Teksti suurus:

Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 111, 1758

«Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258; 53, 373) § 91 lõike 6 alusel kinnitada Euroopa Komisjonile esitatav «Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekiri» (lisad 1 ja 2)¹.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 56, 403) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.
¹ Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja maakonna keskkonnateenistustes ning Maa-ameti veebilehel www. maaamet.ee

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k
lisa 1

NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADE – LINNUALADE JA LOODUSALADE NIMEKIRI

1. Linnualade nimekiri

1) Agusalu linnuala Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 11 720 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), kiivitaja (Vanellus vanellus);

2) Alam-Pedja linnuala Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 31 910 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kanakull (Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), täpikhuik (Porzana porzana), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

3) Emajõe suudmeala ja Piirissaare linnuala Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 34 180 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoskel (Mergus albellus), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaeetus), täpikhuik (Porzana porzana), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix);

4) Endla linnuala Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 9850 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), lauk (Fulica atra), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), naerukajakas (Larus ridibundus), nõmmelõoke (Lullula arborea), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus);

5) Haanja linnuala Võru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 16 903 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), laanepüü (Bonasa bonasia), must-toonekurg (Ciconia nigra), rukkirääk (Crex crex), värbkakk (Glaucidium passerinum);

6) Kabli linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 734 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), jääkoskel (Mergus merganser);

7) Kahtla-Kübassaare linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 13 230 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

8) Karala-Pilguse linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2558 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

9) Karula linnuala Valga ja Võru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 160 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), laanepüü (Bonasa bonasia), must-toonekurg (Ciconia nigra), rukkirääk (Crex crex), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakotkas (Pandion haliaetus), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

10) Kasti lahe linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 3685 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), sooräts (Asio flammeus), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus);

11) Kikepera linnuala Viljandi ja Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 10 160 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

12) Koigi linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2353 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rääkspart (Anas strepera), laululuik (Cygnus cygnus), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla);

13) Koiva-Mustjõe linnuala Valga ja Võru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2524 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), siniraag (Coracias garrulus), rukkirääk (Crex crex), rohunepp (Gallinago media);

14) Kolga lahe linnuala Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2435 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: alk (Alca torda), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus);

15) Koorunõmme linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2210 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: merikotkas (Haliaeetus albicilla), mustvaeras (Melanitta nigra), kirjuhahk (Polysticta stelleri);

16) Kura kurgu linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 190 000 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: alk (Alca torda), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), merivart (Aythya marila), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e suurrisla (Calidris canutus), väikerüdi e väikerisla (Calidris minuta), krüüsel (Cepphus grylle), liivatüll (Charadrius hiaticula), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), punakurk-kaur (Gavia stellata), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), räusktiir e räusk (Sterna caspia), tumetilder (Tringa erythropus);

17) Kõnnumaa-Väätsa linnuala Järva, Harju ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 580 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus);

18) Kõrgessaare-Mudaste linnuala Hiiu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 5036 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), sarvikpütt (Podiceps auritus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

19) Kõrvemaa linnuala Järva ja Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 840 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kanakull (Accipiter gentilis), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), musträhn (Dryocopus martius), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), hallõgija (Lanius excubitor), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), kiivitaja (Vanellus vanellus);

20) Käntu-Kastja linnuala Lääne ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 3212 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: suur-konnakotkas (Aquila clanga);

21) Kärevere linnuala Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1766 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rabahani (Anser fabalis), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla);

22) Küdema lahe linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 4503 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk (Polysticta stelleri), hahk (Somateria mollissima);

23) Lahemaa linnuala Lääne-Viru ja Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 72 670 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kanakull (Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), musträhn (Dryocopus martius), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), randtiir (Sterna paradisaea), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), punajalg-tilder (Tringa totanus), vaenukägu e toonetutt (Upupa epops), kiivitaja (Vanellus vanellus);

24) Lahepera järve linnuala Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 256 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: mustviires (Chlidonias niger), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikekajakas (Larus minutus), väikekoskel (Mergus albellus), tuttpütt (Podiceps cristatus);

25) Lavassaare linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 10 170 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

26) Luitemaa linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 990 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

27) Lõu lahe linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 4750 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), hahk (Somateria mollissima), räusktiir e räusk (Sterna caspia), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

28) Marimetsa-Õmma linnuala Harju, Lääne ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 7820 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

29) Meelva linnuala Põlva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2073 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: laululuik (Cygnus cygnus), sookurg (Grus grus), kalakajakas (Larus canus), kalakotkas (Pandion haliaeetus);

30) Meenikunno linnuala Võru ja Põlva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2651 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sookurg (Grus grus), kalakotkas (Pandion haliaeetus), sarvikpütt (Podiceps auritus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

31) Misso linnuala Võru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2461 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: must-toonekurg (Ciconia nigra), järvekaur (Gavia arctica), kalakotkas (Pandion haliaeetus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

32) Mullutu-Loode linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 6768 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), kiivitaja (Vanellus vanellus);

33) Muraka linnuala Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 340 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), kassikakk (Bubo bubo), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

34) Nõva-Osmussaare linnuala Harju ja Lääne maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 23 773 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: nõmmekiur (Anthus campestris), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), mustlagle (Branta bernicla), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), merikotkas (Haliaeetus albicilla), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), hahk (Somateria mollissima);

35) Nätsi-Võlla linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 15 660 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), sinirind (Luscinia svecica), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), teder (Tetrao tetrix tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

36) Ohepalu linnuala Lääne-Viru ja Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 5804 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sõtkas (Bucephala clangula), must-toonekurg (Ciconia nigra), sookurg (Grus grus);

37) Otepää linnuala Valga ja Põlva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 400 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kanakull (Accipiter gentilis), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), väiketüll (Charadrius dubius), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), punaselg-õgija (Lanius collurio), herilaseviu (Pernis apivorus), roherähn e meltsas (Picus viridis);

38) Pakri linnuala Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 20 190 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus grylle), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus);

39) Paljassaare linnuala Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 277 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), soorüdi e soorisla (Calidris alpina), kõvernokk-rüdi e kõvernokk-risla (Calidris ferruginea), värbrüdi e värbrisla (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), punaselg-õgija (Lanius collurio), jääkoskel (Mergus merganser), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

40) Parika linnuala Viljandi maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2311 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), must-toonekurg (Ciconia nigra), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

41) Peipsi linnuala Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1782 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: viupart (Anas penelope), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kaldapääsuke (Riparia riparia);

42) Puhatu linnuala Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 587 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), tuttvart (Aythya fuligula), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), järvekaur (Gavia arctica), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), kiivitaja (Vanellus vanellus);

43) Põhja-Kõrvemaa linnuala Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 067 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sõtkas (Bucephala clangula), laululuik (Cygnus cygnus), järvekaur (Gavia arctica), nõmmelõoke (Lullula arborea), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia);

44) Põhja-Liivimaa linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 18 900 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-laukhani (Anser albifrons), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), järvekaur (Gavia arctica), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

45) Pärnu lahe linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 108 500 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

46) Riksu ranniku linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1674 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), rohukoskel (Mergus serrator), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus);

47) Ropka-Ihaste linnuala Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 695 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), tutkas (Philomachus pugnax), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus);

48) Rubina linnuala Valga ja Viljandi maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1984 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), kalakotkas (Pandion haliaeetus);

49) Räpina poldri linnuala Põlva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1498 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: luitsnokk-part (Anas clypeata), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), mustviires (Chlidonias niger), lauk (Fulica atra), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), kiivitaja (Vanellus vanellus);

50) Siiksaare-Oessaare lahtede linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 3892 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), väikekajakas (Larus minutus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

51) Sirtsi linnuala Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 5492 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), mudatilder (Tringa glareola);

52) Soomaa linnuala Viljandi ja Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 39 820 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), sooräts (Asio flammeus), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus grus), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), sinirind (Luscinia svecica), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

53) Struuga linnuala Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1325 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sooräts (Asio flammeus), rohunepp (Gallinago media);

54) Sutu lahe linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2129 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tutkas (Philomachus pugnax), jõgitiir (Sterna hirundo), punajalg-tilder (Tringa totanus);

55) Suursoo-Leidissoo linnuala Harju ja Lääne maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 503 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), väikepistrik (Falco columbarius), sookurg (Grus grus), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), teder (Tetrao tetrix tetrix);

56) Taarikõnnu-Kaisma linnuala Pärnu ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 7333 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), välja-loorkull (Circus cyaneus), laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

57) Tagamõisa poolsaare linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 11 060 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: alk (Alca torda), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), nõmmekiur (Anthus campestris), sõtkas (Bucephala clangula), merirüdi e meririsla (Calidris maritima), krüüsel (Cepphus grylle), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk (Polysticta stelleri), hahk (Somateria mollissima);

58) Toolse linnuala Lääne-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 288 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor);

59) Tudusoo linnuala Lääne-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 4673 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), kalakotkas (Pandion haliaeetus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

60) Tuhu-Kesu linnuala Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 19 220 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

61) Vaindloo linnuala Lääne-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 75 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), krüüsel (Cepphus grylle), tõmmukajakas (Larus fuscus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea);

62) Vanamõisa lahe linnuala Hiiu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1507 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), hallhani e roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), liivatüll (Charadrius hiaticula), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punajalg-tilder (Tringa totanus);

63) Vilsandi linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 18 230 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kirjuhahk (Polysticta stelleri), hahk (Somateria mollissima);

64) Vooremaa linnuala Jõgeva ja Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 3733 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), lauk (Fulica atra), naerukajakas (Larus ridibundus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena);

65) Võrtsjärve linnuala Valga, Tartu ja Viljandi maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 29 410 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), sinirind (Luscinia svecica), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), kalakotkas (Pandion haliaeetus), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), jõgitiir (Sterna hirundo), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus);

66) Väinamere linnuala Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 252 100 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e suurrisla (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus).

