Teksti suurus:

Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja turustamise korra kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2005
Avaldamismärge:RTL 1999, 93, 1155

Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse (RT I 1998, 52/53, 771) paragrahvi 3 lõike 3, paragrahvi 12 lõike 5, paragrahvi 16 lõike 3, paragrahvi 18 lõigete 3 ja 6, paragrahvi 20 lõike 5 ja paragrahvi 22 lõike 9 alusel ning arvestades Euroopa Liidu õigusaktide 91/682/EMÜ (EÜT L 250, 07. 10. 93), 93/49/EMÜ (EÜT L 250, 07. 10. 93), 93/63/EMÜ (EÜT L 250, 07. 10. 93) ja 93/78/EMÜ (EÜT L 256, 14. 10. 93) nõuetega:

Kinnitan «Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» (lisatud).

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ilmar TUPITS

Kinnitatud
põllumajandusministri 20. aprilli 1999. a määrusega nr 15

DEKORATIIVKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMISE, TURUSTAMISE JA IMPORDI KORD

I.  LIIKIDE LOETELU, MILLE SUHTES KEHTIB KÄESOLEV KORD

1. Liikide loetelu, mille suhtes kehtib käesolev kord ning mille paljundusmaterjali partii peab olema varustatud tootekirjeldusega, on toodud lisas 1.

2. Taimetoodangu Inspektsioon korraldab dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali kontrolli vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Kontrolli käsitlevad õigusaktid avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

II.  DEKORATIIVKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMINE JA MÜÜGIPAKENDI MARKEERIMINE

3. Turustamisotstarbelise paljundusmaterjali tootmise või pakendamisega tegeleda soovivad isikud peavad tegevusloa saamiseks esitama vormikohase kirjaliku taotluse (lisa 2) Taimetoodangu Inspektsioonile.

4. Pakendatud dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali turustamisel peab paljundusmaterjali partii olema ühtlase kvaliteediga ja pakendatud uude või puhastatud korduvkasutusega pakendisse.

5. Paljundusmaterjali partii peab olema varustatud nõuetekohase taimetunnistuse ja tootekirjeldusega (lisa 3).

III.  DEKORATIIVKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI TURUSTAMISEL KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

6. Sort, mille paljundusmaterjali turustatakse, peab olema piisavalt ühtlik ja püsiv. 

7. Turustada on lubatud kontrollitud paljundusmaterjali, mis:

1) on ühe partii piires ühtlase kvaliteediga ning liigiehtne, sordilise materjali puhul sordiehtne;

2) on sõltuvalt liigile ja sordile omastest tunnustest normaalselt arenenud, kahjustusteta ning terve juurestikuga;

3) on küllaldase niiskusesisaldusega (ei esine närtsimise tunnuseid) ning millel ei esine ohtlikuks loetavaid taimehaigusi ja -kahjureid (lisa 4).

8. Kvaliteedinõuete täitmist kontrollib Taimetoodangu Inspektsioon.

9. Paljundusmaterjali tuleb hoida eraldi partiidena. Partiid peavad tootja poolt olema tähistatud selliselt, et erinevaid partiisid oleks võimalik identifitseerida.

10. Puittaimede üksikistikud peavad olema varustatud tootekirjeldusega, rohttaimede istikute turustamisel peab tootekirjeldus olema nähtav müügikohal (lisa 3).

11. Erineva päritoluga paljundusmaterjali turustamisel peab turustaja pidama arvestust partii erinevate osade kohta. 

12. Paljundusmaterjali turustamisel kehtivate kvaliteedinõuete täitmiseks peavad tootjad, turustajad ja importijad koostöös Taimetoodangu Inspektsiooniga:

1) määrama tegevusalale vastavad kriitilised punktid, mis kuuluvad kontrollimisele;

2) kehtestama kriitiliste punktide jälgimise ja kontrolli protseduuri ning koostama kirjaliku juhendi nimetatud toimingute läbiviimiseks;

3) kehtestama proovide võtmise ja analüüsimise korra;

4) kehtestama toodetud, turustatud või imporditud paljundusmaterjali üle arvestuse pidamise korra. 

13. Turustaja peab erinevatest partiidest pärit taimse paljundusmaterjali turustamisel pidama arvestust partii eri osade kohta.

14. Andmed, mida paljundusmaterjali tootjad on kohustatud koguma ja säilitama kvaliteedinõuete täitmise kontrollimiseks:

1) andmed ostetud paljundusmaterjali kohta;

2) andmed toodetava paljundusmaterjali kohta;

3) andmed turustatud või väljapoole tootmisüksust toimetatud paljundusmaterjali kohta;

4) andmed keemilise taimekaitse (pritsimiste arv, tööde tegemise kuupäev, kasutatud kemikaali nimetus) kohta.

15. Taimetoodangu Inspektsiooni inspektori poolt järelevalve korras võetud proovid analüüsib Taimse Materjali Kontrolli Keskus. Analüüsi tulemuste alusel väljastab Taimetoodangu Inspektsioon partii kohta taimetunnistuse.

