Teksti suurus:

Ettevõtja rakendusuuringute määrus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2022, 8

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus sätestab:
  1) ettevõtja rakendusuuringu ja rakendusuuringule järgneva tootearenduse toetamise tingimused ja korra;
  2) teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA tegevus) teenuseid pakkuva ettevõtja TA tegevuse taristu toetamise tingimused ja korra;
  3) üleeuroopalist huvi pakkuva projekti TA tegevuse toetamise tingimused ja korra.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, esitatud korraldus abi tagasimaksmiseks on täitmata;
  2) vähese tähtsusega abi saajale Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi vähese tähtsusega abi määrus) artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel;
  3) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi üldine grupierandi määrus) alusel toetuse saajale määruse artikli 1 lõigetes 2–5 sätestatud juhtudel;
  4) Euroopa Komisjoni teatise „Kriteeriumid, mis võimaldavad analüüsida üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust siseturuga” (ELT C 528, 30.12.2021, lk 10–18) (edaspidi IPCEI teatis) punktis 10 sätestatud juhtudel.

§ 2.  Riigiabi reeglite kohaldamine

  (1) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud tegevusteks antav toetus on riigiabi konkurentsiseaduse § 30 lõike 1 tähenduses või vähese tähtsusega abi konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 tähenduses.

  (2) Toetuse andmisel lähtutakse järgmistest riigiabi või vähese tähtsusega abi puudutavatest õigusaktidest:
  1) paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevusteks antav toetus on TA tegevuse projektidele antav abi üldise grupierandi määruse artikli 25 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut;
  2) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuseks antav toetus on väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (edaspidi VKE) antav innovatsiooniabi üldise grupierandi määruse artikli 28 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut või vähese tähtsusega abi vähese tähtsusega abi määruse tähenduses ning sellele kohaldatakse vähese tähtsusega abi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut;
  3) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevusteks antav toetus on teadusuuringute taristule investeeringuteks ettenähtud abi üldise grupierandi määruse artikli 26 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut;
  4) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevusteks antav toetus on riigiabi IPCEI teatise tähenduses või TA tegevuse projektidele antav abi üldise grupierandi määruse artikli 25 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

§ 3.  Toetuse eesmärk ja oodatavad tulemused

  (1) Toetuse eesmärk on kasvatada ettevõtjate uute ärivõimalustega seotud TA tegevuse mahtu ja suurendada seeläbi ettevõtjate uuest või oluliselt muudetud tehnoloogiast, tootest või teenusest saadavat müügitulu.

  (2) IPCEI projektide toetuse eesmärk on kasvatada ettevõtjate uute üleeuroopalise strateegilise tähtsusega toodete, teenuste või tehnoloogiate väljaarendamisega seotud TA tegevuse mahtu ning seeläbi tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet.

  (3) Toetuse andmise tulemusena:
  1) kasvab erasektori rahastatud TA tegevuse kulutuste osakaal, mida arvestatakse protsendina sisemajanduse kogutoodangust;
  2) kasvab TA tegevusega tegelevate ettevõtjate arv;
  3) suureneb ettevõtjate TA tegevuse töötajate arv;
  4) arendatakse välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline uus või oluliselt muudetud tehnoloogia, protsess, toode või teenus;
  5) edeneb ettevõtjate ja teadus-ja arendusasutuste (edaspidi TA asutus) vaheline teadmussiire;
  6) kasvab ettevõtjate immateriaalne põhivara ja selle väärtus intellektuaalomandi kaudu;
  7) kasvab Eesti teadus- ja arendusasutuste tulu rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse teenuste müügist;
  8) osalevad Eesti ettevõtjad IPCEI projektidega seotud väärtusahelates.

§ 4.  Terminid

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) eelnõustamine on toetuse taotlemisele eelnev tegevus, mille käigus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus selgitab toetuse andmise aluseid, juhib tähelepanu kavandatava projekti võimalikele tehnilistele ja sisulistele puudustele ning teeb ettepanekuid nende kõrvaldamiseks;
  2) IPCEI projekt on projekt, mille puhul IPCEI teatise alusel riigiabi andmiseks on vaja Euroopa Komisjoni lubavat otsust ja üldise grupierandi määruse alusel riigiabi andmiseks on esitanud Euroopa Komisjonile IPCEI riigiabi eelteatis;
  3) IPCEI projekti rahastamispuudujääk on Euroopa Komisjoni IPCEI teatise alusel tehtud lubavas otsuses määratud projekti eelarve osa, millele võib IPCEI teatise alusel anda riigiabi;
  4) keskmise suurusega ettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisas I sätestatud kriteeriumitele;
  5) partner on taotluses nimetatud juriidiline isik, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud;
  6) projekt on kindlaks määratud tulemuse, eelarve ja piiritletud ajaraamiga tegevus või seotud tegevuste kogum, millega kaasnevate kulude hüvitamiseks toetust taotletakse või kasutatakse;
  7) projektiplaan on tegevuskava, mis sisaldab projekti läbiviidavaid tegevusi ja nende oodatavaid tulemusi, uudsust ja innovatiivsust, turuanalüüsi, turundus- ja tegevusplaani, projekti eelarvet ja selle põhjendust, projektimeeskonna kirjeldust ning ettevõtja majandusnäitajate prognoosi;
  8) rakendusuuring on üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 85 tähenduses esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja ettevõtjast tellija, kes kasutab saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil;
  9) suurettevõtja on ettevõtja, kes ei vasta üldise grupierandi määruse lisa I artiklis 2 sätestatud kriteeriumitele;
  10) TA asutus on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 83 ülikool või uurimisinstituut, tehnoloogiasiirde agentuur, innovatsioonivahendaja, teadusuuringutele keskendunud füüsiline või virtuaalne koostööüksus, mille peamine eesmärk, olenemata tema õiguslikust staatusest, kas avalik-õiguslik või eraõiguslik, või rahastamisviisist, on sõltumatult teostada alusuuringuid, rakendusuuringuid või tootearendust või levitada õpetamise, avaldamise või teadmussiirde kaudu laialdaselt sellise tegevuse tulemusi;
  11) TAIE fookusvaldkonnad on Eesti TA tegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 fookusvaldkonnad, milleks on digilahendused igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiad ja -teenused, kohalike ressursside väärindamine, nutikad ja kestlikud energialahendused;
  12) TA taristu on vastavalt üldisele grupierandi määrusele artikli 2 punktile 2 teadusseadmed, uurimistarbed, teadmistepõhised ressursid, teaduslik teave ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevad taristud, infotöötlus, tarkvara ja kommunikatsioonivahendid, mida kasutavad TA teenuseid pakkuvad organisatsioonid TA tegevuste läbiviimiseks;
  13) TA tegevus on isiku loomevabadusel põhinev süstemaatiline tegevus, mille eesmärk on teaduslike uuringute abil uute teadmiste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikkuse toime kohta ning nende teadmiste rakendamine;
  14) teostatavusuuring on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 87 projekti potentsiaali hindamine ja analüüs, mille eesmärk on toetada otsuste tegemise protsessi, tehes objektiivselt ja ratsionaalselt kindlaks projekti tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja ohud ning samuti selgitades välja projekti elluviimiseks vajalikud vahendid ja projekti eduväljavaated;
  15) tootearendus on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 86 uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste arendamine üldise grupierandi määruse tähenduses;
  16) turutingimused on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 89 pooltevahelise tehingu tingimused, mis ei erine nendest, mis oleksid kehtinud sõltumatute ettevõtjate vahel, ja puudub kokkulepe;
  17) tõhus koostöö on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 90 koostöö vähemalt kahe sõltumatu poole vahel teadmiste või tehnoloogia vahetamiseks või ühise eesmärgi saavutamiseks tööjaotuse abil, kus koostööd tegevad pooled määratlevad ühiselt koostööprojekti valdkonna, aitavad seda ellu viia ning jagavad koostöö riske ja tulemusi;
  18) väikeettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisas I sätestatud kriteeriumitele.

§ 5.  Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

§ 6.  Teabe edastamine

  Toetuse taotlemise ja selle kasutamisega seotud teabe ja dokumentide edastamine taotleja või toetuse saaja ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse vahel toimub struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonna kaudu.

§ 7.  Koostööprojektide riigiabi tingimused, leping ja intellektuaalomandi õiguste jagamise põhimõtted

  (1) Koostöö raames projekti elluviimise tingimused, kulude, riskide ja tulemuste jagamine, tulemuste levitamine ning koostööprojekti tulemusena loodava intellektuaalomandi õiguste kasutamine ja jaotamine sätestatakse pooltevahelises koostöölepingus.

  (2) Lõikes 1 nimetatud koostöölepingus sätestatakse partnerile makstava tasu tingimused. Tasu peab olema vähemalt võrdne partneri tegevuse tulemusena tekkinud intellektuaalomandi õiguste turutingimustega.

  (3) Kui toetuse saaja ja TA asutus teostavad koostööprojekte ühiselt, ei saa toetuse saaja koostöö tingimustest tulenevalt TA asutuse kaudu kaudset riigiabi, kui on täidetud vähemalt üks Euroopa Komisjoni 27. juuni 2014. a teatise „Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistiku” (ELT C 198, 27.06.2014, lk 1–29) (edaspidi TAI raamistik) punktis 28 sätestatud tingimus.

  (4) TA asutusele tema tegevuse tulemusena tekkinud intellektuaalomandi õiguste eest makstav tasu vastab turutingimustele, kui nimetatud tasu võimaldab TA asutusel kõnealustest intellektuaalomandi õigustest saada kogu majanduslikku tulu ja kui on täidetud vähemalt üks TAI raamistiku punktis 29 toodud tingimus.

  (5) Kui enne koostööprojekti elluviimist ei ole selge teadustöö tulemusel tekkiv intellektuaalomandi õigus või selle turutingimustele vastav hind, tagab toetuse saaja, et lõikes 4 sätestatud tasu suurus määratakse kulupõhiselt. Lõikes 1 nimetatud koostööleping peab sisaldama sätet, mille kohaselt teadustöö teostamise järgselt on võimalik tasu suurus üle vaadata lähtuvalt teadustöö tulemusel tekkinud intellektuaalomandi õigusest ja selle turutingimustele vastavast hinnast.

2. peatükk Toetuse andmise tingimused 

§ 8.  Toetatavad tegevused

  (1) Toetatakse järgmisi §-s 3 nimetatud eesmärke ja tulemusi saavutada aitavaid tegevusi:
  1) rakendusuuringu läbiviimine;
  2) tootearenduse läbiviimine;
  3) punktis 1 või 2 nimetatud tegevusele teostatavusuuringu läbiviimine;
  4) punktis 1 või 2 nimetatud tegevuse tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine;
  5) ettevõtjale TA teenuseid pakkuva TA taristu investeeringute teostamine;
  6) IPCEI projekti elluviimine.

  (2) Lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevusi toetatakse ainult koos rakendusuuringu või tootearenduse tegevuse läbiviimisega.

  (3) Toetatakse rakendusuuringu ja tootearenduse projekti elluviimist ka tõhusa koostöö raames, kui projekt hõlmab tõhusat koostööd:
  1) üksteisest sõltumatute ettevõtjate vahel, kellest vähemalt üks on VKE, või projekt viiakse ellu vähemalt kahes Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Liidu liikmesriigis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingus osalevas riigis ning ükski ettevõtja ei kanna üle 70 protsenti abikõlblikest kuludest või
  2) ettevõtja ja vähemalt ühe TA asutuse vahel, mis kannab vähemalt kümme protsenti abikõlblikest kuludest, ning kellel on õigus avaldada oma uuringu tulemused.

  (4) Taotleja ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.

  (5) Taotleja ei tohi alustada IPCEI teatise alusel riigiabi saava projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne Euroopa Komisjonilt riigiabi lubava otsuse saamist.

§ 9.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik kulu on määruse tingimustele vastavad taotluse rahuldamise otsuses toodud kulud, mis on põhjendatud, dokumentaalselt tõendatavad ja projekti abikõlblikkuse perioodil tehtavate toetatavate tegevuste käigus tekkinud ning mille on tasunud toetuse saaja või partner.

  (2) Abikõlblikud on järgmised § 8 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevuste läbiviimiseks vajalikud kulud vastavalt §-s 10 sätestatud piirmääradele ja taotluse rahuldamise otsusele:
  1) taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate lähetuskulu vastavalt Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” sätestatud tingimustele;
  2) taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed, võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu, mida maksustatakse sarnaselt töötasuga ning tasult makstavad riiklikud maksud;
  3) turutingimustel välisallikast ostetud või litsentsitud lepinguliste teadusuuringute, teadmiste ja patentide kulud ning üksnes projekti jaoks kasutatud nõustamisteenuste ja muude sarnaste teenuste kulud;
  4) vahendite ja seadmete rentimise ja omandamise kulud sel määral ja sellise ajavahemiku jooksul, mil neid kasutatakse projekti jaoks;
  5) materjali ja tarvikute kulud.

  (3) Abikõlblikud on § 8 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuse läbiviimiseks vajalikud patentide ja muude immateriaalsete varade, välja arvatud kaubamärgi, omandamise, valideerimise ja kaitsmise kulud.

