HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Jõhvi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2024
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 151 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 11 alusel.

§ 1.   Toetuse eraldamise üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib noorsootöö seaduse § 151 ja riigieelarve seaduse kohaselt Jõhvi vallale eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse projektitoetuse taotlemise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse määramisel lähtutakse vallale eraldatud toetuse summast ja asjaolust, et varem saadud toetuse aruanded on tähtaegselt esitatud ja toetuse saajal ei ole võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (3) Valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eesmärk on toetada Jõhvi valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamist, kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamist, võimaluste mitmekesistamist ning jätkusuutlikkuse tagamist läbi Jõhvi vallas tegutsevate juriidilistele isikute (edaspidi taotleja) ja Jõhvi vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavatele asutuste poolt pakutava huvihariduse ja huvitegevuse teenuse toetamise.

§ 2.   Taotlemise tingimused

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) uute huviringide sh integratsiooni eesmärgil loodud huviringide või muude juhendatud noorte vabaaja sisustamise tegevuste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
  2) huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks;
  3) uuenduslike metoodikate kasutusele võtuks huvikooli õppe- või ainekavades või olemasolevate tegevuste kvaliteedi tõstmiseks või laiendamiseks;
  4) loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks, olemasolevate LTT huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  5) erivajadustega laste ja noortele suunatud juhendatud tegevuseks.

  (2) Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid õppevahendeid ja tööjõukulu.

  (3) Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

  (4) Määruse alusel ei toetata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid või mõne muu Jõhvi valla eelarvest eraldatava toetuse eest tasutud tegevusi.

§ 3.   Taotluse esitamine ning menetlemine

  (1) Taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu. Esitatavate andmete loetelu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Taotluse esitamise tähtajad on 1. märtsiks (septembri-detsembri eest) ja 1. oktoobriks (jaanuari-augusti eest).

  (3) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud ning käesoleva korra nõuetele vastavad taotlused.

  (4) Menetleja kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (5) Puuduste esinemisel teatab menetleja sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva.

  (6) Menetlejal on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (7) Nõuetekohased taotlused edastab menetleja hiljemalt taotluste esitamise tähtajast arvates ühe kuu jooksul taotluste hindamise komisjonile, mis vaatab taotlused läbi ning võtab seisukoha toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta 15 tööpäeva jooksul.

§ 4.   Toetuse määramine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks ja toetuse andmise ettepanekute tegemiseks moodustatakse alatine huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon), kes hindavad laekunud taotlusi vastavalt käesolevas määruses toodud kriteeriumitele ja võttes arvesse selleks Jõhvi vallale eraldatud vahendite suurust.

  (2) Komisjoni liige peab taotluse hindamisel ning toetuse määramisel kinni pidama korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangutest.

  (3) Hindamisprotsessi läbipaistvuse tagamiseks hindamine protokollitakse.

  (4) Komisjon teeb valitsusele ettepaneku taotluse rahuldamise ning põhjendatud juhtudel osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 5.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) tegevuse kirjeldus annab põhjaliku ülevaate taotletava tegevuse vajadusest, sisust ning jätkusuutlikkusest;
  2) kavandatav tegevus on eakohane, pakub 7-19aastasele lapsele või noorele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald, võimaluse mitmekülgseks arenguks või juhendatud vabaaja sisustamiseks, tagades lastele ja noortele võimaluse laiahaardelisemaks kaasamiseks;
  3) tegevuse elluviijal/juhendajal on komisjoni hinnangul piisav pädevus tegevuse elluviimiseks;
  4) tegevuses osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
  5) taotletud toetuse suurus on põhjendatud ning taotluses esitatud kulud on seotud kavandatava tegevusega.

§ 6.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab valitsus korraldusega komisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Komisjon teeb valitsusele ettepaneku toetuse täielikult või osaliselt eraldamata jätmiseks, kui:
  1) taotlus ei vasta taotluse esitamiseks seatud nõuetele ja kriteeriumitele;
  2) taotluses esitatud tegevused ei vasta käesoleva korra eesmärkidele;
  3) taotluse tegevuskava sisaldab tegevusi ning eelarve sisaldab kulusid, mida ei ole tegevuse eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased;
  4) Jõhvi vald on eelnevalt rahastanud taotleja tegevust, kuid komisjoni hinnangul on taotleja tegevus vähese efektiivsusega korra eesmärkide suhtes.

  (3) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole taotleja poolt esitatud masintöödeldava arve alusel.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama nõuetekohase aruande saadud toetuse kasutamise kohta hiljemalt 30. detsembriks.

  (2) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab menetleja. Menetlejal on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ja seletusi;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) teha valitsusele ettepanek makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2024, 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 151 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 11 alusel.

