Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» paragrahvi 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse mootorsõidukijuhi koolitamise loa (edaspidi koolitusluba) väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord eraõiguslikele juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ning riigi- ja munitsipaalharidusasutustele, kes on kantud äriregistrisse või seaduse alusel teise registrisse.

§ 2.  Taotluse esitamine ja selle menetlusse võtmine

  (1) Koolitusloa saamiseks esitab koolitusloa taotleja (edaspidi taotleja) Haridus- ja Teadusministeeriumile koolitusloa taotluse (edaspidi taotlus), lisades sellele «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium võtab nõuetekohase taotluse menetlusse selle esitamise päevast arvates. Taotlus on nõuetekohane, kui taotlusele on lisatud kõik «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

  (3) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, teavitab Haridus- ja Teadusministeerium taotlejat puudustest kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtajaks, jätab Haridus- ja Teadusministeerium taotluse läbi vaatamata. Haridus- ja Teadusministeerium teavitab taotlejat kirjalikult taotluse läbivaatamata jätmisest.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 3.  Taotluse läbivaatamine ja koolitusloa väljastamine

  (1) Haridus- ja Teadusministeerium kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete õigsust.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi, otsustab koolitusloa andmise või sellest keeldumise ning teavitab sellest taotlejat kirjalikult kolmekümne kalendripäeva jooksul «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamisest arvates.

  (3) Koolitusloa annab haridus- ja teadusminister kolmeks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Haridus- ja teadusminister keeldub koolitusloa andmisest, kui taotleja ei vasta «Liiklusseaduse» paragrahvis 35 nimetatud nõuetele või on maksuvõlglane.

  (4) Haridus- ja Teadusministeerium annab enne koolitusloa andmisest keeldumist taotlejale võimaluse esitada keeldumise kohta oma arvamus ja vastuväited.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 4.  Koolitusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Haridus- ja teadusminister tunnistab koolitusloa kehtetuks, kui ilmnevad «Liiklusseaduse» paragrahvi 39 lõikes 1 sätestatud koolitusloa kehtetuks tunnistamist nõudvad asjaolud.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium annab enne koolitusloa kehtetuks tunnistamist mootorsõidukijuhi koolitajale võimaluse esitada kehtetuks tunnistamise kohta oma arvamus ja vastuväited.

  (3) Haridus- ja Teadusministeerium teavitab mootorsõidukijuhi koolitajat talle antud koolitusloa kehtetuks tunnistamisest kümne tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» paragrahvi 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse mootorsõidukijuhi koolitamise loa (edaspidi koolitusluba) väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord eraõiguslikele juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ning riigi- ja munitsipaalharidusasutustele, kes on kantud äriregistrisse või seaduse alusel teise registrisse.

§ 2.  Taotluse esitamine ja selle menetlusse võtmine

  (1) Koolitusloa saamiseks esitab koolitusloa taotleja (edaspidi taotleja) Haridus- ja Teadusministeeriumile koolitusloa taotluse (edaspidi taotlus), lisades sellele «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium võtab nõuetekohase taotluse menetlusse selle esitamise päevast arvates. Taotlus on nõuetekohane, kui taotlusele on lisatud kõik «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

  (3) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, teavitab Haridus- ja Teadusministeerium taotlejat puudustest kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtajaks, jätab Haridus- ja Teadusministeerium taotluse läbi vaatamata. Haridus- ja Teadusministeerium teavitab taotlejat kirjalikult taotluse läbivaatamata jätmisest.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 3.  Taotluse läbivaatamine ja koolitusloa väljastamine

  (1) Haridus- ja Teadusministeerium kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete õigsust.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi, otsustab koolitusloa andmise või sellest keeldumise ning teavitab sellest taotlejat kirjalikult kolmekümne kalendripäeva jooksul «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamisest arvates.

  (3) Koolitusloa annab haridus- ja teadusminister kolmeks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Haridus- ja teadusminister keeldub koolitusloa andmisest, kui taotleja ei vasta «Liiklusseaduse» paragrahvis 35 nimetatud nõuetele või on maksuvõlglane.

  (4) Haridus- ja Teadusministeerium annab enne koolitusloa andmisest keeldumist taotlejale võimaluse esitada keeldumise kohta oma arvamus ja vastuväited.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 4.  Koolitusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Haridus- ja teadusminister tunnistab koolitusloa kehtetuks, kui ilmnevad «Liiklusseaduse» paragrahvi 39 lõikes 1 sätestatud koolitusloa kehtetuks tunnistamist nõudvad asjaolud.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium annab enne koolitusloa kehtetuks tunnistamist mootorsõidukijuhi koolitajale võimaluse esitada kehtetuks tunnistamise kohta oma arvamus ja vastuväited.

  (3) Haridus- ja Teadusministeerium teavitab mootorsõidukijuhi koolitajat talle antud koolitusloa kehtetuks tunnistamisest kümne tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

/otsingu_soovitused.json