2. Loodusalade nimekiri

1) Abruka loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 697 ha. Kaitstavad elupaigatüübid (sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt loodusdirektiivi I lisale): rannaniidud (1630), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

2) Aegviidu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

3) Age oru loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 24 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivakivipaljandid (8220), rohunditerikkad kuusikud (9050);

4) Agusalu loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 10 707 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0), laialehised lammimetsad (91F0);

5) Aheru loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 242 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

6) Ahja loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1121 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

7) Aidu loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 310 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

8) Akste loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

9) Alam-Pedja loodusala Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 31 910 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

10) Alatskivi loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 322 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

11) Alema loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 69 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

12) Allika loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 74 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

13) Allikukivi loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010);

14) Allirahu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 680 ha. Kaitstav elupaigatüüp: karid (1170). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

15) Angasilla loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 304 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

16) Anija loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 71 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

17) Anne loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 6 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

18) Ardu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 50 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

19) Armioja ja laiside loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1740 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010); Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: naarits (Mustela lutreola); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

20) Aseri loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 610 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

21) Asva loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 60 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

22) Atsalama loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 9 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puiskarjamaad (9070);

23) Avaste loodusala Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 8569 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

24) Avijõe loodusala Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 28 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

25) Ebavere loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 38 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

26) Ehmja-Turvalepa loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2276 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

27) Elva jõe loodusala Valga ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 17 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

28) Elva-Vitipalu loodusala Valga ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 370 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

29) Emajõe-Suursoo loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 870 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); laiujur (Dytiscus latissimus);

30) Endla loodusala Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 8870 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

31) Esna loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 218 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

32) Haanja loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 16 903 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus); harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

33) Haavakannu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 815 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

34) Haavasoo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 276 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

35) Hageri-Sutlema loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 84 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lamminiidud (6450), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

36) Hauka loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus);

37) Heimtali loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 125 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

38) Hiiu madala loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 4484 ha. Kaitstav elupaigatüüp: karid (1170);

39) Hilba jõe loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 10 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

40) Hindu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 23 ha. Kaitstav elupaigatüüp: puisniidud (6530);

41) Hino loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 731 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

42) Hintsiko loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 29 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

43) Ihamaru loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 256 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

44) Iide-Mõisaküla soo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 119 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: väike pisitigu (Vertigo genesii); soohiilakas (Liparis loeselii);

45) Iidva raba loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 620 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

46) Ilmandu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 168 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

47) Ilusa oja loodusala Valga ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 3 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

48) Jalase loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2724 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (8240), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

49) Jalgsema loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: karstijärved ja -järvikud (3180), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puiskarjamaad (9070);

50) Jausa loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 26 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puiskarjamaad (9070);

51) Jägala jõgi loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 5 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar);

52) Jäola loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 37 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

53) Järise loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1081 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

54) Järta loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 58 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530). Liik, kelle elupaika kaitstakse: püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

55) Järve loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 110 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: eelluited (2110), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), lood (alvarid) (6280). Liik, kelle elupaika kaitstakse: nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius);

56) Järveoja loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 1 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

57) Järveotsa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 23 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

58) Järvevälja loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 316 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

59) Järvselja loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 184 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia);

60) Kaarma loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 71 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

61) Kaarmise loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 243 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivikud (2330), looduslikult rohketoitelised järved (3150), puisniidud (6530), (7130), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

62) Kaasiku loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: puisniidud (6530);

63) Kaasjärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

64) Kabli loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 24 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivased ja mudased pagurannad (1140), rannaniidud (1630), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); emaputk (Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius);

65) Kada loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 7 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

66) Kahtla-Kübassaare loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 13 160 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), (9030), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

67) Kahvena loodusala Viljandi ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 505 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

68) Kaisma loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3002 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

69) Kalita loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 147 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

70) Kallaste loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 1 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liivakivipaljandid (8220);

71) Kalme loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 886 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); jõesilm (Lampetra fluviatilis); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

72) Kanaküla loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 45 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus);

73) Kanepi järvede loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 109 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

74) Karala-Pilguse loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1739 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

75) Karida loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 30 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jäik keerdsammal (Tortella rigens);

76) Karinõmme loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 481 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

77) Karisilla oja loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 3 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

78) Kariste loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 65 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

79) Karitsu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 43 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puiskarjamaad (9070);

80) Karsna loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

81) Karste loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 4 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus);

82) Karujärve loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 380 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik võldas (Cottus gobio);

83) Karula loodusala Valga ja Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 160 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); suur-kuldtiib (Lycaena dispar); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), palu-karukell (Pulsatilla patens);

84) Karula-Pikkjärve loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 38 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

85) Karuse-Linnuse loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 423 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: emaputk (Angelica palustris), roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

86) Kasti lahe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 3895 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

87) Kastna loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 22 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rannaniidud (1630). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

88) Kastna-Rapla loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 861 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

89) Kaugatoma-Lõo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 5241 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: madal unilook (Sisymbrium supinum);

90) Kauksi loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 9 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: ebasüsik (Boros schneideri);

91) Kaunispe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 126 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210);

92) Keeri-Karijärve loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1559 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); palu-karukell (Pulsatilla patens);

93) Kerju loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 78 ha. Kaitstav elupaigatüüp: väikesaared ning laiud (1620). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

94) Kesknõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 255 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

95) Kihnu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 9120 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), läänemere viiger (Phoca hispida bottnica); emaputk (Angelica palustris), soohiilakas (Liparis loeselii);

96) Kiigumõisa loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 169 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

97) Kiivite loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 12 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

98) Kikepera loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 621 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

99) Kingli loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 532 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

100) Kirikumäe loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 367 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

101) Kirmsi loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 215 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

102) Kiruvere loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

103) Kisejärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 671 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

104) Kiviaru loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

105) Kivijärve loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 6 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

106) Kivikupitsa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 135 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

107) Kiviloo loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 25 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

108) Kivinõmme järvede loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

109) Kohatu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1123 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans); harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

110) Koigi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2353 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

111) Koikküla loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 5 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: ebasüsik (Boros schneideri), eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita);

112) Koiva-Mustjõe luha loodusala Valga ja Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2591 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); ebasüsik (Boros schneideri), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

113) Kolga loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 257 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis);

114) Kolga lahe loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1923 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), rusked luited kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

115) Konguta loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 32 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

116) Konuvere loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 332 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

117) Kooljamägede loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010);

118) Koonga tammiku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 28 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

119) Kooraste Kõverjärve loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 12 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

120) Koorküla loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 302 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

121) Koorunõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1562 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (1630), metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

122) Kosemäe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 47 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

123) Kostivere loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 96 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: karstijärved ja -järvikud (3180), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), nõrglubja-allikad (7220), plaatlood (8240);

124) Kotlandi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 57 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

125) Krassgrundi loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 79 ha. Kaitstav elupaigatüüp: väikesaared ning laiud (1620). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

126) Kubja loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 18 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

127) Kudjape loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020);

128) Kuiaru loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 222 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

129) Kuivajõe loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 1 km. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), nõrglubja-allikad (7220). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

130) Kuke ja Kiili loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 894 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

131) Kukka-Luhastu loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 259 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

132) Kullamäe loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivakivipaljandid (8220), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

133) Kurematsi loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 7 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus);

134) Kuri-Hellamaa loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 58 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

135) Kurimetsa loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 56 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

136) Kuritse loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 11 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

137) Kurtna järvede loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 125 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

138) Kuulmajärve loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 338 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

139) Kuusiku loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 121 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

140) Kõnnumaa loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 10 915 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-kuldtiib (Lycaena dispar); läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus);

141) Kõo loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530);

142) Kõpu loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3503 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis), soohiilakas (Liparis loeselii);

143) Kõrissoo loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 33 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

144) Kõrvemaa loodusala Järva ja Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 20 378 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad nõmmed (4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lamminiidud (6450), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

145) Kämbla loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 163 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

146) Käntu-Kastja loodusala Lääne ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3212 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

147) Kärevere loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 200 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); laiujur (Dytiscus latissimus);

148) Kärnjärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 7 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

149) Kääpa loodusala Jõgeva ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1689 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

150) Küdema loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstav elupaigatüüp: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);

151) Küdema lahe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4503 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis); könttanukas (Encalypta mutica), saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

152) Laasu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 34 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puiskarjamaad (9070);

153) Laguja oja loodusala Valga ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 1 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

154) Lahemaa loodusala Lääne-Viru ja Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 72 670 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), rusked luited kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), harilik ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

155) Lahepera loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 14 060 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

156) Laho loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 2 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

157) Laidunina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 87 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230), puiskarjamaad (9070);

158) Laiksaare loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 355 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

159) Lambahanna loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 4 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

160) Lannasmaa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 20 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puiskarjamaad (9070);

161) Lao loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 15 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rannaniidud (1630). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

162) Lasa loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

163) Lasila loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 237 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

164) Lasva tammiku loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 18 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050);

165) Laukesoo loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2574 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

166) Laulasmaa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 87 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), lubjakivipaljandid (8210). Liik, kelle elupaika kaitstakse: vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

167) Lause-Laikula loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1128 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

168) Lavassaare loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 9851 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad laialehised metsad (9020), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

169) Lavatsi järve loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

170) Leigri loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 452 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

171) Lemmejõe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 14 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); jõesilm (Lampetra fluviatilis); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

172) Lepakose loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 11 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450);

173) Leppoja loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 381 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

174) Lihula loodusala Lääne ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 6730 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

175) Liigalaskma-Orinõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 346 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

176) Liiva-Putla loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 102 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070);

177) Linaleo loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 1 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

178) Lindi loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1698 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

179) Lindmetsa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 76 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

180) Linnumängu loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2040 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

181) Linnuraba loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3490 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

182) Lopa loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 57 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivakivipaljandid (8220), koopad (8310);

183) Lubjaahju loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 1 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

184) Luhasoo loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 797 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja raba metsad (91D0);

185) Luidja loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 55 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260);

186) Luigemetsa loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 419 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

187) Luiste loodusala Lääne ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1025 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

188) Luitemaa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 10 400 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); emaputk (Angelica palustris), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

189) Luusika loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 440 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

190) Lõõdla loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 105 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

191) Lümandu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 23 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

192) Lüsingu loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 71 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070);

193) Lüübnitsa loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1553 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus);

194) Maapaju loodusala Harju maa konnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 448 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

195) Madissaare loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 110 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020);

196) Mahtra loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 7893 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), madal unilook (Sisymbrium supinum);

197) Mahu-Rannametsa loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 409 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), lammi-lodumetsad (91E0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis);

198) Maidla-Iganõmme loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 332 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

199) Majori järve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 17 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

200) Manilaiu-Hanilaiu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 204 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);

201) Mardi-Andruse loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 2 ha. Kaitstav elupaigatüüp: puisniidud (6530);

202) Marimetsa-Õmma loodusala Harju, Lääne ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 7820 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna); eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

203) Matsiranna loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 828 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: laiujur (Dytiscus latissimus);

204) Matsisoo loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 26 ha. Kaitstav elupaigatüüp: siirde- ja õõtsiksood (7140);

205) Meelva loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2073 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

206) Meenikunno loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 2651 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

207) Metsapoole loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 64 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), rannaniidud (1630);

208) Metsaääre loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 122 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

209) Mihkli loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 89 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

210) Mooste loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 28 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: must seenesultan (Oxyporus mannerheimii);

211) Mukri loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2198 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

212) Mullutu-Loode loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 5860 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

213) Muraka loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 14 470 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans) ; ebasüsik (Boros schneideri), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus); juus-kiilsirbik (Dichelyma capillaceum), soohiilakas (Liparis loeselii);

214) Muraste loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 126 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

215) Murati loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 58 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

216) Mustajõe loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 74 ha. Kaitstav elupaigatüüp: soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia);

217) Mustallika loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 49 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), allikad ja allikasood (7160), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

218) Mustjärve loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

219) Mustjärve raba loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 336 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

220) Mustoja loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3462 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad nõmmed (4030), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus); harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius), palu-karukell (Pulsatilla patens);

221) Muti loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 155 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), allikad ja allikasood (7160), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

222) Mõdriku-Roela loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1557 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lood (alvarid) (6280), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