  (4) Abikõlblikud on järgmised § 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse läbiviimiseks vajalikud:
  1) vahendite ja seadmete soetamise kulud;
  2) immateriaalse vara omandamise kulud.

  (5) IPCEI teatise alusel antava riigiabi korral on abikõlblikud järgmised § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse läbiviimiseks vajalikud kulud vastavalt IPCEI teatise lisa punktidele a–g, välja arvatud haldus- ja maa soetamiskulud.

  (6) Juhul kui toetust antakse § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevusele üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel, on abikõlblikud käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud kulud.

  (7) Kui lõike 2 punktis 4 nimetatud vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel, on abikõlblikud vaid projekti kestusele vastavad hea raamatupidamistava kohaselt arvutatud amortisatsioonikulud.

  (8) Abikõlbliku kulu eest peab olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi.

  (9) Abikõlblikuks kuluks on üksnes pangaülekandega tasutud kulud, välja arvatud amortisatsioonikulud.

  (10) Abikõlblik ei ole kulu, mis tuleneb tehingust, mis on tehtud:
  1) isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 kohaselt seotud isikud, välja arvatud, kui nimetatud tehingud on projekti eesmärkide saavutamiseks vältimatud ja ei kahjusta teiste projekti partnerite huvisid;
  2) projekti partnerite vahel.

  (11) Kulu hüvitatakse kuludokumentide alusel, mille abikõlblike kulude summa on ilma käibemaksuta vähemalt 100 eurot.

  (12) Käibemaks on mitteabikõlblik kulu.

§ 10.  Toetuse suurus ja osakaal

  (1) Rakendusuuringu või tootearenduse projekti läbiviimiseks taotletava toetuse minimaalne summa on sada tuhat eurot ja maksimaalne summa on kaks miljonit eurot ühe projekti kohta.

  (2) TA taristu investeeringute teostamise projekti läbiviimiseks taotletava toetuse minimaalne summa on sada tuhat eurot ja maksimaalne summa on kaks miljonit eurot ühe projekti kohta.

  (3) IPCEI projekti elluviimiseks taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on üks kolmandik IPCEI taotlusvooru eelarve mahust.

  (4) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punkti 1 nimetatud rakendusuuringu projekti läbiviimiseks toetuse taotlemisel on:
  1) 70 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 60 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 50 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (5) Toetuse maksimaalne osakaal rakendusuuringu projekti läbiviimiseks toetuse taotlemisel, mis hõlmab § 8 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavat tõhusat koostööd on:
  1) 80 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 75 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 65 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (6) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punktis 2 nimetatud tootearenduse projekti läbiviimiseks toetuse taotlemiseks on:
  1) 45 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 35 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 25 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (7) Toetuse maksimaalne osakaal tootearenduse projekti läbiviimiseks toetuse taotlemiseks, mis hõlmab § 8 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavat tõhusat koostööd on:
  1) 60 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 50 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 40 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (8) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punktis 3 rakendusuuringu või tootearenduse projekti läbiviimise teostatavusuuringuks toetuse taotlemisel on:
  1) 70 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 60 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 50 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (9) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punktis 4 nimetatud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemisel on 50 protsenti.

  (10) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud TA taristu investeeringute teostamise toetuse taotlemisel on 50 protsenti.

  (11) Toetuse maksimaalne osakaal IPCEI projekti elluviimiseks IPCEI teatise alusel antava toetuse taotlemisel on IPCEI projekti kogueelarve osana esitatud rahastamispuudujäägi osakaal.

  (12) Toetuse maksimaalne osakaal IPCEI projekti elluviimiseks üldise grupierandi määruse TA tegevustele antava toetuse taotlemisel peab vastama käesoleva paragrahvi lõigetes 4–8 sätestatud tingimustele.

  (13) Taotlusvooru rakendusuuringu või tootearenduse või TA taristu investeeringute teostamise projektide minimaalse ja maksimaalse toetuse summa, mis vastab lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele, kehtestab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, kooskõlastades selle eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (14) Omafinantseeringu määr peab katma abikõlblikest kuludest osa, mida toetus ei kata.

  (15) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi.

§ 11.  Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise kuupäevast või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast ning lõppeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval.

  (3) Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 36 kuud.

  (4) Toetuse saaja võib abikõlblikkuse perioodil taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist, maksimaalselt kuue kuu võrra, mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega.

  (5) Toetuse saaja võib taotleda projekti lõpetamist enne taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeva tingimusel, et kõik projekti tegevused on teostatud.

  (6) Toetuse saaja peab taotlema projekti lõpetamist enne taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeva, kui ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda projekti jätkamist.

  (7) Projekt lõppeb, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on lõpparuande heaks kiitnud ja teinud toetuse saajale viimase väljamakse.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluste menetlemine 

§ 12.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotletakse jooksvalt või voorupõhiselt.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kehtestab enne taotlusvooru avamist vooru toetuse eelarve, vooru kestvuse ning voorus taotletava toetuse minimaalse ja maksimaalse summa, kooskõlastades need eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (3) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest ja peatamisest ning taotlusvooru eelarvest annab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teada oma veebilehel.

  (4) Voorupõhise taotlemise korral teavitab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluste vastuvõtmise algus- ja lõppkuupäevast oma kodulehel vähemalt 20 kalendripäeva enne taotlusvooru algust.

  (5) Jooksva taotlemise korral informeerib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluste rahastamise eelarve jäägist oma veebilehel ning eelarve vahendite lõppemisel kooskõlastab taotluste vastuvõtmise lõpetamise eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja teavitab sellest oma veebilehel.

  (6) Paragrahv 8 lõike 1 punktides 1–4 toodud tegevusteks antakse ettevõtjale jooksvas voorus toetust üks kord kolme kalendriaasta jooksul.

  (7) IPCEI projekti elluviimiseks toetuse taotlemine toimub jooksvalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud sihtotstarbelise eelarve ulatuses.

§ 13.  Eelnõustamine

  (1) Enne toetuse taotlemist peab taotleja läbima eelnõustamise ja saama projektiplaanile positiivse eelhinnangu. Jooksva taotlemisega taotlusvoorudes ei ole projektiplaanile positiivse eelhinnangu saamine enne taotluse esitamist kohustuslik.

  (2) Projektiplaani positiivne eelhinnang ei ole Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele taotluse rahuldamisel siduv.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus annab eelnõustamise käigus projektiplaanile positiivse eelhinnangu, kui projektiplaan vastab § 3 lõikes 1 või 2 nimetatud eesmärgile ja panustab vähemalt kolme § 3 lõikes 3 nimetatud tulemuse saavutamisse.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib eelhinnangu andmisel kaasata eksperte.

§ 14.  Nõuded taotlejale ja partnerile

  (1) Toetuse taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud äriühing.

  (2) Taotleja võib projekti kaasata partnereid, kelleks lisaks lõikes 1 nimetatutele võivad olla ka muud eraõiguslikud juriidilised isikud või TA asutus.

  (3) Taotleja ja partneri maksu- ja maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab selle tasumine olema ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja ja partner peab taotluse esitamise hetkeks olema täitnud nõuetekohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse ning esitanud äriregistrile majandusaasta aruanded, mille esitamise tähtaeg on saabunud.

  (4) Kui taotleja või partner on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema nõutud summas tasutud.

  (5) Taotleja ja partneri või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (6) Taotleja ja partneri käesoleva määruse raames taotletav vähese tähtsusega abi koos muu, käesolevas määruses nimetamata Euroopa Komisjoni vähese tähtsusega abi määruste kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku ületada 200 000 eurot. Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks vähese tähtsusega abi määruse artikli 2 lõikes 2 nimetatud ettevõtjat.

  (7) Kui taotleja või partner on saanud vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13) alusel, ei tohi talle nimetatud määruse ja vähese tähtsusega abi määruse alusel jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada 500 000 eurot.

§ 15.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud ettenähtud korras ja vormis;
  2) taotlus vastab määruses sätestatud toetuse andmise eesmärkidele ja tulemustele;
  3) toetust taotletakse §-s 8 nimetatud tegevustele ja §-s 9 toodud abikõlblikele kuludele;
  4) taotletav toetus vastab §-s 10 sätestatud toetuse suurusele ja osakaalule;
  5) projekti tegevused lõpetatakse projekti abikõlblikkuse perioodil;
  6) projekti eelarves on ette nähtud nõutav omafinantseering;
  7) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  8) § 8 lõike 1 punktis 6 toodud tegevustele toetuse taotlemisel peavad tegevused vastama, kas Euroopa Komisjoni IPCEI teatise alusel tehtud lubavas otsuses või üldise grupierandi määruse alusel riigiabi andmiseks Euroopa Komisjonile esitatud IPCEI riigiabi eelteatise tingimustele.

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid, kinnitusi või dokumente:
  1) toetuse taotleja ja ettevõtjatest partneri TA investeeringute maht, müügitulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, toodetest või teenustest ning ettevõtja TA töötajate arv taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal, toetuse taotlemise aastal ja viie aasta jooksul pärast projekti rakendamise lõppu;
  2) taotletava toetuse suurus ja projekti kulud;
  3) projekti läbiviimise koht;
  4) projektiplaan, millele voorulise taotlemise korral on antud positiivne eelhinnang;
  5) inglisekeelne projektiplaan koos lisadega, kui eelnõustamise käigus selgub vajadus kaasata taotluse hindamisse väliseksperte;
  6) partneri kaasamisel partneri esindusõigusliku isiku allkirjastatud partneri info vorm;
  7) taotleja ja partneri rahalise panuse kirjalik kinnitus;
  8) volikiri, kui taotleja või partneri esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  9) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  10) teave selle kohta, kui taotleja on projektile või projekti osadele tegevustele taotlenud toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või muudest välisabi vahenditest;
  11) taotleja ja ettevõtjast partneri bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelnenud kvartali lõpu seisuga;
  12) taotleja nõusolek taotluse menetlemise ja vaidemenetlusega seonduvate dokumentide, sealhulgas taotluse kohta tehtud otsuse ja vaideotsuse, kättetoimetamiseks elektrooniliselt.

  (3) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 toodud tegevusele toetuse taotlemisel peab taotlus sisaldama lisaks lõikes 2 sätestatule järgmisi andmeid:
  1) loodava TA taristu majanduslike ja mittemajanduslike tegevuste osakaal ja jaotus;
  2) taristu toimimise või kasutamise tasustamise põhimõtted ja vastavus turuhindadele;
  3) taristu ligipääsetavus ja kasutuspõhimõtted erinevatele kasutajatele.

  (4) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 6 toodud tegevusele toetuse taotlemisel peab taotlus sisaldama:
  1) lõike 2 punktides 2, 3, 4 ja 6–10 nimetatud andmeid, kinnitusi või dokumente;
  2) kinnitust, et § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse elluviimiseks on Euroopa Komisjonile esitatud riigiabi teatis saanud Euroopa Komisjoni heakskiidu või kinnitust, et Euroopa Komisjonile on esitatud IPCEI riigiabi eelteatis;
  3) nõusolekut Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ligipääsuks riigiabi teatise või eelteatise esitanud riigiasutuse riigiabi teatisega seotud andmetele ja dokumentidele.

§ 16.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) registreerimisest;
  2) taotluse menetlusse võtmisest või menetlusse võtmata jätmisest;
  3) taotluse, taotleja ja partneri nõuetele vastavuse kontrollist;
  4) vajadusel selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste ja muudatuste küsimisest;
  5) nõuetele vastava taotluse hindamisest;
  6) hinnangu andmisest riigiabi reeglitega kokkusobivuse kohta;
  7) taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest, sealhulgas taotluse osalisest või kõrvaltingimusega rahuldamisest.

  (2) Jooksva taotlemise korral hetkest, mil registreeritud taotlustega, mille kohta ei ole tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, taotletav rahaline summa saab vähemalt võrdseks toetuse rahastamise eelarve vaba jäägiga, menetletakse taotlusi nende registreerimise järjekorras.

  (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on:
  1) jooksva taotlemise korral 40 tööpäeva taotluse registreerimisest arvates;
  2) voorulise taotlemise korral 60 tööpäeva taotlusvooru sulgumisest arvates.

  (4) Taotluse menetlemise aega võib põhjendatud juhtudel pikendada kuni kümne tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

§ 17.  Taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistab taotleja ja partneri nõuetele vastavaks, kui on täidetud §-s 14 taotlejale ja partnerile esitatud nõuded.

  (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik §-s 15 taotlusele esitatud nõuded.

  (3) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta §-s 15 sätestatud nõuetele ja puudust ei ole võimalik § 16 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastaselt otsuse tegemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha paikvaatlust.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja, partner või taotlus ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

§ 18.  Taotluste hindamine, valikukriteeriumid ja kord

  (1) Taotluste hindamiseks võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus moodustada hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjoni koosseis kooskõlastatakse eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (3) Hindamiskomisjoni koosseis tehakse avalikuks Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuseveebilehel hiljemalt taotluste vastuvõtmise alustamise päeval.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kaasab taotluste hindamisel eksperte.

