;
  4) noorte ja noorsootöötajate koolitamise, nõustamise ja teavitamise korraldamine;
  5) noorte vajadusi puudutavate uuringute läbiviimine ja nendest lähtuvalt tegevuste planeerimine;
  6) noorte töökasvatuse korraldamine;
  7) koostöö tegemine erinevate laste- ja noorteorganisatsioonidega ja asutustega, sealhulgas noortevolikoguga, kultuuri-, spordi- haridus- ja huviharidusasutustega ning politseiga;
  8) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhendamine;
  9) noorte omaalgatuse toetamine ja nende projektide nõustamine;
  10) erinoorsootöö võrgustikus osalemine, ennetusalaste tegevuste korraldamine.

  (2) Noorsootöökeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt noorsootöökeskuse kasutusse antud Järva valla vara;
  2) võtta ja anda üürile ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari, kooskõlas vallavara valitsemise korraga;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab noorsootöökeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus;
  4) teostada Eesti Vabariigi ja Järva valla õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada ametiasutuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 7.   Noorsootöökeskuse juhtimine

  (1) Noorsootöökeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (2) Juhatajal peab olema kõrgharidus või vähemalt kutsestandard noorsootöötaja tase 6.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (4) Juhataja:
  1) vastutab noorsootöökeskuse üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab noorsootöökeskuse eelarve taotluse, esitab selle vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) korraldab noorsootöökeskuse valduses oleva vara valitsemist vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale;
  4) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  5) tegutseb noorsootöökeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  8) annab seadustes ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  9) tagab noorsootöökeskuse asjaajamise korralduse ning vastutab selle õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) tagab noorsootöökeskuse struktuuriüksustes tingimused, millega tagatakse noortele tegevustes viibimise ajal nende vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noorsootöökeskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks;
  12) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) täidab muid seaduses ning käesolevas põhimääruses ja töölepingus sätestatud kohustusi.

  (5) Juhatajat asendab vallavanema määratud isik.

§ 8.   Noorsootöökeskuse vara

  (1) Noorsootöökeskuse vara moodustavad talle Järva vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt sihtotstarbeliseks valitsemiseks ja kasutamiseks antud vara ning inventar.

  (2) Noorsootöökeskusele valitsemiseks antud vara on Järva valla omand.

  (3) Noorsootöökeskus valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale.

  (4) Noorsootöökeskus hoiab korras oma ruumid ja inventari.

§ 9.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Noorsootöökeskust finantseeritakse Järva valla eelarvest, annetustest, tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (3) Juhataja korraldab noorsootöökeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Noorsootöökeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Järva Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Noorsootöökeskus tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Imavere Vallavolikogu 24.01.2013 määrus nr 1 „Imavere Valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Koeru Vallavolikogu 20.12.2012 määrus nr 28 „Koeru Noortemaja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Koigi Vallavolikogu 13.12.2012 määrus nr 30 „Koigi Noortekeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Järva-Jaani Vallavolikogu 25.09.2008 määrus nr 15 „Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Ambla Vallavolikogu 20.05.2004 määruse nr 11 „Ambla valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2024, 17

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Järva Valla Noorsootöökeskuse (edaspidi noorsootöökeskus) eesmärgi, ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, struktuuri, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli.

  (2) Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtelNoorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

  (3) Noorsootööd tehakse läbi spordi, üldhariva, kultuuri, tervise, rahvusvahelise, sotsiaalse ja mitteformaalse haridusega seotud tegevuste.

§ 2.   Nimi, asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Noorsootöökeskuse ametlik nimetus on Järva Valla Noorsootöökeskus.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

  (2) Noorsootöökeskuse asukoht on Piibe mnt 21/2, Aravete alevik, Järva vald.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

  (3) Noorsootöökeskuse teeninduspiirkond on Järva vald.

  (4) Noorsootöökeskuse struktuuriüksused on:
  1) Albu noortekeskus;
  2) [kehtetu - RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]
  3) Aravete noortekeskus;
  4) Imavere noortekeskus;
  5) Järva-Jaani noortekeskus;
  6) Koeru noortekeskus;
  7) Koigi noortekeskus;
  8) Päinurme noortetuba.

§ 3.   Noorsootöökeskuse õiguslik seisund

  (1) Noorsootöökeskus on noorsootööasutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine, sealhulgas avatud noorsootöö ja kooli õppekavavälise tegevuse korraldamine ning arendamine.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

  (2) Noorsootöökeskus on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis ei ole juriidiline isik.

  (3) Noorsootöökeskust esindab avalik-õiguslike haldusülesannete täitmisel Järva valda.