223) Mõisamõtsa loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 214 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

224) Mõrdama loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1520 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

225) Mõtstaga loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 364 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

226) Mädajõe loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 18 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

227) Mädapea loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 72 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

228) Mäe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 33 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), puiskarjamaad (9070);

229) Mäetaguse loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 53 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

230) Määru loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

231) Naage loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

232) Naissaare loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1883 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

233) Naissoo tammiku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 122 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070);

234) Navesti loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 2 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

235) Nedrema-Kalli loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 2417 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud (6530), rabad (7110), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

236) Nedsäjä loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 4 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harive silik (Triturus cristatus);

237) Neeruti loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1271 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

238) Nepste-Rannametsa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 36 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

239) Nigula loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4730 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans); laialehine nestik (Cinna latifolia);

240) Nihatu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 45 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puiskarjamaad (9070);

241) Niitvälja loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 24 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

242) Ninamaa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 14 ha. Kaitstav elupaigatüüp: merele avatud pankrannad (1230);

243) Nurtujõe loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 57 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

244) Nõlvasoo loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1102 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

245) Nõmme raba loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 165 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

246) Nõmmküla loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 136 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280). Liik, kelle elupaika kaitstakse: könttanukas (Encalypta mutica);

247) Nõva-Osmussaare loodusala Harju ja Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 23 773 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), rusked luited kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), merisutt (Petromyzon marinus), lõhe (Salmo salar); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius);

248) Nässumaa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 236 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210);

249) Nätsi-Võlla loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 11 430 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

250) Odalätsi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 146 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), liivikud (2330), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis);

251) Oese soo loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 184 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

252) Ohepalu loodusala Lääne-Viru ja Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 5804 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

253) Ohessaare loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: merele avatud pankrannad (1230), lood (alvarid) (6280);

254) Oidrema loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 36 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

255) Oina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 81 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280);

256) Ojaküla loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 84 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans);

257) Ontika loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 253 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia);

258) Orajõe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 132 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010);

259) Orgmetsa loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 47 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

260) Orkjärve loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1169 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

261) Osetsoo loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 24 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

262) Otepää loodusala Valga ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 400 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); harivesilik (Triturus cristatus); harilik hink (Cobitis taenia); laiujur (Dytiscus latissimus), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), nõtke näkirohi (Najas flexilis);

263) Paadenurme loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 267 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

264) Paadrema loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1360 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohundite rikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

265) Paatsa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 96 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puiskarjamaad (9070);

266) Pabra loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 60 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

267) Padaoru loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 191 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), lammi-lodumetsad (91E0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis);

268) Padina loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270 ), puisniidud (6530), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

269) Pae loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 33 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: plaatlood (8240), koopad (8310), rohunditerikkad kuusikud (9050), puis karjamaad (9070);

270) Paeküla loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 283 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

271) Paganamaa järvede loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

272) Pahtpää loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 10 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

273) Paistu loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 45 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010);

274) Pajaka-Vardi loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 319 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstaks e: saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

275) Pakasjärve loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 17 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

276) Pakri loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1451 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: emaputk (Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius), soohiilakas (Liparis loeselii);

277) Palakmäe loodusala Valga ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 73 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450). Liik, kelle elupaika kaitstakse: rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

278) Palojärve loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

279) Pammana loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 788 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), puiskarjamaad (9070);

280) Pangametsa loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 179 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjakivipaljandid (8210), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

281) Pangodi loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 92 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

282) Paope loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1935 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kadastikud (5130);

283) Paope loo loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 162 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puiskarjamaad (9070);

284) Paraspõllu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 478 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

285) Parika loo dusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2292 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

286) Parila loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 222 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

287) Parmu loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 714 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

288) Paunküla loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 617 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii);

289) Peeda jõe loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 9 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

290) Peetri jõe loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 447 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

291) Peetri-Kareda loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 233 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

292) Peramaa loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 29 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia);

293) Pihla-Kaibaldi loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 3759 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

294) Pihla-Kurisu loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2067 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), nõrglubja-allikad (7220), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

295) Piiumetsa loodusala Järva ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 829 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

296) Pikkjärve loodusala Valga ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 14 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

297) Pikre loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

298) Pilkuse loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 482 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

299) Pirita loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 492 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar);

300) Piusa loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1237 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio) ; paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

301) Piusa-Võmmorski loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 547 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harivesilik (Triturus cristatus); harilik võldas (Cottus gobio); teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); palu-karukell (Pulsatilla patens);

302) Poanse loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 320 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

303) Pootsi loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 5 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

304) Porgandi veski loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lamminiidud (6450). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

305) Porkuni loodusa la Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 109 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), karstijärved ja -järvikud (3180). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus);

306) Prandi loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 785 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

307) Prange loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 30 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar);

308) Prangli loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1305 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), rusked luited kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230);

309) Prassi loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 52 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), siirdesoo- ja rabametsad (91 D0);

310) Preedi jõgi loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 1 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

311) Puhatu loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 587 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia), palu-karukell (Pulsatilla patens);

312) Pullijärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 64 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liivaalade vähetoitelised järved (3110). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

313) Purtsi jõe loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 10 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

314) Põduste luha loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 60 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

315) Põduste-Upa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 396 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

316) Põhja-Kõrvemaa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 067 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

317) Päevakese loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 60 ha. Kaitstav elupaigatüüp: siirde- ja õõtsiksood (7140). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

318) Pähklisaare loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 643 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

319) Pähni loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 274 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

320) Päite loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 49 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

321) Pärlijõe-äärne loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 40 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450);

322) Pärlijõe loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 24 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

323) Pärnu jõe äärne loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 31 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

324) Pärnu jõe loodusala Järva ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 189 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), merisutt (Petromyzon marinus), lõhe (Salmo salar); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

325) Pärnu metsamaastiku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 425 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

326) Pärnu roostiku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 300 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), rannaniidud (1630), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

327) Pühajõe loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 5 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis);

328) Pühalepa niitude loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 44 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

329) Pühametsa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 20 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050);

330) Pühaste loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 6 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

331) Püümetsa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 31 ha. Kaitstav elupaigatüüp: siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

332) Raadnast-Kalmakülani loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 27 370 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius);

333) Rabivere loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1711 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksoo d (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

334) Raespa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 180 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020);

335) Rahaaugu loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 529 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

336) Rahula-Napanurga loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 214 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

337) Rahumäe loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 16 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius);

338) Raikküla-Paka loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 120 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070). Liik, kelle elupaika kaitstakse: püst-lina lehik (Thesium ebracteatum);

339) Raja-Kärevere loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 595 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar);

340) Rangu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 740 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

341) Rannamõisa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 65 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310), vanad laialehised metsad (9020), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

342) Rannaniidi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1140 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: merele avatud pankrannad (1230), kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), allikad ja allikasood (7160). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

343) Ranna-Põitse loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 231 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), puiskarjamaad (9070). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

344) Raudrahu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 116 ha. Kaitstav elupaigatüüp: karid (1170). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

345) Rava loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

346) Rebasmäe loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 32 ha. Kaitstav elupaigatüüp: soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

347) Ridaküla loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 175 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

348) Ridali loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 30 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rabad (7110);

349) Riksu ranniku loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1674 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puiskarjamaad (9070);

350) Roksi loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

351) Roosna-Alliku loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 42 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220);

352) Ropka-Ihaste loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 695 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9 080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); laiujur (Dytiscus latissimus); emaputk (Angelica palustris);

353) Rubina loodusala Valga ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1928 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

354) Ruhijärve loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 88 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia);

355) Ruhnu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 814 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liivakivipaljandid (8220), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

356) Ruila-Kernu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 824 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

357) Rutu loodusala Valga ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 328 ha. Kaitstav elupaigatüüp: okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

358) Räpina loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 58 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

359) Saare loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 158 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

360) Saaremetsa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 82 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530);

361) Saarjõe loodusala Järva, Viljandi ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1410 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), sinihelmika kooslused (6410), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

362) Sadrametsa loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 228 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus);

363) Salavalge-Tõrasoo loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4317 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (8240), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020 ), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

364) Salumäe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 405 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

365) Sandla loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 15 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puiskarjamaad (9070);

366) Saunametsa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 9 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

367) Sauniku loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 25 ha. Kaitstav elupaigatüüp: siirde- ja õõtsiksood (7140). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

368) Sauniku oja loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 6 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

369) Sauniku-Soontaga loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 714 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: palu-karukell (Pulsatilla patens);

370) Selgise-Välgi loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 700 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

371) Selisoo loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1205 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

372) Selja jõe loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 634 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar);

373) Seljamäe loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 198 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

374) Selja-Põdra loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1511 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

375) Sepa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 277 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), vanad loodusmetsad (9010);

376) Sepamaa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 54 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), liigirikkad madalsood (7230);

377) Sepaste loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 42 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad laialehised metsad (9020);

378) Siiksaare-Oessaare lahtede loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 3892 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), (5310), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puis niidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

379) Silmsi soo loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 133 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

380) Simiste-Oina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 17 ha. Kaitstav elupaigatüüp: puisniidud (6530). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

381) Sinialliku loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 30 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), lamminiidud (6450);

382) Sirtsi loodusala Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4704 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar);

383) Smolnitsa loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 239 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

384) Sonni loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

385) Sookun inga loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4397 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme);

386) Soomaa loodusala Viljandi ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 39 820 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans); laiujur (Dytiscus latissimus), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

387) Soontaga loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 407 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

388) Sootaga loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 58 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

389) Sorgu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: väikesaared ning laiud (1620);

390) Struuga loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1325 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

391) Suigu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 82 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans);

392) Sulu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 309 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

393) Sutu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2161 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

394) Suurekivi loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 276 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rohunditerikkad kuusikud (9050). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

395) Suuremõisa lahe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 370 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070);

396) Suurissoo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: sinihelmikakooslused (6410). Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

397) Suursoo-Leidissoo loodusala Harju ja Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 503 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad nõmmed (4030), sinihelmikakooslused (6410), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme);

398) Sõmeri loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 325 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), lamminiidud (6450). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

399) Sämi loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 952 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

400) Säärenõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 352 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010);

401) Taarikõnnu loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2843 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0);

402) Tagamõisa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 13 120 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), hanepajuga luitenõod (2170), metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus); soohiilakas (Liparis loeselii);

403) Tagula loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 21 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

404) Tahkuna loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1874 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), siirde- ja õõtsik sood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: naarits (Mustela lutreola); soohiilakas (Liparis loeselii);

405) Tahula-Reo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 653 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jäik keerdsammal (Tortella rigens);

406) Tammelehe loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 4 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

407) Tammese loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 165 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280);

408) Tammiku loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 385 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

409) Tammuna loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 47 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

410) Tamula järve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 231 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

411) Tareste loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 357 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud (1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

412) Teesu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 154 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: palu-karukell (Pulsatilla patens);

413) Tehu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 5 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

414) Tellise loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 244 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