  (5) Hindamiskomisjoni ülesanneteks on:
  1) teha ettepanekuid projektide rahastamiseks, osaliseks või kõrval tingimustega rahastamiseks või rahastamata jätmiseks;
  2) analüüsida projektide edukust ja kvaliteeti ning teha põhjendatud juhtudel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele ettepanekuid projektide eesmärkide, tegevuskava, eelarve muutmiseks või täiendavate tingimuste seadmiseks.

  (6) Paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1–2 toodud tegevuste toetuse taotlusi ja § 8 lõike 1 punktis 6 toodud riigiabi eelteatise alusel elluviidavate tegevuste toetuse taotlusi hinnatakse järgmiste valikukriteeriumite alusel, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
  1) projekti mõju toetuse eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele, mille raames hinnatakse projekti mõju Eesti ettevõtjate TA investeeringute suurendamisele, projekti mõju ja olulisus üleeuroopalise projektina, projekti mõju taotleja ja projekti mõju valdkondlikule arengule rahvusvahelises võrdluses ja projektiga seotud väärtusahelatele, projekti mõju valdkondade-ülesele koostööle, projekti mõju TAIE fookusvaldkondade eesmärkide täitmisesse – 20 protsenti koondhindest;
  2) projekti majanduslik mõju ettevõtjale ja ettevõtja võime projekti tulemusi majanduslikult rakendada, mille raames hinnatakse projekti mõju ettevõtja lisandväärtuse kasvule, projekti majanduslikku vajalikkust ja põhjendatust taotlejale ja partneritele, projekti elluviimisega kaasnevat majanduslikku tulu, taotleja ärimudeli muutust ja sellega kaasnevat majanduslikku tulu tulevikus, äriplaani asjakohasust, taotleja ja partnerite võimekus äriplaani ellu viia ja projekti tulemusi äriliselt rakendada ja taotleja võimekust rahastada projekti tulemuste rakendamist – 45 protsenti koondhindest;
  3) projekti tehnoloogiline põhjendatus ja teostatavus, mille raames hinnatakse toote, teenuse, tehnoloogia või protsessi uuenduslikkust ja tehnoloogilisi eeliseid võrreldes samaväärsete toodetega, arendusplaani tehnoloogilist taset koos läbiviidavate tegevuste kirjelduse ja ajakava asjakohasusega, projekti läbiviimse metoodikat ja teostatavust, uuringu läbiviiva meeskonna rakendusuuringute ja tootearenduse elluviimise teadmisi, oskusi ja varasemaid kogemusi, projekti elluviimiseks vajaliku taristu olemasolu ning projekti eelarve põhjendatust – 35 protsenti koondhindest;
  4) projekti mõju säästvaarengu eesmärkide saavutamisele, mille raames hinnatakse projekti mõju jätkusuutliku energia, säästva tootmise ja tarbimise ning kliimamuutuste vastaste lahenduste väljaarendamisesse – 10 protsenti koondhindest.

  (7) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 toodud tegevuste toetuse taotlusi hinnatakse järgmiste valikukriteeriumite alusel, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
  1) projekti mõju toetuse eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele, mille raame hinnatakse loodava TA taristu mõju Eesti ettevõtjate ärilisel eesmärgil läbiviidava TA tegevuse mahu kasvule, TA teenuste kättesaadavust ettevõtjatele, loodava TA taristu mõju valdkonna ja valdkondadeülesele tehnoloogilisele arengule – 45 protsenti koondhindest;
  2) projekti majanduslik mõju ettevõtjale ja ettevõtja võime projekti tulemusi majanduslikult rakendada, mille raames hinnatakse loodava TA taristu majanduslikku jätkusuutlikust, pakutavate TA teenuste mahtu, loodava TA taristu äriplaani ja hinnastamismudelit ning TA taristu ligipääsetavust ja avatust erinevatele kasutajatele – 25 protsenti koondhindest;
  3) projekti tehnoloogiline põhjendatus ja teostatavus, mille raames hinnatakse loodava TA taristu tehnoloogilist taset ja uuenduslikkust, TA taristu TA teenuseid pakkuva meeskonna tehnoloogilisi teadmisi, oskusi ja pädevust – 30 protsenti.

  (8) Taotlusi hinnatakse lõikes 6 või 7 nimetatud valikukriteeriumite alusel skaalal null kuni neli punkti, millest null on mitterahuldav ja neli suurepärane.

  (9) Taotluse koondhinne kujuneb antud hinnete kaalutud keskmisest, arvestades lõikes 6 või 7 loetletud hindamiskriteeriumite alusel antud hindeid.

  (10) Kui taotluse hindamisse kaasatud ekspertide vähemalt ühe lõike 6 punktides 1 või 3 või lõikes 7 nimetatud hindamiskriteeriumi kaalutud keskmine hinne on alla 2,0 punkti või lõike 6 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumi kaalutud keskmine hinne on alla 2,5 punkti, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse mitterahuldamise otsuse hindamiskomisjoni kaasamata.

  (11) Kui vähemalt ühe lõike 6 punktides 1 või 3 või lõikes 7 nimetatud hindamiskriteeriumi hinne on alla 2,0 punkti või lõike 6 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumi hinne on alla 2,5 punkti või taotluse koondhinne on alla 2,50 punkti, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse mitterahuldamise otsuse.

  (12) Voorulise taotlemise puhul reastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotlused lõpliku paremusjärjestuse saamiseks hindamiskomisjonis saadud koondhinnete põhjal pingeritta alates suurima koondhinde saanud taotlusest. Võrdse koondhinde saanud taotluste korral saab pingereas kõrgema koha väiksema taotletava toetuse summaga projekt.

  (13) Hindamise läbiviimise protsess reguleeritakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse koostatavas hindamismetoodikas.

  (14) Enne taotlemise avamist kooskõlastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus valikumetoodika Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja teeb hindamismetoodika kättesaadavaks oma veebilehel.

§ 19.  IPCEI teatise alusel riigiabi saava projekti hindamine

  (1) IPCEI projekti toetuse taotlus loetakse §-s 3 sätestatud toetuse andmise eesmärgile ja vähemalt kolmele tulemusele suunatud projektid toetuse saamise tingimustele vastavaks, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
  1) projekt vastab Euroopa Komisjoni IPCEI teatise alusel tehtud riigiabi lubava otsuse tingimustele ja aitab ellu viia taotleja äriplaani;
  2) taotlejal on tegevusplaan ja vajalikud eelarvelised võimalused või eeldused, et viia ellu Euroopa Komisjonilt IPCEI teatise alusel riigiabi lubava otsuse saanud tegevusi;
  3) projekti elluviival meeskonnal on projekti elluviimiseks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused.

  (2) Projekte hinnatakse lõikes 1 toodud kriteeriumite alusel, andes hinnangu, kas kriteerium on täidetud või täitmata.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus kaasata taotluse hindamisel eksperte.

§ 20.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Hindamistulemuste põhjal teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus otsuse:
  1) rahuldada taotlus taotletud mahus;
  2) rahuldada taotlus osaliselt või kõrvaltingimustega;
  3) jätta taotlus rahuldamata.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse:
  1) toetuse saaja nimi ning projekti nimetus;
  2) projekti kogumaksumus, toetuse suurus ja omafinantseeringu määr;
  3) projekti abikõlblikkuse periood;
  4) projekti elluviimise tingimused;
  5) aruandluse perioodid, aruannete esitamise tähtajad ja kord;
  6) toetuse väljamaksmise tingimused;
  7) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  8) asjaolu, et toetus on riigiabi või vähese tähtsusega abi.

  (3) Jooksva taotlemise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus menetluses olevate taotluste kohta, mille rahaline maht ületab toetuste rahastamise eelarve vaba jäägi ja mida ei ole võimalik vastavalt §-s 21 sätestatud tingimustele osaliselt rahuldada.

  (4) Voorupõhise taotlemise korra tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus menetluses olevate taotluste kohta, mis § 18 lõikes 12 nimetatud pingrea alusel ei mahu taotluste rahastamise eelarvesse ja mida ei ole võimalik vastavalt §-s 21 sätestatud tingimustele osaliselt rahuldada.

  (5) IPCEI teatise alusel riigiabi saava projektile tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus, kui mõni § 19 lõikes 1 toodud kriteerium on hindamisel mittetäietud.

  (6) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 21.  Taotluse osaline või kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud järgmistel juhtudel:
  1) toetust on taotletud tegevusele või kulude katteks, mis ei ole projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud;
  2) taotluse rahaline maht ületab rahastamise eelarve vaba jääki.

  (2) Taotluse võib osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on nõus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepanekuga taotletud toetuse summa vähendamiseks või projektis kavandatud tegevuste muutmiseks. Taotleja võib nõustuda taotluse osalise rahuldamisega tingimusel, et taotluses toodud eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav. Kui taotleja ei ole nõus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepanekuga, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse võib teha haldusmenetluse seaduse § 53 tähenduses kõrvaltingimusega, kui taotleja peab esitama täiendavaid dokumente või tegema täiendavaid toiminguid. Kui taotleja ei ole kõrvaltingimuse seadmisega nõus, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Kõrvaltingimuse nõuetekohasel täitmisel lisatakse sellekohane teave taotluse rahuldamise otsuse juurde.

  (4) Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse alusel ei teki toetuse saajal õigust toetuse maksmisele. Õigus toetuse maksmisele tekib toetuse saajal pärast seda, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on kõrvaltingimuse nõuetekohase täitmise tuvastanud.

§ 22.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus omal algatusel või toetuse saaja esindusõigusliku isiku digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse alusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud eelarvet võib toetuse saaja ilma lõikes 1 nimetatud taotlust esitamata muuta, kui muudatus on kokku väiksem kui 20 000 eurot, muudatused on seotud eelarveridade vaheliste tõstetega, erinevate riigiabi liikide summad ega abi osakaalud ei muutu, ning toetuse saaja kooskõlastab vastava muudatuse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega.

  (3) Toetuse suurust võib suurendada, kui:
  1) projekti elluviimise käigus tekib vajadus täiendavateks tegevusteks;
  2) projekti kulude suurenemine on põhjendatud;
  3) toetuse summa suurendamine on kooskõlas §-s 10 toodud piirmääradega ja §-s 2 sätestatud riigiabi reeglitega ning
  4) toetuse rahastamise eelarve jääk võimaldab toetuse summa suurendamist.

  (4) Juhul kui toetuse saaja omafinantseering väheneb alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus vähendada toetuse suurust proportsionaalselt omafinantseeringu vähenemisega.

  (5) Enne toetuse rahuldamise otsuse muutmise otsuse tegemist kontrollib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus muudatuste asjakohasust ja vajalikkust ning kui see on vajalik, hindab muudatuste mõju § 18 lõikes 6 või 7 sätestatud valikukriteeriumide alusel, kaasates vajadusel eksperte või hindamiskomisjoni.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul muudatuste kooskõlastamisest, kui soovitav muudatus ei aita kaasa oodatavate tulemuste saavutamisesse või projekti tegevusi ei lõpetata abikõlblikkuse perioodil.

  (7) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 20 tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest arvates.

  (8) Lõikes 2 nimetatud muudatused kooskõlastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kümne tööpäeva jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates.

  (9) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast projekti tegevuste lõppemist, ning tagasiulatuvalt alates muudatustaotluse esitamise kuupäevast, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.

  (10) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistab taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kõrvaltingimusega taotluse rahuldamise otsuse korral toetuse saaja ei täida kõrvaltingimust;
  4) toetuse saaja taotlust toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata;
  5) toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

  (11) Toetuse saajal tuleb saadud toetus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsuse kohaselt tagastada.

  (12) Kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid ja rikkumine tõi kaasa rahalise mõju, kuid toetuse andjal ei ole võimalik rahalise mõju suurust hinnata, vähendatakse toetust protsentuaalselt olenevalt rikkumise raskusest ja mõjust kulu abikõlblikkusele.

§ 23.  Taotleja ja toetuse saaja ärakuulamine

  (1) Taotlejale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse osalist rahuldamist;
  2) taotluse rahuldamata jätmist, välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel või puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitustel.

  (2) Toetuse saajale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist või muutmist, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlus rahuldatakse täielikult;
  2) toetuse tagasinõudmise otsuse tegemist.

4. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse maksmine 

§ 24.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab järgmised aruanded:
  1) vahearuanne;
  2) lõpparuanne.

  (2) Projekti vahe- ja lõpparuande vormid kehtestab ja teeb toetuse saajale kättesaadavaks Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

  (3) Vahe- ja lõpparuande esitamise kuupäevad ja vahearuande esitamise periood sätestatakse taotluste rahuldamise otsuses.

  (4) Vahearuanne sisaldab ellu viidud tegevuste kirjeldust võrrelduna projekti taotlusega koos saavutatud tulemustega. Toetuse saaja esitab vahearuande iga projekti aruandeperioodi kohta.

  (5) Lõpparuanne sisaldab kogu projekti peamiste tegevuste kirjeldust ja teavet projekti väljundite ja tulemuste saavutamise kohta. Lõpparuanne sisaldab muu hulgas informatsiooni intellektuaalomandi kasutamise, patenditaotluste ning publikatsioonide kohta.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib vahe- ja lõpparuandele hinnangu andmiseks kaasata hindamiskomisjoni või eksperte.

