HALDUSÕIGUSEnergeetika

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Vedelkütuse seadus (lühend - VKS)

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2004
Avaldamismärge:

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 (1) Käesolev seadus sätestab kütuseaktsiisi laekumise ja enamkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve teostamise korralduse.

 (2) Vedelkütuse tootmisele kohaldatakse käesolevat seadust kütuseaktsiisi sätestavas seaduses ettenähtud erisustega.

 (3) Käesolev seadus ei reguleeri vedelkütuse käitlemisel kasutatavatele seadmetele, ehitistele ning mõõtevahenditele esitatavaid tehnilisi ja ohutusnõudeid.

 (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 2. Mõisted

 (1) Käesoleva seaduse tähenduses:
 1) vedelkütus (edaspidi kütus) on vedel põlevaine, mida saab kasutada energiaallikana soojusjõumasinates ja muudes selleks sobivates energiamuundamisseadmetes, samuti mootorsõidukites kasutatav vedelgaas, mis standardtingimustel, s.o rõhul 0,1 MPa ja temperatuuril 15 ºC, on gaasilises olekus;
 2) kütuse nimetus on kütuse Eesti Kaupade Nomenklatuuri (edaspidi EKN) kaubakoodi kohane nimetus;
 3) kütuse käitlemine on kütuse import, eksport, tootmine ning vabas ringluses oleva kütuse vedu, hoiuteenuse osutamine, ladustamine ja müük;
 4) kütuse import on kütuse vabasse ringlusse lubamine tolliseadustiku (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 92, 528; 2003, 2, 17) tähenduses;
 5) kütuse eksport on vabas ringluses oleva kütuse eksport tolliseadustiku tähenduses;
 6) kütuse hoiuteenuse osutamine on isiku poolt tema majandustegevuse raames teisele isikule kuuluva kütuse hoidmine ja ladustamine, välja arvatud riigireservi hoidmine riigireservi seaduse (RT I 1994, 91, 1529; 1998, 95, 1514; 2000, 95, 613; 2001, 26, 147; 100, 646; 2002, 53, 336; 63, 387) tähenduses;
 7) kütuse müük on isiku poolt tema majandustegevuse raames teisele isikule kütuse üleandmine tasu eest või tasuta;
 8) kütuselisand on aine või ainete segu, mille lisamine kütusele parendab selle omadusi või energiamuundamisseadme tööd.

 (2) Käesolevas seaduses kasutatakse kütuse nõuetele vastavuse tõendamisega seotud mõisteid toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse (RT I 1999, 92, 825; 2002, 6, 20; 44, 282) tähenduses.

2. peatükk KÜTUSE KÄITLEMINE 

§ 3. Kütuse käitlejatele esitatavad nõuded

 (1) Kütuse käitlemisega tegeleval isikul (edaspidi käitlejal ) peavad olema vajalikud tehnilised vahendid ja personal, et tagada käesolevast seadusest tulenevate nõuete täitmine.

 (2) Bensiini, diislikütust, mootorsõidukites kasutatavat vedelgaasi, petrooleumi, kerget kütteõli, põlevkiviõli või rasket kütteõli võib importida, eksportida, müüa või selle hoiuteenust osutada ainult käesoleva seaduse 4. peatükis sätestatud registris (edaspidi register) vastaval tegevusalal registreeringut omav äriühing. Täpsustatud kütuste loetelu kehtestab EKN-i kaubakoodide alusel majandus- ja kommunikatsiooniminister.

 (3) Kütust, välja arvatud vedelgaasi, võib müüa ainult äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 500 000 krooni või kellel on kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma alammääraga vähemalt 500 000 krooni, mis on ette nähtud kütuseettevõtja poolt müüdud kvaliteedinõuetele mittevastava kütusega kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks.

 (4) Kütuse, välja arvatud vedelgaasi importimiseks võib registreeringut taotleda ning nimetatud tegevusalal tegutseda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 10 miljonit krooni ja kes kohustub hoidma vedelkütuse miinimumvaru, kui selline kohustus tuleneb seadusest.

