Teksti suurus:

Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2004
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste määrustega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07. 04. 2003/64 (RTL 2003, 48, 708) 19.04.2003

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 56 lõike 1 punkti 3 alusel.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Käesolev määrus kehtestab haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise korra ning nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja meditsiinitehnoloogia osale ehitusprojekti eri staadiumides.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 11. Ehitusprojekti staadiumid käesoleva määruse tähenduses on eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 2. Haigla funktsionaalne arengukava on haigla vastutuspiirkonna ravivajaduste analüüsi, osutatavate tervishoiuteenuste mahtu ja haigla ruumivajadust ning põhimõttelist tervishoiuteenuse osutamise funktsionaalset lahendust sisaldav dokument.

§ 3. Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa vormistamise nõuded kehtestatakse kasutamiseks haigla ümberprofileerimise, renoveerimise ja uusehituste kavandamisel. Nõudeid kohaldatakse ka ambulatoorse eriarstiabi osutamiseks kasutatavate ruumide meditsiinitehnoloogia osa projektide põhiprojekti ja tööprojekti staadiumidele.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 4. Haigla ehituslik projekteerimine toimub ”Planeerimisseaduses” (RT I 2002, 99, 579) ja “Ehitusseaduses” (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) kehtestatud nõuete alusel.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 5. Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehno-loogia osa läbivaatamiseks ning selle kohta arvamuse koostamiseks moodustatakse sotsiaalministri käskkirjaga komisjon. Komisjoni ettepaneku põhjal kinnitab sotsiaalminister haigla funktsionaalse arengukava ja haigla ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

2. peatükk
HAIGLA FUNKTSIONAALNE ARENGUKAVA

§ 6. Haigla funktsionaalne arengukava on eelprojekti osa.

§ 7. Haigla funktsionaalse arengukava koosseisus esitatakse:
1) haigla vastutuspiirkonda iseloomustavad andmed: vastutuspiirkonna suurus, rahvaarv, vanuseline koosseis, asustustihedus ja muud rahvastikunäitajad;
2) renoveeritava või ümberprofileeritava haigla olemasoleva funktsionaalse struktuuri analüüs ja vastavus kavandatava haigla liigile;
3) renoveeritava või ümberprofileeritava haigla osutatavate tervishoiuteenuste analüüs: tervishoiuteenuste loetelu, uuringute arv, voodifondi kasutus ja muud iseloomulikud näitajad;
4) ülevaade renoveeritava või ümberprofileeritava haigla olemasolevatest hoonetest: kasuliku pindala näitajad, tehnilise seisukorra hinnang, tehnovõrkude olemasolu ja seisukorra iseloomustus, varasemate projektide ja ehitustööde loetelu;
5) haigla tervishoiuteenuste analüüsist tulenevad planeeritavad ambulatoorsete külastuste ning voodite vajaduse näitajad erialade kaupa. Analüüs peab arvestama tervishoiupoliitika arengusuundi ja vastutuspiirkonna rahvastikunäitajaid, viimaste aastate tervishoiustatistikat ning tervishoiuteenuste osutamist reguleerivaid õigusakte;
6) planeeritava haigla ruumide jaotus funktsionaalseteks valdkondadeks ja osakondadeks või üksusteks käesoleva määruse lisa 1 järgi;
7) teave haigla planeerimisel kasutatavate standardite kohta, oluliste töökorralduse viiside või planeerimismudelite kohta;
8) tervishoiuteenuste analüüsi põhjal tuletatud haigla palatiosakondade jaotus ja voodite arv, eriarstide ambulatoorse vastuvõtu ning ravi- ja diagnostikaruumide vajadus;