  (7) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kinnitab vahearuande ja lõpparuande või lükkab selle tagasi 42 tööpäeva jooksul selle Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses registreerimisest.

  (8) Kui vahearuande ja lõpparuande esitamise vahe on väiksem või projekti kestvus on lühem kui kuus kuud, esitatakse vaid projekti lõpparuanne.

§ 25.  Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele tegelike kulude või omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumentide alusel.

  (2) Tegelike kulude alusel toetuse maksmise eeldusteks on projekti tegevuste elluviimine, abikõlblike kulude tegemine ja maksmine ning vahe- või lõpparuande esitamine ja selle kinnitamine.

  (3) Omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumentide alusel võib toetuse välja maksta juhul, kui abikõlblik kulu on tekkinud ja sellest on omafinantseeringu ulatuses makstud. Kui toetuse makse tehakse omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumentide alusel, on toetuse saajal kohustus esitada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele kulu tasumata osa maksmist tõendavad dokumendid kümne kalendripäeva jooksul toetuse makse saamisest arvates.

  (4) Toetust makstakse toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel. Maksetaotlus esitatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadel, kuid mitte tihedamini kui kord kvartalis.

  (5) Lõppmakse tehakse pärast projekti tegevuste elluviimist ja tulemuste saavutamist, projekti kulude abikõlblikkuse ja tasumise tõendamist ning lõpparuande kinnitamist.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus menetleb maksetaotlused 42 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamisest arvates.

  (7) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib kuludokumentide kontrolli teostada ka toetuse saaja juures kohapealse kontrolli raames.

  (8) Kui maksetaotluse või sellega seotud kuludokumendi menetlemisel ilmneb puudus, mida on võimalik kõrvalda, määrab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus puuduse kõrvaldamiseks tähtaja.

  (9) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse, kui:
  1) esitatud kuludokumendid ei vasta taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele, abikõlblikele kuludele ja eesmärkidele;
  2) läbiviidud tegevused ei vasta taotluses esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
  3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus jättis vastava aruandlusperioodi vahe- või lõpparuande kinnitamata;
  4) toetuse saaja ei ole tagasimaksmisele kuuluvat toetust tagasi maksnud;
  5) toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või toetuse rahuldamise otsuses sätestatust;
  6) toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või tegevuskava elluviimine on ohustatud.

  (10) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib peatada toetuse maksed toetuse saajale kuni tagasimaksmisele kuuluva toetuse täieliku tagasimaksmiseni.

5. peatükk Toetuse saaja, partneri, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused ning toetuse tagastamine 

§ 26.  Toetuse saaja ja partneri õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal ja partneril on õigus saada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt teavet ja selgitusi, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja ning partneri kohustustega.

  (2) Toetuse saaja ja partner on kohustatud:
  1) viima projekti ellu, tagama selle juhtimise ja kasutama toetust vastavalt taotluses toodud teabele ning taotluse rahuldamise otsuses sätestatule;
  2) kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust, lähtuma riigihangete seaduse §-s 3 nimetatud põhimõtetest ning kui tehingu summa ilma käibemaksuta on 30 000 eurot või enam esitama koos maksetaotlusega vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse või kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valitud, lisama maksetaotlusele sellekohase põhjenduse;
  3) tagama, et raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
  4) esitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele nõutud teavet kümne tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates;
  5) teavitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust kirjalikult, kui muutub toetuse saaja oluliste otsuste tegemise õigust omav osanik või aktsionär või juhtorgani liige, seda ka juhul, kui muudatused nähtuvad äriregistrist;
  6) esitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele teadusasutusega ja partneritega sõlmitud lepingu, milles on sätestatud osapoolte omavahelised õigused ja kohustused, sealhulgas toetatava rakendusuuringu või tootearenduse käigus tekkiva intellektuaalomandi ning projekti raames soetatavate või loodavate materiaalsete ja immateriaalsete varade kuuluvus ja jaotus;
  7) võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja kasutab;
  8) osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  9) tagama projekti elluviimiseks vajalike õigusaktides ette nähtud lubade ja kooskõlastuste olemasolu;
  10) järgima riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmist reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid;
  11) säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt kümme aastat alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  12) viivitamata kirjalikult informeerima Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, seatud tulemuste saavutamist ning projekti tegevuste elluviimisega jätkamist;
  13) toetuse saaja, kes saab § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuseks toetust IPCEI riigiabi teatise alusel, tagama, et toetuse taotlemisel muudest riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, Euroopa Liidu teise institutsiooni või fondi eelarveallikatest kuludele, mida § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse elluviimiseks ei toetata, ei ületa eri eelarveallikatest saadav toetus kokku toetuse saaja Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud üleeuroopalist huvi pakkuva projekti rahastamispuudujääki.

§ 27.  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse on õigus:
  1) nõuda taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  2) teostada toetuse saaja ja partneri juures kuludokumentide ja projekti tegevuste elluviimise kontrolli, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on kohustatud:
  1) tegema taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid taotlejale ja toetuse saajale oma veebilehel kättesaadavaks;
  2) teavitama toetuse saajat viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud muudatustest;
  3) pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist avaldama oma veebilehel toetuse saaja nime, toetust saava projekti nime, toetuse summa, projekti kogumahu, projekti eesmärgi ja kestuse;
  4) mitte avaldama taotluse menetlemise käigus saadud teavet ega dokumente, välja arvatud punkti 3 kohaselt avaldamisele kuuluv teave;
  5) kontrollima projekti elluviimist;
  6) säilitama riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisega seotud andmeid koos teabe ning vajalike lisadokumentidega kümme aastat viimasest taotluse rahuldamise otsusest arvates;
  7) koguma ja esitama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile andmeid ja teavet toetusmeetme jooksvast rakendamisest ning toetusmeetme lõppemisel osalema mõjuanalüüsi läbiviimises;
  8) teavitama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit määruse rakendamisega seotud takistustest;
  9) paragrahv 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud TA taristu, mida kasutatakse nii majandus- kui ka mittemajandustegevusteks, investeeringuteks toetuse andmisel kehtestama järelevalve- ja tagasimaksemehhanismi kogu TA taristu eluea jooksul, millega tagatakse, et kohaldatav abi osakaal vastab riigiabi tingimustele;
  10) teostama riigiabi ja vähese tähtsusega abi kandmise riigiabi registrisse.

§ 28.  Toetuse tagastamine

  (1) Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kaalutlusõiguse kohaselt järgmistel juhtudel:
  1) kulu, mille alusel on toetuse makse tehtud, ei ole abikõlblik;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata käesolevas määruses või toetuse rahuldamise otsuses nimetatud kohustuse või nõude ja see on mõjutanud kulu, mille alusel toetuse makse on tehtud, abikõlblikkust;
  3) toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.

  (2) Toetuse saaja peab maksma tagasi tagasinõude otsuses nimetatud summa 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.

  (3) Tagasimaksmisele kuuluva toetuse võib tasaarveldada sama projekti raames maksmisele kuuluva toetusega.

  (4) Kui toetuse saaja tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksa, maksab toetuse saaja viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud päeva eest. Viivise arvestamine peatub, kui viivise summa ületab selle arvestamise aluseks oleva tagasinõutava toetuse suuruse.

  (5) Toetuse tagasimaksmist võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetuse saaja taotlusel ajatada. Tagasinõutud toetuse tagasimaksmise ajatamisele kohaldatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 48 lõikeid 4 ja 6.

  (6) Toetuse tagasimaksmise ajatamiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale hiljemalt kümne tööpäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates taotluse, milles on toodud ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Toetuse saaja esitab toetuse andja nõudmisel enda majanduslikku olukorda tõendavad dokumendid.

  (7) Ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb toetuse andja otsuse kümne tööpäeva jooksul ajatamise taotluse saamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest toetuse saajat.

  (8) Toetuse tagasimaksmist võib ajatada kuni 12 kalendrikuuni ajatamise taotluse rahuldamise otsuse päevast arvates. Põhjendatud vajadusel võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kooskõlastatult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga määrata pikema tagasimaksmise aja.

  (9) Ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse võib teha koos toetuse tagasinõudmise otsusega.

  (10) Kui toetuse saaja ei tasu osamakseid ajatamiskava kohaselt, võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistada toetuse tagasimaksmise ajatamise otsuse kehtetuks ning nõuda toetuse saajalt toetuse tagasimaksmist 30 kalendripäeva jooksul ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.

  (11) Ebaseadusliku ja väärkasutatud riigiabi tagasinõudmise korral juhindutakse konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatust, kui Euroopa Liidu õigusaktist ei tulene teisiti.

  (12) Toetuse tagasinõudmise otsuse võib teha kolme aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates.

  (13) Ebaseadusliku, väärkasutatud või ühisturuga kokkusobimatu riigiabi, sealhulgas vähese tähtsusega abi andmise korral võib toetuse tagasinõudmise otsuse teha kümne aasta jooksul pärast toetuse saajale toetuse eraldamist.

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2024, 6

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5 ning riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrus sätestab:
  1) ettevõtja rakendusuuringu ja rakendusuuringule järgneva tootearenduse toetamise tingimused ja korra;
  2) teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA tegevus) teenuseid pakkuva ettevõtja TA tegevuse taristu toetamise tingimused ja korra;
  3) üleeuroopalist huvi pakkuva projekti TA tegevuse toetamise tingimused ja korra.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, esitatud korraldus abi tagasimaksmiseks on täitmata;
  2) vähese tähtsusega abi saajale Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi vähese tähtsusega abi määrus) artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel;
  3) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi üldine grupierandi määrus) alusel toetuse saajale määruse artikli 1 lõigetes 2–5 sätestatud juhtudel;
  4) Euroopa Komisjoni teatise „Kriteeriumid, mis võimaldavad analüüsida üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust siseturuga” (ELT C 528, 30.12.2021, lk 10–18) (edaspidi IPCEI teatis) punktis 10 sätestatud juhtudel;
  5) käesoleva määruse tähenduses raskustes olevale ettevõtjale.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

§ 2.   Riigiabi reeglite kohaldamine

  (1) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud tegevusteks antav toetus on riigiabi konkurentsiseaduse § 30 lõike 1 tähenduses või vähese tähtsusega abi konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 tähenduses.

  (2) Toetuse andmisel lähtutakse järgmistest riigiabi või vähese tähtsusega abi puudutavatest õigusaktidest:
  1) paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevusteks antav toetus on TA tegevuse projektidele antav abi üldise grupierandi määruse artikli 25 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut;
  2) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuseks antav toetus on väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (edaspidi VKE) antav innovatsiooniabi üldise grupierandi määruse artikli 28 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut või vähese tähtsusega abi vähese tähtsusega abi määruse tähenduses ning sellele kohaldatakse vähese tähtsusega abi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut;
  3) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevusteks antav toetus on teadusuuringute taristule investeeringuteks ettenähtud abi üldise grupierandi määruse artikli 26 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut;
  4) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevusteks antav toetus on riigiabi IPCEI teatise tähenduses või TA tegevuse projektidele antav abi üldise grupierandi määruse artikli 25 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

§ 3.   Toetuse eesmärk ja oodatavad tulemused

  (1) Toetuse eesmärk on kasvatada ettevõtjate uute ärivõimalustega seotud TA tegevuse mahtu ja suurendada seeläbi ettevõtjate uuest või oluliselt muudetud tehnoloogiast, tootest või teenusest saadavat müügitulu.

  (2) IPCEI projektide toetuse eesmärk on kasvatada ettevõtjate uute üleeuroopalise strateegilise tähtsusega toodete, teenuste või tehnoloogiate väljaarendamisega seotud TA tegevuse mahtu ning seeläbi tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet.

  (3) Toetuse andmise tulemusena:
  1) kasvab erasektori rahastatud TA tegevuse kulutuste osakaal, mida arvestatakse protsendina sisemajanduse kogutoodangust;
  2) kasvab TA tegevusega tegelevate ettevõtjate arv;
  3) suureneb ettevõtjate TA tegevuse töötajate arv;
  4) arendatakse välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline uus või oluliselt muudetud tehnoloogia, protsess, toode või teenus;
  5) edeneb ettevõtjate ja teadus-ja arendusasutuste (edaspidi TA asutus) vaheline teadmussiire;
  6) kasvab ettevõtjate immateriaalne põhivara ja selle väärtus intellektuaalomandi kaudu;
  7) kasvab Eesti teadus- ja arendusasutuste tulu rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse teenuste müügist;
  8) osalevad Eesti ettevõtjad IPCEI projektidega seotud väärtusahelates.

