Teksti suurus:

Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2012
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse ajutise töövõimetuse hüvitise (edaspidi hüvitis) määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord.

  (2) Eesti Haigekassa piirkondlik osakond (edaspidi haigekassa) määrab ja maksab «Ravikindlustuse seaduse» § 50 lõikes 3 nimetatud hüvitisi «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töökohustuste täitmisest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

  (3) Kindlustatud isikule määratakse ja makstakse hüvitist «Ravikindlustuse seaduse» §-s 51 loetletud kindlustusjuhtumi esinemisel.

2. peatükk HÜVITISE MÄÄRAMISEKS JA MAKSMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JA ANDMETE KOOSSEIS 

1. jagu Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud dokumendid 

§ 2.  Töövõimetusleht ja välisriigi arsti tõend

  (1) Haigekassa määrab ja maksab hüvitist töövõimetuslehe alusel. Töövõimetuslehe liigid on: haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht ja lapsendamisleht.
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

  (2) «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktis 1 või lõigetes 2–4 nimetatud kindlustusjuhtumi korral välisriigis asendab töövõimetuslehte kindlustatud isikut välisriigis ravinud arsti või hambaarsti väljastatud tõend (edaspidi välisriigi arsti tõend), mis on haigekassale aluseks hüvitise määramisel ja maksmisel. Välisriigi arsti tõendile ei kohaldata käesoleva määruse §-s 4 sätestatut.

[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

§ 3.  Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid

  Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid on:
  1) Maksu- ja Tolliameti tõend;
  2) arsti või ämmaemanda otsus;
[RTL 2010, 14, 273 - jõust. 01.04.2010]
  3) tööandja tõend;
[RTL 2003, 40, 588 - jõust. 01.04.2003]
  4) [Kehtetu – RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]
  5) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  6) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport;
  7) pärimistunnistus;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  8) avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral;
  9) töövõimetuslehe saatekiri.

2. jagu Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide andmete koosseis 

§ 4.  Töövõimetusleht

  Töövõimetusleht sisaldab «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel kehtestatud korras toodud andmeid.

§ 5.  Maksu- ja Tolliameti tõend

  Maksu- ja Tolliameti tõend sisaldab järgmisi andmeid:
[RTL 2004, 78, 1266 - jõust. 19.06.2004]
  1) tõendi number ja vormistamise kuupäev;
  2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) kindlustatud isiku isikukood;
  4) haigekassa päringus esitatud kalendriaastal makstud või arvestatud sotsiaalmaksu summa sotsiaalmaksu maksjate lõikes;
  5) füüsilisest isikust ettevõtja puhul märge, kas on kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid haigekassa päringus esitatud päeval;
  6) [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]
  7) kinnitus andmete õigsuse kohta.

§ 6.  Arsti või ämmaemanda otsus
[RTL 2010, 14, 273 - jõust. 01.04.2010]

  (1) «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõikes 3 nimetatud arsti või ämmaemanda otsus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) tervishoiuteenuse osutaja nimetus;
  2) arsti või ämmaemanda ees- ja perekonnanimi;
  3) arsti või ämmaemanda registreerimistõendi number;
  4) arsti või ämmaemanda otsuse number;
  5) töövõimetuslehe seeria ja number;
  6) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  7) kindlustatud isiku isikukood;
  8) töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise või teisele tööle või ametikohale üleviimise alguse ja lõpu kuupäevad;
  9) soovitused töö- või teenistustingimuste muutmiseks;
  10) otsuse vormistamise kuupäev;
  11) arsti või ämmaemanda allkiri ja pitsati jäljend.
[RTL 2010, 14, 273 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Kui ajutise töövõimetuse lehele ei ole tehtud «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 11 alusel märget kindlustatud isiku raseduse kohta, siis esitab kindlustatud isik lõikes 1 nimetatud arsti otsuse, mille punktis 8 märgitakse raseduse kestus.
[RTL 2009, 54, 795 - jõust. 12.07.2009]

§ 7.  [Kehtetu - RTL 2003, 40, 588 - jõust. 01.04.2003]

§ 71.  Tööandja tõend

  Tööandja tõend sisaldab järgmisi andmeid:
  1) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud notar, vandetõlk ja kohtutäitur ees- ja perekonnanimi ja isikukood;

[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) kindlustatud isiku isikukood;
  4) kindlustatud isiku kokkulepitud töötasu töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui hüvitise arvutamise aluseks on ravikindlustuse seaduse § 55 lõigetes 3 või 4 toodud tingimus;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  5) kindlustatud isiku terviseseisundile vastava töö andmise või kergemale ametikohale üleviimise periood ja perioodil makstav töötasu;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  51) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  6) «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõikes 2 või 4 või § 61 lõikes 2 või § 6 lõikes 4 nimetatud põhjus, millest tulenevalt kindlustatud isikul puudub õigus hüvitisele ning periood;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  7) tõendi vormistamise kuupäev;
  8) tööandja nimi või tema määratud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri;
  9) koostaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.