415) Tellissaare loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 355 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

416) Teringi loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 321 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

417) Tihu loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1231 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: naarits (Mustela lutreola); jõesilm (Lampetra fluviatilis);

418) Tikaste loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 38 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010);

419) Tilga loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 50 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), vanad loodusmetsad (9010);

420) Tilli loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 6 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), kadastikud (5130);

421) Tillniidu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 355 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

422) Timmase loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 265 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

423) Tolkuse loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 514 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

424) Toolse loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 384 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: väikesaared ning laiud (1620), jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180). Liik, kelle elupaika kaitstakse: vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

425) Tori põrgu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivakivipaljandid (8220), koopad (8310);

426) Tudre loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 55 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: karstijärved ja -järvikud (3180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);

427) Tudusoo loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 4673 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans);

428) Tuhala loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 188 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: karstijärved ja -järvikud (3180), nõrglubja-allikad (7220), plaatlood (8240), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

429) Tuhu loodusala Lääne ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 4033 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

430) Tumala loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 161 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

431) Tõhela-Ermistu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 3063 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

432) Tõlgametsa loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 75 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

433) Tõlla loodusala Viljandi ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 157 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

434) Tõnija loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 207 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

435) Tõnija soo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 210 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230);

436) Tõstamaa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1217 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

437) Tänassilma loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 108 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (9010);

438) Tündre loodusala Valga ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 630 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

439) Türisalu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 162 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), lood (alvarid) (6280), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

440) Ubari loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 62 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: plaatlood (8240), vanad loodusmetsad (9010), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

441) Udria loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 296 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lubjakivipaljandid (8210), vanad laialehised metsad (9020), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

442) Uhtju loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2429 ha. Kaitstav elupaigatüüp: väikesaared ning laiud (1620). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), läänemere viiger (Phoca hispida bottnica);

443) Uhtjärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 46 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

444) Uiakatsi loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 19 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

445) Uljaste järvede loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 68 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

446) Undama soo loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 81 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

447) Ura loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 321 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

448) Uulu-Võiste loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 679 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

449) Vagula järve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 654 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

450) Vahenurme loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 231 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

451) Vahtrissoo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 50 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), puiskarjamaad (9070). Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

452) Vaiste loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 161 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

453) Valgejõe loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 21 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

454) Valgejärve loodusala Harju ja Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 685 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

455) Valgeraba loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 429 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9 010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

456) Valgeranna liiviku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 97 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), luidetevahelised niisked nõod (2190), lamminiidud (6450);

457) Valgesoo loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 352 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

458) Valgjärve loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 66 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

459) Vana-Lahetaguse loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), liigirikkad madalsood (7230), puiskarjamaad (9070);

460) Vanalõve loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 71 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), laialehised lammimetsad (91F0);

461) Vanamõisa lahe loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1507 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), kadastikud (5130), vanad loodusmetsad (9010);

462) Vapramäe loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 98 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

463) Varangu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 105 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

464) Varbla loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 294 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

465) Vardi loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 725 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050);

466) Vasalemma loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 8 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

467) Vedruka raba loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 110 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010);

468) Verijärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 77 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), palu-karukell (Pulsatilla patens);

469) Vesitükimaa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1146 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: esmased rannavallid (1210), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

470) Veski loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 62 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

471) Vidrike loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

472) Viidu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 29 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

473) Viidumäe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2503 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), soohiilakas (Liparis loeselii), saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

474) Viieristi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 378 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

475) Viilupi loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 37 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

476) Viisjaagu loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 25 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

477) Viitna loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 311 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

478) Vilivalla loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280);

479) Viljandi loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 157 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

480) Villiksaare loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 196 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

481) Vilsandi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 18 230 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (8240), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis), madal unilook (Sisymbrium supinum);

482) Vinni-Pajusti loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 92 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

483) Viroste loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 11 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

484) Voki loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

485) Vooremaa järvede loodusala Jõgeva ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1950 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); laiujur (Dytiscus latissimus);

486) Vulbi loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 10 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: palu-karukell (Pulsatilla patens);

487) Võhandu loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 22 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

488) Võhandu jõe loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 24 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

489) Võlingi oja loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 3 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio), ojasilm (Lampetra planeri);

490) Võlumäe loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 2 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

491) Võrsna loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 541 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alva rid) (6280), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

492) Võrtsjärve loodusala Valga, Tartu ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 28 110 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), lood (alvarid) (6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

493) Võtikvere loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 38 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans);

494) Väike-Pakasjärve loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 1 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

495) Väikese väina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 660 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: laiad madalad lahed (1160), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum);

496) Väikese Emajõe loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 5 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

497) Väike-Palkna loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

498) Väinamere loodusala Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 252 100 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), läänemere viiger (Phoca hispida bottnica); vinträim (Alosa fallax), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõe silm (Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), merisutt (Petromyzon marinus); teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), paksukojalise jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), könttanukas (Encalypta mutica), madal unilook (Sisymbrium supinum), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

499) Värska loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

500) Väägvere loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 6 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

501) Vääna loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 406 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), karstijärved ja -järvikud (3180), jõed ja ojad (3260), lood (alvarid) (6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (7110), nõrglubja-allikad (7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

502) Väätsa raba loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 248 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

503) Õisu loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 441 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

504) Õru loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 11 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160);

505) Ädise loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

506) Ämmamäe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad laialehised metsad (9020);

507) Änniksaare loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

508) Äntu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 425 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus);

509) Ülgase loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme).

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.04.2017, 6

«Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 6 alusel kinnitada Euroopa Komisjonile esitatav «Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekiri» (lisad 1 ja 2)1.


Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

1 Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RTL 2010, 19, 351 - jõust. 08.04.2010]

 

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri»
lisa 1
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

 

NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADE – LINNUALADE JA LOODUSALADE NIMEKIRI

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks asutatud linnualade nimekiri.

1) Agusalu linnuala (EE0070171) Ida-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

2) Alam-Pedja linnuala (EE0080374) Viljandi, Tartu ja Jõgeva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), täpikhuik (Porzana porzana), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

3) Peipsiveere linnuala (EE0080323) Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), naerukajakas (Larus ridibundus), väikekajakas (Larus minututs), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoskel (Mergus albellus), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), täpikhuik (Porzana porzana), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja teder (Tetrao tetrix);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

4) Endla linnuala (EE0080172) Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), madukotkas (Circaetus gallicus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väikepistrik (Falco columbarius), tuuletallaja (Falco tinnunculus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), lauk (Fulica atra), järvekaur (Gavia arctica), punakurk-kaur (Gavia stellata), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

5) Haanja linnuala (EE0080613) Võru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), laanepüü (Bonasa bonasia), must-toonekurg (Ciconia nigra), rukkirääk (Crex crex) ja värbkakk (Glaucidium passerinum);

6) Kabli linnuala (EE0040305) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii) ja jääkoskel (Mergus merganser);

7) Kahtla-Kübassaare linnuala (EE0040412) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

8) Karala-Pilguse linnuala (EE0040414) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

9) Karula linnuala (EE0080671) Valga ja Võru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on väike-konnakotkas (Aquila pomarina), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), laanepüü (Bonasa bonasia), must-toonekurg (Ciconia nigra), rukkirääk (Crex crex), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakotkas (Pandion haliaetus), teder (Tetrao tetrix) ja metsis (Tetrao urogallus);

10) Kasti lahe linnuala (EE0040418) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), sookurg (Grus grus) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla);

11) Kaugatoma-Lõu lahe linnuala (EE0040441) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), hahk (Somateria mollissima), räusktiir e räusk (Sterna caspia), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

12) Kikepera linnuala (EE0040316) Pärnu ja Viljandi maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), rabapüü (Lagopus lagopus) ja metsis (Tetrao urogallus);

13) Koigi linnuala (EE0040425) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rääkspart (Anas strepera), laululuik (Cygnus cygnus), lauk (Fulica atra) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla);

14) Koiva-Mustjõe linnuala (EE0080471) Valga ja Võru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), siniraag (Coracias garrulous), rukkirääk (Crex crex) ja rohunepp (Gallinago media);

15) Kolga lahe linnuala (EE0010171) Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on alk (Alca torda), sinikael-part (Anas platyrhyncho), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), randtiir (Sterna paradisaea) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

16) Koorunõmme linnuala (EE0040428) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on merikotkas (Haliaeetus albicilla), mustvaeras (Melanitta nigra) ja kirjuhahk (Polysticta stelleri);

17) Kura kurgu linnuala (EE0040434) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on alk (Alca torda), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), merivart (Aythya marila), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e rüdi e suurrisla (Calidris canutus),väikerüdi e rüdi e väikerisla (Calidris minuta), krüüsel (Cepphus grylle), liivatüll (Charadrius hiaticula), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), punakurk-kaur (Gavia stellata), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), räusktiir e räusk (Sterna caspia) ja tumetilder (Tringa erythropus);

18) Kõnnumaa-Väätsa linnuala (EE0020341) Rapla, Harju ja Järva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

19) Kõrgessaare-Mudaste linnuala (EE0040130) Hiiu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), sarvikpütt (Podiceps auritus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

20) Kõrvemaa linnuala (EE0060171) Järva, Harju ja Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter gentilis), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), musträhn (Dryocopus martius), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), hallõgija (Lanius excubitor), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

21) Käntu-Kastja linnuala (EE0040209) Lääne ja Rapla maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-konnakotkas (Aquila clanga) ja rohunepp (Gallinago media);

22) Kärevere linnuala (EE0080371) Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on väike-konnakotkas (Aquila pomarina), rabahani (Anser fabalis), must-toonekurg (Ciconia nigra), rohunepp (Gallinago media) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla);

23) Küdema lahe linnuala (EE0040432) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk (Polysticta stelleri) ja hahk (Somateria mollissima);

24) Lahemaa linnuala (EE0010173) Lääne-Viru ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), musträhn (Dryocopus martius), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), randtiir (Sterna paradisaea), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis (Tetrao urogallus), punajalg-tilder (Tringa totanus), vaenukägu e toonetutt (Upupa epops) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

25) Lahepera järve linnuala (EE0080372) Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on mustviires (Chlidonias niger), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikekajakas (Larus minutus), väikekoskel (Mergus albellus) ja tuttpütt (Podiceps cristatus);

26) Lavassaare linnuala (EE0040325) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

27) Loode-Peipsi linnuala (EE0080112) Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on viupart (Anas penelope), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena) ja kaldapääsuke (Riparia riparia);

28) Luitemaa linnuala (EE0040351) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

29) Marimetsa-Õmma linnuala (EE0040203) Rapla, Lääne ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

30) Meelva linnuala (EE0080203) Põlva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laululuik (Cygnus cygnus), sookurg (Grus grus), kalakajakas (Larus canus) ja kalakotkas (Pandion haliaetus);

31) Meenikunno linnuala (EE0080204) Põlva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sookurg (Grus grus), kalakotkas (Pandion haliaetus), sarvikpütt (Podiceps auritus) ja metsis (Tetrao urogallus);