§ 4.   Terminid

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) eelnõustamine on toetuse taotlemisele eelnev tegevus, mille käigus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus selgitab toetuse andmise aluseid, juhib tähelepanu kavandatava projekti võimalikele tehnilistele ja sisulistele puudustele ning teeb ettepanekuid nende kõrvaldamiseks;
  11) iduettevõte on börsil noteerimata väikeettevõtja viie aasta jooksul alates registreerimisest, kes ei ole teise ettevõtja tegevust üle võtnud, kasumit jaotanud ega ole moodustatud ühinemise teel;
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]
  2) IPCEI projekt on projekt, mille puhul IPCEI teatise alusel riigiabi andmiseks on vaja Euroopa Komisjoni lubavat otsust ja üldise grupierandi määruse alusel riigiabi andmiseks on esitanud Euroopa Komisjonile IPCEI riigiabi eelteatis;
  21) kasvuettevõte on ettevõtja, kelle keskmine aastatootlus on taotluse esitamisele eelnenud kolme majandusaasta jooksul olnud vähemalt 20 protsenti ja kellel oli kolmeaastase perioodi alguses vähemalt kümme töötajat;
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]
  3) [kehtetu - RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]
  4) keskmise suurusega ettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisas I sätestatud kriteeriumitele;
  5) partner on taotluses nimetatud juriidiline isik, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud;
  6) projekt on kindlaks määratud tulemuse, eelarve ja piiritletud ajaraamiga tegevus või seotud tegevuste kogum, millega kaasnevate kulude hüvitamiseks toetust taotletakse või kasutatakse;
  7) projektiplaan on tegevuskava, mis sisaldab projekti läbiviidavaid tegevusi ja nende oodatavaid tulemusi, uudsust ja innovatiivsust, turuanalüüsi, turundus- ja tegevusplaani, projekti eelarvet ja selle põhjendust, projektimeeskonna kirjeldust ning ettevõtja majandusnäitajate prognoosi;
  8) rakendusuuring on üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 85 tähenduses esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja ettevõtjast tellija, kes kasutab saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil;
  81) raskustes olev ettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse artikli 2 punktis 18 või IPCEI teatise punkti 10 alapunktis a nimetatud kriteeriumidele, välja arvatud selline iduettevõte või kasvuettevõte, kelle puhul ei arvata aktsia- või osakapitali hulka ülekurssi;
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]
  9) suurettevõtja on ettevõtja, kes ei vasta üldise grupierandi määruse lisa I artiklis 2 sätestatud kriteeriumitele;
  10) TA asutus on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 83 ülikool või uurimisinstituut, tehnoloogiasiirde agentuur, innovatsioonivahendaja, teadusuuringutele keskendunud füüsiline või virtuaalne koostööüksus, mille peamine eesmärk, olenemata tema õiguslikust staatusest, kas avalik-õiguslik või eraõiguslik, või rahastamisviisist, on sõltumatult teostada alusuuringuid, rakendusuuringuid või tootearendust või levitada õpetamise, avaldamise või teadmussiirde kaudu laialdaselt sellise tegevuse tulemusi;
  11) TAIE fookusvaldkonnad on Eesti TA tegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 fookusvaldkonnad, milleks on digilahendused igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiad ja -teenused, kohalike ressursside väärindamine, nutikad ja kestlikud energialahendused;
  12) TA taristu on vastavalt üldisele grupierandi määrusele artikli 2 punktile 91 teadusseadmed, uurimistarbed, teadmistepõhised ressursid, teaduslik teave ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevad taristud, infotöötlus, tarkvara ja kommunikatsioonivahendid, mida kasutavad TA teenuseid pakkuvad organisatsioonid TA tegevuste läbiviimiseks;
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]
  13) TA tegevus on isiku loomevabadusel põhinev süstemaatiline tegevus, mille eesmärk on teaduslike uuringute abil uute teadmiste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikkuse toime kohta ning nende teadmiste rakendamine;
  14) teostatavusuuring on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 87 projekti potentsiaali hindamine ja analüüs, mille eesmärk on toetada otsuste tegemise protsessi, tehes objektiivselt ja ratsionaalselt kindlaks projekti tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja ohud ning samuti selgitades välja projekti elluviimiseks vajalikud vahendid ja projekti eduväljavaated;
  15) tootearendus on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 86 uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste arendamine üldise grupierandi määruse tähenduses;
  16) turutingimused on turutingimused üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 39a tähenduses;
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]
  17) tõhus koostöö on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 90 koostöö vähemalt kahe sõltumatu poole vahel teadmiste või tehnoloogia vahetamiseks või ühise eesmärgi saavutamiseks tööjaotuse abil, kus koostööd tegevad pooled määratlevad ühiselt koostööprojekti valdkonna, aitavad seda ellu viia ning jagavad koostöö riske ja tulemusi;
  18) väikeettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisas I sätestatud kriteeriumitele.

§ 5.   Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

§ 6.   Teabe edastamine

  Toetuse taotlemise ja selle kasutamisega seotud teabe ja dokumentide edastamine taotleja või toetuse saaja ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse vahel toimub struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonna kaudu.

§ 7.   Koostööprojektide riigiabi tingimused, leping ja intellektuaalomandi õiguste jagamise põhimõtted

  (1) Koostöö raames projekti elluviimise tingimused, kulude, riskide ja tulemuste jagamine, tulemuste levitamine ning koostööprojekti tulemusena loodava intellektuaalomandi õiguste kasutamine ja jaotamine sätestatakse pooltevahelises koostöölepingus.

  (2) Lõikes 1 nimetatud koostöölepingus sätestatakse partnerile makstava tasu tingimused. Tasu peab olema vähemalt võrdne partneri tegevuse tulemusena tekkinud intellektuaalomandi õiguste turutingimustega.

  (3) Kui toetuse saaja ja TA asutus teostavad koostööprojekte ühiselt, ei saa toetuse saaja koostöö tingimustest tulenevalt TA asutuse kaudu kaudset riigiabi, kui on täidetud vähemalt üks Euroopa Komisjoni 28. oktoobri 2022. a teatise „Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistiku” 2022/C414/01) (edaspidi TAI raamistik) punktis 29 sätestatud tingimus.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (4) TA asutusele tema tegevuse tulemusena tekkinud intellektuaalomandi õiguste eest makstav tasu vastab turutingimustele, kui nimetatud tasu võimaldab TA asutusel kõnealustest intellektuaalomandi õigustest saada kogu majanduslikku tulu ja kui on täidetud vähemalt üks TAI raamistiku punktis 30 toodud tingimus.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (5) Kui enne koostööprojekti elluviimist ei ole selge teadustöö tulemusel tekkiv intellektuaalomandi õigus või selle turutingimustele vastav hind, tagab toetuse saaja, et lõikes 4 sätestatud tasu suurus määratakse kulupõhiselt. Lõikes 1 nimetatud koostööleping peab sisaldama sätet, mille kohaselt teadustöö teostamise järgselt on võimalik tasu suurus üle vaadata lähtuvalt teadustöö tulemusel tekkinud intellektuaalomandi õigusest ja selle turutingimustele vastavast hinnast.

2. peatükk Toetuse andmise tingimused 

§ 8.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetatakse järgmisi §-s 3 nimetatud eesmärke ja tulemusi saavutada aitavaid tegevusi:
  1) rakendusuuringu läbiviimine;
  2) tootearenduse läbiviimine;
  3) punktis 1 või 2 nimetatud tegevusele teostatavusuuringu läbiviimine;
  4) punktis 1 või 2 nimetatud tegevusega seotud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine;
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]
  5) ettevõtjale TA teenuseid pakkuva TA taristu investeeringute teostamine;
  6) IPCEI projekti elluviimine.

  (2) Lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevusi toetatakse ainult koos rakendusuuringu või tootearenduse tegevuse läbiviimisega.

  (3) Toetatakse rakendusuuringu ja tootearenduse projekti elluviimist ka tõhusa koostöö raames, kui projekt hõlmab tõhusat koostööd:
  1) üksteisest sõltumatute ettevõtjate vahel, kellest vähemalt üks on VKE, või projekt viiakse ellu vähemalt kahes Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Liidu liikmesriigis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingus osalevas riigis ning ükski ettevõtja ei kanna üle 70 protsenti abikõlblikest kuludest või
  2) ettevõtja ja vähemalt ühe TA asutuse vahel, mis kannab vähemalt kümme protsenti abikõlblikest kuludest, ning kellel on õigus avaldada oma uuringu tulemused.

  (4) Taotleja ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.

  (5) [Kehtetu - RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (51) IPCEI riigiabi teatise alusel saab toetust taotleda IPCEI projektile, mille kohta on Euroopa Komisjon teinud lubava otsuse.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (52) Lõikes 51 nimetatud projekti tegevused on abikõlblikud alates eelteatise esitamise kuupäevast.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (53) Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel riigiabi taotleva IPCEI projekti taotlust ei saa rahuldada ega toetuse makseid teha enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi lubava otsuse.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (54) IPCEI projekti elluviijal tekib õigus atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel taotluse esitamiseks peale eelteatise esitamist Euroopa Komisjonile.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (55) IPCEI projekti taotluse, mis on esitatud peale eelteatise esitamist Euroopa Komisjonile, kuid enne kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi lubava otsuse, saab rahuldada üksnes kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 53 lõike 2 punktiga 2 ja tingimusel, et haldusakt jõustub Euroopa Komisjoni poolt vastava abi andmist lubava otsuse jõustumisel.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

§ 9.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik kulu on määruse tingimustele vastavad taotluse rahuldamise otsuses toodud kulud, mis on põhjendatud, dokumentaalselt tõendatavad ja projekti abikõlblikkuse perioodil tehtavate toetatavate tegevuste käigus tekkinud ning mille on tasunud toetuse saaja või partner.

  (11) Välisriigi registris registreeritud partneri kulude tõendamiseks esitab toetuse saaja rakendusüksusele partneri kulude abikõlblikkuse auditiaruande, mille on teinud partneri asukoha riigi sõltumatu ja sertifitseeritud audiitor, ja milles on sätestatud, et partneri kulud on kooskõlas üldise grupierandi määrusega või vähese tähtsusega abi määrusega, käesoleva määrusega ning kohalike õigusaktide ja üldtunnustatud raamatupidamistavaga.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

  (2) Abikõlblikud on järgmised § 8 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevuste läbiviimiseks vajalikud kulud vastavalt §-s 10 sätestatud piirmääradele ja taotluse rahuldamise otsusele:
  1) taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate lähetuskulu vastavalt Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” sätestatud tingimustele;
  2) taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed, võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu, mida maksustatakse sarnaselt töötasuga ning tasult makstavad riiklikud maksud;
  3) turutingimustel välisallikast ostetud või litsentsitud lepinguliste teadusuuringute, teadmiste ja patentide kulud ning üksnes projekti jaoks kasutatud nõustamisteenuste ja muude sarnaste teenuste kulud;
  4) vahendite ja seadmete rentimise ja omandamise kulud sel määral ja sellise ajavahemiku jooksul, mil neid kasutatakse projekti jaoks;
  5) materjali ja tarvikute kulud.

  (3) Abikõlblikud on § 8 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuse läbiviimiseks vajalikud patentide ja muude immateriaalsete varade, välja arvatud kaubamärgi, omandamise, valideerimise ja kaitsmise kulud.

  (4) Abikõlblikud on järgmised § 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse läbiviimiseks vajalikud:
  1) vahendite ja seadmete soetamise kulud;
  2) immateriaalse vara omandamise kulud.

  (5) IPCEI teatise alusel antava riigiabi korral on abikõlblikud järgmised § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse läbiviimiseks vajalikud kulud vastavalt IPCEI teatise lisa punktidele a–h, välja arvatud maa soetamiskulud.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 27. märtsist.]

  (51) IPCEI teatise alusel toetust saava projekti halduskulud on abikõlblikud, kui neid arvutatakse ühtse määra alusel arvestatuna otsestest personalikuludest, lähtudes IPCEI riigiabi teatisest ja Euroopa Komisjoni vastavast lubavast otsusest. Ühtse määra arvestus on projektipõhine.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 27. märtsist.]

  (52) Juhul kui IPCEI teatise alusel toetust saava projekti ühtne määr ei ole ei ole riigiabi teatise või Euroopa Komisjoni lubava otsuse põhjal tuvastatav, siis lähtutakse nende projektide puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.06.2021, lk 159–706) artikli 54 b kohasest ühtsest määrast.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (6) Juhul kui toetust antakse § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevusele üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel, on abikõlblikud käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud kulud.

  (7) Kui lõike 2 punktis 4 nimetatud vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel, on abikõlblikud vaid projekti kestusele vastavad hea raamatupidamistava kohaselt arvutatud amortisatsioonikulud.

  (8) Abikõlbliku kulu eest peab olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi.

  (9) Abikõlblikuks kuluks on üksnes pangaülekandega tasutud kulud, välja arvatud amortisatsioonikulud.

  (10) Abikõlblik ei ole kulu, mis tuleneb tehingust, mis on tehtud:
  1) isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 kohaselt seotud isikud, välja arvatud, kui nimetatud tehingud on projekti eesmärkide saavutamiseks vältimatud ja ei kahjusta teiste projekti partnerite huvisid;
  2) projekti partnerite vahel.

  (11) Kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema ilma käibemaksuta vähemalt 100 eurot.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (12) Käibemaks on mitteabikõlblik kulu.

§ 10.   Toetuse suurus ja osakaal

  (1) Rakendusuuringu või tootearenduse projekti läbiviimiseks taotletava toetuse minimaalne summa on sada tuhat eurot ja maksimaalne summa on kaks miljonit eurot ühe projekti kohta.