 (5) Kütuse hoiuteenuse osutamiseks võib registreeringut taotleda ning nimetatud tegevusalal tegutseda äriühing, kellel on olemas kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma ulatuses, mis tagab tema tegutsemisel kütuse hoidjana kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamise. Vastutuskindlustussumma alammääraks peab olema 500 000 krooni.

 (6) Äriühing võib kütust müüa või selle hoiuteenust osutada ainult oma registrisse kantud tegevuskohas. Hoiuteenust ei või osutada tanklas.

§ 4. Kütuse müük

 (1) Tanklas peab olema nähtavale kohale välja pandud teave, millest nähtub:
 1) kütuse nimetus;
 2) kütuse hind;
 3) müüja ärinimi, registrikood, registreeringu number, asukoha aadress ja kontakttelefoni number;
 4) kütuse kasutamise otstarbest tulenev muu oluline teave.

 (2) Müüja on kohustatud ostja nõudmisel tagama selgituste andmise müügil oleva kütuse ja selle omaduste kohta. Müügikohas, kus kohapeal puudub teenindav personal (automaattanklas), peab väljas olema teave selgituste saamise koha kohta ning infotelefoni number.

 (3) Müüja peab järelevalveasutuse nõudmisel esitama dokumendid, mis tõendavad müügil oleva kütuse vastavust kehtestatud nõuetele ja kütuselisandite olemasolu kütuses, ning andma asjasse puutuvaid selgitusi.

 (4) Kütuse müügil, välja arvatud tanklast müügi korral, tuleb kütuse eest tasuda sularahata arvelduse korras.

 (5) Müüja peab tagama käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teabe kättesaadavuse tarbijale ka siis, kui kütuse müük toimub väljaspool tanklat.

§ 5. Aktsiisivaba kütuse importimine

  Kütuseaktsiisi sätestavas seaduses ettenähtud aktsiisivaba kütust on lubatud importida registreeringu ning vastavussertifikaadita.

§ 6. Saatedokument

 (1) Kütuse vedamisel peab sellega kaasas olema nõuetekohane saatedokument, mis võimaldab kütust ja selle kogust identifitseerida. Saatedokument ei ole nõutav tanklast ostetud kütuse vedamisel. Saatedokument tuleb vormistada kütuse väljastamisel selle impordil tollilaost või tolliterminalist, üleandmisel hoidjale või hoiuleandjale, väljastamisel aktsiisilaost või müügil. Kütuse väljastaja peab saatedokumendi vormistama iga tema poolt üle antud kütusekoguse kohta.

 (2) Saatedokumendis peavad olema vähemalt järgmised andmed:
 1) kütuse nimetus ja kogus;
 2) kütuse vastavussertifikaadi number, väljaandja ja väljaandmise kuupäev;
 3) saatedokumendi väljastaja registreeringu number;
 4) tollideklaratsiooni number, kui kütus on imporditud, või aktsiisilao saatelehe number, kui kütus on lähetatud aktsiisilaost;
 5) kütuse väljastaja kirjalik kinnitus, et kütus vastab kehtestatud nõuetele;
 6) saatedokumendi vormistamise kuupäev.

 (3) Aktsiisilaost kütuse lähetamisel kohaldatakse saatedokumendile lisaks käesoleva paragrahvi nõuetele ka kütuseaktsiisi sätestavast seadusest tulenevaid nõudeid.

 (4) Nõuetekohane saatedokument tuleb järelevalvet teostavale ametiisikule esitada tema nõudmisel viivitamata.

§ 7. Kütuse käitlemise aruanne

 (1) Kütusemüüja esitab iga kuu 15. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile aruande tema poolt eelneval kalendrikuul käideldud kütuste ja nende jääkide kohta. Aktsiisilaopidaja esitab kütuse käitlemise aruande kütuseaktsiisi sätestavast seadusest tulenevas korras.

