ElamumajandusEnergiamajandus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Linnavara üüritasu soodustus energiakulude kallinemise mõju leevendamiseks

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, konkurentsiseaduse § 33 ja Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ kinnitatud lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimused“ p 26 alusel ning arvestades energiahinna kallinemisega kaasnevat mõju sihtasutustele ja mittetulundusühingutele.

§ 1.  Kohaldamisala

  Üüritasu soodustuse sihtrühm on Tallinna Linnavalitsuse, linna ametiasutuse ja linnaosavalitsuse haldusakti alusel linnavara kasutusse andmise lepingu sõlminud sihtasutused ja mittetulundusühingud, kelle tegevusele avaldab negatiivset mõju energiakulude kallinemine ja kes on nimetatud käesolevas määruses.

§ 2.  Linnavara üüritasu soodustus

  (1) Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel sihtasutustele ja mittetulundusühingutele (v.a linna ja riigi osalusega sihtasutus ja mittetulundusühing) üürile antud linnavara puhul alandatakse üüritasu 100%.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustuse saaja on sõlminud allkasutuslepingu, siis on tal õigus soodustust saada ainult juhul, kui ta annab samasuguse soodustuse ka allüürnikule. Kui soodustuse saajale on soodustust antud, aga ta ei ole allüürnikule soodustust andnud, siis on Tallinna linnal õigus soodustus selle saajalt tagasi nõuda.

  (3) Üüritasu soodustuse andmise kohta ei ole vaja koostada haldusakti ega sõlmida lepingu muutmise kokkulepet.

  (4) Üüritasu soodustust kohaldatakse 1. veebruarist kuni 31. märtsini 2022.

  (5) Üüritasu soodustust rakendatakse ka üürnike suhtes, kellel on üüri või kõrvalkulude võlg linna ees, kui üürnik sõlmib võla ajatamise lepingu kahe nädala jooksul määruse jõustumisest.

§ 3.  Riigiabi

  (1) Üüritasu soodustus võib kvalifitseeruda vähese tähtsusega abiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 mõttes, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), ja arvestades konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (2) Kui üüritasu soodustus loetakse vähese tähtsusega abiks, kontrollib soodustuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et üüritasu soodustuse saajale varem antud vähese tähtsusega abi summa ei ületaks kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi 200 000-eurost piirmäära.

  (3) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt. Lisaks võetakse vähese tähtsusega abi andmisel arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimise reegleid.

§ 4.  Linnavara üüritasu soodustuse saamist välistavad asjaolud

  Üüritasu soodustust ei rakendata:
  1) linnavara kasutamise lepingule, kus linnavara kasutamise õigus on saadud riigihangete seaduses sätestatud kontsessiooni erimenetluse alusel;
  2) kui üüritasu soodustuse saajale on antud vähese tähtsusega abi viimase kolme aasta jooksul summas, mis koos soodustusega ületab vähese tähtsusega abi piirmäära 200 000 eurot viimase kolme majandusaasta jooksul.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2023, 120

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json