  (2) TA taristu investeeringute teostamise projekti läbiviimiseks taotletava toetuse minimaalne summa on sada tuhat eurot ja maksimaalne summa on viis miljonit eurot ühe projekti kohta.
[RT I, 25.04.2024, 3 - jõust. 28.04.2024]

  (3) IPCEI projekti elluviimiseks taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on üks kolmandik IPCEI taotlusvooru eelarve mahust.

  (31) Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel IPCEI projekti elluviimiseks taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on Euroopa Komisjoni IPCEI teatise alusel tehtud lubavas otsuses määratud riigiabi maksimaalne summa, millest on maha arvatud IPCEI projektile käesoleva määruse alusel riigieelarve seaduse alusel eraldatud toetus ning teistest toetusmeetmetest eraldatud toetus.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (4) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punkti 1 nimetatud rakendusuuringu projekti läbiviimiseks toetuse taotlemisel on:
  1) 70 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 60 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 50 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (5) Toetuse maksimaalne osakaal rakendusuuringu projekti läbiviimiseks toetuse taotlemisel, mis hõlmab § 8 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavat tõhusat koostööd on:
  1) 80 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 75 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 65 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (6) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punktis 2 nimetatud tootearenduse projekti läbiviimiseks toetuse taotlemiseks on:
  1) 45 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 35 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 25 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (7) Toetuse maksimaalne osakaal tootearenduse projekti läbiviimiseks toetuse taotlemiseks, mis hõlmab § 8 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavat tõhusat koostööd on:
  1) 60 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 50 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 40 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (8) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punktis 3 rakendusuuringu või tootearenduse projekti läbiviimise teostatavusuuringuks toetuse taotlemisel on:
  1) 70 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 60 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 50 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (9) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punktis 4 nimetatud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemisel on 50 protsenti.

  (10) Toetuse maksimaalne osakaal § 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud TA taristu investeeringute teostamise toetuse taotlemisel on 50 protsenti.

  (11) Toetuse maksimaalne osakaal IPCEI projekti elluviimiseks IPCEI teatise alusel antava toetuse taotlemisel on IPCEI projekti abikõlbliku kogueelarve osana esitatud riigiabi maksimaalse summa osakaal, mis ei ole rohkem kui 2/3 projekti abikõlblikust kogueelarvest ja mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (12) Toetuse maksimaalne osakaal IPCEI projekti elluviimiseks üldise grupierandi määruse TA tegevustele antava toetuse taotlemisel peab vastama käesoleva paragrahvi lõigetes 4–8 sätestatud tingimustele.

  (13) Taotlusvooru rakendusuuringu või tootearenduse või TA taristu investeeringute teostamise projektide minimaalse ja maksimaalse toetuse summa, mis vastab lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele, kehtestab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, kooskõlastades selle eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (14) Omafinantseeringu määr peab katma abikõlblikest kuludest osa, mida toetus ei kata.

  (15) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi.

§ 11.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise kuupäevast või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast ning lõppeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval.

  (3) Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 36 kuud.

  (4) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist, maksimaalselt kuue kuu võrra, mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega. Pikendamisel võib abikõlblikkuse periood ületada lõikes 3 sätestatud abikõlblikkuse perioodi kestust.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

  (41) IPCEI teatise alusel elluviidava projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisel võib abikõlblikkuse periood ületada lõikes 3 sätestatud abikõlblikkuse perioodi kestust juhul, kui see ei ületa Euroopa Komisjoni riigiabi lubavas otsuses sätestatud projekti kestust.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (5) Toetuse saaja võib taotleda projekti lõpetamist enne taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeva tingimusel, et kõik projekti tegevused on teostatud.

  (6) Toetuse saaja peab taotlema projekti lõpetamist enne taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeva, kui ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda projekti jätkamist.

  (7) Projekt lõppeb, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on lõpparuande heaks kiitnud ja teinud toetuse saajale viimase väljamakse.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluste menetlemine 

§ 12.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotletakse jooksvalt või voorupõhiselt.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kehtestab enne taotlusvooru avamist vooru toetuse eelarve, vooru kestvuse ning voorus taotletava toetuse minimaalse ja maksimaalse summa, kooskõlastades need eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (3) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest ja peatamisest ning taotlusvooru eelarvest annab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teada oma veebilehel.

  (4) Voorupõhise taotlemise korral teavitab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluste vastuvõtmise algus- ja lõppkuupäevast oma kodulehel vähemalt 20 kalendripäeva enne taotlusvooru algust.

  (5) Jooksva taotlemise korral teavitab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus oma veebilehel taotluste vastuvõtmise alustamisest, rahastamise eelarve jäägist ja eelarvevahendite lõppemisest.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

  (6) Paragrahv 8 lõike 1 punktides 1–4 toodud tegevusteks antakse toetuse saajale jooksvas voorus toetust üks kord kolme kalendriaasta jooksul.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (7) IPCEI projekti elluviimiseks toetuse taotlemine toimub jooksvalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud sihtotstarbelise eelarve ulatuses.

  (8) Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel saab IPCEI projekti elluviimiseks toetust taotleda Euroopa Komisjoni lubava riigiabi otsuse alusel ning selles sätestatud riigiabi maksimaalse summa ülempiiri ulatuses. Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel taotluse rahastamise otsust muudetakse kalendriaastas korra ja vastavalt § 21 lõikes 5 sätestatud tingimustele.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

§ 13.   Eelnõustamine

  (1) Enne toetuse taotlemist peab taotleja läbima eelnõustamise ja saama projektiplaanile positiivse eelhinnangu. Jooksva taotlemisega taotlusvoorudes ei ole projektiplaanile positiivse eelhinnangu saamine enne taotluse esitamist kohustuslik.

  (2) Projektiplaani positiivne eelhinnang ei ole Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele taotluse rahuldamisel siduv.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus annab eelnõustamise käigus projektiplaanile positiivse eelhinnangu, kui projektiplaan vastab § 3 lõikes 1 või 2 nimetatud eesmärgile ja panustab vähemalt kolme § 3 lõikes 3 nimetatud tulemuse saavutamisse.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib eelhinnangu andmisel kaasata eksperte.

§ 14.   Nõuded taotlejale ja partnerile

  (1) Toetuse taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud äriühing.

  (2) Taotleja võib projekti kaasata partnereid, kelleks lisaks lõikes 1 nimetatutele võivad olla ka muud eraõiguslikud juriidilised isikud või TA asutus.

  (3) Taotleja ja partneri maksu- ja maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab selle tasumine olema ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja ja partner peavad taotluse rahuldamise otsuse tegemise hetkeks nõuetekohaselt olema täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse ja esitanud äriregistrile majandusaasta aruanded, mille esitamise tähtaeg on saabunud.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

  (4) Kui taotleja või partner on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema nõutud summas tasutud.

  (5) Taotleja ja partneri või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (6) Taotleja ja partneri käesoleva määruse raames taotletav vähese tähtsusega abi koos muu, käesolevas määruses nimetamata Euroopa Komisjoni vähese tähtsusega abi määruste kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku ületada 200 000 eurot. Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks vähese tähtsusega abi määruse artikli 2 lõikes 2 nimetatud ettevõtjat.

  (7) Kui taotleja või partner on saanud vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13) alusel, ei tohi talle nimetatud määruse ja vähese tähtsusega abi määruse alusel jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada 500 000 eurot.

§ 15.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud ettenähtud korras ja vormis;
  2) taotlus vastab määruses sätestatud toetuse andmise eesmärkidele ja tulemustele;
  3) toetust taotletakse §-s 8 nimetatud tegevustele ja §-s 9 toodud abikõlblikele kuludele;
  4) taotletav toetus vastab §-s 10 sätestatud toetuse suurusele ja osakaalule;
  5) projekti tegevused lõpetatakse projekti abikõlblikkuse perioodil;
  6) projekti eelarves on ette nähtud nõutav omafinantseering;
  7) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  8) § 8 lõike 1 punktis 6 toodud tegevustele toetuse taotlemisel peavad tegevused vastama, kas Euroopa Komisjoni IPCEI teatise alusel tehtud lubavas otsuses või üldise grupierandi määruse alusel riigiabi andmiseks Euroopa Komisjonile esitatud IPCEI riigiabi eelteatise tingimustele.

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid, kinnitusi või dokumente:
  1) toetuse taotleja ja ettevõtjatest partneri TA investeeringute maht, müügitulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, toodetest või teenustest ning ettevõtja TA töötajate arv taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal, toetuse taotlemise aastal ja viie aasta jooksul pärast projekti rakendamise lõppu;
  2) taotletava toetuse suurus ja projekti kulud;
  3) projekti läbiviimise koht;
  4) projektiplaan, millele voorulise taotlemise korral on antud positiivne eelhinnang;
  5) inglisekeelne projektiplaan koos lisadega, kui eelnõustamise käigus selgub vajadus kaasata taotluse hindamisse väliseksperte;
  6) partneri kaasamisel partneri esindusõigusliku isiku allkirjastatud partneri info vorm;
  7) taotleja ja partneri rahalise panuse kirjalik kinnitus;
  8) volikiri, kui taotleja või partneri esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  9) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  10) teave selle kohta, kui taotleja on projektile või projekti osadele tegevustele taotlenud toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või muudest välisabi vahenditest;
  11) taotleja ja ettevõtjast partneri bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelnenud kvartali lõpu seisuga;
  12) taotleja nõusolek taotluse menetlemise ja vaidemenetlusega seonduvate dokumentide, sealhulgas taotluse kohta tehtud otsuse ja vaideotsuse, kättetoimetamiseks elektrooniliselt;
  13) teave selle kohta, kas toetus taotletakse atmosfääriõhu kaitse seaduse või riigieelarve seaduse alusel.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (3) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 toodud tegevusele toetuse taotlemisel peab taotlus sisaldama lisaks lõikes 2 sätestatule järgmisi andmeid:
  1) loodava TA taristu majanduslike ja mittemajanduslike tegevuste osakaal ja jaotus;
  2) taristu toimimise või kasutamise tasustamise põhimõtted ja vastavus turuhindadele;
  3) taristu ligipääsetavus ja kasutuspõhimõtted erinevatele kasutajatele.

  (4) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 6 toodud tegevusele toetuse taotlemisel peab taotlus sisaldama:
  1) lõike 2 punktides 2, 3, 4 ja 6–10 nimetatud andmeid, kinnitusi või dokumente;
  2) kinnitust, et § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse elluviimiseks on Euroopa Komisjonile esitatud riigiabi teatis saanud Euroopa Komisjoni heakskiidu või kinnitust, et Euroopa Komisjonile on esitatud IPCEI riigiabi eelteatis;
  3) nõusolekut Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ligipääsuks riigiabi teatise või eelteatise esitanud riigiasutuse riigiabi teatisega seotud andmetele ja dokumentidele.

§ 16.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) registreerimisest;
  2) taotluse menetlusse võtmisest või menetlusse võtmata jätmisest;
  3) taotluse, taotleja ja partneri nõuetele vastavuse kontrollist;
  4) vajadusel selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste ja muudatuste küsimisest;
  5) nõuetele vastava taotluse hindamisest;
  6) hinnangu andmisest riigiabi reeglitega kokkusobivuse kohta;
  7) taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest, sealhulgas taotluse osalisest või kõrvaltingimusega rahuldamisest.

  (2) Jooksva taotlemise korral hetkest, mil registreeritud taotlustega, mille kohta ei ole tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, taotletav rahaline summa saab vähemalt võrdseks toetuse rahastamise eelarve vaba jäägiga, menetletakse taotlusi nende registreerimise järjekorras.

  (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on:
  1) jooksva taotlemise korral 40 tööpäeva taotluse registreerimisest arvates;
  2) voorulise taotlemise korral 60 tööpäeva taotlusvooru sulgumisest arvates.

  (4) Taotluse menetlemise aega võib põhjendatud juhtudel pikendada kuni kümne tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

§ 17.   Taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistab taotleja ja partneri nõuetele vastavaks, kui on täidetud §-s 14 taotlejale ja partnerile esitatud nõuded.

  (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik §-s 15 taotlusele esitatud nõuded.

  (3) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta §-s 15 sätestatud nõuetele ja puudust ei ole võimalik § 16 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastaselt otsuse tegemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha paikvaatlust.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja, partner või taotlus ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

§ 18.   Taotluste hindamine, valikukriteeriumid ja kord

  (1) Taotluste hindamiseks võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus moodustada hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjoni koosseis kooskõlastatakse eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (3) Hindamiskomisjoni koosseis tehakse avalikuks Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuseveebilehel hiljemalt taotluste vastuvõtmise alustamise päeval.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kaasab taotluste hindamisel eksperte.

  (5) Hindamiskomisjoni ülesanneteks on:
  1) teha ettepanekuid projektide rahastamiseks, osaliseks või kõrval tingimustega rahastamiseks või rahastamata jätmiseks;
  2) analüüsida projektide edukust ja kvaliteeti ning teha põhjendatud juhtudel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele ettepanekuid projektide eesmärkide, tegevuskava, eelarve muutmiseks või täiendavate tingimuste seadmiseks.