9) tervishoiutöötajate vajadus haiglas;
10) haigla funktsionaalne programm: iga osakonna või struktuuriüksuse lühikirjeldus, kaasa arvatud põhiruumide vajalik koosseis ja osakonna või struktuuriüksuse kasuliku pindala ligikaudne hinnang m2-tes; üldnõuded tähtsamate osakondadevaheliste ühenduste ja liikumisteede kohta lähtudes töökorralduslikust, meditsiinilisest või tehnilisest seisukohast. Kirjeldus võib sisaldada ka teavet mõne eraldi ruumi või seadme kohta, mis on oluline projekteerimise selles staadiumis meditsiinilisest või tehnilisest seisukohast;
11) pindala tabel, mis sisaldab iga planeeritava struktuuriüksuse kasulikku pindala, renoveeritava või ümberprofileeritava haigla puhul ka pindala olemasolevaid näitajaid ning planeeritava brutopindala hinnangulist näitajat;
12) hinnanguline ehitusmaksumus;
13) arhitektuurne plaanilahendus (M 1:500), mis näitab hoone planeeritavat põhimõttelist funktsionaalset struktuuri: struktuuriüksuste asukohad hoones, liftid, trepid, koridorid.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

3. peatükk
PÕHIPROJEKT

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 8. Põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osas koostatakse kogu haigla või eraldi käsitlemist võimaldavate üksuste kohta funktsionaalne programm ja ruumiprogramm ning põhimõtteline tehnoloogiline plaanilahendus.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 9. Osakonna või muu struktuuriüksuse funktsionaalne programm peab kirjeldama osakonda või struktuuriüksust tulevases hoones ja sisaldama:
1) kasutusotstarbe määratlust, kasutatavate ravi- või uuringumeetodite lühikirjeldust planeerimiseks vajaliku teabe ulatuses;
2) osakonnasiseste seoste ja teiste osakondadega vajalike ühenduste kirjeldust;
3) osakonnas toimuva tegevuse kirjeldust projekteerimiseks vajaliku teabe ulatuses, personali koosseisu ja arvu;
4) töökorralduse põhimõtteid ja vajadusi varustamiseks, steriliseerimiseks, desinfektsiooniks, koristamiseks ja jäätmekäitluseks;
5) meditsiinitehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ruumidele, seadmetele ja tehnilistele kommunikatsioonidele;
6) ruumide planeerimist ja kommunikatsioonide projekteerimist mõjutavaid haiglanakkustõrje põhimõtteid;
7) erivajaduste kirjeldust: radiatsioonikaitse, turvameetmed, akustika ja muud.

§ 10. Haigla osakonna või muu struktuuriüksuse ruumiprogramm koosneb tehnoloogiliseks otstarbeks kasutatavate ruumide loetelust ja nende pindala suurusest. Ruumiprogrammi koostamisel lähtutakse tervishoiuteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest, teiste Euroopa riikide publitseeritud standarditest, ruumi kasutusotstarbest ja muudest teguritest. Ruumiprogramm esitatakse tabelina käesoleva määruse lisa 2 põhjal, kus on liigitatud struktuuriüksuses tervishoiuteenuse osutamiseks ja muuks tegevuseks vajalikud ruumid (põhiruumid, abiruumid, personali ruumid). Projektis esitatakse ka ruumiprogrammi ja hoones ehituslikult realiseeritava kasuliku pindala võrdlustabel.

§ 11. Meditsiiniseadmete loetelu esitatakse ruumide kaupa, vajadusel eraldi uued ja olemasolevad. Sisseseade ja seadmete kohta, mis vajavad tehnilisi kommunikatsioone, antakse põhiandmed (mõõtmed, mass, kommunikatsiooni vajadus, olulised paigaldusandmed).

§ 12. Tehnoloogiline plaanilahendus, mis sisaldab korruste plaane kohtkindlate seadmete ja põhisisustuse paigutusega. Samaotstarbeliste ruumide (palatid, raviotstarbelised ruumid, tualettruumid ja teised) kohta antakse ühe ruumi üksikasjalise plaanilahenduse näide.

§ 13. Pakkumisdokumentatsioon sisaldab täpsustatud tehniliste andmetega seadmete nimekirja, mis võimaldab selgitada seadmete tarnijaid.