§ 8.  [Kehtetu – RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]

§ 9.  [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

§ 10.  [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

§ 11.  Pärimistunnistus

  Pärimistunnistusel sisalduvad andmed on kehtestatud «Pärimisseaduse» § 165 lõike 6, § 167 lõike 2 ja § 176 lõike 3 alusel justiitsministri määrusega «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord».
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

§ 12.  Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral

  Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral sisaldab järgmisi andmeid:
  1) avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi;
  2) avalduse esitaja isikukood;
  3) avalduse esitaja elukoht;
  4) surnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  5) surnud isiku isikukood;
  6) [kehtetu]
  7) surnud isiku surmakuupäev;
  8) avalduse esitaja sugulussuhe surnud isikuga (abikaasa, laps, vend, õde või muu);
  9) avalduse esitaja pangakonto number, millele hüvitis kantakse;
  10) viide avaldusele lisatavate dokumentide kohta;
  11) avalduse esitaja allkiri;
  12) avalduse vormistamise kuupäev.
[RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]

§ 13.  Töövõimetuslehe saatekiri

  Töövõimetuslehe saatekiri sisaldab järgmisi andmeid:
  1) [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]
  2) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud notar, vandetõlk ja kohtutäitur ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  3) saatekirja number;
  4) saadetavate töövõimetuslehtede arv;
  5) töövõimetuslehele lisatavate dokumentide loetelu;
  6) saatekirja vormistaja ees- ja perekonnanimi;
  7) saatekirja vormistaja sidevahendite numbrid;
  8) saatekirja vormistamise kuupäev;
  9) saatekirja vormistaja allkiri.
[RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]

3. peatükk HÜVITISE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD 

§ 14.  Töövõimetuslehele hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide lisamine

  (1) Tööandja tõend lisatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1 või 2 alusel kindlustatud isiku töövõimetuslehele, kui hüvitise arvutamise aluseks on sama seaduse § 54 lõikes 3 või § 55 lõigetes 3 või 4 toodud tingimus. Tööandja tõendi vormistab tööandja, kes on kohustatud maksma kindlustatud isiku eest sotsiaalmaksu, kuid kellele töövõimetusleht ei kuulu esitamisele.

  (11) Kui haigekassale esitatakse hüvitise määramiseks ja maksmiseks välisriigi arsti tõend, lisatakse sellele tööandja tõend, mille vormistab tööandja, kellele välisriigi arsti tõend esitati. Tööandja taotlusele lisatakse hüvitise saaja avaldus selle kohta, millisele arveldusarvele hüvitis üle kanda.
[RTL 2004, 78, 1266 - jõust. 19.06.2004]

  (2) [Kehtetu – RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]

  (3) [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

  (4) [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

  (5) Kindlustatud isiku surma korral lisatakse töövõimetuslehele avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral, millele lisatakse surmatunnistuse koopia ja pärimistunnistus või kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmeks olemist tõendavad dokumendid.

[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

§ 15.  Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide esitamine

  (1) Hüvitise määramiseks esitab «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4 või 5 alusel kindlustatud isik töövõimetuslehe tööandjale.

  (2) Tööandja esitab kindlustatud isiku hoolduslehe, sünnituslehe, lapsendamislehe ja haiguslehe, mille alusel tööandja haigushüvitist «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 12² alusel ei maksa, originaali ning teiste temale esitatud haiguslehtede koopiad ja hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid koos töövõimetuslehe saatekirjaga (edaspidi dokumendid) haigekassa piirkondlikule osakonnale seitsme kalendripäeva jooksul arvates kindlustatud isikult töövõimetuslehe saamise päevast.

[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

  (3) Kindlustatud isik võib dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale esitada ka ise.

  (4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 3 alusel kindlustatud isik esitab dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale ise.

§ 16.  Dokumentide menetlemine haigekassas

  (1) Haigekassa:
[RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]
  1) registreerib esitatud dokumendid haigekassa kehtestatud korras;
  2) kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab haigekassa piirkondlik osakond dokumentide esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja.