32) Misso linnuala (EE0080672) Võru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), järvekaur (Gavia arctica), kalakotkas (Pandion haliaetus) ja metsis (Tetrao urogallus);

33) Mullutu-Loode linnuala (EE0040444) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

34) Muraka linnuala (EE0070172) Ida-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), tuttvart (Aythya fuligula), laanepüü (Bonasa bonasia), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), laululuik (Cygnus cygnus), musträhn (Dryocopus martius), rabapistrik (Falco peregrinus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), sookurg (Grus grus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), kalakajakas (Larus canus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

35) Nõva-Osmussaare linnuala (EE0040201) Lääne ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on nõmmekiur (Anthus campestris), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), mustlagle (Branta bernicla), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), merikotkas (Haliaeetus albicilla), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator) ja hahk (Somateria mollissima);

36) Nätsi-Võlla linnuala (EE0040337) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), sinirind (Luscinia svecica), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

37) Ohepalu linnuala (EE0020205) Lääne-Viru ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sõtkas (Bucephala clangula), must-toonekurg (Ciconia nigra) ja sookurg (Grus grus);

38) Otepää linnuala (EE0080401) Põlva ja Valga maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter gentilis), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), väiketüll (Charadrius dubius), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), punaselg-õgija (Lanius collurio), herilaseviu (Pernis apivorus) ja roherähn e meltsas (Picus viridis);

39) Pakri linnuala (EE0010129) Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus grylle), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

40) Paljassaare linnuala (EE0010170) Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), soorisla e soorüdi e rüdi (Calidris alpina), kõvernokk-risla e kõvernokk-rüdi e rüdi (Calidris ferruginea), värbrüdi e rüdi e värbrisla (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), tuuletallaja (Falco tinnunculus), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), naerukajakas (Larus ridibundus), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), kaldapääsuke (Riparia riparia), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

41) Parika linnuala (EE0080573) Viljandi maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), must-toonekurg (Ciconia nigra) ja metsis (Tetrao urogallus);

42) Puhatu linnuala (EE0070106) Ida-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), tuttvart (Aythya fuligula), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), järvekaur (Gavia arctica), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

43) Põhja-Kõrvemaa linnuala (EE0010106) Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sõtkas (Bucephala clangula), laululuik (Cygnus cygnus), järvekaur (Gavia arctica), nõmmelõoke (Lullula arborea), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola) ja heletilder (Tringa nebularia);

44) Põhja-Liivimaa linnuala (EE0040344) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-laukhani (Anser albifrons), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), järvekaur (Gavia arctica), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

45) Pärnu lahe linnuala (EE0040346) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi niidurüdi (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

46) Riksu ranniku linnuala (EE0040461) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), rohukoskel (Mergus serrator), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

47) Ropka-Ihaste linnuala (EE0080313) Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), tutkas (Philomachus pugnax), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), mudatilder (Tringa glareola) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

48) Rubina linnuala (EE0080572) Valga ja Viljandi maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius) ja kalakotkas (Pandion haliaetus);

49) Räpina poldri linnuala (EE0080271) Põlva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on luitsnokk-part (Anas clypeata), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), mustviires (Chlidonias niger), lauk (Fulica atra), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

50) Siiksaare-Oessaare lahtede linnuala (EE0040469) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), väikekajakas (Larus minutus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

51) Sirtsi linnuala (EE0070173) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix) ja mudatilder (Tringa glareola);

52) Soomaa linnuala (EE0080574) Viljandi ja Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), sooräts (Asio flammeus), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), rabapistrik (Falco peregrinus), tuuletallaja (Falco tinnunculus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), naerukajakas (Larus ridibundus), nõmmelõoke (Lullula arborea), sinirind (Luscinia svecica), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), veetallaja (Phalaropus lobatus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), täpikhuik (Porzana porzana), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

53) Struuga linnuala (EE0070107) Ida-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sooräts (Asio flammeus) ja rohunepp (Gallinago media);

54) Sutu lahe linnuala (EE0040472) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tutkas (Philomachus pugnax), jõgitiir (Sterna hirundo) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

55) Suursoo-Leidissoo linnuala (EE0040202) Lääne ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), väikepistrik (Falco columbarius), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), teder (Tetrao tetrix), väikekoovitaja (Numenius phaeopus) ja rabapüü (Lagopus lagopus);

56) Taarikõnnu-Kaisma linnuala (EE0020340) Pärnu ja Rapla maakonnas:
Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), välja-loorkull (Circus cyaneus), laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix) ja metsis (Tetrao urogallus);

57) Tagamõisa linnuala (EE0040476) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on alk (Alca torda), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), nõmmekiur (Anthus campestris), sõtkas (Bucephala clangula), merirüdi e rüdi e meririsla (Calidris maritime), krüüsel (Cepphus gryille), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk (Polysticta stelleri) ja hahk (Somateria mollissima);

58) Toolse linnuala (EE0060271) Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis) ja kühmnokk-luik (Cygnus olor);

59) Tudusoo linnuala (EE0060209) Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), kalakotkas (Pandion haliaetus) ja metsis (Tetrao urogallus);

60) Tuhu-Kesu linnuala (EE0040208) Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

61) Vaindloo linnuala (EE0060270) Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), krüüsel (Cepphus grylle), tõmmukajakas (Larus fuscus), jõgitiir (Sterna hirundo) ja randtiir (Sterna paradisaea);

62) Vanamõisa linnuala (EE0040113) Hiiu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), hallhani e roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), liivatüll (Charadrius hiaticula), merikotkas (Haliaeetus albicilla) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

63) Vilsandi linnuala (EE0040496) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kirjuhahk (Polysticta stelleri) ja hahk (Somateria mollissima);

64) Vooremaa linnuala (EE0080171) Jõgeva ja Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), lauk (Fulica atra), naerukajakas (Larus ridibundus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena) ja tuttpütt (Podiceps cristatus);

65) Võrtsjärve linnuala (EE0080571) Tartu, Viljandi ja Valga maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), sinirind (Luscinia svecica), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), kalakotkas (Pandion haliaetus), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), jõgitiir (Sterna hirundo), mudatilder (Tringa glareola) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

66) Väinamere linnuala (EE0040001) Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e rüdi e suurrisla (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

 

2. Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I ja II lisas nimetatud elupaigatüüpide või liikide kaitseks asutatud loodusalade nimekiri.

1) Abruka loodusala (EE0040401) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

2) Adraku loodusala (EE0070175) Ida-Viru maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on lendorav (Pteromys volans*);

3) Aegna saare loodusala (EE0010188) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), metsastunud luited (2180), kuivad nõmmed (4030), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

4) Aegviidu loodusala (EE0010153) Harju maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

5) Age oru loodusala (EE0080302) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liivakivipaljandid (8220) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);

6) Agusalu loodusala (EE0070171) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on männipurelane (Stephanopachys linearis);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

7) Aheru loodusala (EE0080422) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

8) Ahja loodusala (EE0080217) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

9) Aidu loodusala (EE0080104) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

10) Aidu soo loodusala (EE0080173) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

11) Akste loodusala (EE0080275) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

12) Akste järve loodusala (EE0080224) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

13) Alajõe loodusala (EE0070179) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

14) Alam-Pedja loodusala (EE0080374) Tartu, Jõgeva ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9*080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), laiujur (Dytiscus latissimus), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

15) Alatskivi loodusala (EE0080311) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010) ning vanad laialehised metsad (*9020);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

16) Alema loodusala (EE0010107) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

17) Allikukivi loodusala (EE0040301) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), koopad (8310) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

18) Allirahu loodusala (EE0040402) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170) ja väikesaared ning laiud (1620);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

19) Alva-Kärsu loodusala (EE0040387) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning laialehised lammimetsad (91F0);

20) Andresjärve loodusala (EE0080412) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

21) Andressaare loodusala (EE0080107) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on puisniidud (*6530);

22) Angasilla loodusala (EE0020303) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080)
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

23) Anija loodusala (EE0010109) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

24) Anne loodusala (EE0080310) Tartu maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik kobarpea (Ligularia sibirica) ja emaputk (Angelica palustris);

25) Ardu loodusala (EE0010112) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

26) Aseri loodusala (EE0070112) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

27) Asva loodusala (EE0040403) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

28) Atsalama loodusala (EE0070117) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

29) Avaste loodusala (EE0020338) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

30) Avijõe loodusala (EE0070127) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

31) Ebavere loodusala (EE0060215) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

32) Edise loodusala (EE0070113) Ida-Viru maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

33) Ehmja-Turvalepa loodusala (EE0040204) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

34) Einbi loodusala (EE0040215) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

35) Elva loodusala (EE0080318) Tartu ja Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), saarmas (Lutra lutra), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

36) Peipsiveere loodusala (EE0080323) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus) ja saarmas (Lutra lutra);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

37) Endla loodusala (EE0080172) Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), soohiilakas (Liparis loeselii), nõtke näkirohi (Najas flexilis) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

38) Esna loodusala (EE0060101) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

39) Haanja loodusala (EE0080613) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), harivesilik (Triturus cristatus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), saarmas (Lutra lutra), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

40) Haapsi loodusala (EE0040329) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad laialehised metsad (*9020);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

41) Haavakannu loodusala (EE0060207) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

42) Haavassoo loodusala (EE0040404) Saare maakonnas: I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

43) Hauka loodusala (EE0080214) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ja liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus);

44) Heimtali loodusala (EE0080520) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

45) Hiiu madala loodusala (EE0040129) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170);

46) Hino loodusala (EE0080602) Võru maakonnas: I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

47) Hintsiko loodusala (EE0080610) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

48) Hurda loodusala (EE0080611) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

49) Ihamaru-Tilleoru loodusala (EE0080202) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

50) Iidva loodusala (EE0060115) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

51) Ilmandu loodusala (EE0060210) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

52) Jalase loodusala (EE0020313) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (*8240), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

53) Jalgsema loodusala (EE0060112) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Trituruc cristatus);

54) Jausa loodusala (EE0040134) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*);

55) Jõuga loodusala (EE0070119) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

56) Jägala loodusala (EE0010150) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);

57) Jäola loodusala (EE0060226) Lääne-Viru maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

58) Järise loodusala (EE0040407) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

59) Järve loodusala (EE0040408) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180) ja lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius);

60) Järveoja loodusala (EE0060229) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);

61) Järveotsa loodusala (EE0040303) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

62) Järvevälja loodusala (EE0070122) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

63) Järvselja loodusala (EE0080307) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia);

64) Kaarma loodusala (EE0040409) Saare maakonnas: I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

65) Kaarmise loodusala (EE0040410) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivikud (2330), looduslikult rohketoitelised järved (3150), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

66) Kaasiku loodusala (EE0080111) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on puisniidud (*6530);

67) Kaasjärve loodusala (EE0080631) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

68) Kaberla loodusala (EE0010177) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280) ja vanad loodusmetsad (*9010);

69) Kabli loodusala (EE0040305) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannaniidud (*1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), jõesilm (Lampetra fluviatilis), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), emaputk (Angelica palustris) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius);

70) Kada järve loodusala (EE0080429) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

71) Kahtla-Kübassaare loodusala (EE0040412) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

72) Kahvena loodusala (EE0080521) Pärnu ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

73) Kaisma loodusala (EE0040306) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