4. peatükk
TÖÖPROJEKT

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 14. Haigla tööprojektis koostatakse iga ruumi kohta tehnoloogiline projekt, mis vormistatakse eraldi dokumendina käesoleva määruse lisas 3 toodud näidise järgi. Põhiruumide kohta koostatud tehnoloogiline projekt on ühtlasi dokument, mis esitatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 41 punkti 9 alusel tegevusloa taotlemisel. Tööjooniste dokumendina esitatakse ka meditsiiniseadmete koondnimekiri.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 15. Ruumi tehnoloogia projekt peab sisaldama järgmist:
1) projekti ja ruumi asukoha identifitseerivaid andmeid, ruumi nimetust, pindala ja muid koostaja poolt vajalikuks peetavaid andmeid;
2) ruumis toimuva tööprotsessi lühikirjeldust või tegevuste loetelu, vajalikke ühendusi teiste ruumidega, inimeste arvu, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast;
3) tehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ehituslikule osale või tehnilistele kommunikatsioonidele;
4) erivajaduste kirjeldust radiatsioonikaitse, elektriseadmete kaitsemaanduse, turvameetmete vajaduse, akustika või muudest olulistest nõuetest lähtudes;
5) ruumi sisustuse plaani M 1:50 või M 1:100, vajaduse korral vaateid, lõikeid;
6) sisustuse loetelu.

§ 16. Kasutamis- ja hooldamisjuhendid ning täitejoonised on projekti osa, mis määrab tingimused, mille järgimine tagab nii ehitise kui ka seadmete ja süsteemide tarbimisomaduste säilimise kasutusloaga määratud aja jooksul. Meditsiinitehnoloogia osas tehakse tehnoloogiliste protsesside juhtimise, kasutamise ja ohutuse juhised. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnoloogiaga seotud tehnosüsteemide täitejoonised.