  (3) Dokumentide haigekassasse laekumise päevaks loetakse kuupäev, mil nõuetekohaselt vormistatud dokumendid haigekassa piirkondlikus osakonnas vastu võeti.

  (4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 4 või 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isiku dokumentide laekumise korral esitab haigekassa piirkondlik osakond Maksu- ja Tolliametile päringu sellekohase Maksu- ja Tolliameti tõendi saamiseks.

[RTL 2004, 78, 1266 - jõust. 19.06.2004]

  (5) Kui haigekassale esitatakse tööõnnetuse või kutsehaigestumise põhjusega väljastatud töövõimetusleht, esitab haigekassa Tööinspektsioonile päringu tööõnnetuse või kutsehaigestumise kohta kinnituse saamiseks.

[RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

§ 17.  Hüvitise määramine

  (1) Hüvitise määrab haigekassa piirkondlik osakond, kuhu dokumendid esitati.

  (2) Haigekassa piirkondlik osakond määrab hüvitise hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest.

  (3) Hüvitise määramisest keeldumise korral saadab haigekassa piirkondlik osakond kindlustatud isikule ja dokumentide esitajale haldusakti, mis sisaldab järgmisi andmeid:

[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  1) haigekassa piirkondliku osakonna nimetus;
  2) teate vormistamise kuupäev ja teate number;
  3) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  4) kindlustatud isiku isikukood;
  5) õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on aluseks hüvitise määramisest keeldumisele;
  6) vaide esitamise kord;
  7) teate väljastanud haigekassa piirkondliku osakonna vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  8) teate vormistaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.

§ 18.  Hüvitise maksmine

  (1) Haigekassa maksab hüvitise välja 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse. Haigekassa kulul makstakse hüvitis välja hüvitise saaja kontole või hüvitise saaja kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku kontole Eestis. Hüvitise saaja kontole välisriigis makstakse hüvitis välja hüvitise saaja kulul.

[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Haigekassa võib pikendada hüvitise väljamaksmist 30 kalendripäeva võrra «Ravikindlustuse seaduse» § 62 lõikes 1 sätestatud juhul.

  (3) Hüvitise väljamaksmise pikendamisest teatab haigekassa kindlustatud isikule kirjalikult, näidates ära väljamaksmise pikendamise põhjuse ning tähtaja asja kohta oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.

§ 19.  Hüvitise maksmine kindlustatud isiku surma korral

  Kindlustatud isiku surma korral makstakse väljamaksmata jäänud hüvitis välja:
  1) ühe kuu jooksul arvates kindlustatud isiku surmast tema perekonnaliikmetele, kes elasid kindlustatud isiku surmani temaga koos ja olid tema ülalpidamisel;
  2) ühe kuu jooksul arvates pärijale notari väljastatud pärimistunnistuse esitamisest haigekassa piirkondlikule osakonnale.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 20.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.  Tööandja tõendile ja töövõimetuslehe saatekirjale märgitavad andmed

  Kuni 2010. aasta 1. jaanuarini märgitakse tööandja tõendile ja töövõimetuslehe saatekirjale tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 2

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse ajutise töövõimetuse hüvitise (edaspidi hüvitis) määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord.

  (2) Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) määrab ja maksab „Ravikindlustuse seaduse“ § 50 lõikes 3 nimetatud hüvitisi:
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]
  1) „Ravikindlustuse seaduse“ § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4–51 või lõike 3 alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töökohustuste täitmisest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu;
[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  2) „Ravikindlustuse seaduse“ § 5 lõike 31 alusel kindlustatud isikule.
[RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]

  (3) Kindlustatud isikule määratakse ja makstakse hüvitist «Ravikindlustuse seaduse» §-s 51 loetletud kindlustusjuhtumi esinemisel.

2. peatükk HÜVITISE MÄÄRAMISEKS JA MAKSMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JA ANDMETE KOOSSEIS 

1. jagu Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud dokumendid 

§ 2.   Töövõimetusleht ja välisriigi arsti tõend

  (1) Haigekassa määrab ja maksab hüvitist töövõimetuslehe alusel. Töövõimetuslehe liigid on: haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht ja lapsendamisleht.
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

  (2) «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktis 1 või lõigetes 2–4 nimetatud kindlustusjuhtumi korral välisriigis asendab töövõimetuslehte kindlustatud isikut välisriigis ravinud arsti või hambaarsti väljakirjutatud pabertõend (edaspidi välisriigi arsti tõend), mis on haigekassale aluseks hüvitise määramisel ja maksmisel. Välisriigi arsti tõendile ei kohaldata käesoleva määruse §-s 4 sätestatut.