  (4) Noorsootöökeskus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (5) Noorsootöökeskus juhindub oma tegevuses noorsootöö seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nende alusel antud õigusaktidest, Järva valla õigus- ja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

  (6) Noorsootöökeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kooskõlastab noorsootöökeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul Järva Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) ja kinnitab juhataja.

§ 4.   Noorsootöökeskuse eelarve ja sümboolika

  (1) Noorsootöökeskusel on Järva valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

  (2) Noorsootöökeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 5.   Noorsootöökeskuse eesmärk

  Noorsootöökeskuse eesmärgiks on Järva valla noortele võimaluste loomine isiksuse mitmekülgseks arenguks, vaba aja tegevuseks ja väärtushinnangute kujunemiseks.

§ 6.   Noorsootöökeskuse ülesanded

  (1) Noorsootöökeskuse noorsootöö korraldamisel ülesanded on:
  1) noorsootööks tingimuste ja võimaluste loomine lähtuvalt noorte piirkondlikest huvidest;
  2) noorte vaimse ja kehalise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine;
  3) noorte ja noorsootöötajate koolitamise, nõustamise ja teavitamise korraldamine;
  4) noorte rahulolu ja vajadusi puudutavate uuringute läbiviimine ja nendest lähtuvalt tegevuste planeerimine;
  5) noorteinfo korraldamine ja kättesaadavuse tagamine;
  6) noorte töökasvatuse korraldamine;
  7) koostöö tegemine erinevate laste- ja noorteorganisatsioonidega ja asutustega, sealhulgas kultuuri-, spordi-, haridus- ja huviharidusasutustega ning politseiga;
  8) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhendamine;
  9) noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse toetamine ning nende projektide nõustamine;
  10) noortevolikogu valimiste korraldamine ja tegevuse juhendamine;
  11) erinoorsootöö võrgustikus osalemine, ennetusalaste tegevuste korraldamine.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

  (2) Noorsootöökeskuse ülesanded õppekavavälise tegevuse korraldamisel koostöös haridusasutusega on:
  1) õpilasesinduse valimiste korraldamine ja tegevuse juhendamine;
  2) õppekavaväliste õppekava toetavate tegevuste (sh väljasõidud, ekskursioonid, teemanädalad, maakondlikud ja riiklikud programmid jne) koordineerimine ja korraldamine;
  3) ülekooliliste õppekava toetavate sündmuste koordineerimine kooliperega koostöös valminud tööplaani alusel;
  4) huvitegevuse korraldamise suunamine ja koordineerimine.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

  (3) Noorsootöökeskuse ülesandeks avatud noorsootöö korraldamisel on pakkuda noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

  (4) Noorsootöökeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt noorsootöökeskuse kasutusse antud Järva valla vara;
  2) võtta ja anda üürile ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari, kooskõlas vallavara valitsemise korraga;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab noorsootöökeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus;
  4) teostada Eesti Vabariigi ja Järva valla õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada ametiasutuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.
[RT IV, 02.02.2024, 9 - jõust. 05.02.2024]

§ 7.   Noorsootöökeskuse juhtimine

  (1) Noorsootöökeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (2) Juhatajal peab olema kõrgharidus või vähemalt kutsestandard noorsootöötaja tase 6.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (4) Juhataja:
  1) vastutab noorsootöökeskuse üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab noorsootöökeskuse eelarve taotluse, esitab selle vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) korraldab noorsootöökeskuse valduses oleva vara valitsemist vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale;
  4) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  5) tegutseb noorsootöökeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  8) annab seadustes ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  9) tagab noorsootöökeskuse asjaajamise korralduse ning vastutab selle õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) tagab noorsootöökeskuse struktuuriüksustes tingimused, millega tagatakse noortele tegevustes viibimise ajal nende vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noorsootöökeskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks;
  12) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) täidab muid seaduses ning käesolevas põhimääruses ja töölepingus sätestatud kohustusi.

  (5) Juhatajat asendab vallavanema määratud isik.

§ 8.   Noorsootöökeskuse vara

  (1) Noorsootöökeskuse vara moodustavad talle Järva vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt sihtotstarbeliseks valitsemiseks ja kasutamiseks antud vara ning inventar.

  (2) Noorsootöökeskusele valitsemiseks antud vara on Järva valla omand.

  (3) Noorsootöökeskus valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale.

  (4) Noorsootöökeskus hoiab korras oma ruumid ja inventari.

§ 9.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Noorsootöökeskust finantseeritakse Järva valla eelarvest, annetustest, tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (3) Juhataja korraldab noorsootöökeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Noorsootöökeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Järva Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Noorsootöökeskus tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json