Teksti suurus:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

06.02.2003 nr 16 ( RTL 2003, 22, 321) 16.02.2003

05.02.2004 nr 11 ( RTL 2004, 17, 272) 21.02.2004

27.01.2006 nr 15 (RTL 2006, 13, 215) 6.02.2006

28.11.2006 nr 61 (RTL 2006, 86, 1563) 1.01.2007

 

Määrus kehtestatakse „Töötuskindlustuse seaduse” § 10 lõike 1 alusel.

[RTL 2006, 86, 1563 – jõust. 1.01.2007]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse töötuskindlustushüvitise (edaspidi hüvitis) taotlemiseks vajalik avalduse vorm (lisa), sellele kantavate andmete loetelu ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2. Avaldusele kantavad andmed

(1) Hüvitise taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, pangakonto number, andmed hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvesse võtmise ja viimase taotlejale makstud töötutoetuse juhtumi kohta.

[RTL 2006, 13, 215 – jõust. 6.02.2006]

(2) Avaldusel peab olema avalduse esitamise kuupäev ja esitanud isiku allkiri.

[RTL 2003, 22, 321 – jõust. 16.02.2003]

§ 3. Avaldusele lisatavad dokumendid

(1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) tõend(id) kindlustatule viimasel kolmel kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta;
2) dokument viimase töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta või võlaõiguslik teenuse osutamise leping või Välis- või lähetajaministeeriumi tõend abikaasatasu maksmise lõpetamise aja kohta.

[RTL 2006, 86, 1563 – jõust. 1.01.2007]

(2) Hüvitise taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted. Tööturuameti piirkondlik osakond kinnitab avaldusele lisatavate originaaldokumentide koopiad. Kõik originaaldokumendid tagastatakse.

[RTL 2006, 13, 215 – jõust. 6.02.2006]

(3) Kui hüvitise taotlejal ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik lõike 1 punktis 1 nimetatud tõendit esitada, lisatakse võimalusel avaldusele muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja töötuskindlustusstaaži viimasel kolmel kalendrikuul.

[RTL 2006, 86, 1563 – jõust. 1.01.2007]

§ 4. Määruse jõustumine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5. Kehtetuks tunnistamine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

 Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147

„Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate

andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu”

lisa

[RTL 2006, 86, 1563 – jõust. 1.01.2007]

AVALDUS TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE TAOTLEMISEKS

Tööturuameti _____________________________ osakonnale esitamiseks Eesti Töötukassale

TÄIDAB TAOTLEJA

Eesnimi

Perekonnanimi  

Isikukood

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elukoht

________________________

(maakond, linn/vald)

 

___________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

__  __  __  __  __

(sihtnumber)

Palun määrata ja maksta mulle töötuskindlustushüvitis:

Panka: pank _______________________       konto nr ___________________________

Posti teel elukoha aadressil

Palun mulle makstavalt hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu

_________________________________________________________________________

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

tõend(id) kindlustatule viimasel kolmel kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmaksete kohta

tõendi puudumisel muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja töötuskindlustusstaaži viimasel kolmel kalendrikuul

______________________________________________________ (dokumendi nimetus)

dokument viimase töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta või võlaõiguslik teenuse osutamise leping

Välis- või lähetajaministeeriumi tõend abikaasatasu maksmise lõpetamise aja kohta

 Kuupäev                                                       Allkiri
__________________                               ________________________

TÄIDAB TÖÖTURUAMETI PIIRKONDLIK OSAKOND

Avaldus on Tööturuameti piirkondlikus osakonnas vastu võetud _________________ 200__ a

Taotleja on töötuna arvele võetud alates __________________ 200__ a

Viimane taotlejale töötutoetuse maksmise juhtum _________________________________

(periood: alguse ja lõpu kuupäev)      

Konsultandi nimi ______________________           Allkiri ___________________________  

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RTL 2009, 35, 459 – jõust. 1.05.2009

/otsingu_soovitused.json