Teksti suurus:

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2012
Avaldamismärge:RTL 2002, 143, 2093

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 21 lõike 4 alusel.

§ 1. Ehitusprojekti ekspertiis

(1) Ehitusprojekti ekspertiis on ehitusprojekti vastavuse hindamine ehitusprojektile ettenähtud nõuetele.

(2) Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse:
1) ehitusprojekti vastavust ehitusprojektile ettenähtud nõuetele;
2) ehitusprojekti koostaja või kontrollija vastavust nõuetele;
3) ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust nõuetele;
4) ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusprojekti lähteandmetele;
5) ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemitele;
6) ehitusprojektis esitatud tehniliste lahenduste põhjendatust;
7) ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise ohutu kasutamise tagamist.

(3) Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitusprojekti mahus, mis on ekspertiisi teostamiseks esitatud.

§ 2. Ehitusprojekti ekspertiisi lähtealused

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisel lähtutakse:
1) detailplaneeringust;
2) projekteerimistingimustest;
3) valla või linna ehitusmäärusest;
4) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemitest;
5) õigusaktidega ehitisele esitatud nõuetest;
6) õigusaktidega ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatud nõuetest;
7) ehitusprojektis käsitletud ehitise kohta käivatest standarditest.

§ 3. Ehitusprojekti ekspertiisi tegija

Ehitusprojektile ei või ekspertiisi teha sama ehitusprojekti koostanud või kontrollinud isik.

§ 4. Ehitusprojekti ekspertiisi tulemus

(1) Ehitusprojekti ekspertiisi tulemusena koostatakse ekspertarvamus:
1) ehitusprojekti osa kohta;
2) ehitusprojekti kui terviku kohta.

(2) Ekspertarvamus ehitusprojekti kui terviku kohta peab sisaldama:
1) kokkuvõtet ehitusprojekti koostamise lähteandmetest;
2) ehitusprojektis käsitletud ehitise lühiiseloomustust;
3) põhiliste tehniliste lahenduste iseloomustust;
4) üldiseid järeldusi ehitusprojekti kohta;
5) teavet ehitusprojekti nõuetele mittevastavatest osadest sellise mittevastavuse korral.

(3) Ekspertarvamuses võib ehitusprojekti ekspertiisi tegija teha ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks.

§ 5. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2012, 7

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json