Teksti suurus:

Nõuded käidukorraldusele

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2002, 76, 1172

Määrus kehtestatakse « Elektriohutusseaduse» § 18 lõike 2 alusel.

§1. Nõuded käidukorraldusele

(1) Elektripaigaldise käitu tuleb korraldada nii, et elektripaigaldis oleks kasutamisel ohutu ning et oleks tagatud «Elektriohutusseaduses» (RT I 2002, 49, 310) sätestatud elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmine.

(2) Lõikes 1 toodud nõuded loetakse täidetuks, kui käidu korraldamisel juhindutakse standardist EVS-EN 50110-1:2001 või selle standardi nõuetega vastavuses olevatest dokumentidest.

§2. Elektrialase ohuteadlikkuse alalhoid

Elektriohtude vältimiseks tuleb käidu- ja töötoimingutel elektripaigaldistes rakendada isikuid, kes omavad tööks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi ja kelle teadmisi kontrollib perioodiliselt käidukorraldaja või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja.

§3. Käidukorraldus hoolduskava alusel

Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud standardi üldnõuete täitmiseks peab kogu käiduga seotud tegevus «Elektriohutusseaduse» § 16 punktis 3 nimetatud elektripaigaldistes toimuma paigaldise organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid iseärasusi arvestava kirjaliku hoolduskava alusel.

§4. Hoolduskava kavapunktid

Hoolduskava koostamisel lähtutakse vähemalt järgmistest kavapunktidest:
1) käidu organisatsiooniline korraldus;
2) elektrialane ohuteadlikkus;
3) dokumentatsioon;
4) töökorraldus;
5) käidutoimingud;
6) tehnilise kontrolli toimingud.

§5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Akt lisatud andmebaasi (22.10.2007 kell 16:45)

Kehtetu – RT I 2007, 12, 64 – jõust. 20.07.2007

/otsingu_soovitused.json