Teksti suurus:

Laukesoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.08.2005
Avaldamismärge:RT I 2000, 43, 271

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Laukesoo maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311) kaitse alla võetud Laukesoo sookaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on suure, puhta vee varudega rabamassiivi kaitse.

(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

(3) Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Laukesoo maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kõue vallas Nõmme metskonna kvartali 107 loodenurgast mööda nimetatud kvartali põhja-, ida- ja lõunapiiri. Edasi kulgeb piir mööda Väätsa metskonna kvartali 35 kagupiiri, kvartalite 35, 34 ja 33 lõunapiiri lääne suunas kuni Väätsa metskonna välispiirini. Sealt kulgeb piir mööda metskonna välispiiri põhja ja lääne suunas kuni Saueaugu–Virla teeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud teed loode ja põhja suunas kuni kvartali 25 põhjapiirini. Edasi läheb piir mööda kvartalite 25 ja 26 põhjapiiri, kvartali 19 lääne- ja põhjapiiri, kvartali 15 lääne- ja põhjapiiri, kvartali 13 lääne- ja kirdepiiri kuni kvartali 23 loodepiiriks oleva Laukesoo peakraavini. Sealt kulgeb piir mööda nimetatud kraavi kirde suunas ja kvartali 23 põhjatipust mööda sama kvartali kirdepiiri kagusse ja idapiiri lõunasse kuni Nõmme metskonna kvartali 107 loodenurgani.

(2) Laukesoo maastikukaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning Eesti Metsakorralduskeskuse Nõmme ja Väätsa metskondade 1989. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

Laukesoo maastikukaitseala valitseja on Harjumaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevused

(1) Kaitsealal on lubatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud keelatud tegevused.

(2) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(3) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

(4) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

§ 5. Keelatud tegevused

(1) Kaitsealal on keelatud jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
4) projekteerimistingimuste andmine;
5) metsamajandamiskava väljastamine;
6) uute ehitiste püstitamine;
7) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
8) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine.

(3) Kaitsealal on keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine;
4) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
5) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
6) jäätmete ladustamine.

§ 6. Üksikobjektide kaitse

Kaitsealal paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§ 7. Teaduslikud välitööd

Teaduslikke välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

§10. Kaitseala metsa kaitse

Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 11. Kehtetuks tunnistamine

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määruse nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311) lisa 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks.
* Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivide 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979) nõudeid.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:


Kehtetu - RT I 2005, 44, 369 - jõust. 21.08.2005

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json