74) Kakulaane loodusala (EE0080474) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

75) Kalita loodusala (EE0040308) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

76) Kallaste loodusala (EE0080320) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liivakivipaljandid (8220);

77) Kalli soo loodusala (EE0040483) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

78) Kanaküla loodusala (EE0040310) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on mardikaline Xyletinus tremulicola ja väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

79) Kanepi järvede loodusala (EE0080220) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150) ning huumustoitelised järved ja järvikud (3160);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

80) Karala-Pilguse loodusala (EE0040414) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

81) Kareda loodusala (EE0060104) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

82) Karida loodusala (EE0040415) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jäik keerdsammal (Tortella rigens);

83) Karinõmme loodusala (EE0040311) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

84) Karisilla oja loodusala (EE0080239) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

85) Kariste järve loodusala (EE0080515) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

86) Karitsu loodusala (EE0020333) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puiskarjamaad (9070);

87) Karsna järve loodusala (EE0080626) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

88) Karste loodusala (EE0080218) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus);

89) Karujärve loodusala (EE0040416) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme) ja harilik võldas (Cottus gobio);

90) Karula loodusala (EE0080671) Võru ja Valga maakonnas: I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink, (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), laiujur (Dytiscus latissimus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);

91) Karula-Pikkjärve loodusala (EE0080424) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

92) Karuse-Linnuse loodusala (EE0040207) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

93) [kehtetu - RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

94) Kasemetsa loodusala (EE0040427) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

95) Kasti lahe loodusala (EE0040418) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

96) Kastna loodusala (EE0040312) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);

97) Kastna-Rapla loodusala (EE0020335) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

98) Kaugatoma-Lõu loodusala (EE0040441) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on madal unilook (Sisymbrium supinum);

99) Kauksi loodusala (EE0070115) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on männisinelane (Boros schneideri);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

100) Kaunispe loodusala (EE0040420) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530) ning lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210);

101) Keeri-Karijärve loodusala (EE0080316) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), palu-karukell (Pulsatilla patens) ja saarmas (Lutra lutra);

102) Kerju loodusala (EE0040421) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on väikesaared ning laiud (1620);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

103) Kesknõmme loodusala (EE0040422) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

104) Kihnu loodusala (EE0040313) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), emaputk (Angelica palustris) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

105) Kiigumõisa loodusala (EE0060110) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

106) Kiiviti järve loodusala (EE0080423) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

107) Kingli loodusala (EE0040423) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

108) Kirbu soo loodusala (EE0080475) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

109) Kirikumäe loodusala (EE0080607) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

110) Kirmsi loodusala (EE0080209) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

111) Kiruvere loodusala (EE0010141) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia);

112) Kisejärve loodusala (EE0080603) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

113) Kiviaru loodusala (EE0080506) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

114) Kivijärve loodusala (EE0080223) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

115) Kivikupitsa loodusala (EE0040317) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

116) Kiviloo loodusala (EE0010110) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

117) Klaasrahu loodusala (EE0040141) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

118) Kohatu loodusala (EE0020302) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans*), harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

119) Koigi loodusala (EE0040425) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

120) Koikküla loodusala (EE0080430) Valga maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on männisinelane (Boros schneideri) ja eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita*);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

121) Koiva-Mustjõe luha loodusala (EE0080421) Valga ja Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), männisinelane (Boros schneideri), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita*), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja lammiöölane (Xylomoia strix);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

122) Kolga loodusala (EE0040318) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

123) Kolga lahe loodusala (EE0010171) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230) ning vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

124) Konguta loodusala (EE0080305) Tartu maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

125) Konuvere loodusala (EE0020306) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

126) Kooljamägede loodusala (EE0040426) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

127) Lauaru loodusala (EE0040315) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

128) Kooraste Kõvvõrjärve loodusala (EE0080233) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

129) Kooraste Pikkjärve loodusala (EE0080201) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

130) Koorküla loodusala (EE0080420) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

131) Koorunõmme loodusala (EE0040428) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (*1630), metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

132) Kosemäe loodusala (EE0040319) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

133) Kostivere loodusala (EE0010114) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), nõrglubja-allikad (*7220) ja plaatlood (*8240);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

134) Kotlandi loodusala (EE0040429) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

135) Krassi loodusala (EE0010154) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170) ja väikesaared ning laiud (1620);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

136) Krüüdneri loodusala (EE0080277) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);

137) Kubija järve loodusala (EE0080627) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

138) Kudjape loodusala (EE0040433) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530) ja vanad laialehised metsad (*9020);

139) Kuiaru loodusala (EE0040320) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

140) Kuivajõe loodusala (EE0010148) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning nõrglubja-allikad (*7220);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

141) Kuke-Kiili loodusala (EE0040205) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia) ja vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

142) Kukka-Luhastu loodusala (EE0040128) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

143) Kullamäe loodusala (EE0080503) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivakivipaljandid (8220) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

144) Kurematsi loodusala (EE0080411) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);

145) Kurese loodusala (EE0040353) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), liigirikkad madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

146) Kuri-Hellamaa loodusala (EE0040126) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ning puiskarjamaad (9070);

147) Kurimetsa loodusala (EE0080509) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

148) Kurisoo loodusala (EE0060103) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

149) Kuritse järve loodusala (EE0080425) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

150) Kurtna loodusala (EE0070120) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia);

151) Kurtna-Vilivere loodusala (EE0020318) Harju ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

152) Kuulmajärve loodusala (EE0080230) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

153) Kuusiku loodusala (EE0020336) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

154) Kõnnumaa loodusala (EE0020325) Harju ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), koopad (8310), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-kuldtiib (Lycaena dispar), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);

155) Kõpu loodusala (EE0040135) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis), soohiilakas (Liparis loeselii) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

156) Kõrgessaare-Mudaste loodusala (EE0040122) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja saarmas (Lutra lutra);

157) Kõrissoo loodusala (EE0040321) Pärnu maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

158) Kõrvemaa loodusala (EE0060119) Järva, Harju ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tõmmuujur (Graphoderus bilineatus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

159) Kämbla loodusala (EE0010103) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

160) Käntu-Kastja loodusala (EE0040209) Lääne ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

1601) Kärasi loodusala (EE0070187) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on lendorav (Pteromys volans);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

161) Kärevere loodusala (EE0080371) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), tõugjas (Aspius aspius), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna);

162) Kärnjärve loodusala (EE0080628) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

163) Kääpa loodusala (EE0080108) Jõgeva ja Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), palu-karukell (Pulsatilla patens), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

164) Küdema loodusala (EE0040430) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210);

165) Küdema lahe loodusala (EE0040432) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160); lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis), könttanukas (Encalypta mutica), soohiilakas (Liparis loeselii) ja saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

166) Laasu loodusala (EE0040435) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280) ja puiskarjamaad (9070);

167) Lahemaa loodusala (EE0010173) Lääne-Viru ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), koopad (8310), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), harilik ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

168) Lahepera loodusala (EE0080319) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

169) Laho loodusala (EE0080225) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

170) Laidunina loodusala (EE0040436) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), rannaniidud (*1630), karstijärved ja -järvikud (*3180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230) ning puiskarjamaad (9070);

171) Laiksaare loodusala (EE0040322) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

172) Laiküla loodusala (EE0040211) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

173) Lambahanna järve loodusala (EE0080403) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

174) Lannasmaa loodusala (EE0040437) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280) ja puiskarjamaad (9070);

175) Lao loodusala (EE0040323) Pärnu maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);

176) Lasa loodusala (EE0080416) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

177) Lasila loodusala (EE0060206) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

178) Lasva tammiku loodusala (EE0080630) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530) ja vanad laialehised metsad (*9020);

179) Laukesoo loodusala (EE0010108) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

180) Laulasmaa loodusala (EE0010122) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), metsastunud luited (2180), lubjakivipaljandid (8210) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

181) Laulaste loodusala (EE0040309) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

182) Lavassaare loodusala (EE0040324) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

183) Lavatsi järve loodusala (EE0080312) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

184) Leigri loodusala (EE0040119) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

185) Lemmejõe loodusala (EE0040342) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

186) Lepakose loodusala (EE0080523) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

187) Leppoja loodusala (EE0080510) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

188) Letipea loodusala (EE0060231) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), metsastunud luited (2180) ja luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

189) Lihula loodusala (EE0040213) Lääne ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);

190) Liigalaskma-Orinõmme loodusala (EE0040438) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

191) Liiva-Putla loodusala (EE0040439) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), vanad loodusmetsad (*9010) ning puiskarjamaad (9070);

192) Linaleo järve loodusala (EE0080419) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

193) Lindi loodusala (EE0040326) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

194) Lindmetsa loodusala (EE0040440) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

195) Linnumängu loodusala (EE0020328) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

196) Linnuraba loodusala (EE0020312) Rapla ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

197) Loobu jõe loodusala (EE0060279) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);

198) Lopa paljandi loodusala (EE0080505) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivakivipaljandid (8220) ja koopad (8310);

199) Lubjaahju järve loodusala (EE0080402) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

200) Luhasoo loodusala (EE0080601) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

201) Luidja loodusala (EE0040118) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

202) Luiste loodusala (EE0040210) Lääne ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

203) Luitemaa loodusala (EE0040351) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), emaputk (Angelica palustris), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

204) Luusika loodusala (EE0060217) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

205) Lõõdla loodusala (EE0080624) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

206) Lümandu loodusala (EE0020317) Harju ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

207) Lüsingu loodusala (EE0060109) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

208) Lüübnitsa loodusala (EE0080231) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), saarmas (Lutra lutra) ja harilik tõugjas (Aspius aspius);

209) Maalasti loodusala (EE0080578) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaestel muldadel (6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja saarmas (Lutra lutra);

210) Maapaju loodusala (EE0010113) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

211) Madissaare loodusala (EE0040327) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad laialehised metsad (*9020);

212) Mahtra loodusala (EE0020324) Rapla ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja madal unilook (Sisymbrium supinum);

213) Mahu-Rannametsa loodusala (EE0060223) Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis);

214) Maidla-Iganõmme loodusala (EE0020301) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

215) Majori järve loodusala (EE0080629) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

216) Manilau-Hanilaiu loodusala (EE0040328) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130) ja kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210);

217) Marimetsa-Õmma loodusala (EE0040203) Lääne, Rapla ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

218) Maruoru loodusala (EE0080272) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) ja vanad loodusmetsad (*9010);

219) Meelva loodusala (EE0080203) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

220) Meenikunno loodusala (EE0080204) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

221) Metsapoole loodusala (EE0040330) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150) ja rannaniidud (*1630);

222) Metsaääre loodusala (EE0040302) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

223) Mihkli loodusala (EE0040307) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ja vanad laialehised metsad (*9020);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

224) Mooste loodusala (EE0080207) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on must seenesultan (Oxyporus mannerheimii);

225) Mukri loodusala (EE0020327) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

226) Mullutu-Loode loodusala (EE0040443) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), luha-pisitigu (Vertigo geyeri) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

227) Muraka loodusala (EE0070103) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*), männisinelane (Boros schneideri), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), juus-kiilsirbik (Dichelyma capillaceum) ja soohiilakas (Liparis loeselii);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

228) Muraste loodusala (EE0010142) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