5. peatükk
HAIGLA FUNKTSIONAALSE ARENGUKAVA JA EHITUSPROJEKTI MEDITSIINITEHNOLOOGIA OSA KINNITAMISE KORD

§ 17. Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa läbivaatamiseks moodustatava komisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab sotsiaalminister käskkirjaga.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 171 Haigla funktsionaalne arengukava esitatakse komisjonile läbivaatamiseks kahes etapis, esimene etapp peab sisaldama määruse § 7 punktides 1, 3, 5, 9 nimetatud andmeid ning teine etapp punktides 2, 4 ja 6-13 nimetatud andmeid.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 18. Ehitusprojekti tellija või tema volitatud isik esitab komisjonile taotluse haigla funktsionaalse arengukava etapi või ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa läbivaatamiseks ning läbivaatamisele kuuluva materjali elektrooniliselt ja vähemalt ühes eksemplaris paberkandjal.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 19. Komisjon teeb sotsiaalministrile ettepaneku haigla funktsionaalse arengukava etapi või ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamiseks või tagasilükkamiseks 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest Sotsiaalministeeriumi kantseleis, lisades §-des 23, 231 ja 25 nimetatud kirjaliku arvamuse.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 20. Komisjon võib teha sotsiaalministrile ettepaneku kinnitada haigla funktsionaalne arengukava etapp või ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa tingimustega, mis tuleb täita projekteerimise järgmises etapis.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 21. Haigla funktsionaalse arengukava etapi või ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa, mis oluliste puuduste esinemisel tagasi lükatakse, võib ehitusprojekti tellija või tema volitatud isik esitada komisjonile uueks läbivaatamiseks parandatult või vaidlustada komisjoni arvamuses esitatud seisukohti.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 22. Sotsiaalminister kinnitab haigla funktsionaalse arengukava etapi või ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa või lükkab tagasi kümne tööpäeva jooksul pärast komisjonilt ettepaneku saamist ja teavitab taotlejat kirjalikult, lisades §-des 23, 231 ja 25 nimetatud kirjaliku arvamuse.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 23. Haigla funktsionaalse arengukava esimese etapi läbivaatamise kohta annab komisjon arvamuse, milles käsitleb:
1) arengukava vastavust haiglavõrgu arengukavale;
2) haigla kavandatava töömahu vastavust haigla liigile ja vastutuspiirkonna ravivajadustele;
3) [kehtetu]
4) planeeritava meditsiinitehnoloogia ja töökorralduse vastavust meditsiini uutele arengusuundadele.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 231 Haigla funktsionaalse arengukava teise etapi läbivaatamise kohta annab komisjon arvamuse, milles käsitleb:
1) ruumivajaduse määratlemiseks kasutatud standardeid,
2) hinnangulise bruto- ja kasuliku pindala näitajaid võrreldes analoogiliste projektidega,
3) haigla arhitektuurse eskiislahenduse sobivust haigla funktsioonide täitmiseks,
4) hinnangulist ehitusmaksumust.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 24. Kinnitatud haigla funktsionaalne arengukava on ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa lähteülesande aluseks. Juhul kui ehitusliku projekteerimise jätkamisel tehnoloogia lähteandmetes on vajalik teha muudatusi käesoleva määruse §23 punktides 1–2 ja §231 punktis 1 sätestatud andmetes, tuleb tellijal või tema volitatud isikul esitada komisjonile läbivaatamiseks haigla funktsionaalse arengukava etappide korrektuurid või väiksemate muudatuste korral kinnitamise taotlus koos seletuskirjaga, milles selgitatakse muudatuste sisu.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 25. Ehitusprojekti põhiprojekti meditsiinitehnoloogia osa läbivaatamise kohta annab komisjon arvamuse, mis käsitleb:
1) projekti vastavust haigla arengukavale;
2) haigla organisatsioonilist struktuuri ja tehnoloogilist terviklahendust;
3) funktsionaalprogrammi ja ruumiprogrammi;
4) ruumiprogrammi ja projekteeritud kasuliku pindala võrdlusnäitajaid;
5) meditsiiniseadmete vajadust struktuuriüksuste kaupa;
6) eeldatavat ehitusmaksumust.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 26. Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 4. jaanuari 1994. a määrus nr 1 «Ravi- ja hooldeasutuste projekteerimine ja ekspluatatsiooni andmine», sotsiaalministri 21. aprilli 1994. a määrus nr 29 «Raviasutuste programmeerimine ja funktsionaalne planeerimine» ning sotsiaalministri 19. märtsi 1998. a määrus nr 21 «Haigla kasuliku pinna jaotuse juhendi kinnitamine» (RTL 1998, 110/111, 452).

 

 

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166
lisa 1

HAIGLA JAOTUS FUNKTSIONAALSETEKS VALDKONDADEKS JA OSAKONDADEKS

Kood

Funktsionaalse valdkonna ja osakonna või struktuuriüksuse nimetus

1.00

DIAGNOSTIKA JA RAVI 1)

Erakorraline meditsiin

Eriarstide ambulatoorne vastuvõtt

Funktsionaalne diagnostika

Endoskoopia

Laboratoorium

Patoloogia

Operatsiooniblokk

Sünnitusblokk

Radiodiagnostika ja -ravi

Taastusravi

Päevaravi ja -kirurgia

2.00

PALATIOSAKONNAD 2)

 

Dermatoveneroloogia

 

Endokrinoloogia

 

Gastroenteroloogia

 

Hematoloogia

 

Infektsioonhaigused

 

Intensiivravi

 

Kardioloogia

 

Kardiovaskulaarkirurgia

 

Lastekirurgia

 

Nefroloogia

 

Neurokirurgia

 

Neuroloogia

 

Oftalmoloogia

 

Onkoloogia

 

Ortopeedia

 

Otorinolarüngoloogia

 

Pediaatria

 

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

Psühhiaatria

 

Pulmonoloogia

 

Reumatoloogia

 

Sisehaigused

 

Sünnitusabi ja günekoloogia

 

Taastusravi

 

Torakaalkirurgia

 

Uroloogia

 

Üldkirurgia

 

Hooldusravi

3.00

HALDUS

 

Haigla juhtimine ja haldamine

 

Arhiiv

 

Infotehnoloogia

 

Raamatukogu

 

Meditsiinistatistika

4.00

ÜLDKASUTATAVAD JA PERSONALIRUUMID

 

