Teksti suurus:

Kaali maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2000, 86, 554

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Kaali maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 1938. a otsusega (RT 1938, 73, 671) ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 6. aprilli 1959. a määrusega nr 119 «Riiklike maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest» (ENSV Teataja 1959, 20, 107) looduskaitse alla võetud Kaali kraatrite baasil. Kaitseala põhieesmärk on meteoriidikraatrite ja neid ümbritseva maastiku kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaali maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Pihtla vallas Masa–Putla maanteelt mööda elektriliini trassi ida suunas läbi maaüksuste 59201:001:0231, 592:001:001:012/1, 592:001:001:013/1 ja 592:001:002:015/1 kuni viimati nimetatud maaüksuse idapiirini, mööda seda lõuna suunas kuni maaüksuse 59201:002:0479 põhjapiirini ja mööda viimati nimetatud maaüksuse põhjapiiri kuni põhja–lõunasuunalise teeni. Piir jätkub mööda maaüksuste 59201:002:0479, 59201:002:0480, 59201:002:0483, 59201:002:0478, 59201:002:0481, 59201:002:0479 idapiiri kulgevat teed lõuna suunas kuni Kaali–Kõljala teeni, mööda Kaali–Kõljala teed loode suunas kuni maaüksuse 592:001:002:016/1 idapiiril algava põhja–lõunasuunalise teeni, mööda nimetatud teed lõuna suunas kuni kirde–edelasuunalise kiviaiani, mööda kiviaeda edela suunas kuni talumaa A15 idapiiril kulgeva kagusuunalise teeni, mööda nimetatud teed kuni Kaasiku maaüksuse 59201:002:0504 põhjapiirini. Edasi kulgeb piir mööda Kaasiku maaüksuse põhja-, ida- ja kagupiiri ning talumaa A15 kagupiiri kuni Masa–Putla maanteeni, mööda maantee teemaa idaserva loode suunas kuni ida–läänesuunalise elektriliini trassini.

(2) Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja Maakatastri andmete alusel seisuga 2000. aasta oktoober.

§ 3. Kaitseala valitseja

Kaali maastikukaitseala valitseja on Saaremaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida kogu kaitseala maa-alal. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

(2) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukite liiklemine ja parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud põllumajandustöödel.

(3) Kaitseala valitseja igakordse nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
4) projekteerimistingimuste andmine.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§7. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui loa andjat.

§ 8. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 9. Sihtkaitsevööndi kirjeldus

(1) Kaali maastikukaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaali sihtkaitsevööndisse kuulub ala, mis asub peakraatri ümber ja piirneb loodest talumaa A12 kagupiiriga, edelast maaüksuse 59201:002:0424 kirdepiiriga, lõunast edela–kirdesuunalise teega, kagust Kaali koolimaja õuemaaga, idast loode–kagusuunalise teega kuni maaüksuse 592:001:001:013/1 edelapiirini ja kirdest viimati nimetatud maaüksuse edelapiiriga.

§ 10. Keelatud tegevus

Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud määruse paragrahvides 4 ja 6 sätestatud lubatud tegevus.

§ 11. Lubatud tegevus

Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) harvendada ja kujundada vastavalt kaitse-eesmärgile puu- ja põõsarinnet, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid puistu koosseisu ja täiuse osas;
2) rajada rajatisi kaitseala tarbeks.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 12. Piiranguvööndi kirjeldus

(1) Kaali maastikukaitseala piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ning selle alusel käesolevas määruses kehtestatud tingimusi.

(2) Kaali piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

§ 13. Keelatud tegevus

(1) Piiranguvööndis on lisaks paragrahvis 5 loetletud tegevustele keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
4) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

(2) Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud:
1) uute ehitiste püstitamine;
2) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2017, 20

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json