Teksti suurus:

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2001, 66, 390

AVALDATUD :

RT I 2001, 66, 390

 

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126) § 141 lõike 2 alusel.

§ 1. Laevaloa taotlemine

(1) Välisriigi laeva, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, samuti välisriigi sõjalaeva või muu riikliku mitteärilisel eesmärgil kasutatava välisriigi laeva (edaspidi välisriigi laev) sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre esitab välisriik vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatavat sisenemist määruse lisas oleva vormi kohase taotluse Välisministeeriumile või välisesindusele.

(2) Välisesindus edastab lõikes 1 nimetatud taotluse kohe Välisministeeriumile.

§ 2. Laevaloa taotluse kooskõlastamine

(1) Välisministeerium esitab saabunud välisriigi taotluse ühe kalendripäeva jooksul Kaitseministeeriumile ja Piirivalveametile kooskõlastamiseks.

(2) Juhul kui välisriigi laev kavatseb peatuda Eesti sadamas, saadab Välisministeerium taotluse ühe kalendripäeva jooksul kooskõlastamiseks ka Tolliametile.

(3) Juhul kui välisriigi laev saabub epideemia või eriti ohtliku loomataudi piirkonnast, saadab Välisministeerium taotluse ühe kalendripäeva jooksul kooskõlastamiseks ka Tervisekaitseinspektsioonile ning Veterinaar- ja Toiduametile.

(4) Lõigetes 1-3 nimetatud valitsusasutused vaatavad taotluse läbi viie kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates ning märgivad taotlusele osas «Täidavad Eesti ametiasutused» taotluse saabumise kuupäeva, taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise otsuse, ametiisiku ees- ja perekonnanime ning ametikoha.

(5) Taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse teevad lõigete 1-3 kohaselt kaitseminister, ametite peadirektorid ja inspektsiooni peadirektor või nende poolt volitatud ametiisikud.

§ 3. Laevaloa andmine

(1) Välisministeerium kontrollib ühe kalendripäeva jooksul taotluses esitatud andmeid ja §-s 2 nimetatud kooskõlastusi ning teeb otsuse laevaloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

(2) Välisriigi laevale antakse üldjuhul laevaluba ühekordseks sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre.

(3) Laevaluba kehtivusajaga kuni üks aasta antakse välisriigi sõjalaevale või muule riiklikul mitteärilisel eesmärgil kasutatavale välisriigi laevale, mis osaleb rahvusvahelises programmis BALTRON, BALTBAT, BALTNET, BALTDEFCOL, «Partnerlus rahu nimel» või muus programmis, milles Eesti osaleb rahvusvahelise lepingu alusel, ja kui välisriigi laev siseneb Eesti Vabariigi sisemerre ühe aasta jooksul korduvalt.

(4) Lõikes 3 nimetatud laevaloaga laeva sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre esitab välisriik määruse lisas nimetatud andmed vähemalt 3 kalendripäeva enne kavandatavat sisenemist (välja arvatud laupäevad, pühapäevad ja Eesti riiklikud pühad) Välisministeeriumile, kes edastab saadud andmed ühe kalendripäeva jooksul Kaitseministeeriumile, Piirivalveametile ja Tolliametile.

(5) Välisministeerium või välisesindus teatab välisriigile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest 7 kalendripäeva enne välisriigi laeva kavandatavat sisenemist Eesti Vabariigi sisemerre.

 

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister
välisministri ülesannetes Siim KALLAS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

 

 

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a
määruse nr 237 «Välisriigi laevale
laevaloa taotlemise ja andmise kord»
lisa

LAEVALOA TAOTLUSE VORM

APPLICATION FORM FOR ENTRY CLEARANCE

Taotleja
Applicant

Kuupäev
Date

1.

Laeva lipuriik ja tüüp

Nationality and type of ship

 

2.

Laeva nimi ja registreerimisnumber

Name and registration number of the ship

 

3.