 (2) Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.

[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

3. peatükk NÕUDED KÜTUSELE JA NÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE 

§ 8. Nõuded kütusele

 (1) Nõuded autobensiinile, diislikütusele, kergele kütteõlile ja raskele kütteõlile kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Nõuded kehtestatakse, lähtudes kütuse kasutamise otstarbest ja keskkonnanõuetest.

 (2) Nõuetele mittevastava, käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütuse käitlemine on keelatud, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti. Kütuse vastavuse eest nõuetele vastutab kütuse käitleja.

 (3) Autobensiinidest on lubatud importida ja müüa ainult pliivaba bensiini. Pliivabaks bensiiniks käesoleva seaduse mõistes loetakse bensiini, mille pliisisaldus ei ületa 0,013 grammi liitri kohta.

 (4) Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus lubada sportsõidukites kasutamiseks ettenähtud nõuetele mittevastava spetsiifiliste omadustega kütuse piiratud koguses importi vastava spordiliidu taotlusel.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud loa taotluses peavad olema järgmised andmed:
 1) spordiliidu nimetus, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 2) imporditava kütuse nimetus, EKN-i kaubakood, kütuse kogus;
 3) importija ärinimi;
 4) taotluse vajaduse selgitus või põhjendus.

§ 9. Vastavuse tõendamine

 (1) Käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel tuleb kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tõendada vastavussertifikaadiga.

 (2) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud kütuse nõuetele vastavuse tõendamiseks viib volitatud asutus läbi vastavushindamise.

 (3) Kütuse nõuetele vastavus kuulub tõendamisele:
 1) kütuse importimisel, kui seda ei toimetata aktsiisilattu;
 2) kütuse aktsiisilaost lähetamisel;
 3) hoiuteenuse osutamise korral hoiuleandjale kütuse väljastamisel.

 (4) Kütus, mille nõuetele vastavus kuulub tõendamisele käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud juhtudel, paigutatakse tolliterritooriumile toimetamisel tollilattu, tolliterminali või aktsiisilattu.

 (5) Vastavussertifikaat:
 1) esitatakse tollile koos vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooniga,
 2) peab olema kaasas aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba saatedokumendiga või
 3) esitatakse hoiuleandjale talle kütuse väljastamisel.

 (6) Kütuse nõuetele vastavust tuleb uuesti tõendada, kui nõuetele vastava kütuse mahutisse on kütust lisatud või kütuse vastavussertifikaadi väljastamisest on möödunud rohkem kui kuus kuud.

 (7) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 4 nimetatud loa alusel imporditava kütuse korral asendab vastavussertifikaati kütuse tootja poolt väljastatud kütuse omadusi iseloomustav toote sertifikaat, mis esitatakse koos impordi tollideklaratsiooniga.

§ 10. Volitatud asutus

 (1) Volitatud asutus käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes teostab vedelkütuse nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure ning väljastab vastavussertifikaadi.

 (2) Isikule volitatud asutusena tegutsemise õiguse andmisel, selle õiguse kehtetuks tunnistamisel, samuti isiku volitatud asutusena tegutsemisel ja tema üle riikliku järelevalve teostamisel kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 11. Volitatud asutusele esitatavad nõuded

 (1) Isik, kes taotleb õigust tegutseda volitatud asutusena või tegutseb volitatud asutusena, peab:
 1) vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
 2) olema kütuse nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele akrediteeritud;
 3) omama kogu oma volitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtivat vastutuskindlustust.

 (2) Volitatud asutusena tegutsemisest tekkida võiva kahju hüvitamise tagamiseks peab volitatud asutus sõlmima vastutuskindlustuse lepingu järgmiste tingimuste kohaselt:
 1) kindlustusandja on Eestis kindlustustegevuse õigust omav äriühing;
 2) kindlustussumma alampiir on vähemalt 500 000 krooni.

