Teksti suurus:

Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude, eksperdile ekspertiisiga seotud kulude ja sõltumatule tunnustatud isikule hüvitatavate kulude suurus ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 66 lõike 5 ja § 69 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kulude hüvitamine kolmandale isikule

  Maksuhaldur hüvitab kolmanda isiku taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning saamata jäänud keskmise palga 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.

§ 2.  Kulude hüvitamine eksperdile

  Maksuhaldur hüvitab eksperdi taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning tasu tehtud ekspertiisi eest 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.

§ 3.  Kolmanda isiku taotlus

  (1) Kolmanda isiku taotluses peavad olema märgitud:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) pangakonto rekvisiidid;
  5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

  (2) Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele 30 päeva jooksul pärast «Maksukorralduse seaduse» § 66 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.

  (3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.

[RT I 2005, 35, 275 - jõust. 01.07.2005]

§ 4.  Eksperdi taotlus

  (1) Eksperdi taotluses peavad olema märgitud:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) kontaktaadress ja sidevahendite numbrid;
  4) pangakonto rekvisiidid;
  5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

  (2) Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele 30 päeva jooksul pärast «Maksukorralduse seaduse» § 69 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.

  (3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.
[RT I 2005, 35, 275 - jõust. 01.07.2005]

§ 5.  Sõidukulude hüvitamine kolmandale isikule ja eksperdile

  (1) Maksuhalduri juurde sõidu ja tagasisõidu kulud hüvitatakse sõidupileti või muu sõidukulu tõendava dokumendi alusel.

  (2) ) Mootorsõidukiga maksuhalduri juurde ja sealt tagasi sõidu kulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 ”Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad” §-s 5 sätestatud määras, võttes aluseks asustusüksuste vahelise kauguse kilomeetrites.

[RT I 2007, 40, 292 - jõust. 16.06.2007]

§ 6.  Majutuskulude hüvitamine kolmandale isikule ja eksperdile

  Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel, kuid mitte üle Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruse nr 453 ”Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord” § 13 punktis 2 sätestatud määra.

[RT I 2007, 40, 292 - jõust. 16.06.2007]

§ 7.  [Kehtetu – RT I 2007, 40, 292 - jõust. 16.06.2007]

§ 8.  Saamata jäänud keskmise palga hüvitamine kolmandale isikule

  (1) Kolmandale isikule hüvitatakse saamata jäänud keskmine palk tööandja poolt antud tõendi alusel, milles on märgitud töökoht ja amet ning keskmise päevapalga suurus. Keskmine päevapalk arvutatakse Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2001. a määruse nr 275 «Keskmise palga arvutamise kord» (RT I 2001, 71, 430) järgi.

  (2) Kui kolmas isik ei esita tõendit oma keskmise palga kohta, makstakse talle hüvitist iga päeva eest 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäärast.

§ 9.  Eksperdile makstav tasu

  (1) Eksperdile makstakse tehtud ekspertiisi eest tasu vastavalt maksuhalduri ja eksperdi vahel sõlmitud lepingule.

  (2) Tasu suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse eksperdi kvalifikatsiooni, töö keerukust ja tööks kulunud aega.

  (3) Ekspertiisi eest makstakse eksperdile tunnitasu kuni 10 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunnipalga alammäära, lähtudes ülesande täitmise ajal kehtivast kuupalga alammäärast.

§ 10.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 14

Määrus kehtestatakse „Maksukorralduse seaduse” § 66 lõike 5, § 69 lõike 4 ja § 15119 lõike 2 alusel.
[RT I, 20.12.2019, 11 - jõust. 23.12.2019]

§ 1.   Kulude hüvitamine kolmandale isikule

  Maksuhaldur hüvitab kolmanda isiku taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning saamata jäänud keskmise töötasu 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.
[RT I, 13.08.2013, 6 - jõust. 16.08.2013]

§ 2.   Kulude hüvitamine eksperdile

  Maksuhaldur hüvitab eksperdi taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning tasu tehtud ekspertiisi eest 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.

