Teksti suurus:

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2009
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.02.2003/12 (RTL 2003, 22, 318) 16.02.2003

27.04.2004/30 (RTL 2004, 55, 924) 07.05.2004

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387) § 18 lõike 7 alusel.

§1. Määrusega kehtestatakse merel kala püüdva, vastuvõtva, vedava või töötleva Eesti kalalaeva kapteni teate edastamise aeg, kord ning edastatavate andmete nimistu.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§11. Kui kavatsetakse lossida EL teise liikmesriigi sadamas, lähtutakse lossimisest etteteatamisel EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ, millega asutatakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (Euroopa Liidu Teataja L 261, 20.10.1993, lk 1-16), artikli 7 punktist 1 ning EL komisjoni määrusest 728/1999/EÜ, millega sätestatakse Läänemerel, Skagerrakis ja Kattegatis kalapüügiga tegelevate ühenduse kalalaevadele teatamistähtaeg vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 7 lõikele 3 (Euroopa Liidu Teataja L 093, 08.04.1999, lk 10).

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§12. Paragrahvis 1 ning EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ artikli 7 punktis 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§2. Teade laeva sadamasse tuleku ja pardal olevate kalakoguste kohta (edaspidi teade) edastatakse kala püügil, vastuvõtmisel, transportimisel või töötlemisel Läänemerel vähemalt 2 tundi enne sadamasse saabumist.

§3. Teate päisesse märgitakse sõna «SADAM».

§4. Teatesse märgitakse järgmised andmed järgmises järjestuses:
1) kalalaeva nimi ja pardanumber, mille kohta teade edastatakse;
2) teadet edastava kapteni nimi;
3) sadam, kuhu laev saabub;
4) laeva sadamasse saabumise aeg;
5) laeva pardal olevad kalakogused kilogrammides liikide kaupa;
6) [Kehtetu]

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§5. Kalakogused tuleb teatesse märkida vähemalt 100 kg täpsusega. Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal olevast kogusest erineda üle 20 %.

[RTL 2003, 22, 318 - jõust. 16.02.2003]

§6. Kui Eesti lipu all sõitval laeval kulub püügikohast sadamasse jõudmiseks vähem kui 2 tundi, võib § 4 punktis 5 nimetatud andmed edastada pärast püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist.

§7. Teade edastatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril (+372) 696 22 37 või elektronposti aadressil valve@kki.

§8. Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult edastada, teatatakse käesolevas määruses nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 660 33 33.

§9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 02.11.2012, 2

/otsingu_soovitused.json