Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 36

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) töötavatele pedagoogidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (11) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja töötaja valmisolekut vastaval ametikohal töötada hindab tööandja.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (12) Käesoleva määruse §-des 3 ja 11 nimetatud lasteasutuse juhtide juhtimiskompetentse hinnatakse vähemalt järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (13) Õpetajate pedagoogilised kompetentsid on kirjeldatud õpetaja kutsestandardis.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (2) Välisriigis pedagoogi kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis pedagoogina töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks «Välisriigis kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.
[RTL 2008, 96, 1324 - jõust. 05.12.2008]

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

2. peatükk KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

§ 3.   Lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded

  Lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 4.   Erilasteaia direktori kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 5.   Lasteaed-algkooli direktori (juhataja) kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 51.   Lasteaed-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 6.   Algkooli direktori kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 7.   Põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 8.   Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 9.   Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli direktori kvalifikatsiooninõuded:
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 10.   Kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 11.   Lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

  Lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 12.   Erilasteaia õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 13.   Algkooli ja põhikooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 14.   Gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 15.   Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 16.   Kutseõppeasutuse direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ja kutseõppeasutuse osakonnajuhataja (välja arvatud majandusosakonna juhataja) kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 17.   Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse huvijuht – direktori asetäitja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 18.   Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 19.   Lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, eripedagoogilised kompetentsid ja pedagoogilised kompetentsid.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 20.   Klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 21.   Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 22.   Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 23.   Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli või klassi või õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 24.   Õpiabirühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 25.   Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 26.   Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 27.   Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvijuhi kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 28.   Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringijuhi kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 29.   Pikapäevarühma või õpilaskodu kasvataja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 30.   Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õpilaskodu või pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 31.   Lasteasutuse logopeedi kvalifikatsiooninõuded

  Lasteasutuse logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 32.   Lasteasutuse eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded

  Lasteasutuse eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 33.   Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded:
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 34.   Kvalifikatsiooninõuded pedagoogidele, kellega on sõlmitud tööleping tähtajaga kuni üks aasta
[Kehtetu - RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 35.   Määruse sätete kohaldamine
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

 

§ 36.   Kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamine
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 37.   Kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugemine
[Kehtetu - RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 371.   Määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuete kohaldamine
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata pedagoogide suhtes, kes enne 2013. aasta 1. septembrit töötavad lasteasutuses pedagoogina, vastates või olles loetud vastavaks käesolevaga määrusega enne 2013. aasta 1. septembrit vastaval ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele.
02.04.2014 16:15
Eemaldatud muutmismärkest ekslik sõna „kehtetu“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 38.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 381.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 26 punkt 3 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril
[RTL 2003, 131, 2104 - jõust. 27.12.2003]

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2022, 53

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json