HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoidude vanema poolt kaetava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2023, 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Viimsi valla koolieelsetes lasteasutustes ja lapsehoidudes (edaspidi lasteasutus) vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavaid mõisteid käsitletakse vastavalt seaduses järgnevas tähenduses:
  1) Suurpere – perekond, kus on vähemalt neli kuni 18 a (k.a) last.
  2) Üksikvanem – isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need vanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).

§ 3.   Vanemate poolt kaetava osa määr

  Vanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi lasteaiatasu) ühe lapse kohta on 145 (ükssada nelikümmend viis) eurot kuus.

§ 4.   Soodustused lasteaiatasust

  (1) Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, siis lasteaiatasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on 73 (seitsekümmend kolm) eurot.

  (2) Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on lasteaiatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald ning kui ühest perest käib lasteaias 2 või 3 last, siis on teise ja kolmanda lapse lasteaiatasu suurus 50% käesoleva määruse § 4 lõikes 1 kehtestatud määrast.

  (3) Suurpere lapse lasteaiatasu suurus moodustab 50% käesoleva määruse § 4 lõikes 1 kehtestatud määrast ühes kuus iga lapse kohta, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald.

  (4) Lasteaiatasu 50% soodustuse saamiseks täidab vanem elektroonilise taotluse Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO jooksva kuu 15. kuupäevaks. Erandkorras võib täita taotluse paberkandjal valla haridusosakonnas.

  (5) Viimsi Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus kontrollida soodustuste määramiseks vajalike andmete õigsust.

  (6) Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed soodustuse määramise hetkel. Andmeid kontrollib vallavalitsus iga kuu 1. kuupäeva seisuga. Soodustust ei anta või andmine lõpetatakse, kui isikud ei vasta soodustuse saamiseks seatud tingimustele.

§ 5.   Lasteaiatasu vabastus

  (1) Lasteaiatasust on vabastatud vanem, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

  (2) Lasteaiatasust ja toiduraha maksmisest on vabastatud Ukrainast sõja eest põgenenud ja Eestis peale 10.11.2022 ajutise kaitse saanud laste vanemad kuni 31.12.2023, tingimusel, et lapse andmed on kantud UA märkega Eesti Hariduse Infosüsteemi või andmed on edastatud vallavalitsuse poolt otse Haridus- ja Teadusministeeriumile.

§ 6.   Lasteaiatasu tasumise kord

  (1) Munitsipaallasteaias käiva lapse eest tuleb lasteaiatasu tasuda eelmise kuu eest jooksval kuul Viimsi Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

  (2) Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, ei ole lasteaiatasu maksmise kohustust.

  (3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab lapsevanem avalduse lasteasutusele, kui soovitakse kasutada kohta suvekuudel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Lasteaiatasu suuruse muutmisel rakendatakse üleminekuperiood alates 01.09.2023. a kuni 31.12.2023. a. Lasteaiatasu suuruse muutumisest teavitatakse vanemat vallavalitsuse haridusosakonna poolt kahe nädala jooksul (edaspidi üleminekuperiood).

  (2) Üleminekuperioodil on lasteaiatasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta 73 eurot. Üleminekuperioodil teise ja järgnevate laste 50% soodustuse saamise tingimuseks on perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine lasteaias ja mõlema vanema või üksikvanema elukohana on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist vähemalt ühe vanema elukoht on Viimsi vallas soodustuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

§ 8.   Kehtetuks tunnistamine

  Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määrus nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2023.

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2023, 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Viimsi valla koolieelsetes lasteasutustes ja lapsehoidudes (edaspidi lasteasutus) vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavaid mõisteid käsitletakse vastavalt seaduses järgnevas tähenduses:
  1) Suurpere – perekond, kus on vähemalt neli kuni 18 a (k.a) last.
  2) Üksikvanem – isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need vanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).

§ 3.   Vanemate poolt kaetava osa määr

  Vanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi lasteaiatasu) ühe lapse kohta on 145 (ükssada nelikümmend viis) eurot kuus.

§ 4.   Soodustused lasteaiatasust

  (1) Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, siis lasteaiatasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on 73 (seitsekümmend kolm) eurot.

  (2) Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on lasteaiatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald ning kui ühest perest käib lasteaias 2 või 3 last, siis on teise ja kolmanda lapse lasteaiatasu suurus 50% käesoleva määruse § 4 lõikes 1 kehtestatud määrast.

  (3) Suurpere lapse lasteaiatasu suurus moodustab 50% käesoleva määruse § 4 lõikes 1 kehtestatud määrast ühes kuus iga lapse kohta, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald.

  (4) Üksikvanema staatuse tõendamiseks ning soodustuse saamiseks täidab vanem elektroonilise taotluse ühel korral kogu toetuse perioodi kohta alates taotluse esitamise kuust Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO tingimusel, et taotlus on esitatud hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks. Taotlused, mis esitatakse peale nimetatud kuupäeva, arvestatakse soodustuse määramiseks järgmisest kalendrikuust. Erandkorras võib täita taotluse paberkandjal valla haridusosakonnas.
[RT IV, 19.12.2023, 11 - jõust. 01.01.2024]

  (5) Viimsi Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus kontrollida soodustuste määramiseks vajalike andmete õigsust.

  (6) Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed soodustuse määramise hetkel. Andmeid kontrollib vallavalitsus iga kuu 1. kuupäeva seisuga. Soodustust ei anta või andmine lõpetatakse, kui isikud ei vasta soodustuse saamiseks seatud tingimustele.

§ 5.   Lasteaiatasu vabastus

  (1) Lasteaiatasust on vabastatud vanem, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

  (2) Lasteaiatasust ja toiduraha maksmisest on vabastatud Ukrainast sõja eest põgenenud ja Eestis peale 10.11.2022 ajutise kaitse saanud laste vanemad kuni 31.12.2023, tingimusel, et lapse andmed on kantud UA märkega Eesti Hariduse Infosüsteemi või andmed on edastatud vallavalitsuse poolt otse Haridus- ja Teadusministeeriumile.

§ 6.   Lasteaiatasu tasumise kord

  (1) Munitsipaallasteaias käiva lapse eest tuleb lasteaiatasu tasuda eelmise kuu eest jooksval kuul Viimsi Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

  (2) Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, ei ole lasteaiatasu maksmise kohustust.

  (3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab lapsevanem avalduse lasteasutusele, kui soovitakse kasutada kohta suvekuudel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Lasteaiatasu suuruse muutmisel rakendatakse üleminekuperiood alates 01.09.2023. a kuni 31.12.2023. a. Lasteaiatasu suuruse muutumisest teavitatakse vanemat vallavalitsuse haridusosakonna poolt kahe nädala jooksul (edaspidi üleminekuperiood).

  (2) Üleminekuperioodil on lasteaiatasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta 73 eurot. Üleminekuperioodil teise ja järgnevate laste 50% soodustuse saamise tingimuseks on perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine lasteaias ja mõlema vanema või üksikvanema elukohana on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist vähemalt ühe vanema elukoht on Viimsi vallas soodustuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

§ 8.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2023.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json