§ 21.   Kulude hüvitamine sõltumatule tunnustatud isikule

  Maksu- ja Tolliamet hüvitab sõltumatu tunnustatud isiku taotlusel kohustuste täitmisega kaasnenud põhjendatud ja dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.
[RT I, 20.12.2019, 11 - jõust. 23.12.2019]

§ 3.   Kolmanda isiku taotlus

  (1) Kolmanda isiku taotluses peavad olema märgitud:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) pangakonto rekvisiidid;
  5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

  (2) Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile 30 päeva jooksul pärast „Maksukorralduse seaduse” § 66 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.

[RT I, 13.11.2012, 13 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.

§ 4.   Eksperdi taotlus

  (1) Eksperdi taotluses peavad olema märgitud:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) kontaktaadress ja sidevahendite numbrid;
  4) pangakonto rekvisiidid;
  5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

  (2) Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile 30 päeva jooksul pärast „Maksukorralduse seaduse” § 69 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.
[RT I, 13.11.2012, 13 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.

§ 41.   Sõltumatu tunnustatud isiku taotlus

  (1) Sõltumatu tunnustatud isiku taotluses peavad olema märgitud:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) kontaktaadress ja sidevahendite numbrid;
  4) pangakonto rekvisiidid;
  5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

  (2) Taotluse võib esitada ajavahemikul kulu tekkimisest kuni 30 päeva möödumiseni nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni otsuse tegemisest või arvamuse andmisest.

  (3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.
[RT I, 20.12.2019, 11 - jõust. 23.12.2019]

§ 5.   Sõidukulude hüvitamine kolmandale isikule, eksperdile ja sõltumatule tunnustatud isikule
[RT I, 20.12.2019, 11 - jõust. 23.12.2019]

  (1) Maksuhalduri juurde sõidu ja tagasisõidu kulud hüvitatakse sõidupileti või muu sõidukulu tõendava dokumendi alusel.

  (2) Mootorsõidukiga maksuhalduri juurde ja sealt tagasi sõidu kulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” §-s 5 sätestatud maksimaalses määras ühe kilomeetri kohta, mis korrutatakse asustusüksuste vahelise kaugusega kilomeetrites.

[RT I, 13.08.2013, 6 - jõust. 16.08.2013]

§ 6.   Majutuskulude hüvitamine kolmandale isikule, eksperdile ja sõltumatule tunnustatud isikule

  Kolmandale isikule, eksperdile ja sõltumatule tunnustatud isikule hüvitab majutuskulud kulu tõendava dokumendi alusel Maksu- ja Tolliamet valdkonna eest vastutava juhi või tema volitatud isiku otsuse alusel.

[RT I, 20.12.2019, 11 - jõust. 23.12.2019]

§ 7.   Majutuskulude määr

[Kehtetu - RT I 2007, 40, 292 - jõust. 16.06.2007]

§ 8.   Saamata jäänud keskmise palga hüvitamine kolmandale isikule

  (1) Kolmandale isikule hüvitatakse saamata jäänud keskmine töötasu tööandja antud tõendi alusel, milles on märgitud töökoht ja amet ning keskmise tööpäevatasu suurus. Keskmine tööpäevatasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” järgi.

  (2) Kui kolmas isik ei esita tõendit oma keskmise töötasu kohta, makstakse talle hüvitist iga päeva eest 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäärast.
[RT I, 13.08.2013, 6 - jõust. 16.08.2013]

§ 9.   Eksperdile makstav tasu

  (1) Eksperdile makstakse tehtud ekspertiisi eest tasu vastavalt maksuhalduri ja eksperdi vahel sõlmitud lepingule.

  (2) Tasu suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse eksperdi kvalifikatsiooni, töö keerukust ja tööks kulunud aega.

  (3) Ekspertiisi eest makstakse eksperdile tunnitasu kuni 10 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunnipalga alammäära, lähtudes ülesande täitmise ajal kehtivast kuupalga alammäärast.

§ 10.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.

/otsingu_soovitused.json