[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 3.   Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid

  Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid on:
  1) Maksu- ja Tolliameti tõend;
  2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]
  3) tööandja tõend;
[RTL 2003, 40, 588 - jõust. 01.04.2003]
  4) [Kehtetu – RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]
  5) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  6) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport;
  7) pärimistunnistus;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  8) avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral.
  9) [Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

2. jagu Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide andmete koosseis 

§ 4.   Töövõimetusleht

  Töövõimetusleht sisaldab «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel kehtestatud korras toodud andmeid.

§ 5.   Maksu- ja Tolliameti tõend

  Maksu- ja Tolliamet väljastab infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu hüvitise määramiseks järgmisi andmeid:
  1) haigekassa päringus esitatud kalendriaastal makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu summa sotsiaalmaksu maksjate kaupa;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul märge, kas on kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid haigekassa päringus esitatud päeval.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 6.   Arsti või ämmaemanda otsus
[Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 7.   [Kehtetu - RTL 2003, 40, 588 - jõust. 01.04.2003]

§ 71.   Tööandja tõend

  Tööandja tõend sisaldab järgmisi andmeid:
  1) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood ning Maksu- ja Tolliametis registreeritud notari, vandetõlgi ja kohtutäituri ees- ja perekonnanimi ja isikukood;

[RT I, 21.12.2012, 24 - jõust. 24.12.2012]
  2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) kindlustatud isiku isikukood;
  4) kindlustatud isiku kokkulepitud töötasu töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui hüvitise arvutamise aluseks on ravikindlustuse seaduse § 55 lõigetes 3 või 4 toodud tingimus;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  5) kindlustatud isiku terviseseisundile vastava töö andmise või kergemale ametikohale üleviimise periood ja perioodil makstav töötasu;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  51) [Kehtetu – RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  6) «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõikes 2 või 4 või § 61 lõikes 2 või § 6 lõikes 4 nimetatud põhjus, millest tulenevalt kindlustatud isikul puudub õigus hüvitisele ning periood;
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]
  7) tõendi vormistamise kuupäev;
  8) tööandja nimi või tema määratud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri;
  9) koostaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.

§ 8.   [Kehtetu – RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]

§ 9.   [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

§ 10.   [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]

§ 11.   Pärimistunnistus

  Pärimistunnistusel sisalduvad andmed on kehtestatud «Pärimisseaduse» § 165 lõike 6, § 167 lõike 2 ja § 176 lõike 3 alusel justiitsministri määrusega «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord».
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

§ 12.   Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral

  Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral sisaldab järgmisi andmeid:
  1) avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi;
  2) avalduse esitaja isikukood;
  3) avalduse esitaja elukoht;
  4) surnud isiku ees- ja perekonnanimi;
  5) surnud isiku isikukood;
  6) [kehtetu]
  7) surnud isiku surmakuupäev;
  8) avalduse esitaja sugulussuhe surnud isikuga (abikaasa, laps, vend, õde või muu);
  9) avalduse esitaja pangakonto number, millele hüvitis kantakse;
  10) viide avaldusele lisatavate dokumentide kohta;
  11) avalduse esitaja allkiri;
  12) avalduse vormistamise kuupäev.
[RTL 2004, 119, 1845 - jõust. 17.09.2004]

§ 13.   Töövõimetuslehe saatekiri

[Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

3. peatükk HÜVITISE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD 

§ 14.   Töövõimetuslehele hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide lisamine

  (1) Tööandja esitab haigekassale tööandja tõendi „Ravikindlustuse seaduse” § 5 lõike 2 punkti 1 või 2 alusel kindlustatud isiku töövõimetuslehe juurde elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või paberil posti teel seitsme kalendripäeva jooksul alates töövõimetuslehe lõpetamisest teada saamise päevast, kui hüvitise arvutamise aluseks on nimetatud seaduse § 54 lõikes 3 või § 55 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimus. Tööandja tõendi vormistab tööandja, kes on kohustatud maksma kindlustatud isiku eest sotsiaalmaksu.

  (2) Kui haigekassale esitatakse hüvitise määramiseks ja maksmiseks välisriigi arsti tõend, lisatakse sellele tööandja tõend, mille vormistab tööandja, kellele välisriigi arsti tõend esitati.