Laeva mõõtmed: pikkus, laius, süvis

Dimensions: Length (o/a)/Breadth (extreme)/Draught (max)

 

4.

Kutsung

Call sign

 

5.

Kapteni/komandöri nimi, meeskonna ja teadusliku personali liikmete arv

Name of captain/master/commanding officer and number of crew members and number of scientific personnel

 

6.

Lähtesadam enne Eesti Vabariigi sisemerre sisenemist

Last port of departure before entering internal waters of the Republic of Estonia

 

7.

Eesti Vabariigi sisemerre sisenemise kuupäev, eeldatav kellaaeg (GMT) ja koordinaadid

Date, estimated time (GMT) and point on entry into internal waters of the Republic of Estonia

 

8.

Eesti sihtsadam ja eeldatav sihtsadamas viibimise aeg

Port of destination in Estonia, estimated duration of stay in port (anchorage)

 

9.

Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemeres seilamise skeem

Route within Estonian territorial waters

 

10.

Eesti Vabariigi sisemerest lahkumise eeldatav kuupäev ja koordinaadid

Estimated date of departure and point of exit from internal waters of the Republic of Estonia

 

11.

Sihtsadam pärast Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerest lahkumist

Next port of destination after departure from Estonia

 

12.

Reisi eesmärk

Purpose of visit

13.

Muud load ja informatsioon

Additional permits and information

14.

Esindaja Eestis

Representative in Estonia

15.

Allkiri

Signature

TÄIDAVAD EESTI AMETIASUTUSED

TO BE COMPLETED BY ESTONIAN AUTHORITIES

Vastu võetud

Otsus

Vastatud

 

Rahandusminister
välisministri ülesannetes Siim KALLAS

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2016, 9

Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.  Laevaloa taotlemine

  (1) Välisriigi laeva, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, või muu riikliku mitteärilisel eesmärgil kasutatava välisriigi laeva, mis ei ole sõjalaev (edaspidi välisriigi laev), sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre esitab välisriik vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatavat sisenemist määruse lisas oleva vormi kohase taotluse Välisministeeriumile või välisesindusele.

  (2) Välisesindus edastab lõikes 1 nimetatud taotluse kohe Välisministeeriumile.

  (3) Välisriigi sõjalaevale loa andmine Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse sisenemiseks toimub Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord” kohaselt.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

§ 2.  Laevaloa taotluse kooskõlastamine

  (1) Välisministeerium esitab saabunud välisriigi taotluse ühe kalendripäeva jooksul Kaitseministeeriumile ja Politsei- ja Piirivalveametile kooskõlastamiseks.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (4) Lõikes 1 nimetatud valitsusasutused vaatavad taotluse läbi viie kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates ning märgivad taotlusele osas „Täidavad Eesti ametiasutused” taotluse saabumise kuupäeva, taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise otsuse, ametiisiku ees- ja perekonnanime ning ametikoha.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (5) Taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse teevad lõike 1 kohaselt valdkonna eest vastutav minister ja ameti peadirektor või nende volitatud ametiisikud.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

§ 3.  Laevaloa andmine

  (1) Välisministeerium kontrollib ühe kalendripäeva jooksul taotluses esitatud andmeid ja §-s 2 nimetatud kooskõlastusi ning teeb otsuse laevaloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

  (2) Välisriigi laevale antakse üldjuhul laevaluba ühekordseks sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre. Välisriigi laevale võib anda loa mitmekordseks sisenemiseks sisemerre teaduslike mereuuringute tegemiseks, kehtivusajaga kuni üks aasta, kohustusega teavitada kavandatavast sisenemisest Politsei- ja Piirivalveametit kaks tööpäeva ette.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 3, 10 - jõust. 01.04.2004]

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 3, 10 - jõust. 01.04.2004]

  (5) Välisministeerium või välisesindus teatab viivitamatult välisriigile, §-s 2 nimetatud valitsusasutustele, Maksu- ja Tolliametile ning Kaitsepolitseiametile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

/otsingu_soovitused.json