Üldkasutatavad ruumid (vestibüül, garderoob, kioskid jm)

 

Hingeabi ja sotsiaalteenistuse ruumid

 

Personali riietusruumid

 

Personali toitlustuse ruumid

5.00

ABITEENISTUS JA VARUSTUS

 

Apteek

 

Haigla köögiblokk

 

Meditsiiniseadmete hooldus ja remont

 

Voodite ja voodivarustuse puhastus ning desinfektsioon

 

Sterilisatsioon

 

Pesumaja ja pesulaod

 

Ladu ja varustus

 

Tehniline hooldus ja remont (ruumid ja kommunikatsioonid)

 

Koristuskeskus

 

Transporditeenistuse ruumid

 

Jäätmekäitlus

6.00

TEADUSTÖÖ JA KOOLITUS

 

Teadustöö

 

Kutseõppeasutuste õpilaste ja üliõpilaste praktika

 

Personali täienduskoolitus

 

Patsiendikoolitus

7.00

MUU

 

Kiirabibaasi ruumid

 

Teenused väljapoole

 

Teenused väljastpoolt

 

Vereteenistus

 

Haigete pansion

1) Funktsionaalsete valdkondade nimetused on trükitud suurtähtedega.
2) Funktsionaalse valdkonna 2.00 PALATIOSAKONNAD all koondatakse kirurgia ja sisehaiguste erialade need palatiosakonnad, mille puhul on mõeldav ühise voodifondi loomine, st osakonda võivad kuuluda mitme arstieriala voodid, kui nende põhiruumide vajadus ja töö iseloom seda võimaldavad.

 

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166
lisa 2

HAIGLA OSAKONNA VÕI STRUKTUURIÜKSUSE RUUMIPROGRAMM

Osakonna või struktuuriüksuse nimetus:

Ruumi nimetus

Ruumi pindala m2

Ruumide arv

Ruumide pindala m2

Märkusi

Põhiruumid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abi- ja kõrvalruumid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personali ruumid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku:

 

 

xxx

 

 

 

 

 

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166
lisa 3

RUUMI TEHNOLOOGILISE PROJEKTI ANDMED

Projekt: (identifitseerivad andmed)

Osakond:

Korrigeerimise kuupäevad:

Ruumi tähis, nr (joonisel):

Nimetus:

Pindala:

Tegevuste loetelu:

 

Ruumi kasutavate isikute arv:

 

Seosed/ühendused teiste ruumidega:

 

Erinõuded, märkused:

 

Ruumi tehnoloogiline plaan

Sisustuse loetelu

 

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2014, 13

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 56 lõike 1 punkti 3 alusel.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Käesolev määrus kehtestab haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise korra ning nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja meditsiinitehnoloogia osale ehitusprojekti eri staadiumides.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 11.   Ehitusprojekti staadiumid käesoleva määruse tähenduses on eelprojekt ja põhiprojekt.

[RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

§ 2.   Haigla funktsionaalne arengukava on haigla vastutuspiirkonna ravivajaduste analüüsi, osutatavate tervishoiuteenuste mahtu ja haigla ruumivajadust ning põhimõttelist tervishoiuteenuse osutamise funktsionaalset lahendust sisaldav dokument.

§ 3.   Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa vormistamise nõuded kehtestatakse kasutamiseks haigla ümberprofileerimise, renoveerimise ja uusehituste kavandamisel. Nõudeid kohaldatakse ka ambulatoorse eriarstiabi osutamiseks kasutatavate ruumide meditsiinitehnoloogia osa projektide eelprojekti ja põhiprojekti staadiumidele.

[RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

§ 4.   Haigla ehituslik projekteerimine toimub «Planeerimisseaduses» ja «Ehitusseaduses» kehtestatud nõuete alusel.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 5.   Haigla funktsionaalse arengukava läbivaatamiseks ning selle kohta arvamuse koostamiseks moodustatakse sotsiaalministri käskkirjaga komisjon. Komisjoni ettepaneku põhjal kinnitab sotsiaalminister haigla funktsionaalse arengukava.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

2. peatükk HAIGLA FUNKTSIONAALNE ARENGUKAVA 

§ 6.   [Kehtetu – RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

§ 7.  

