Teksti suurus:

Maruoru looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Maruoru looduskaitseala kaitse-eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2001, 93, 574

AVALDATUD :

RT I 2001, 93, 574

 

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001, 50, 286; 56, 337) § 5 lõigete 2 ja 4 ning § 6 lõike 3 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Reguleerimisala

(1) Maruoru looduskaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla sellel asuva kaitsealuse liigi püsielupaiga kaitseks.

(2) Kaitseala maa-ala liigitatakse vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks.

(3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala välispiiriks on Põlva maakonnas Kanepi vallas Erastvere metskonna kvartali 36 põhja-, ida-, lõuna- ja läänepiir.

(2) Kaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse poolt 1992. aastal koostatud Erastvere metskonna puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus.

 

2. peatükk

KAITSEALA KAITSEKORD

 

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal 1. septembrist kuni 14. märtsini.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
2) kinnitada maakorralduskava;
3) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
4) anda projekteerimistingimusi;
5) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-s 4 sätestatud lubatud tegevus.

(2) Kaitsealal on keelatud:
1) mootorsõidukiga sõitmine, välja arvatud teadusalastel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel, määrusega lubatud hooldustöödel ning kaitseala läbival metsateel 1. septembrist kuni 14. märtsini;
2) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituste korraldamine;
3) teede, õhuliinide ja ehitiste rajamine.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid kaitsealal tehakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Arheoloogiamälestiste kaitse

Kaitsealal paiknevaid arheoloogiamälestisi kaitstakse vastavalt «Muinsuskaitseseadusele» (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559).

§ 8. Kaitseala metsa kaitse-eesmärk

Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on metsa arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

§ 9. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Loa, projekti või kava kooskõlastamiseks kaitseala valitsejaga selles määruses nimetatud juhtudel peab kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlejale kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nõusoleku taotlejat.

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 25.04.1979).

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2016, 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json