229) Murati loodusala (EE0080604) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

230) Mustajõe loodusala (EE0070105) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia);

231) Mustallika loodusala (EE0080109) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

232) Mustjärve loodusala (EE0080315) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

233) Mustjärve raba loodusala (EE0040212) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

234) Mustoja loodusala (EE0080234) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivikud (2330), kuivad nõmmed (4030), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);

235) Muti loodusala (EE0080517) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), allikad ja allikasood (7160) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

236) Mõdriku-Roela loodusala (EE0060202) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lood (alvarid – *6280), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

237) Mõisamõtsa loodusala (EE0080619) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

238) Mõneku loodusala (EE0080472) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

239) Mõrdama loodusala (EE0040331) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

240) Mädajõe loodusala (EE0080237) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

241) Mädapea loodusala (EE0060204) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);

242) Mäe loodusala (EE0040442) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ja puiskarjamaad (9070);

243) Mäetaguse loodusala (EE0070111) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

244) Märjamaa järtade loodusala (EE0020408) Rapla maakonnnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

245) Määru loodusala (EE0060102) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

246) Naage loodusala (EE0010138) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

247) Naissaare loodusala (EE0010127) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

248) Naissoo loodusala (EE0040332) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

249) Navesti loodusala (EE0040333) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

250) Nedrema loodusala (EE0040334) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on luha-pisitigu (Vertigo geyeri);

251) Neeruti loodusala (EE0060203) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

252) Nepste loodusala (EE0040335) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

253) Nigula loodusala (EE0040370) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans*), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja laialehine nestik (Cinna latifolia);

254) Nihatu loodusala (EE0040446) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

255) Niitvälja loodusala (EE0010137) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

256) Nurtujõe loodusala (EE0020334) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

257) Nõlvasoo loodusala (EE0020337) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

258) Nõmme raba loodusala (EE0060114) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

259) Nõmmküla loodusala (EE0040447) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on könt-tanukas (Encalypta mutica);

260) Nõva-Osmussaare loodusala (EE0040201) Lääne ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius);

261) Nässumaa loodusala (EE0040445) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530) ja lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210);

262) Nätsi-Võlla loodusala (EE0040336) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

263) Odalätsi loodusala (EE0040448) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), liivikud (2330), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis);

264) Oese soo loodusala (EE0040338) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

265) Ohepalu loodusala (EE0020205) Harju ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

266) Ohessaare loodusala (EE0040449) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230) ja lood (alvarid – *6280);

267) Oidrema loodusala (EE0040339) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);

268) Ontika loodusala (EE0070108) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia);

269) Oodsipalo loodusala (EE0080274) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

270) Orajõe loodusala (EE0040340) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

271) Orkjärve loodusala (EE0010133) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

272) Osõtsuu loodusala (EE0080229) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mida kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

273) Otepää loodusala (EE0080401) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), harivesilik (Triturus cristatus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus) ja nõtke näkirohi (Najas flexilis);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

274) Oti loodusala (EE0080177) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

275) Otiküla loodusala (EE0080577) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

276) Paadrema loodusala (EE0040341) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

277) Paatsa loodusala (EE0040451) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280) ja puiskarjamaad (9070);

278) Pabra järve loodusala (EE0080625) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liiva-alade vähetoitelised järved (3110);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

279) Padakõrve loodusala (EE0080306) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

280) Padaoru loodusala (EE0060213) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

281) Padinasaare loodusala (EE0080106) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

282) Pae loodusala (EE0020330) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on nõrglubja-allikad (*7220), plaatlood (*8240), koopad (8310), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

283) Paeküla loodusala (EE0020304) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

284) Paganamaa loodusala (EE0080632) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

285) Pahtpää loodusala (EE0080227) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

286) Paistu loodusala (EE0080518) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

287) Pajaka-Vardi loodusala (EE0020311) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

288) Pakasjärve loodusala (EE0010144) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

289) Pakri loodusala (EE0010129) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), soohiilakas (Liparis loeselii), jäik keerdsammal (Tortella rigens) ja suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna);

290) Palakmäe loodusala (EE0080413) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

291) Palojärve loodusala (EE0080222) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

292) Pammana loodusala (EE0040452) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410) ja puiskarjamaad (9070);

293) Pangametsa loodusala (EE0070109) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), lubjakivipaljandid (8210) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

294) Pangodi loodusala (EE0080314) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

295) Paope loodusala (EE0040112) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*);

296) Paope loo loodusala (EE0040121) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puiskarjamaad (9070);

297) Paraspõllu loodusala (EE0010102) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

298) Parika loodusala (EE0080573) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

299) Parila loodusala (EE0010111) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

300) Parmu loodusala (EE0080617) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

301) Paunküla loodusala (EE0010104) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

302) Pedase loodusala (EE0010184) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

303) Peeda jõe loodusala (EE0080324) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);

304) Peetri jõe loodusala (EE0080608) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), rusukallete ja jäärakute metsad (*9180) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

305) Peramaa loodusala (EE0080208) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia);

306) Pihla-Kaibaldi loodusala (EE0040116) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liivikud (2330), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii) ja saarmas (Lutra lutra);

307) Pihla-Kurisu loodusala (EE0040123) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*) ja saarmas (Lursa lutra);

308) Piiumetsa loodusala (EE0020329) Rapla ja Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

309) Pikre järve loodusala (EE0080417) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

310) Pilkuse loodusala (EE0020305) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

311) Pillu loodusala (EE0080579) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

312) Pirita loodusala (EE0010120) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puisniidud (*6530);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);

313) Piusa loodusala (EE0080622) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), harivesilik (Triturus cristatus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

314) Piusa-Võmmorski loodusala (EE0080621) Põlva ja Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik võldas (Cottus gobio), harivesilik (Triturus cristatus), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);

315) Poanse loodusala (EE0040206) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna) ja vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

316) Pootsi loodusala (EE0040343) Pärnu maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

317) Porkuni loodusala (EE0060214) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), karstijärved ja -järvikud (*3180) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

318) Prandi loodusala (EE0060108) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), siirde- ja õõtsiksood (7140), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

319) Prange loodusala (EE0080407) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

320) Prangli loodusala (EE0010126) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), kadastikud (5130) ning liigirikkad madalsood (7230);

321) Preedi jõe loodusala (EE0060122) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

322) Puhatu loodusala (EE0070106) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad soo- ja lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), ida-võsalill (Moehringia laterifolia), palu-karukell (Pulsatilla patens) ja vingerjas (Misgurnus fossilis);

323) Pullijärve loodusala (EE0080620) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liiva-alade vähetoitelised järved (3110);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

324) Purtsi jõe loodusala (EE0080433) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), harilik tõugjas (Aspius aspius) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

325) Põdrapao loodusala (EE0040111) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis);

326) Põduste luha loodusala (EE0040454) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jõesilm (Lapmetra fluviatilis);

327) Põduste-Upa loodusala (EE0040455) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

328) Põhja-Kõrvemaa loodusala (EE0010106) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on männipurelane (Stephanopachys linearis), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

329) Päevakese loodusala (EE0080210) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

330) Pähklisaare loodusala (EE0080301) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

331) Pähni loodusala (EE0080616) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

332) Päidre loodusala (EE0080576) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

333) Päite loodusala (EE0070123) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

334) Pärlijõe loodusala (EE0080605) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

335) Pärlijõe luha loodusala (EE0080638) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

336) Pärnu loodusala (EE0040347) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

337) Pärnu jõe loodusala (EE0040345) Pärnu ja Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450) ja puisniidud (*6530);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

338) Pühajõe loodusala (EE0070129) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

339) Pühalepa loodusala (EE0040127) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

340) Pühametsa loodusala (EE0040456) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

341) Püümetsa loodusala (EE0010136) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

342) Rabivere loodusala (EE0020316) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

343) Raespa loodusala (EE0040349) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja harilik hink (Cobitis taenia);

344) Rahaaugu loodusala (EE0020319) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

345) Rahula-Napanurga loodusala (EE0020410) Rapla ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

346) Rahumäe loodusala (EE0010143) Harju maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius);

347) Raikküla-Paka loodusala (EE0020322) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), puisniidud (*6530), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

348) Rangu loodusala (EE0020409) Rapla maakonnnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

349) Ranna loodusala (EE0040405) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

350) Rannamõisa loodusala (EE0010132) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310), vanad laialehised metsad (*9020) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

351) Rannaniidi loodusala (EE0040457) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160) ning lubjakivipaljandid (8210);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

352) Rannaniidu loodusala (EE0040348) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (*2130) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

353) Ranna-Põitse loodusala (EE0040458) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);

354) Raudrahu loodusala (EE0040499) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

355) Rava loodusala (EE0060105) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

356) Rebasmäe loodusala (EE0080212) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

357) Reiu jõe loodusala (EE0040384) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio crassus), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja harilik hink (Cobitis taenia);

358) Ridaküla loodusala (EE0020321) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

359) Riksu ranniku loodusala (EE0040461) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410) ja puiskarjamaad (9070);

360) Roksi järve loodusala (EE0080418) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

361) Roosna-Alliku loodusala (EE0060120) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), allikad ja allikasood (7160) ning nõrglubja-allikad (*7220);

362) Ropka-Ihaste loodusala (EE0080313) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus) ja emaputk (Angelica palustris);

363) Rubina loodusala (EE0080501) Viljandi ja Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

364) Ruhijärve loodusala (EE0080512) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia);

365) Ruhnu loodusala (EE0040462) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on laiad madalad lahed (1160), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

366) Ruila loodusala (EE0010124) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

367) Rutu loodusala (EE0080502) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

368) Räpina loodusala (EE0080216) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

369) Saaremetsa loodusala (EE0040463) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410) ja puisniidud (*6530);

370) Saarjõe loodusala (EE0060121) Järva, Pärnu ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

371) Saarjärve loodusala (EE0080101) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

372) Sadrametsa loodusala (EE0080615) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus);

373) Sadramõtsa loodusala (EE0080614) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

374) Sahmeni loodusala (EE0070126) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius);

375) Salavalge-Tõrasoo loodusala (EE0020314) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium ebracteatum) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

376) Salla loodusala (EE0060280) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

377) Sandla loodusala (EE0040465) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280) ja puiskarjamaad (9070);

378) Sanga loodusala (EE0040362) Pärnu ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

379) Saunametsa loodusala (EE0040354) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

380) Sauniku loodusala (EE0080408) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on siirde- ja õõtsiksood (7140) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

381) Selisoo loodusala (EE0070124) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

382) Selja jõe loodusala (EE0060218) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

383) Seljamäe loodusala (EE0060211) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

384) Selja-Põdra loodusala (EE0020307) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

385) Sepa loodusala (EE0040466) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530) ja vanad loodusmetsad (*9010);

386) Sepamaa loodusala (EE0040467) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ja liigirikkad madalsood (7230);

387) Sepaste loodusala (EE0040117) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

388) Siiksaare-Oessaare loodusala (EE0040469) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

389) Siiraku loodusala (EE0040314) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

390) Silmsi soo loodusala (EE0060113) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

391) Simiste-Oina loodusala (EE0040470) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

392) Sinialliku loodusala (EE0080519) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

393) Siniküla loodusala (EE0080376) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