  Haigla funktsionaalse arengukava koosseisus esitatakse:
  1) haigla vastutuspiirkonda iseloomustavad andmed: vastutuspiirkonna suurus, rahvaarv, vanuseline koosseis, asustustihedus ja muud rahvastikunäitajad;
  2) renoveeritava või ümberprofileeritava haigla olemasoleva funktsionaalse struktuuri analüüs ja vastavus kavandatava haigla liigile;
  3) renoveeritava või ümberprofileeritava haigla osutatavate tervishoiuteenuste analüüs: tervishoiuteenuste loetelu, uuringute arv, voodifondi kasutus ja muud iseloomulikud näitajad;
  4) ülevaade renoveeritava või ümberprofileeritava haigla olemasolevatest hoonetest: kasuliku pindala näitajad, tehnilise seisukorra hinnang, tehnovõrkude olemasolu ja seisukorra iseloomustus, varasemate projektide ja ehitustööde loetelu;
  5) haigla tervishoiuteenuste analüüsist tulenevad planeeritavad ambulatoorsete külastuste ning voodite vajaduse näitajad erialade kaupa. Analüüs peab arvestama tervishoiupoliitika arengusuundi ja vastutuspiirkonna rahvastikunäitajaid, viimaste aastate tervishoiustatistikat ning tervishoiuteenuste osutamist reguleerivaid õigusakte;
  6) planeeritava haigla ruumide jaotus funktsionaalseteks valdkondadeks ja osakondadeks või üksusteks käesoleva määruse lisa 1 järgi;
  7) teave haigla planeerimisel kasutatavate standardite kohta, oluliste töökorralduse viiside või planeerimismudelite kohta;
  8) tervishoiuteenuste analüüsi põhjal tuletatud haigla palatiosakondade jaotus ja voodite arv, eriarstide ambulatoorse vastuvõtu ning ravi- ja diagnostikaruumide vajadus;
  9) tervishoiutöötajate vajadus haiglas;
  10) haigla funktsionaalne programm: iga osakonna või struktuuriüksuse lühikirjeldus, kaasa arvatud põhiruumide vajalik koosseis ja osakonna või struktuuriüksuse kasuliku pindala ligikaudne hinnang m2-tes; üldnõuded tähtsamate osakondadevaheliste ühenduste ja liikumisteede kohta lähtudes töökorralduslikust, meditsiinilisest või tehnilisest seisukohast. Kirjeldus võib sisaldada ka teavet mõne eraldi ruumi või seadme kohta, mis on oluline projekteerimise selles staadiumis meditsiinilisest või tehnilisest seisukohast;
  11) pindala tabel, mis sisaldab iga planeeritava struktuuriüksuse kasulikku pindala, renoveeritava või ümberprofileeritava haigla puhul ka pindala olemasolevaid näitajaid ning planeeritava brutopindala hinnangulist näitajat;
  12) hinnanguline ehitusmaksumus;
  13) arhitektuurne plaanilahendus (M 1:500), mis näitab hoone planeeritavat põhimõttelist funktsionaalset struktuuri: struktuuriüksuste asukohad hoones, liftid, trepid, koridorid.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

3. peatükk EELPROJEKT 

[RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

§ 8.   Eelprojekti meditsiinitehnoloogia osas koostatakse kogu haigla või eraldi käsitlemist võimaldavate üksuste kohta funktsionaalne programm ja ruumiprogramm ning põhimõtteline tehnoloogiline plaanilahendus.

[RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

§ 9.  

