Teksti suurus:

Pensionistaaži arvestamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2012, 9

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab pensionistaaži arvestamise korra riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.

  (2) Pensionistaaži arvestust peetakse andmete alusel, mis pensionikindlustatu pensioniõigusliku ja pensionikindlustusstaaži kohta on kantud «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse».

§ 2.   Pensioniõigusliku staaži arvestamine

  (1) Pensioniõigusliku staaži arvestamise alusandmeteks on «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantud andmed riiklikule pensionile õigust andva tegevuse kohta kuni 31. detsembrini 1998. a.

  (2) Pensioniõigusliku staaži hulka arvatava tegevuse aega arvestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» §-des 28 ja 29 sätestatud korras päeva täpsusega.

  (3) Pensioniõigusliku staaži tõendatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 27 lõike 3 alusel kehtestatud korras.

§ 3.   Pensionikindlustusstaaži arvestamise alusandmed

  Pensionikindlustusstaaži arvestamise alusandmeteks on «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantud andmed pensionikindlustatu poolt või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) ja selle pensionikindlustuse osa kohta.

§ 4.   Isikustatud sotsiaalmaks

  Isikustatud sotsiaalmaksuna võetakse arvesse:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285) § 2 lõike 1 punktides 1–4 ja 6 sätestatud tasudelt makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;
  2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõigetes 1 ja 11 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]
  3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaks, arvestades käesoleva määruse §-s 8 sätestatut.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

§ 5.   Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osana käsitatakse sotsiaalmaksu osa määrale 20 protsenti vastavat osa sotsiaalmaksust.

  (2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osana võetakse arvesse:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktides 1–4 ja 6 sätestatud tasudelt makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa;
  2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõike 1 punktides 1–5, 7 ja 10 ning lõikes 11 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa;
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]
  3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa, arvestades käesoleva määruse §-s 8 sätestatut.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

§ 6.   Isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summade kindlakstegemine

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summade kindlakstegemisel on aluseks Maksu- ja Tolliameti poolt «Riiklikule pensionikindlustuse registrile» üleantud «Maksukohustuslaste registri» andmed.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

  (2) Pensioni määramisel tehakse jooksva kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summad kindlaks järgmiste dokumentide alusel:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt kindlustatule vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 1 punktile 6 antud tõend;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja poolt sotsiaalmaksu maksmist tõendav dokument.

  (3) Pensioni määramisel tähtajaga 1. jaanuarist kuni 31. märtsini tehakse jooksvale kalendriaastale eelnenud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summad kindlaks lõikes 2 nimetatud dokumentide alusel.

  (4) Kui lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentidel toodud andmed on vastuolus lõikes 1 nimetatud andmetega, esitatakse vastuoluliste andmete osas Maksu- ja Tolliametile järelepärimine. Kuni vastuolu lahendamiseni võetakse isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summade kindlakstegemisel aluseks lõikes 1 nimetatud andmed.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

§ 7.   Pensionikindlustusstaaži arvestamine

  (1) Üks aasta pensionikindlustusstaaži arvestatakse pensionikindlustatule, kelle eest on vastavalt «Sotsiaalmaksuseadusele» makstud või arvestatud isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa vähemalt töötasu alammäära aastasummalt.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

  (2) Pensionikindlustusstaaži arvutamisel võrreldakse pensionikindlustatu iga kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa vastava aasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt töötasu alammääralt arvutatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

  (3) Isikule, kelle isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa on väiksem kui jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt töötasu alammääralt arvutatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa, arvestatakse pensionikindlustusstaaži proportsionaalselt isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

  (4) Riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 ja füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 61 alusel makstava sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa võetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa tasumisega töötasu alammääralt.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

  (5) Pensionikindlustusstaaži arvestatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (6) Ühe kalendriaasta kohta arvestatakse kuni üks aasta pensionikindlustusstaaži.

§ 8.   Füüsilisest isikust ettevõtja ja füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa pensionikindlustusstaaži arvestamine

  (1) Füüsilisest isikust ettevõtja isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa arvestamisel lähtutakse tema ettevõtlustulult tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu kassapõhisest arvestusest.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa, kes on kantud „Maksukohustuslaste registrisse“ füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana „Maksukorralduse seaduse“ § 202 alusel (edaspidi füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa arvestamisel lähtutakse füüsilisest isikust ettevõtja poolt tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu kassapõhisest arvestusest.

  (3) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja, arvestatakse pensionikindlustusstaaži § 7 ning käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel.
[RT I, 24.07.2012, 4 - jõust. 01.08.2012]

§ 9.   Pensionikindlustusstaaži arvestamine aastate 1999, 2000 ja 2001 puhul

  (1) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži pensionikindlustatule, kelle eest on vastavalt «Sotsiaalmaksuseadusele» makstud või arvestatud isikustatud sotsiaalmaksu vähemalt kuupalga alammäära aastasummalt.

  (2) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul võrreldakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel pensionikindlustatu iga kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu vastava aasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksuga.

  (3) Isikule, kelle isikustatud sotsiaalmaksu summa on väiksem kui vastava kalendriaasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksu summa, arvestatakse kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul pensionikindlustusstaaži proportsionaalselt isikustatud sotsiaalmaksu summaga.

  (4) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul võetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel riigi poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel makstavat sotsiaalmaksu arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu tasumisega kuupalga alammääralt.

§ 10.   Pensionikindlustusstaaži kindlakstegemine

  (1) «Riikliku pensionikindlustuse registri» andmete põhjal tehakse kindlaks pensionikindlustatu eelmisel kalendriaastal omandatud pensionikindlustusstaaž ja kogu pensionikindlustusstaaž üks kord aastas ja teatatakse need pensionikindlustatule iga aasta 1. juuliks.

  (2) Pensioni taotlemisel tehakse pensionitaotleja pensionikindlustusstaaž kindlaks §-s 6 nimetatud andmete ja dokumentide alusel pensioni määramisele eelneva päeva seisuga.

§ 11.   Pensionistaaži arvutamine

  (1) Pensionistaaži arvutamisel lähtutakse ümardamata pensioniõiguslikust staažist. Ümardamata pensioniõiguslik staaž teisendatakse arvutamisel aastatena väljendatud kümnendmurruks täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (2) Pensionistaaži arvutamisel liidetakse pensionikindlustusstaaž ja pensioniõiguslik staaž, arvestades lõike 1 sätteid.

§ 12.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2019, 17

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json