394) Siplase loodusala (EE0040406) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on väike pisitigu (Vertigo genesii) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

395) Sirtsi loodusala (EE0070104) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja männisinelane (Boros schneideri);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

396) Smolnitsa loodusala (EE0070101) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (*2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

397) Sonni loodusala (EE0020331) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ning puiskarjamaad (9070);

398) Sookuninga loodusala (EE0040369) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja tiigilendlane (Myotis dasycneme);

399) Soomaa loodusala (EE0080574) Viljandi ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), laialehine nestik (Cinna latifolia), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

400) Soontaga-Sauniku loodusala (EE0080410) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on palu-karukell (Pulsatilla patens) ja harilik tõugjas (Aspius aspius);

401) Sootaga loodusala (EE0080304) Tartu maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

402) Sorgu loodusala (EE0040358) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on väikesaared ning laiud (1620);

403) Struuga loodusala (EE0070128) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), jõesilm (Lametra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);

404) Suigu loodusala (EE0060216) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja laialehine nestik (Cinna latifolia);

405) Sulu loodusala (EE0020332) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), roheline kaksikhammas (Dicranum viride) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

406) Sutu lahe loodusala (EE0040472) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

407) Suurekivi loodusala (EE0060208) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

408) Suuremõisa lahe loodusala (EE0040473) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ja puiskarjamaad (9070);

409) Suurissoo loodusala (EE0040474) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on sinihelmikakooslused (6410);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

410) Suursoo-Leidissoo loodusala (EE0040202) Lääne ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra);

411) Suurupi loodusala (EE0010140) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010*), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – 9180*);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia);

412) Sõmeri loodusala (EE0040356) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), lamminiidud (6450) ja liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);

413) Sämi loodusala (EE0060219) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

414) Säärenõmme loodusala (EE0040464) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010);

415) Taarikõnnu loodusala (EE0020315) Pärnu ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

416) Tagamõisa loodusala (EE0040476) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja madal unilook (Sisymbrium supinum);

417) Tagula loodusala (EE0080426) Valga maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

418) Tahkjärve soo loodusala (EE0080213) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

419) Tahkuna loodusala (EE0040133) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

420) Tahula-Reo loodusala (EE0040477) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jäik keerdsammal (Tortella rigens);

421) Tammelehe loodusala (EE0060224) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

422) Tammese loodusala (EE0040478) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on könt-tanukas (Encalypta mutica);

423) Tammiku loodusala (EE0010105) Harju ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

424) Tammuna loodusala (EE0040479) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

425) Tamula järve loodusala (EE0080637) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

426) Tareste loodusala (EE0040124) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

427) Tatra loodusala (EE0080375) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on allikad ja allikasood (7160);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

428) Teesu loodusala (EE0040480) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

429) Tehu loodusala (EE0040481) Saare maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

430) Tellise loodusala (EE0080103) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra);

431) Tellissaare loodusala (EE0040357) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

432) Teringi loodusala (EE0080504) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

433) Tihu loodusala (EE0040120) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*), saarmas (Lutra lutra), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

434) Tikste loodusala (EE0080414) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning vanad loodusmetsad (*9010);

435) Tilga loodusala (EE0040114) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

436) Tilli loodusala (EE0080507) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130) ja kadastikud (5130);

437) Tillniidu loodusala (EE0020326) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

438) Timmase loodusala (EE0080635) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450) ning vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

439) Tolkuse loodusala (EE0040359) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

440) Toolse loodusala (EE0060271) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), eelluited (2110), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

441) Tooni loodusala (EE0080178) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

442) Tori põrgu loodusala (EE0040360) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220) ning koopad (8310);

443) Tudre loodusala (EE0060106) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180) ning kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210);

444) Tudusoo loodusala (EE0060209) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja harilik võldas (Cottus gobio);

445) Tuhala loodusala (EE0010101) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), nõrglubja-allikad (*7220) ja plaatlood (*8240);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

446) Tuhu loodusala (EE0040214) Lääne ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

447) Tumala loodusala (EE0040484) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), vanad loodusmetsad (*9010) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

448) Tõhela-Ermistu loodusala (EE0040361) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis) ja nõtke näkirohi (Najas flexilis);

449) Tõnija loodusala (EE0040482) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid – *6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230) ja vanad laialehised metsad (*9020);

450) Tõstamaa loodusala (EE0040363) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) ning liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);

451) Tänassilma loodusala (EE0080511) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

452) Tündre loodusala (EE0080415) Valga ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

453) Türisalu loodusala (EE0010123) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), lood (alvarid – *6280), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja harilik võldas (Cottus gobio);

454) Türi-Karjaküla loodusala (EE0060117) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puisniidud (*6530);

455) Ubari loodusala (EE0010152) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on plaatlood (*8240), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

456) Udria loodusala (EE0070110) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

457) Uhtju loodusala (EE0060220) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170) ja väikesaared ning laiud (1620);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus) ja viigerhüljes (Phoca hispida bottnica);

458) Uhtjärve loodusala (EE0080623) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

459) Uiakatsi loodusala (EE0080232) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

460) Uljaste loodusala (EE0070125) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

461) Undama soo loodusala (EE0040115) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

462) Ura loodusala (EE0040355) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

463) Urevere loodusala (EE0020342) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

464) Uulu-Võiste loodusala (EE0040364) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180) ning vanad loodusmetsad (*9010);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

465) Vagula järve loodusala (EE0080612) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

466) Vahenurme loodusala (EE0040365) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

467) Vahtrissoo loodusala (EE0040485) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ja liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

468) Vaiste loodusala (EE0040366) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

469) Valgejõe loodusala (EE0010156) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

470) Valgejärve loodusala (EE0010121) Harju ja Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

471) Valgeraba loodusala (EE0040375) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

472) Valgeranna loodusala (EE0040367) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), luidetevahelised niisked nõod (2190) ja lamminiidud (6450);

473) Valgesoo loodusala (EE0080205) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

474) Valgjärve loodusala (EE0080221) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

475) Valkla klindi loodusala (EE0010190) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

476) Valli soo loodusala (EE0080427) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on siirde- ja õõtsiksood (7140);

477) Vana-Lahetaguse loodusala (EE0040487) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);

478) Vanalõve loodusala (EE0040488) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning laialehised lammimetsad (91F0);

479) Vanamõisa loodusala (EE0040113) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), kadastikud (5130) ning vanad loodusmetsad (*9010);

480) Vansi loodusala (EE0010176) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

481) [kehtetu - RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

482) Varangu loodusala (EE0060225) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

483) Varbla loodusala (EE0040352) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

484) Vardi loodusala (EE0020411) Rapla maakonnnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

485) Vasalemma loodusala (EE0010155) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

486) Vedruka raba loodusala (EE0040489) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150) ja vanad loodusmetsad (*9010);

487) Verijärve loodusala (EE0080618) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vanad loodusmetsad (*9010) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);

488) Vesitükimaa loodusala (EE0040490) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus) ja emaputk (Angelica palustris);

489) Veski loodusala (EE0080206) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

490) Vidrike loodusala (EE0080405) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

491) Viidu loodusala (EE0040492) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

492) Viidumäe loodusala (EE0040493) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), soohiilakas (Liparis loeselii), saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

493) Viieristi loodusala (EE0040494) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

494) Viilupi loodusala (EE0040131) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad nõmmed (4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) ja puiskarjamaad (9070);

495) Viisjaagu loodusala (EE0080317) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

496) Viitna loodusala (EE0060221) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laiujur (Dytiscus latissimus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

497) Viivikonna loodusala (EE0070189) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

498) Vilivalla loodusala (EE0040125) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

499) Viljandi loodusala (EE0080514) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis) ja saarmas (Lutra lutra);

500) Vilsandi loodusala (EE0040496) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (*8240), vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad laialehised metsad (*9020);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis), madal unilook (Sisymbrium supinum) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

501) Vinni-Pajusti loodusala (EE0060227) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

502) Virosi loodusala (EE0080226) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

503) Voki loodusala (EE0080404) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

504) Vooremaa järvede loodusala (EE0080110) Tartu ja Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

505) Vulbi loodusala (EE0060107) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on palu-karukell (Pulsatilla patens);

506) Võhandu jõe loodusala (EE0080236) Põlva ja Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

507) Võhandu jõe ürgoru loodusala (EE0080235) Põlva ja Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160) ning liivakivipaljandid (8220);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

508) Võlingi oja loodusala (EE0060123) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

509) Võlumäe loodusala (EE0060230) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

510) Võrsna loodusala (EE0040497) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

511) Võrtsjärve loodusala (EE0080524) Viljandi, Tartu ja Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), luha-pisitigu (Vertigo geyeri) ja laiujur (Dytiscus latissimus);

512) Võtikvere loodusala (EE0080102) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*);

513) Väike-Emajõe loodusala (EE0080432) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

514) Väike-Palkna loodusala (EE0080606) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110) ja vanad loodusmetsad (*9010);

515) Väikese väina loodusala (EE0040486) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum) ja viigerhüljes (Phoca hispida bottnica);

516) Väikõ-Nedsäjä loodusala (EE0080211) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus);

517) Väinamere loodusala (EE0040002) Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), könt-tanukas (Encalypta mutica), soohiilakas (Liparis loeselii), madal unilook (Sisymbrium supinum), püst-linalehik (Thesium ebracteatum), jäik keerdsammal (Tortella rigens), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), väike pisitigu (Vertigo genesii) ja luha-pisitigu (Vertigo geyeri);

518) Välgi loodusala (EE0080322) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

519) Värska loodusala (EE0080215) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik tõugjas (Aspius aspius) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

520) Väägvere loodusala (EE0080303) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

521) Vääna loodusala (EE0010125) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), karstijärved ja -järvikud (*3180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

522) Vääna jõe loodusala (EE0010187) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja saarmas (Lutra lutra);

523) Vääna-Posti loodusala (EE0010175) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

524) Vääna-Viti loodusala (EE0010191) Harju maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

525) Väätsa loodusala (EE0060116) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

526) Õisu loodusala (EE0080516) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

527) Õru loodusala (EE0080428) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140) ning allikad ja allikasood (7160);

528) Ämmamäe loodusala (EE0040368) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad laialehised metsad (*9020);

529) Änniksaare loodusala (EE0070118) Ida-Viru maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

530) Äntu loodusala (EE0060212) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);

531) Ülgase loodusala (EE0010116) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

532) Gretagrundi loodusala (EE0040500) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110) ja karid (1170);

533) Hüti loodusala (EE0040136) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

534) Keisripalu loodusala (EE0080476) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

535) Kirikuraba loodusala (EE0080179) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

536) Koimla loodusala (EE0040495) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

537) Laasi loodusala (EE0040498) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (*6280) ja puiskarjamaad (9070);

538) Noonu loodusala (EE0060232) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – kood 6210) ja lood (alvarid – 6280);

539) Riidaja loodusala (EE0080477) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised salumetsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

540) Suure-Aru loodusala (EE0010192) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

541) Uhaku loodusala (EE0070132) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), jõed ja ojad (3260) ning lood (alvarid – *6280);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

542) Uustalu loodusala (EE0040475) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) ja puiskarjamaad (9070).

/otsingu_soovitused.json