  Osakonna või muu struktuuriüksuse funktsionaalne programm peab kirjeldama osakonda või struktuuriüksust tulevases hoones ja sisaldama:
  1) kasutusotstarbe määratlust, kasutatavate ravi- või uuringumeetodite lühikirjeldust planeerimiseks vajaliku teabe ulatuses;
  2) osakonnasiseste seoste ja teiste osakondadega vajalike ühenduste kirjeldust;
  3) osakonnas toimuva tegevuse kirjeldust projekteerimiseks vajaliku teabe ulatuses, personali koosseisu ja arvu;
  4) töökorralduse põhimõtteid ja vajadusi varustamiseks, steriliseerimiseks, desinfektsiooniks, koristamiseks ja jäätmekäitluseks;
  5) meditsiinitehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ruumidele, seadmetele ja tehnilistele kommunikatsioonidele;
  6) ruumide planeerimist ja kommunikatsioonide projekteerimist mõjutavaid haiglanakkustõrje põhimõtteid;
  7) erivajaduste kirjeldust: radiatsioonikaitse, turvameetmed, akustika ja muud.

§ 10.   Haigla osakonna või muu struktuuriüksuse ruumiprogramm koosneb tehnoloogiliseks otstarbeks kasutatavate ruumide loetelust ja nende pindala suurusest. Ruumiprogrammi koostamisel lähtutakse tervishoiuteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest, teiste Euroopa riikide publitseeritud standarditest, ruumi kasutusotstarbest ja muudest teguritest. Ruumiprogramm esitatakse tabelina käesoleva määruse lisa 2 põhjal, kus on liigitatud struktuuriüksuses tervishoiuteenuse osutamiseks ja muuks tegevuseks vajalikud ruumid (põhiruumid, abiruumid, personali ruumid). Projektis esitatakse ka ruumiprogrammi ja hoones ehituslikult realiseeritava kasuliku pindala võrdlustabel.

§ 11.   Meditsiiniseadmete loetelu esitatakse ruumide kaupa, vajadusel eraldi uued ja olemasolevad. Sisseseade ja seadmete kohta, mis vajavad tehnilisi kommunikatsioone, antakse põhiandmed (mõõtmed, mass, kommunikatsiooni vajadus, olulised paigaldusandmed).

§ 12.   Tehnoloogiline plaanilahendus, mis sisaldab korruste plaane kohtkindlate seadmete ja põhisisustuse paigutusega. Samaotstarbeliste ruumide (palatid, raviotstarbelised ruumid, tualettruumid ja teised) kohta antakse ühe ruumi üksikasjalise plaanilahenduse näide.

§ 13.   Pakkumisdokumentatsioon sisaldab täpsustatud tehniliste andmetega seadmete nimekirja, mis võimaldab selgitada seadmete tarnijaid.

4. peatükk PÕHIPROJEKT 

[RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

§ 14.   Haigla põhiprojektis koostatakse iga ruumi kohta tehnoloogiline projekt, mis vormistatakse eraldi dokumendina käesoleva määruse lisas 3 toodud näidise järgi. Põhiruumide kohta koostatud tehnoloogiline projekt on ühtlasi dokument, mis esitatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 41 punkti 9 alusel tegevusloa taotlemisel. Põhiprojektide dokumendina esitatakse ka meditsiiniseadmete koondnimekiri.

[RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

§ 15.  

  Ruumi tehnoloogia projekt peab sisaldama järgmist:
  1) projekti ja ruumi asukoha identifitseerivaid andmeid, ruumi nimetust, pindala ja muid koostaja poolt vajalikuks peetavaid andmeid;
  2) ruumis toimuva tööprotsessi lühikirjeldust või tegevuste loetelu, vajalikke ühendusi teiste ruumidega, inimeste arvu, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast;
  3) tehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ehituslikule osale või tehnilistele kommunikatsioonidele;
  4) erivajaduste kirjeldust radiatsioonikaitse, elektriseadmete kaitsemaanduse, turvameetmete vajaduse, akustika või muudest olulistest nõuetest lähtudes;
  5) ruumi sisustuse plaani M 1:50 või M 1:100, vajaduse korral vaateid, lõikeid;
  6) sisutoetuste loetelu.