§ 12. Vastavussertifikaat

 (1) Vastavussertifikaat käesoleva seaduse tähenduses on volitatud asutuse poolt väljaantud dokument, mis kinnitab kütuse vastavust seadusest tulenevatele nõuetele.

 (2) Vastavussertifikaadi vormi ja selle täitmise juhendi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

 (3) Vastavussertifikaat koostatakse vähemalt kahes eksemplaris, millest üks jääb väljaandjale ning teine (teised) vastavushindamise tellijale.

 (4) Kontrollimisel tuleb esitada vastavussertifikaadi originaal või selle väljaandja poolt kinnitatud koopia või selle notariaalselt tõestatud ärakiri.

 (5) Vastavussertifikaadi väljaandja säilitab igale kütusekogusele vormistatud vastavussertifikaati koos katseprotokolliga seitsme aasta jooksul vastavushindamise läbiviimisest arvates.

 (6) Vastavussertifikaati või selle koopiat tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduse (RT I 2002, 102, 600) alusel raamatupidamise algdokumendi säilitamisele sätestatud nõuetele.

4. peatükk TEGUTSEMINE REGISTREERINGU ALUSEL 

§ 13. Kütuse käitlejate registreerimine

 (1) K��esoleva seaduse §-st 3 tulenevalt ainult registreeringu alusel tegutseda võivad äriühingud peavad olema registreeritud riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris, mille vastutav ja volitatud töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 (2) Registreering on nõutav tegutsemisel ühel või mitmel järgnevatest tegevusaladest:
 1) kütuse import;
 2) kütuse eksport;
 3) kütuse müük;
 4) kütuse hoiuteenuse osutamine.

§ 14. Registreerimistaotlus

 (1) Registreerimistaotlus esitatakse registri volitatud töötlejale.

 (2) Registreerimistaotluses peavad sisalduma:
 1) äriühingu nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontakttelefoni number, e-posti aadress;
 2) tegevusala, millel soovitakse tegutseda;
 3) tegevuskoha aadress või aadressid, lao olemasolul selle aadress või aadressid;
 4) osa- või aktsiakapitali suurus;
 5) vastutuskindlustuse lepingu number, kehtivuse aeg, kindlustussumma suurus ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi ja registrikood, kui vastutuskindlustuse olemasolu on nõutav;
 6) kirjalik kinnitus, et äriühingul on olemas võimalused moodustada kütuse miinimumvaru, kui taotletakse registreeringut kütuse impordiks;
 7) andmed kasutatavate mahutite mahutavuse kohta, kui taotletakse registreeringut kütuse hoiuteenuse osutamiseks;
 8) taotluse esitamise kuupäev, taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

 (3) Registreerimistaotluse esitaja vastutab tema poolt registri volitatud töötlejale esitatud andmete õigsuse eest.

 (4) Registreerimistaotluse vorminõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

§ 15. Registreeringu tegemine ja registreeringuandmete muutmine

 (1) Registri volitatud töötleja teeb registreeringu viie tööpäeva jooksul registreerimistaotluse, registreeringuandmete muutmise taotluse, ettekirjutuse või otsuse kohta käiva teate saamise päevast arvates nimetatud dokumentides sisalduvate andmete alusel.

 (2) Registreeringuandmed on:
 1) registreeringu number;
 2) registreeringu tegemise kuupäev;
 3) äriühingu nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 4) tegevusala või tegevusalad;
 5) tegevuskoha aadress või aadressid;
 6) vastutuskindlustuse kehtivuse aeg ja kindlustussumma suurus;
 7) taotluse esitamise kuupäev, taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed;
 8) käesoleva seaduse §-s 25 nimetatud ettekirjutuse või otsuse olemasolul teave selle kohta.

 (3) Registreeringuandmed avaldatakse registri veebilehel.

 (4) Äriühingu soovil teeb registri volitatud töötleja registreeringuandmetest väljavõtteid.

