Teksti suurus:

Rava maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2000, 54, 355

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Rava maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti Vabariigi Looduskaitse Nõukogu 11. mai 1936. a otsusega (RT 1936, 49, 408) looduskaitse alla võetud Rava tammede, mis on Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsusega nr 132 «Looduse kaitsest Paide rajoonis» reorganiseeritud Rava tammiku kaitsealaks, baasil. Kaitseala eesmärk on liigirikka tamme-segapuistu kaitse ja säilitamine.

(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

(3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Rava maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Ambla vallas Rava metskonna kvartali 24 edelanurgast põhja ja ida suunas mööda kvartali 24 lääne- ja põhjapiiri kuni sama kvartali eraldiste 2 ja 3 vahelise jalgrajani. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud rada lõuna suunas ja selle mõttelist sirgjoonelist pikendust kagu suunas kuni eraldise 14 loodenurgani, sealt mööda eraldiste 14 ja 15 läänepiiri ja selle mõttelist sirgjoonelist pikendust lõunasse kuni kvartali 24 lõunapiirini. Edasi kulgeb piir piki kvartali 24 lõunapiiri loodesse ja lõunasse kuni eraldist 7 läbiva ülespaisutatud ojani ja seejärel mööda seda oja loodesse kuni kvartali 24 edelanurgani.

(2) Rava maastikukaitseala piiri kirjeldus on koostatud Eesti Metsakorralduskeskuse Rava metskonna 1989. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

Rava maastikukaitseala valitseja on Järvamaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitsealal on valitseja nõusolekul lubatud puu- ja põõsarinde harvendamine ning kuivanud puude, okste ja tuulemurru koristamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

(5) Kaitsealal on valitseja nõusolekul lubatud koosluse ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks rohurinde niitmine tammiku lagedamates osades.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud lubatud tegevused.

(2) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukiga liiklemine ja selle parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel.

(3) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
2) kinnitada maakorralduskava;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) rajada uusi teid, õhuliine ja muid kommunikatsioone;
7) hooldada olemasolevaid kraave.

§ 6. Üksikobjektide kaitse

Kaitsealal paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 5 kohase määruse alusel.

§ 7. Teaduslikud välitööd

Teaduslikke välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

§ 10. Kaitseala metsa kaitse

Kaitseala metsa kaitse eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
1 Määruses on arvesse võetud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivide 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979) nõudeid.

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2000. a määrus nr 217
Kehtetu - RT I 2006, 5, 27 - jõust. 30.01.2006

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json