  (6) Paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1–2 toodud tegevuste toetuse taotlusi ja § 8 lõike 1 punktis 6 toodud riigiabi eelteatise alusel elluviidavate tegevuste toetuse taotlusi hinnatakse järgmiste valikukriteeriumite alusel, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
  1) projekti mõju toetuse eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele, mille raames hinnatakse projekti mõju Eesti ettevõtjate TA investeeringute suurendamisele, projekti mõju ja olulisus üleeuroopalise projektina, projekti mõju taotleja ja projekti mõju valdkondlikule arengule rahvusvahelises võrdluses ja projektiga seotud väärtusahelatele, projekti mõju valdkondade-ülesele koostööle, projekti mõju TAIE fookusvaldkondade eesmärkide täitmisesse – 20 protsenti koondhindest;
  2) projekti majanduslik mõju ettevõtjale ja ettevõtja võime projekti tulemusi majanduslikult rakendada, mille raames hinnatakse projekti mõju ettevõtja lisandväärtuse kasvule, projekti majanduslikku vajalikkust ja põhjendatust taotlejale ja partneritele, projekti elluviimisega kaasnevat majanduslikku tulu, taotleja ärimudeli muutust ja sellega kaasnevat majanduslikku tulu tulevikus, äriplaani asjakohasust, taotleja ja partnerite võimekus äriplaani ellu viia ja projekti tulemusi äriliselt rakendada ja taotleja võimekust rahastada projekti tulemuste rakendamist – 45 protsenti koondhindest;
  3) projekti tehnoloogiline põhjendatus ja teostatavus, mille raames hinnatakse toote, teenuse, tehnoloogia või protsessi uuenduslikkust ja tehnoloogilisi eeliseid võrreldes samaväärsete toodetega, arendusplaani tehnoloogilist taset koos läbiviidavate tegevuste kirjelduse ja ajakava asjakohasusega, projekti läbiviimse metoodikat ja teostatavust, uuringu läbiviiva meeskonna rakendusuuringute ja tootearenduse elluviimise teadmisi, oskusi ja varasemaid kogemusi, projekti elluviimiseks vajaliku taristu olemasolu ning projekti eelarve põhjendatust – 35 protsenti koondhindest;
  4) projekti mõju säästva arengu eesmärkide saavutamisele, mille raames hinnatakse projekti mõju jätkusuutliku energia, säästva tootmise ja tarbimise, kliimamuutuste vastaste lahenduste väljaarendamisesse ning tervisele ja heaolule – kümme protsenti koondhindest.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

  (7) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 toodud tegevuste toetuse taotlusi hinnatakse järgmiste valikukriteeriumite alusel, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
  1) projekti mõju toetuse eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele, mille raame hinnatakse loodava TA taristu mõju Eesti ettevõtjate ärilisel eesmärgil läbiviidava TA tegevuse mahu kasvule, TA teenuste kättesaadavust ettevõtjatele, loodava TA taristu mõju valdkonna ja valdkondadeülesele tehnoloogilisele arengule – 45 protsenti koondhindest;
  2) projekti majanduslik mõju ettevõtjale ja ettevõtja võime projekti tulemusi majanduslikult rakendada, mille raames hinnatakse loodava TA taristu majanduslikku jätkusuutlikust, pakutavate TA teenuste mahtu, loodava TA taristu äriplaani ja hinnastamismudelit ning TA taristu ligipääsetavust ja avatust erinevatele kasutajatele – 25 protsenti koondhindest;
  3) projekti tehnoloogiline põhjendatus ja teostatavus, mille raames hinnatakse loodava TA taristu tehnoloogilist taset ja uuenduslikkust, TA taristu TA teenuseid pakkuva meeskonna tehnoloogilisi teadmisi, oskusi ja pädevust – 30 protsenti.

  (8) Taotlusi hinnatakse lõikes 6 või 7 nimetatud valikukriteeriumite alusel skaalal null kuni neli punkti, millest null on mitterahuldav ja neli suurepärane.

  (9) Taotluse koondhinne kujuneb antud hinnete kaalutud keskmisest, arvestades lõikes 6 või 7 loetletud hindamiskriteeriumite alusel antud hindeid.

  (10) Kui taotluse hindamisse kaasatud ekspertide vähemalt ühe lõike 6 punktides 1 või 3 või lõikes 7 nimetatud hindamiskriteeriumi kaalutud keskmine hinne on alla 2,0 punkti või lõike 6 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumi kaalutud keskmine hinne on alla 2,5 punkti, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse mitterahuldamise otsuse hindamiskomisjoni kaasamata.

  (11) Kui vähemalt ühe lõike 6 punktides 1 või 3 või lõikes 7 nimetatud hindamiskriteeriumi hinne on alla 2,0 punkti või lõike 6 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumi hinne on alla 2,5 punkti või taotluse koondhinne on alla 2,50 punkti, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse mitterahuldamise otsuse.

  (12) Voorulise taotlemise puhul reastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotlused lõpliku paremusjärjestuse saamiseks hindamiskomisjonis saadud koondhinnete põhjal pingeritta alates suurima koondhinde saanud taotlusest. Võrdse koondhinde saanud taotluste korral saab pingereas kõrgema koha väiksema taotletava toetuse summaga projekt.

  (13) Hindamise läbiviimise protsess reguleeritakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse koostatavas hindamismetoodikas.

  (14) Enne taotluste vastuvõtmise alustamist kooskõlastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus hindamismetoodika Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

§ 19.   IPCEI teatise alusel riigiabi saava projekti hindamine

  (1) IPCEI projekti toetuse taotlus loetakse §-s 3 sätestatud toetuse andmise eesmärgile ja vähemalt kolmele tulemusele suunatud projektid toetuse saamise tingimustele vastavaks, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
  1) projekt vastab Euroopa Komisjoni IPCEI teatise alusel tehtud riigiabi lubava otsuse tingimustele ja aitab ellu viia taotleja äriplaani;
  2) taotlejal on tegevusplaan ja vajalikud eelarvelised võimalused või eeldused, et viia ellu Euroopa Komisjonilt IPCEI teatise alusel riigiabi lubava otsuse saanud tegevusi;
  3) projekti elluviival meeskonnal on projekti elluviimiseks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused;
  4) projekti elluviimise tulemusel on kavandatud esmane tööstuslik kasutuselevõtt ja sellele järgnev tootmistegevus Eestis.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (2) Projekte hinnatakse lõikes 1 toodud kriteeriumite alusel, andes hinnangu, kas kriteerium on täidetud või täitmata.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus kaasata taotluse hindamisel eksperte.

§ 20.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Hindamistulemuste põhjal teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus otsuse:
  1) rahuldada taotlus taotletud mahus;
  2) rahuldada taotlus osaliselt või kõrvaltingimustega;
  3) jätta taotlus rahuldamata.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse:
  1) toetuse saaja nimi ning projekti nimetus;
  2) projekti kogumaksumus, toetuse suurus ja omafinantseeringu määr;
  3) projekti abikõlblikkuse periood;
  4) projekti elluviimise tingimused;
  5) aruandluse perioodid, aruannete esitamise tähtajad ja kord;
  6) toetuse väljamaksmise tingimused;
  7) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  8) asjaolu, et toetus on riigiabi või vähese tähtsusega abi;
  9) taotluse rahuldamise otsuse muutmise alused vastavalt § 12 lõikele 8.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (21) IPCEI projektide taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse lisaks lõikes 2 toodud tingimustele ja teabele ka projektide maksumus ja väljamaksete prognoos kalendriaastate lõikes ning eeldatav toetuse suurus kalendriaastate lõikes.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (22) Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel rahastatavate IPCEI projektide taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse lisaks lõigetes 2 ja 21 toodud tingimustele toetuse saaja kohustus teavitada Kliimaministeeriumi moodustatud lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise vahendite kasutamise seirekomisjoni meetmetest ja Euroopa Liidu programmidest ning taotlusvoorudest, millest kavatsetakse taotleda toetust IPCEI projektiga seotud kulude katteks ja esitada hiljemalt projektiga seotud tegevuste lõpetamisel ülevaade kavandatud esmasest tööstuslikust kasutuselevõtust ja tootmistegevusest Eestis.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Jooksva taotlemise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus menetluses olevate taotluste kohta, mille rahaline maht ületab toetuste rahastamise eelarve vaba jäägi ja mida ei ole võimalik vastavalt §-s 21 sätestatud tingimustele osaliselt rahuldada.

  (4) Voorupõhise taotlemise korra tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus menetluses olevate taotluste kohta, mis § 18 lõikes 12 nimetatud pingrea alusel ei mahu taotluste rahastamise eelarvesse ja mida ei ole võimalik vastavalt §-s 21 sätestatud tingimustele osaliselt rahuldada.

  (5) IPCEI teatise alusel riigiabi saava projektile tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus, kui mõni § 19 lõikes 1 toodud kriteerium on hindamisel mittetäietud.

  (6) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 21.   Taotluse osaline või kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud järgmistel juhtudel:
  1) toetust on taotletud tegevusele või kulude katteks, mis ei ole projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud;
  2) taotluse rahaline maht ületab rahastamise eelarve vaba jääki;
  3) IPCEI projekti rahastamisel vastavalt § 21 lõikes 5 sätestatule.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (2) Taotluse võib osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on nõus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepanekuga taotletud toetuse summa vähendamiseks või projektis kavandatud tegevuste muutmiseks. Taotleja võib nõustuda taotluse osalise rahuldamisega tingimusel, et taotluses toodud eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav. Kui taotleja ei ole nõus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepanekuga, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse võib teha haldusmenetluse seaduse § 53 tähenduses kõrvaltingimusega, kui taotleja peab esitama täiendavaid dokumente või tegema täiendavaid toiminguid. Kui taotleja ei ole kõrvaltingimuse seadmisega nõus, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Kõrvaltingimuse nõuetekohasel täitmisel lisatakse sellekohane teave taotluse rahuldamise otsuse juurde.

  (31) IPCEI projekti taotluse, mis on esitatud peale eelteatise esitamist Euroopa Komisjonile, kuid enne kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi lubava otsuse, saab rahuldada üksnes kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 53 lõike 2 punktiga 2 ja tingimusel, et haldusakt jõustub Euroopa Komisjoni poolt vastava abi andmist lubava otsuse jõustumisel.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (4) Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse alusel ei teki toetuse saajal õigust toetuse maksmisele. Õigus toetuse maksmisele tekib toetuse saajal pärast seda, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on kõrvaltingimuse nõuetekohase täitmise tuvastanud.

  (5) Toetuse taotlemisel IPCEI projekti elluviimiseks atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel otsustab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetuse saajale antava rahastuse kalendriaasta põhiselt toetuse saaja esitatud tegevuskava ja eelarveprognoosi alusel ning arvestades atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 1 alusel riigieelarvesse laekuva tulu mahtu ja riigi eelarvestrateegias märgitud tulu kasutamise kavandatud jaotust. Eelarve ebapiisavuse korral eraldatakse IPCEI projektidele vahendeid proportsionaalselt nende esitatud eelarveprognoosidele. Atmosfääriõhukaitse seaduse alusel eraldatud toetusest arvestatakse maha samale tegevusele käesoleva määruse alusel varasemalt saadud ning teistest avaliku sektori allikatest saadav riigiabi.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

§ 22.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus omal algatusel või toetuse saaja esindusõigusliku isiku digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse alusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud eelarvet võib toetuse saaja ilma lõikes 1 nimetatud taotlust esitamata muuta, kui muudatus on seotud eelarveridade vaheliste tõstetega, erinevate riigiabi liikide summad ega abi osakaalud ei muutu, ning toetuse saaja kooskõlastab vastava muudatuse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (3) Toetuse suurust võib suurendada, kui:
  1) projekti elluviimise käigus tekib vajadus täiendavateks tegevusteks;
  2) projekti kulude suurenemine on põhjendatud;
  3) toetuse summa suurendamine on kooskõlas §-s 10 toodud piirmääradega ja §-s 2 sätestatud riigiabi reeglitega ning
  4) toetuse rahastamise eelarve jääk võimaldab toetuse summa suurendamist.

  (31) Riigieelarve seaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel toetatava IPCEI projekti taotluse rahuldamise otsust võidakse muuta § 21 lõikes 5 sätestatud tingimustel.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (4) Juhul kui toetuse saaja omafinantseering väheneb alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus vähendada toetuse suurust proportsionaalselt omafinantseeringu vähenemisega.

  (5) Enne toetuse rahuldamise otsuse muutmise otsuse tegemist kontrollib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus muudatuste asjakohasust ja vajalikkust ning kui see on vajalik, hindab muudatuste mõju § 18 lõikes 6 või 7 sätestatud valikukriteeriumide alusel, kaasates vajadusel eksperte või hindamiskomisjoni.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul muudatuste kooskõlastamisest, kui soovitav muudatus ei aita kaasa oodatavate tulemuste saavutamisesse või projekti tegevusi ei lõpetata abikõlblikkuse perioodil.

  (7) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 20 tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest arvates.

  (8) Lõikes 2 nimetatud muudatused kooskõlastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kümne tööpäeva jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates.

  (9) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta tagasiulatuvalt kuni projekti lõppemiseni, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

  (10) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistab taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kõrvaltingimusega taotluse rahuldamise otsuse korral toetuse saaja ei täida kõrvaltingimust;
  4) toetuse saaja taotlust toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata;
  5) toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

  (11) Toetuse saajal tuleb saadud toetus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsuse kohaselt tagastada.

