Teksti suurus:

Eesti Vabariigi rahvusvaheliste lepingute andmebaasi pidamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2002, 63, 965

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 69 lõike 1 ja « Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 24, 133) § 39 lõike 2 alusel.

1. peatükk
EESTI VABARIIGI RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTE ANDMEBAASI ASUTAMINE

§1. Eesti Vabariigi rahvusvaheliste lepingute andmebaasi asutamine ja selle nimetus

Asutada Välisministeeriumi andmekogu ametliku nimetusega «Eesti Vabariigi rahvusvaheliste lepingute andmebaas» (edaspidi andmekogu).

§2. Andmekogu pidamise eesmärk

Andmekogu pidamise eesmärk on pidada arvestust Eesti Vabariigi rahvusvaheliste lepingute ja ametkondlike välislepingute üle ning võimaldada avalikkusel juurdepääs asjakohasele informatsioonile.

§3. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

(1) Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Andmekogu volitatud töötleja on Välisministeerium (edaspidi volitatud töötleja).

2. peatükk
EESTI VABARIIGI RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTE ANDMEBAASI PIDAMISE KORD

1. jagu
Andmekogu objekt ja ülesehitus

§4. Andmekogu objekt

Andmekogu objektiks on andmed Eesti Vabariigi poolt sõlmitud või sõlmitavate välislepingute ja ametkondlike välislepingute kohta.

§5. Andmekogu ülesehitus

(1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja paberkandjal kartoteegina.

(2) Andmekogu koosneb:
1) digitaalsest andmebaasist;
2) paberkandjal kartoteegist.

§6. Andmete koosseis

Andmekogusse kantakse iga lepingu kohta järgmised andmed (nende olemasolul):
1) lepingu nimetus eesti keeles
2) lepingu nimetus võõrkeeltes
3) lepingu reguleerimisvaldkond
4) lepingu staatus (kehtiv, lõppenud jne) Eesti suhtes
5) lepingu liik
6) märkused
7) lepingu sõlmimise töökäik
8) sõlmimiskoht (Eesti suhtes)
9) sõlmimiskuupäev (Eesti suhtes)
10) jõustumiskuupäev (Eesti suhtes)
11) peatamiskuupäev (Eesti suhtes)
12) lõppemiskuupäev (Eesti suhtes)
13) depositaar
14) depositaari juures ratifitseerimis-, ühinemis-, kinnitus- või vastuvõtmiskirja või muu instrumendi deponeerimise kuupäev
15) Riigi Teataja number
16) Euroopa Ühenduste Teataja number
17) ÜRO-s registreerimise kuupäev
18) ÜRO registreerimisnumber
19) Euroopa Liidu Nõukogus registreerimise kuupäev
20) Euroopa Liidu Nõukogu registreerimisnumber
21) konventsiooni esialgne sõlmimiskoht
22) konventsiooni esialgne sõlmimiskuupäev
23) konventsiooni esialgne jõustumiskuupäev
24) ametkondliku lepingu või konventsiooni eest vastutav ametkond
25) rahvusvaheline organisatsioon, mille raames on konventsioon välja töötatud
26) lepingut ettevalmistav töörühm
27) lepingu tekst(id)
28) pooled
29) allakirjutaja(d)
30) allakirjutamise kuupäev
31) noodi kuupäev
32) keel(ed)
33) Vabariigi Valitsuse otsuse number
34) Vabariigi Valitsuse otsuse kuupäev
35) Riigikogu seaduse kuupäev
36) Vabariigi Presidendi otsuse kuupäev
37) Vabariigi Presidendi otsuse number
38) veebilingid (nt rahvusvahelise organisatsiooni kodulehele jms)
39) arhiiviindeks

2. jagu
Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

§7. Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

(1) Andmekogusse kantud andmetele tagatakse juurdepääs «Andmekogude seaduses» ning «Avaliku teabe seaduses» (RT I 2000, 92, 597) sätestatud korras, viisil, tingimustel ja tähtaegadel.

(2) Andmekogusse kantud andmed kehtivate või lõppenud välislepingute kohta, välja arvatud § 6 p-des 6, 7, 24 ja 26 nimetatud andmed, on kättesaadavad üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu.

3. jagu
Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine jaandmete alusdokumentide säilitamine

§8. Andmekogus sisalduvate andmete ja nende alusdokumentide säilitamine

(1) Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kartoteegis.

(2) Andmekogus olevad andmed säilitatakse alatiselt. Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse vastavalt «Välisministeeriumi dokumentide loetelus» sarjadele kehtestatud säilitustähtaegadele, mille lõppemise järel antakse need «Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565), muude seaduste ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt asjaomasesse avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

§9. Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

(1) Välisministeeriumile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(2) Andmekogust väljastatavate andmete vastavuse eest andmekogule esitatud andmetele vastutab Välisministeerium.

(3) Kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses või ebaõigete või puudulike andmete avastamisel alusdokumentidel on Välisministeeriumil õigus teha järelepärimine andmete esitajale.

4. jagu
Järelevalve

§10. Järelevalve teostamine

(1) Järelevalve andmekogu pidamise üle toimub õigusaktides sätestatud korras.

(2) Andmekogu pidamise üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda eelnevalt kokkulepitud ajal ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on Välisministeerium kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud põhjendatud puudused nende poolt määratud tähtajaks.

5. jagu
Lõppsätted

§11. Saladuse hoidmise kohustus

Andmekogu pidamisega seotud isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks.

§12. Likvideerimine

Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või riigiasutuse arhiivi.

Minister Kristiina OJULAND

Kantsler Indrek TARAND

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Välisministri 13. mai 2002. a määrus nr 3

Kehtetu – RT I 2007, 12, 66 – jõust. 1.07.2008

/otsingu_soovitused.json