§ 16.   [Kehtetu – RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

5. peatükk HAIGLA FUNKTSIONAALSE ARENGUKAVA KINNITAMISE KORD 
[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 17.   Haigla funktsionaalse arengukava läbivaatamiseks moodustatava komisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab sotsiaalminister käskkirjaga.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 171.   Haigla funktsionaalne arengukava esitatakse komisjonile läbivaatamiseks kahes etapis, esimene etapp peab sisaldama määruse § 7 punktides 1, 3, 5, 9 nimetatud andmeid ning teine etapp punktides 2, 4 ja 6-8 ja 10-13 nimetatud andmeid.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 18.   Ehitusprojekti tellija või tema volitatud isik esitab komisjonile taotluse haigla funktsionaalse arengukava etapi läbivaatamiseks ning läbivaatamisele kuuluva materjali elektrooniliselt ja vähemalt ühes eksemplaris paberkandjal.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 19.   Komisjon teeb sotsiaalministrile ettepaneku haigla funktsionaalse arengukava etapi kinnitamiseks või tagasilükkamiseks 45 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest Sotsiaalministeeriumi kantseleis, lisades §-des 23 ja 231 nimetatud kirjaliku arvamuse.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 191.   Komisjon võib teha haiglale ettepaneku arengukava etapi korrigeerimiseks 45 tööpäeva jooksul ja korrigeeritud arengukava etapi esitamiseks komisjonile läbivaatamiseks.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 20.   Komisjon võib teha sotsiaalministrile ettepaneku kinnitada haigla funktsionaalse arengukava etapp tingimustega, mis tuleb täita projekteerimise järgmises etapis.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 21.   Haigla funktsionaalse arengukava etapi, mis oluliste puuduste esinemisel tagasi lükatakse, võib ehitusprojekti tellija või tema volitatud isik esitada komisjonile uueks läbivaatamiseks parandatult või vaidlustada komisjoni arvamuses esitatud seisukohti.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 22.   Sotsiaalminister kinnitab haigla funktsionaalse arengukava etapi või lükkab tagasi viieteistkümne tööpäeva jooksul pärast komisjonilt ettepaneku saamist ja teavitab taotlejat kirjalikult, lisades §-des 23 ja 231 nimetatud kirjaliku arvamuse.

[RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

§ 23.  

  Haigla funktsionaalse arengukava esimese etapi läbivaatamise kohta annab komisjon arvamuse, milles käsitleb:
  1) arengukava vastavust haiglavõrgu arengukavale;
  2) haigla kavandatava töömahu vastavust haigla liigile ja vastutuspiirkonna ravivajadustele;
  3) [kehtetu - RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]
  4) planeeritava meditsiinitehnoloogia ja töökorralduse vastavust meditsiini uutele arengusuundadele;
  5) [kehtetu - RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]
  6) [kehtetu - RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]
  7) [kehtetu - RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 231.  

  Haigla funktsionaalse arengukava teise etapi läbivaatamise kohta annab komisjon arvamuse, milles käsitleb:
  1) ruumivajaduse määratlemiseks kasutatud standardeid,
  2) hinnangulise bruto- ja kasuliku pindala näitajaid võrreldes analoogiliste projektidega,
  3) haigla arhitektuurse eskiislahenduse sobivust haigla funktsioonide täitmiseks,
  4) hinnangulist ehitusmaksumust.

[RTL 2003, 48, 708 - jõust. 19.04.2003]

§ 24.   Kinnitatud haigla funktsionaalne arengukava on ehitusprojekti eelprojekti meditsiinitehnoloogia osa lähteülesande aluseks. Juhul kui ehitusliku projekteerimise jätkamisel tehnoloogia lähteandmetes on vajalik teha muudatusi käesoleva määruse § 23 punktides 1–2 ja § 231 punktis 1 sätestatud andmetes, tuleb tellijal või tema volitatud isikul esitada komisjonile läbivaatamiseks haigla funktsionaalse arengukava etappide korrektuurid või väiksemate muudatuste korral kinnitamise taotlus koos seletuskirjaga, milles selgitatakse muudatuste sisu.
[RTL 2004, 54, 922 - jõust. 03.05.2004]

§ 25.   [Kehtetu – RT I, 27.07.2012, 2 - jõust. 01.09.2012]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json