  (3) Kindlustatud isiku surma korral esitatakse töövõimetuslehe juurde avaldus hüvitise väljamaksmiseks, millele lisatakse surmatunnistuse koopia ja pärimistunnistus või kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmeks olemist tõendavad dokumendid.

[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 15.   Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide esitamine

  (1) Hüvitise määramiseks teavitab „Ravikindlustuse seaduse” § 5 lõike 2 punkti 1, 2, 4–51 või lõike 31 alusel kindlustatud isik esimesel võimalusel tööandjat või füüsilisest isikust ettevõtjat töövõimetuslehe lõpetamisest.

[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Tööandja, füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõtlustulu maksu maksja teeb töövõimetuslehele oma kanded infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu seitsme kalendripäeva jooksul alates töövõimetuslehe lõpetamisest teadasaamisest.
[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 16.   Dokumentide menetlemine haigekassas

  (1) Haigekassa:
[RTL 2006, 65, 1201 - jõust. 01.09.2006]
  1) registreerib esitatud dokumendid haigekassa kehtestatud korras;
  2) kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab haigekassa piirkondlik osakond dokumentide esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja.

  (3) Dokumentide haigekassasse laekumise päevaks loetakse kuupäev, millal nõuetekohaselt vormistatud dokumendid haigekassale esitati.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

  (4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 4, 5 või 51 või lõike 3 või 31 alusel kindlustatud isiku dokumentide esitamise korral esitab haigekassa piirkondlik osakond Maksu- ja Tolliametile päringu sellekohase Maksu- ja Tolliameti tõendi saamiseks.

[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (5) Kui haigekassale esitatakse tööõnnetuse või kutsehaigestumise põhjusega väljakirjutatud töövõimetusleht, esitab haigekassa Tööinspektsioonile päringu tööõnnetuse või kutsehaigestumise kohta kinnituse saamiseks.

[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 17.   Hüvitise määramine

  (1) Hüvitise määrab ja maksab haigekassa hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide esitamisest.

[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Hüvitise määramisest keeldumise korral saadab haigekassa kindlustatud isikule ja dokumentide esitajale haldusakti, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) teate vormistamise kuupäev ja teate number;
  2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) kindlustatud isiku isikukood;
  4) õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on hüvitise määramisest keeldumise aluseks;
  5) vaide esitamise kord;
  6) teate väljastanud haigekassa vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  7) teate vormistaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

§ 18.   Hüvitise maksmine

  (1) Haigekassa maksab hüvitise välja 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide esitamisest haigekassasse. Haigekassa kulul makstakse hüvitis välja hüvitise saaja kontole või hüvitise saaja kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku kontole Eestis. Hüvitise saaja kontole välisriigis makstakse hüvitis välja hüvitise saaja kulul.

[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Haigekassa võib pikendada hüvitise väljamaksmist 30 kalendripäeva võrra «Ravikindlustuse seaduse» § 62 lõikes 1 sätestatud juhul.

  (3) Hüvitise väljamaksmise pikendamisest teatab haigekassa kindlustatud isikule kirjalikult, näidates ära väljamaksmise pikendamise põhjuse ning tähtaja asja kohta oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.

§ 19.   Hüvitise maksmine kindlustatud isiku surma korral

  Kindlustatud isiku surma korral makstakse väljamaksmata jäänud hüvitis välja:
  1) ühe kuu jooksul arvates kindlustatud isiku surmast tema perekonnaliikmetele, kes elasid kindlustatud isiku surmani temaga koos ja olid tema ülalpidamisel;
  2) ühe kuu jooksul arvates pärijale notari väljastatud pärimistunnistuse esitamisest haigekassa piirkondlikule osakonnale.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

§ 21.   Tööandja tõendile ja töövõimetuslehe saatekirjale märgitavad andmed

  Kuni 2010. aasta 1. jaanuarini märgitakse tööandja tõendile ja töövõimetuslehe saatekirjale tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.
[RTL 2009, 46, 642 - jõust. 01.07.2009]

§ 22.   Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide esitamine paberil

  (1) Alates 1. jaanuarist 2015. a võib paberil haiguslehe esitada ravikindlustuse seaduse § 52 lõikes 11 sätestatud juhul.

  (2) Paberil väljakirjutatud töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale või füüsilisest isikust ettevõtjale, kui töövõimetusleht on antud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale.
[RT I, 29.12.2014, 31 - jõust. 01.01.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json