16. Kontrollimise nõude täitmine turustamisel ei ole kohustuslik:

1) katseteks ja teadustööks turustatava paljundusmaterjali puhul;

2) aretustööks turustatava paljundusmaterjali puhul.

IV.  DEKORATIIVKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI IMPORDI NÕUDED

17. Imporditav dekoratiivkultuuride paljundusmaterjal peab olema vastava järelevalvet teostava ametkonna poolt kontrollitud ja varustatud fütosanitaarse sertifikaadiga ning käesoleva korra nõuete kohaselt pakendatud. 

18. Taimetoodangu Inspektsioonil on vastavalt seemne ja taimse paljundusmaterjali seadusele õigus kehtestada tähtajaline piirang paljundusmaterjali impordile konkreetsest riigist, kui korduvate analüüside tulemused kinnitavad imporditavate partiide mittevastavust käesolevas korras kehtestatud nõuetele.

Lisa 1
«Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

LIIKIDE LOETELU, MILLE SUHTES KEHTIB KÄESOLEV KORD

1. Liikide loetelu, mille suhtes kehtib käesolev kord:

Begonia x hiemalis Fotsch begoonia
-Citrus L. dekoratiivsidrun
-Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam. krüsanteem
-Dianthus caryophyllus L. ja hübriidid nelk
-Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch jõulutäht
-Gerbera L. gerbera
-Gladiolus L. gladiool
-Lilium L. liilia
-Malus Miller dekoratiivõunapuu
-Narcissus L. nartsiss
-Pelargonium L. pelargoon
-Phoenix dekoratiivdatlipalm
-Pinus nigra must mänd
-Prunus L. dekoratiivkirss, -mandel, -toomingas
-Pyrus L. dekoratiivpirn
-Rosa roos

2. Lisaks käesoleva lisa punktis 1 toodud loetelule kehtib käesolev kord:

1) puittaimede hulka kuuluvatele dekoratiivtaimede liikidele;

2) kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede hulka kuuluvatele dekoratiivtaimede liikidele;

3) mitmeaastastele lillesibulate, -mugulate ja -risoomidega paljundatavatele liikidele.

Lisa 2
«Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

Lisa 3
«Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

TOOTEKIRJELDUSE JA TAIMETUNNISTUSE VORMI JA SISU NÕUDED

1. Tootekirjeldusel on nõutavad järgmised andmed:

1) liik eesti ja ladina keeles;

2) sordilise paljundusmaterjali korral sordi nimi;

3) tootja või pakendaja nimi ja number või turustaja nimi;

4) tootjariik.

2. Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali taimetunnistuse vormi ja sisu nõuded on toodud käesolevate nõuete juurde kuuluvas lisas.

Lisa
«Tootekirjelduse ja taimetunnituse vormi ja sisu nõuete» juurde

Lisa 4
«Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

KASVUAEGSELT KONTROLLITAVAD DEKORATIIVKULTUURIDELE OHTLIKUKS LOETAVAD TAIMEHAIGUSED JA -KAHJURID NING RASKESTITÕRJUTAVATENA KÄSITLETAVAD UMBROHUD

1. Dekoratiivkultuuridele ohtlikuks loetavad taimehaigused ja -kahjurid ning raskestitõrjutavatena käsitletavad umbrohud (taimekahjustajad) on järgmised:

Dekoratiivkultuuride liigid Taimekahjustajad, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda
Begonia x hiemalis
Fotsch
Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci
- Aphelenchoides spp.
- Ditylenchus destructor
- Meloidogyne spp.
- Myzus ornatus
- Otiorrhynchus sulcatus
- Sciara
- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
- Erwinia chrysanthemi
- Rhodococcus fascians
- Xanthomonas campestris pv. begoniae
Seened
- jahukaste
- varrepõletiku tekitajad (Phytophthora spp., Pythium spp. ja Rhizoctonia spp.)
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- lehtede kortsumishaigus
- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Citrus Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleurothrixus floccosus (Mashell)
- Meloidogyne spp.
- Parabemisia myricae (Kuwana)
- Tylenchulus semipenetrans
Seened
- Phytophthora spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- viroidid, nagu exocortis, cachexia-xyloporosis
- haigused, mis noortel lehtedel tekitavad psoroosisarnaseid sümptomeid, nagu: Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum

- Infectious variegation

- Citrus leaf rugose
Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Agromyzidae
- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci
- Aphelenchoides spp.
- Diarthronomyia chrysanthemi
- Lepidoptera, eriti Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella
- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Erwinia chrysanthemi
Seened
- Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi
- Puccinia chrysanthemi
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Chrysanthemum B mosaic virus
- Tomato aspermy cucumovirus
Dianthus Caryophyllus L. ja hübriidid Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Agromyzidae
- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci
- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
- Lepidoptera, eriti Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella
Seened
- Alternaria dianthi
- Alternaria dianthicola
- Mycosphaerella dianthi
- Phytophthora nicotiana sp. parasitica
- Rhizoctonia solani
- varrepõletik (Fusarium spp. ja Pythium spp.)
- Uromyces dianthi
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Carnation etched ring caulimovirus
- Carnation mottle carmovirus
- Carnation necrotic fleck closterovirus
- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Euphorbia pulcherrima (Wild. ex Kletzch) Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci
Bakterid
- Erwinia chrysanthemi
Seened
- Fusarium spp. 
- Pythium ultimum
- Phytophthora spp.
- Rhizoctonia solani
- Thielaviopsis basicola
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Gerbera L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Agromyzidae
- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci
- Aphelenchoides spp.
- Lepidoptera
- Meloidogyne
- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Seened
- Fusarium spp. 
- Phytophthora cryptogea
- jahukaste
- Rhizoctonia solani
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Gladiolus L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Ditylenchus dipsaci
- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
- Pseudomonas marginata
- Rhodococcus fascians
Seened
- Botrytis gladiolorum
- Curvularia trifolii
- Fusarium oxisporum sp. gladioli
- Penicillum gladioli
- Sclerotinia spp.
- Septoria gladioli
- Urocystis gladiolica
- Uromyces trasversalis
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Aster yellow mycoplasm
- Corky pit agent
- Cucumber mosaic virus

- Gladiolus ringspot virus (= Narcissus latent virus)

- Tobacco rattle virus
Muud kahjulikud organismid
- Cyperus esculentus
Lilium L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aphelenchoides spp.
- Rhyzoglyphus spp.
- Pratylenchus penetrans
- Rotylenchus robustus
- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
- Erwinia carotovora subsp. carotovora
- Rhodococcus fascians
Seened
- Cylindrocarpon destructans
- Fusarium oxisporum f. sp. lilii
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani
- Rhizopus spp.
- Sclerotium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Cucumber mosaic virus
- Lily symptomless virus
- Lily virus x
- Tobacco rattle virus
- Tulip breaking virus
Muud kahjulikud organismid
- Cyperus esculentus
Malus Miller Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
- kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora cactorum
- Rosellinia necatrix
- Venturia spp.
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Narcissus L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aphelenchoides subtenuis
- Ditylenchus destructor
- Eumerus spp.
- Merodon equestris
- Pratylenchus penetrans
- Rhyzoglyphidae
- Tarsonemidae
Seened
- Fusarium oxisporum f. sp. narcissi
- Sclerotinia spp.
- Sclerotium bulborum
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Tobacco rattle virus
- Narcissus white streak agent
- Narcissus yellow stripe virus
Muud kahjulikud organismid
- Cyperus esculentus
Pelargonium L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci
- Lepidoptera
- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
- Rhodococcus fascians
- Xanthomonas campestris pv. pelargonii
Seened
- Puccinia pelargonii-zonalis
- Botrytis spp.
- Pythium spp.
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Pelargonium flower break carmovirus
- Pelargonium leaf curl tombusvirus
- Pelargonium line pattern virus
- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Phoenix Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Thysanoptera
Seened
- Exosporium palmivorum
- Gliocladium wermoeseni
- Graphiola phoenicis
- Pestalozzi phoenicis
- Pythium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Pinus nigra Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Blastophaga spp.
- Rhyacionia buoliana
Seened
- Lophodermium seditiosum
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Prunus L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne spp.
- kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Taphrina deformans
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
Pyrus L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
- kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora spp. 
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Rosa Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Lepidoptera, eriti Epichoristodes acerbella

Cacoecimorpha pronubana,

- Meloidogyne
- Pratylenchus spp.
- Tetranychus urticae
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
Seened
- Chondrostereum purpureum
- Coniothyrium spp.
- Diplocarpon rosae
- Peronospora sparsa
- Phragmidium spp.
- Rosellinia necatrix
- Sphaerotheca pannosa
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Apple mosaic virus
- Arabis mosaic nepovirus
- Prunus necrotic ringspot virus

2. Lisa 1 punktis 2 sätestatud dekoratiivkultuuridele ohtlikuks loetavad taimehaigused ja -kahjurid (taimekahjustajad) on järgmised:

Taimekahjustajad, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda
Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Agromyzidae
- Aleurodidae
- Aphididae
- Aphelenchoides spp.
- Cecidophyopsis ribis
- Coccoidea, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
- Ditylenchus dipsaci
- Ditylenchus destructor
- Meloidogyne spp.
- Tetranychus spp.
- Thysanoptera, eriti Thrips tabaci ja

Franklinella occidentalis

Bakterid
- Agrobacterium rhizogenes
- Agrobacterium tumefaciens
- Corynebacterium fascians
- Pseudomonas spp.
Seened
- Armillariella mellea
- Ceratocystis ulmi
- Chondrostereum purpureum
- jahukasteseened
- Nectria galligena
- Phytophthora cactorum
- Phytophthora fragariae var. rubi
- Pythium spp.
- Rhizoctonia spp.
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu - RTL 2006, 35, 617 - jõust 1.05.2006

/otsingu_soovitused.json