§ 1.   Toetuse eraldamise üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib noorsootöö seaduse § 151 ja riigieelarve seaduse kohaselt Jõhvi vallale eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse projektitoetuse taotlemise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse määramisel lähtutakse vallale eraldatud toetuse summast ja asjaolust, et varem saadud toetuse aruanded on tähtaegselt esitatud ja toetuse saajal ei ole võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (3) Valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eesmärk on toetada Jõhvi valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamist, kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamist, võimaluste mitmekesistamist ning jätkusuutlikkuse tagamist läbi Jõhvi vallas tegutsevate juriidilistele isikute (edaspidi taotleja) ja Jõhvi vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavatele asutuste poolt pakutava huvihariduse ja huvitegevuse teenuse toetamise.

§ 2.   Taotlemise tingimused

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) uute huviringide sh integratsiooni eesmärgil loodud huviringide või muude juhendatud noorte vabaaja sisustamise tegevuste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
  2) huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks;
  3) uuenduslike metoodikate kasutusele võtuks huvikooli õppe- või ainekavades või olemasolevate tegevuste kvaliteedi tõstmiseks või laiendamiseks;
  4) loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks, olemasolevate LTT huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  5) erivajadustega laste ja noortele suunatud juhendatud tegevuseks.

  (2) Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid õppevahendeid ja tööjõukulu.

  (3) Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

  (4) Määruse alusel ei toetata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid või mõne muu Jõhvi valla eelarvest eraldatava toetuse eest tasutud tegevusi.

§ 3.   Taotluse esitamine ning menetlemine

  (1) Taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu. Esitatavate andmete loetelu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Taotluse esitamise tähtajad on 1. aprill (septembri–detsembri eest) ja 1. november (jaanuari–augusti eest).
[RT IV, 05.03.2024, 19 - jõust. 08.03.2024]

  (3) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud ning käesoleva korra nõuetele vastavad taotlused.

  (4) Menetleja kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (5) Puuduste esinemisel teatab menetleja sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva.

  (6) Menetlejal on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (7) Nõuetekohased taotlused edastab menetleja hiljemalt taotluste esitamise tähtajast arvates ühe kuu jooksul taotluste hindamise komisjonile, mis vaatab taotlused läbi ning võtab seisukoha toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta.
[RT IV, 05.03.2024, 19 - jõust. 08.03.2024]

§ 4.   Toetuse määramine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks ja toetuse andmise ettepanekute tegemiseks moodustatakse alatine huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon), kes hindavad laekunud taotlusi vastavalt käesolevas määruses toodud kriteeriumitele ja võttes arvesse selleks Jõhvi vallale eraldatud vahendite suurust.

  (2) Komisjoni liige peab taotluse hindamisel ning toetuse määramisel kinni pidama korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangutest.

  (3) Hindamisprotsessi läbipaistvuse tagamiseks hindamine protokollitakse.

  (4) Komisjon teeb valitsusele ettepaneku taotluse rahuldamise ning põhjendatud juhtudel osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 5.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) tegevuse kirjeldus annab põhjaliku ülevaate taotletava tegevuse vajadusest, sisust ning jätkusuutlikkusest;
  2) kavandatav tegevus on eakohane, pakub 7-19aastasele lapsele või noorele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald, võimaluse mitmekülgseks arenguks või juhendatud vabaaja sisustamiseks, tagades lastele ja noortele võimaluse laiahaardelisemaks kaasamiseks;
  3) tegevuse elluviijal/juhendajal on komisjoni hinnangul piisav pädevus tegevuse elluviimiseks;
  4) tegevuses osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
  5) taotletud toetuse suurus on põhjendatud ning taotluses esitatud kulud on seotud kavandatava tegevusega.

§ 6.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab valitsus korraldusega komisjoni ettepanekul:
[RT IV, 05.03.2024, 19 - jõust. 08.03.2024]
  1) 1. aprilliks esitatud nõuetekohase taotluste osas 30 päeva jooksul taotluse esitamises tähtajast arvates;
[RT IV, 05.03.2024, 19 - jõust. 08.03.2024]
  2) 1. novembriks esitatud nõuetekohase taotluse osas 20 päeva jooksul Vabariigi Valitsuse toetusfondi vahendite jaotamise korralduse andmisest.
[RT IV, 05.03.2024, 19 - jõust. 08.03.2024]

  (2) Komisjon teeb valitsusele ettepaneku toetuse täielikult või osaliselt eraldamata jätmiseks, kui:
  1) taotlus ei vasta taotluse esitamiseks seatud nõuetele ja kriteeriumitele;
  2) taotluses esitatud tegevused ei vasta käesoleva korra eesmärkidele;
  3) taotluse tegevuskava sisaldab tegevusi ning eelarve sisaldab kulusid, mida ei ole tegevuse eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased;
  4) Jõhvi vald on eelnevalt rahastanud taotleja tegevust, kuid komisjoni hinnangul on taotleja tegevus vähese efektiivsusega korra eesmärkide suhtes.

  (3) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole taotleja poolt esitatud masintöödeldava arve alusel.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama nõuetekohase aruande saadud toetuse kasutamise kohta hiljemalt 30. detsembriks.

  (2) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab menetleja. Menetlejal on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ja seletusi;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) teha valitsusele ettepanek makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json