  (12) Kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid ja rikkumine tõi kaasa rahalise mõju, kuid toetuse andjal ei ole võimalik rahalise mõju suurust hinnata, vähendatakse toetust protsentuaalselt olenevalt rikkumise raskusest ja mõjust kulu abikõlblikkusele.

§ 23.   Taotleja ja toetuse saaja ärakuulamine

  (1) Taotlejale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse osalist rahuldamist;
  2) taotluse rahuldamata jätmist, välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel või puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitustel.

  (2) Toetuse saajale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist või muutmist, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlus rahuldatakse täielikult;
  2) toetuse tagasinõudmise otsuse tegemist.

4. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse maksmine 

§ 24.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab järgmised aruanded:
  1) vahearuanne;
  2) lõpparuanne.

  (2) Projekti vahe- ja lõpparuande vormid kehtestab ja teeb toetuse saajale kättesaadavaks Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

  (3) Vahe- ja lõpparuande esitamise kuupäevad ja vahearuande esitamise periood sätestatakse taotluste rahuldamise otsuses.

  (4) Vahearuanne sisaldab ellu viidud tegevuste kirjeldust võrrelduna projekti taotlusega koos saavutatud tulemustega. Toetuse saaja esitab vahearuande iga projekti aruandeperioodi kohta.

  (5) Lõpparuanne sisaldab kogu projekti peamiste tegevuste kirjeldust ja teavet projekti väljundite ja tulemuste saavutamise kohta. Lõpparuanne sisaldab muu hulgas informatsiooni intellektuaalomandi kasutamise, patenditaotluste ning publikatsioonide kohta.

  (51) IPCEI teatise alusel riigiabi saavate projektide vahe- ja lõpparuanne peab sisaldama peamiste tegevuste kirjeldust ja teavet projekti väljundite ja tulemuste saavutamise kohta. Lõpparuanne sisaldab muu hulgas informatsiooni intellektuaalomandi kasutamise, patenditaotluste ning publikatsioonide kohta ja teavet hilisema esmase tööstusliku kasutuselevõtu ning sellele järgneva tootmistegevuse kohta Eestis, projekti tulemusel saavutatud või kaasa aidatud muutuste kohta taastuvenergia tootmises või tarbimises, energiatõhususes ja kasvuhoonegaaside heitkogustes projekti väärtusahelas.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib vahe- ja lõpparuandele hinnangu andmiseks kaasata hindamiskomisjoni või eksperte.

  (7) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kinnitab vahearuande ja lõpparuande või lükkab selle tagasi 42 tööpäeva jooksul selle Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses registreerimisest.

  (8) Kui vahearuande ja lõpparuande esitamise vahe on väiksem või projekti kestvus on lühem kui kuus kuud, esitatakse vaid projekti lõpparuanne.

§ 25.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele tegelike kulude või omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumentide alusel. Halduskulude toetus makstakse ühtse määra alusel.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (2) Tegelike kulude alusel toetuse maksmise eeldusteks on projekti tegevuste elluviimine, abikõlblike kulude tegemine ja maksmine.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

  (3) Omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumentide alusel võib toetuse välja maksta juhul, kui abikõlblik kulu on tekkinud ja sellest on omafinantseeringu ulatuses makstud. Kui toetuse makse tehakse omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumentide alusel, on toetuse saajal kohustus esitada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele kulu tasumata osa maksmist tõendavad dokumendid kümne kalendripäeva jooksul toetuse makse saamisest arvates.

  (31) IPCEI teatise alusel toetust saavale projektile makstakse halduskulude toetust ühtse määra alusel vastavalt § 9 lõikele 51. Toetuse maksmisel ühtse määra alusel ei tõendata ega kontrollita kulu maksumust ja tasumist.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (32) Kui partner on TA asutusest riigiasutus, ei esitata tema osas kulu tasumist tõendavaid dokumente. Kui partner on TA asutusest avalik-õiguslik juriidiline isik, ei esitata tema osas palga ja sellest tasutavate maksude ja maksete tasumist tõendavaid dokumente.
[RT I, 25.04.2024, 3 - jõust. 28.04.2024]

  (4) Toetust makstakse toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel. Maksetaotlus esitatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadel, kuid mitte tihedamini kui kord kvartalis.

  (5) Lõppmakse tehakse pärast projekti tegevuste elluviimist ja tulemuste saavutamist ning lõpparuande kinnitamist.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus menetleb maksetaotlused 42 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamisest arvates.

  (7) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib kuludokumentide kontrolli teostada ka toetuse saaja juures kohapealse kontrolli raames.

  (8) Kui maksetaotluse või sellega seotud kuludokumendi menetlemisel ilmneb puudus, mida on võimalik kõrvalda, määrab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus puuduse kõrvaldamiseks tähtaja.

  (9) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse, kui:
  1) esitatud kuludokument ei vasta taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele, abikõlblikele kuludele ja eesmärkidele;
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]
  2) läbiviidud tegevus ei vasta taotluses esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]
  3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus jättis vastava aruandlusperioodi vahe- või lõpparuande kinnitamata;
  4) toetuse saaja ei ole tagasimaksmisele kuuluvat toetust tagasi maksnud;
  5) toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või toetuse rahuldamise otsuses sätestatust;
  6) toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või tegevuskava elluviimine on ohustatud.

  (10) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib peatada toetuse maksed toetuse saajale kuni tagasimaksmisele kuuluva toetuse täieliku tagasimaksmiseni.

5. peatükk Toetuse saaja, partneri, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused ning toetuse tagastamine 

§ 26.   Toetuse saaja ja partneri õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal ja partneril on õigus saada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt teavet ja selgitusi, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja ning partneri kohustustega.

  (2) Toetuse saaja ja partner on kohustatud:
  1) viima projekti ellu, tagama selle juhtimise ja kasutama toetust vastavalt taotluses toodud teabele ning taotluse rahuldamise otsuses sätestatule;
  2) [kehtetu - RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 27. märtsist.]
  3) tagama, et raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
  4) esitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele nõutud teavet kümne tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates;
  5) teavitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust kirjalikult, kui muutub toetuse saaja oluliste otsuste tegemise õigust omav osanik või aktsionär või juhtorgani liige, seda ka juhul, kui muudatused nähtuvad äriregistrist;
  6) esitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele teadusasutusega ja partneritega sõlmitud lepingu, milles on sätestatud osapoolte omavahelised õigused ja kohustused, sealhulgas toetatava rakendusuuringu või tootearenduse käigus tekkiva intellektuaalomandi ning projekti raames soetatavate või loodavate materiaalsete ja immateriaalsete varade kuuluvus ja jaotus;
  7) võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja kasutab;
  8) osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  9) tagama projekti elluviimiseks vajalike õigusaktides ette nähtud lubade ja kooskõlastuste olemasolu;
  10) järgima riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmist reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid;
  11) säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt kümme aastat alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  12) viivitamata kirjalikult informeerima Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, seatud tulemuste saavutamist ning projekti tegevuste elluviimisega jätkamist;
  13) toetuse saaja, kes saab § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuseks toetust IPCEI riigiabi teatise alusel, tagama, et toetuse taotlemisel muudest riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, Euroopa Liidu teise institutsiooni või fondi eelarveallikatest kuludele, mida § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse elluviimiseks ei toetata, ei ületa eri eelarveallikatest saadav toetus kokku toetuse saaja Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud üleeuroopalist huvi pakkuva projekti riigiabi maksimaalset summat;
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]
  14) IPCEI teatise alusel toetuse saamisel esitab toetuse saaja järgneva kalendriaasta tegevuskava, eelarve ja väljamaksete prognoosi hiljemalt üks kuu enne kalendriaasta algust;
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]
  15) IPCEI teatise alusel toetuse saamisel esitab toetuse saaja info teistest toetusmeetmetest taotletud ja saadud toetuste kohta hiljemalt üks kuu enne kalendriaasta algust.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

§ 27.   Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus:
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]
  1) nõuda taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  2) teostada toetuse saaja ja partneri juures kuludokumentide ja projekti tegevuste elluviimise kontrolli, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;
  3) keelduda IPCEI teatise ja atmosfääriõhukaitse seaduse alusel toetust saavate projektide rahastamisest osaliselt või täies mahus, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse järgneva kalendriaasta eelarvesse pole ettenähtud summasid eraldatud, olles sellest eelnevalt informeerinud toetuse saajat ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on kohustatud:
  1) tegema taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid taotlejale ja toetuse saajale oma veebilehel kättesaadavaks;
  2) teavitama toetuse saajat viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud muudatustest;
  3) pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist avaldama oma veebilehel toetuse saaja nime, toetust saava projekti nime, toetuse summa, projekti kogumahu, projekti eesmärgi ja kestuse;
  4) mitte avaldama taotluse menetlemise käigus saadud teavet ega dokumente, välja arvatud punkti 3 kohaselt avaldamisele kuuluv teave;
  5) kontrollima projekti elluviimist;
  6) säilitama riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisega seotud andmeid koos teabe ning vajalike lisadokumentidega kümme aastat viimasest taotluse rahuldamise otsusest arvates;
  7) koguma ja esitama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile andmeid ja teavet toetusmeetme jooksvast rakendamisest ning toetusmeetme lõppemisel osalema mõjuanalüüsi läbiviimises;
  8) teavitama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit määruse rakendamisega seotud takistustest;
  9) paragrahv 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud TA taristu, mida kasutatakse nii majandus- kui ka mittemajandustegevusteks, investeeringuteks toetuse andmisel kehtestama järelevalve- ja tagasimaksemehhanismi kogu TA taristu eluea jooksul, millega tagatakse, et kohaldatav abi osakaal vastab riigiabi tingimustele;
  10) teostama riigiabi ja vähese tähtsusega abi kandmise riigiabi registrisse.

§ 28.   Toetuse tagastamine

  (1) Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kaalutlusõiguse kohaselt järgmistel juhtudel:
  1) kulu, mille alusel on toetuse makse tehtud, ei ole abikõlblik;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata käesolevas määruses või toetuse rahuldamise otsuses nimetatud kohustuse või nõude ja see on mõjutanud kulu, mille alusel toetuse makse on tehtud, abikõlblikkust;
  3) toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.

  (2) Toetuse saaja peab maksma tagasi tagasinõude otsuses nimetatud summa 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.

  (3) Tagasimaksmisele kuuluva toetuse võib tasaarveldada sama projekti raames maksmisele kuuluva toetusega.

  (4) Kui toetuse saaja tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksa, maksab toetuse saaja viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud päeva eest. Viivise arvestamine peatub, kui viivise summa ületab selle arvestamise aluseks oleva tagasinõutava toetuse suuruse.

  (5) Toetuse tagasimaksmist võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetuse saaja taotlusel ajatada. Tagasinõutud toetuse tagasimaksmise ajatamisele kohaldatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 48 lõikeid 4 ja 6.

  (6) Toetuse tagasimaksmise ajatamiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale hiljemalt kümne tööpäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates taotluse, milles on toodud ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Toetuse saaja esitab toetuse andja nõudmisel enda majanduslikku olukorda tõendavad dokumendid.

  (7) Ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb toetuse andja otsuse kümne tööpäeva jooksul ajatamise taotluse saamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest toetuse saajat.

  (8) Toetuse tagasimaksmist võib ajatada kuni 12 kalendrikuuni ajatamise taotluse rahuldamise otsuse päevast arvates. Põhjendatud vajadusel võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kooskõlastatult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga määrata pikema tagasimaksmise aja.

  (9) Ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse võib teha koos toetuse tagasinõudmise otsusega.

  (10) Kui toetuse saaja ei tasu osamakseid ajatamiskava kohaselt, võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistada toetuse tagasimaksmise ajatamise otsuse kehtetuks ning nõuda toetuse saajalt toetuse tagasimaksmist 30 kalendripäeva jooksul ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.

  (11) Ebaseadusliku ja väärkasutatud riigiabi tagasinõudmise korral juhindutakse konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatust, kui Euroopa Liidu õigusaktist ei tulene teisiti.

  (12) Toetuse tagasinõudmise otsuse võib teha kolme aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates.

  (13) Ebaseadusliku, väärkasutatud või ühisturuga kokkusobimatu riigiabi, sealhulgas vähese tähtsusega abi andmise korral võib toetuse tagasinõudmise otsuse teha kümne aasta jooksul pärast toetuse saajale toetuse eraldamist.

6. peatükk Määruse rakendamine 
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

§ 29.   Rakendussäte

  (1) 2023. a veebruaris jõustunud § 9 lõike 5, § 11 lõike 4 ja § 26 lõike 2 punkti 2 muudatusi ning § 9 lõiget 51 rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 27. märtsist.
[RT I, 17.02.2023, 1 - jõust. 20.02.2023]

  (2) 2023. aasta novembris vastu võetud § 18 lõike 6 punkti 4 muudatust rakendatakse projektidele, mille taotluste vastuvõtmise alustamisest teavitab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus pärast nimetatud muudatuse jõustumist.
[RT I, 01.12.2023, 1 - jõust. 04.12.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json