§ 16. Registreeringu tegemisest keeldumine

 (1) Registri volitatud töötleja teeb registreeringu tegemisest keeldumise otsuse, kui:
 1) registreerimistaotlus ei ole nõuetekohane;
 2) registreeringu taotlejat on karistatud registreeringuta tegutsemise eest valdkonnas, kus registreering oli nõutav, ja möödunud ei ole karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 2002, 82, 477) § 25 lõikes 1 nimetatud tähtajad;
 3) registreeringu taotleja on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele;
 4) tal on teavet selle kohta, et registreerimistaotluses on esitatud valeandmeid;
 5) äriühingu registreering on taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul kustutatud käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 nimetatud alustel.

 (2) Motiveeritud otsus registreeringu tegemisest keeldumise kohta edastatakse registreerimistaotluse esitajale viivitamata.

 (3) Kui taotluses esinevad puudused on kõrvaldatavad, teavitab registri volitatud töötleja enne keeldumise otsuse tegemist taotlejat taotluse puudustest ning teeb ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks.

§ 17. Registreeringuandmete kustutamine

 (1) Registri volitatud töötleja kustutab registreeringuandmed:
 1) selle äriühingu taotluse alusel, kelle kohta oli registreering tehtud, taotluse saamise päeval;
 2) käesoleva seaduse § 25 lõigetes 3 ja 6 sätestatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustata, või kui otsus vaidlustatakse, siis vaidlustatavat otsust jõusse jätva kohtuotsuse jõustumise päeval;
 3) kui äriühing on registreerimistaotluses esitanud valeandmeid, selle avastamise päeval;
 4) kui äriühingut, kelle kohta on registreering tehtud, on karistatud käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktis 2 nimetatud süüteo eest või on tema suhtes kohaldatud § 16 lõike 1 punktis 3 nimetatud meedet, vastava otsuse jõustumise päeval;
 5) kui äriühing on lõpetatud, tema suhtes on välja kuulutatud pankrot või ta on muul viisil lõpetanud tegutsemise registreeringut nõudval tegevusalal, tegevuse lõpetamise päeval;
 6) kui äriühing ei ole 12 kuu jooksul, alates registreeringu tegemisest, vastaval tegevusalal tegutsema asunud või kui tema tegevus on katkenud enam kui 12 kuuks, registrile järelevalveasutuselt vastava teabe laekumise päeval;
 7) kui äriühingu vastutuskindlustuse kehtivuse aeg on möödunud ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud äriühing ei ole teatanud tema osa- või aktsiakapitali vastavusest sätestatud nõuetele;
 8) kui käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud äriühingu osa- või aktsiakapital ei vasta kehtestatud nõuetele, registrile vastava teabe laekumise päeval.

 (2) Motiveeritud teade registreeringuandmete kustutamise kohta edastatakse viivitamata äriühingule, kelle kohta registreering oli tehtud.

§ 18. Andmete muutumisest teavitamise kohustus

  Äriühing on kohustatud registrit kohe teavitama registreeringuandmete muutmisest, välja arvatud käesoleva seaduse § 15 lõike 2 punktis 7 nimetatud registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku andmete muutumisest.

§ 19. Registreeringujärgne tegevuskoht

 (1) Äriühingul on lubatud tegeleda kütuse impordi, ekspordi ja müügiga ning hoiuteenuse osutamisega vaid registreeritud tegevuskoha kaudu.

 (2) Tegevuskoht käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusteks on:
 1) aktsiisi-, tolli- või muu ladu;
 2) tankla (kütuse müügil);
 3) äriühingu poolt määratletud muu tegevuskoht.

5. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 20. Järelevalveasutused

  Käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet vastavalt oma pädevusele:
 1) Energiaturu Inspektsioon;
 2) Maksu- ja Tolliamet;
 3) Tarbijakaitseamet.

[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 21. Energiaturu Inspektsioon

  Energiaturu Inspektsiooni pädevusse kuulub:
 1) registreeringuandmete kontrollimine;
 2) kütuse ja kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;
 3) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.

