Teksti suurus:

Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise korra kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I 1999, 15, 235

Elamuseaduse (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199) paragrahvi 33 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise kord» (juurde lisatud).

Peaminister Mart SIIMANN

Majandusminister Jaak LEIMANN

Riigikantselei koordinatsioonidirektor riigisekretäri ülesannetes Eerik-Niiles KROSS

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 53

KOHALIKELE OMAVALITSUSÜKSUSTELE ELURUUMIDE EHITAMISEKS VÕI OSTMISEKS RAHALISTE VAHENDITE TAOTLEMISE JA ERALDAMISE KORD

I. ÜLDOSA

1. Elamuseaduse (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199) paragrahvi 33 lõike 5 alusel eraldatavad rahalised vahendid nähakse riigieelarves ette kohalikele omavalitsusüksustele sihtotstarbeliselt.

2. Käesolev kord reguleerib kohalikele omavalitsusüksustele raha eraldamise taotluste esitamist ja läbivaatamist ning raha eraldamist eluruumide ehitamiseks või ostmiseks.

3. Kohalikele omavalitsusüksustele üürilepingu esemeks olevate eluruumide ostmiseks ja ehitamiseks (sealhulgas remontimiseks) eraldatakse raha elamuseaduse paragrahvi 33 lõikes 3 nimetatud juhtudel:

1) kui üürilepingu esemeks olev eluruum on välja arvatud eluruumide hulgast seoses ümberehitamisega mitteeluruumiks või füüsilise kulumise tõttu või kui see remondi käigus ei jäänud alles, oluliselt vähenes või suurenes;

2) kui kohalikul omavalitsusel ei ole selleks vahendeid või ei ole võimalik üürnikule eluruumi vastu anda, juhul kui üürnik ja temaga koos elavad isikud peavad vabastama tagastamisele kuuluva eluruumi, mis on vajalik üürileandjale endale või tema perekonnaliikmetele.

II. RAHA ERALDAMISE TAOTLUSTE ESITAMINE, LÄBIVAATAMINE JA ERALDAMINE

4. Raha eraldamise taotluse esitab valla- või linnavalitsus.

5. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) taotletava summa suurus ja põhjendus vastavalt käesoleva korra punktile 3;

2) andmed taotlusega seotud finantseerimisvahendite teiste allikate (ka omavalitsuste eelarvete ja fondide vahendid) ja nende kasutamise kohta;

3) andmed kohaliku omavalitsusüksuse omandisse kuuluvate vabade eluruumide arvu ja kõigi eluruumide koguarvu kohta;

4) teostatavate ehitus- ja remonttööde taotluseelarve;

5) andmed ehitustööde riigihanke läbiviimise kohta;

6) andmed eluruumi ostmise vähempakkumise kohta;

7) andmed tagastatud eluruumide ja hoonete kohta;

8) andmed 6. juuli 1998. a seisuga kohtu korras väljatõstetavate üürnike kohta vastavalt elamuseaduse paragrahvi 33 lõike 1 punktidele 2 ja 3 ning lõikele 3;

9) andmed selle kohta, kelle omandis on eluruum, mida ostetakse;

10) kokkulepete koopiad vastavalt elamuseaduse paragrahvi 33 lõike 3 punktile 2.

6. Valla- või linnavalitsus esitab taotluse kõigepealt asukohajärgsele maavalitsusele, kes:

1) kontrollib taotletava summa põhjendatust, vajadusel toob välja liigsed summad ja sihtotstarbele mittevastavad arvestuslikud kulud;

2) vajadusel küsib taotlejalt või teistelt isikutelt või asutustelt täiendavat informatsiooni. Maavalitsus edastab taotluse koos oma põhjendatud seisukohaga Majandusministeeriumile iga aasta 1. märtsiks.

7. Majandusministeerium vaatab taotluse koos lisatud materjaliga täiendavalt läbi, kontrollides veel kord nimetatud otstarbeks raha eraldamise vajadust.

8. Taotlus vaadatakse läbi kahe kuu jooksul. Kui taotlus ei ole põhjendatud või on esitatud hilinemisega, tagastatakse valla- või linnavalitsusele taotlus koos põhjendusega taotluse mitterahuldamise kohta.

9. Taotlust ei rahuldata või rahuldatakse osaliselt, kui:

1) taotletavad summad ei vasta käesoleva korra punktis 3 sätestatud tingimustele;

2) taotletavaid summasid on võimalik katta muude vahendite arvelt;

3) valla- või linnavalitsus ei ole taotlenud kokkulepet üürnikuga vastavalt elamuseaduse paragrahvi 33 lõike 3 punktile 2.

10. Valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotluste alusel ja üldsumma osas Vabariigi Valitsuse ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste tulemustest lähtuvalt esitab Majandusministeerium Rahandusministeeriumile ettepanekud riigieelarve eelnõu koostamiseks ettenähtud korras ja tähtaegadel.

11. Elamuseaduse täitmiseks Vabariigi Valitsuse reservfondist eraldatud investeeringutest teeb piirkondlik riigikassa kassaväljamakse valla- või linnavalitsuse taotluse alusel vastavalt tehtud töödele ja kulutustele.

III. ERALDATUD RAHALISTE VAHENDITE KASUTAMINE

12. Riigieelarvest kohalikele omavalitsusüksustele eraldatud rahalised vahendid on sihtotstarbelised ja neid võib kasutada ainult käesoleva korra punktis 3 ettenähtud otstarbeks.

13. Eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahalisi vahendeid saanud valla- või linnavalitsused on kohustatud kaks korda aastas -- 15. jaanuariks ja 15. juuliks -- esitama maavanemale ja Majandusministeeriumile aruande eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta möödunud poolaastal.

14. Majandusministeerium esitab iga aasta 1. veebruariks Rahandusministeeriumile koondaruande eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta eelmisel aastal vahendeid saanud kohalike omavalitsuste lõikes.

Majandusminister Jaak LEIMANN

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 228

Elamuseaduse paragrahvi 33 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise kord» (juurde lisatud).

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a
määrusega nr 53
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise kord

I. ÜLDOSA

1. Elamuseaduse paragrahvi 33 lõike 5 alusel eraldatavad rahalised vahendid nähakse riigieelarves ette kohalikele omavalitsusüksustele sihtotstarbeliselt.

2. Käesolev kord reguleerib kohalikele omavalitsusüksustele raha eraldamise taotluste esitamist ja läbivaatamist ning raha eraldamist eluruumide ehitamiseks või ostmiseks.

3. Kohalikele omavalitsusüksustele üürilepingu esemeks olevate eluruumide ostmiseks ja ehitamiseks (sealhulgas remontimiseks) eraldatakse raha elamuseaduse paragrahvi 33 lõikes 3 nimetatud juhtudel:
1) kui üürilepingu esemeks olev eluruum on välja arvatud eluruumide hulgast seoses ümberehitamisega mitteeluruumiks või füüsilise kulumise tõttu või kui see remondi käigus ei jäänud alles, oluliselt vähenes või suurenes;
2) kui kohalikul omavalitsusel ei ole selleks vahendeid või ei ole võimalik üürnikule eluruumi vastu anda, juhul kui üürnik ja temaga koos elavad isikud peavad vabastama tagastamisele kuuluva eluruumi, mis on vajalik üürileandjale endale või tema perekonnaliikmetele.


II. RAHA ERALDAMISE TAOTLUSTE ESITAMINE, LÄBIVAATAMINE JA ERALDAMINE

4. Raha eraldamise taotluse esitab valla- või linnavalitsus.

5. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotletava summa suurus ja põhjendus vastavalt käesoleva korra punktile 3;
2) andmed taotlusega seotud finantseerimisvahendite teiste allikate (ka omavalitsuste eelarvete ja fondide vahendid) ja nende kasutamise kohta;
3) andmed kohaliku omavalitsusüksuse omandisse kuuluvate vabade eluruumide arvu ja kõigi eluruumide koguarvu kohta;
4) teostatavate ehitus- ja remonttööde taotluseelarve;
5) andmed ehitustööde riigihanke läbiviimise kohta;
6) andmed eluruumi ostmise vähempakkumise kohta;
7) andmed tagastatud eluruumide ja hoonete kohta;
8) andmed 6. juuli 1998. a seisuga kohtu korras väljatõstetavate üürnike kohta vastavalt elamuseaduse paragrahvi 33 lõike 1 punktidele 2 ja 3 ning lõikele 3;
9) andmed selle kohta, kelle omandis on eluruum, mida ostetakse;
10) kokkulepete koopiad vastavalt elamuseaduse paragrahvi 33 lõike 3 punktile 2.

6.  Valla- või linnavalitsus esitab taotluse Kliimaministeeriumile.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

7. Kliimaministeerium vaatab taotluse koos lisatud materjaliga läbi, kontrollides nimetatud otstarbeks raha eraldamise vajadust.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

8. Taotlus vaadatakse läbi kahe kuu jooksul. Kui taotlus ei ole põhjendatud või on esitatud hilinemisega, tagastatakse valla- või linnavalitsusele taotlus koos põhjendusega taotluse mitterahuldamise kohta.

9. Taotlust ei rahuldata või rahuldatakse osaliselt, kui:
1) taotletavad summad ei vasta käesoleva korra punktis 3 sätestatud tingimustele;
2) taotletavaid summasid on võimalik katta muude vahendite arvelt;
3) valla- või linnavalitsus ei ole taotlenud kokkulepet üürnikuga vastavalt elamuseaduse paragrahvi 33 lõike 3 punktile 2.

10. Valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotluste alusel ja üldsumma osas Vabariigi Valitsuse ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste tulemustest lähtuvalt esitab Kliimaministeerium Rahandusministeeriumile ettepanekud riigieelarve eelnõu koostamiseks ettenähtud korras ja tähtaegadel.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

11. Elamuseaduse täitmiseks Vabariigi Valitsuse reservfondist eraldatud investeeringutest teeb piirkondlik riigikassa kassaväljamakse valla- või linnavalitsuse taotluse alusel vastavalt tehtud töödele ja kulutustele.


III. ERALDATUD RAHALISTE VAHENDITE KASUTAMINE

12. Riigieelarvest kohalikele omavalitsusüksustele eraldatud rahalised vahendid on sihtotstarbelised ja neid võib kasutada ainult käesoleva korra punktis 3 ettenähtud otstarbeks.

13. Eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahalisi vahendeid saanud valla- või linnavalitsused on kohustatud kaks korda aastas – 15. jaanuariks ja 15. juuliks – esitama Kliimaministeeriumile aruande eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta möödunud poolaastal.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

14. Kliimaministeerium esitab iga aasta 1. veebruariks Rahandusministeeriumile koondaruande eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta eelmisel aastal vahendeid saanud kohalike omavalitsuste lõikes.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json