§ 22. Maksu- ja Tolliamet

  Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuulub:
 1) registreeringu olemasolu kontrollimine kütuse impordil, ekspordil ning aktsiisilaost lähetamisel;
 2) kütuse nõuetele vastavuse ja nõuetele vastavust tõendavate dokumentide kontrollimine kütuse impordil, müügil ning aktsiisilaost lähetamisel;
 3) kütuse käitlemise aruannete töötlemine;
 4) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 23. Tarbijakaitseamet

  Tarbijakaitseameti pädevusse kütuse müügil kuulub:
 1) registreeringu olemasolu kontrollimine;
 2) kütuse ja kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine.

§ 24. Järelevalvet teostava ametiisiku õigused

  Järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
 1) saada isikutelt, asutustelt ja registrist andmeid ja dokumente, mis on vajalikud käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks, järgides seejuures õigusaktides sätestatud andmete saladuses hoidmise nõuet;
 2) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja otsuseid;
 3) oma ülesannete täitmisel kütust käitleva isiku või tema esindaja juuresolekul siseneda ruumidesse ja ehitistesse ning võtta kütusest proove ja kaasata nende katsetamiseks volitatud asutuse eksperte;
 4) keelata nõuetele mittevastava kütuse käitlemine.

§ 25. Ettekirjutus ja otsus

 (1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks teeb käesoleva seaduse §-s 20 nimetatud järelevalveasutuse pädev ametiisik ettekirjutuse, kus peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) selle isiku nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress ja kontakttelefoni number, kellele ettekirjutus on suunatud;
 2) andmed ettekirjutuse objektiks oleva asjaolu kohta koos viitega käesoleva seaduse vastavale paragrahvile, mida rikutakse, ning nõue õigusrikkumise lõpetamiseks;
 3) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
 4) viide ettekirjutuse vaidlustamise võimaluse, korra, koha ja tähtaja kohta;
 5) ettekirjutuse tegemise kuupäev, ettekirjutuse teinud isiku nimi, ametikoht, ametinimetus ja allkiri.

 (2) Ettekirjutuse teinud järelevalveasutus edastab teate ettekirjutuse kohta koos ettekirjutuse koopiaga kohe registrile.

 (3) Ettekirjutuse korduval täitmata jätmisel on järelevalveasutusel õigus teha otsus, milles fikseeritakse ettekirjutuste korduv täitmata jätmine ning mis on registreeringuandmete kustutamise aluseks.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsuse teinud järelevalveasutus edastab viivitamata kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustata, või kui otsus vaidlustatakse, siis vaidlustatavat otsust jõusse jätva kohtuotsuse jõustumise päevast arvates otsuse registri volitatud töötlejale.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalvet teostav ametiisik enne lõikes 3 nimetatud otsuse tegemist rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

 (6) Käesoleva seaduse nõuete korduval täitmata jätmisel 12 kuu jooksul on järelevalveasutusel õigus teha otsus, milles fikseeritakse nõuete korduv täitmata jätmine ning mis on registreeringuandmete kustutamise aluseks. Kui ülalnimetatud nõuete korduv täitmata jätmine toimus äriühingu ühes registreeringujärgses tegevuskohas, on järelevalveasutusel õigus teha otsus antud tegevuskoha registreeringuandmetest kustutamise kohta.

§ 26. Ettekirjutuse ja muu toimingu vaidlustamine

 (1) Järelevalveasutuse pädeva ametiisiku ettekirjutuse või muu toiminguga mittenõustumise korral on isikul, kellele ettekirjutus või toiming on suunatud, õigus esitada kirjalik vaie ettekirjutuse teinud asutuse juhile kümne päeva jooksul ettekirjutusest või toimingust teadasaamise päevast arvates. Vaide esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutus täita.

 (2) Vaiet ei saa esitada järelevalveasutuse peadirektori haldusakti või toimingu peale.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vaie vaadatakse läbi ühe kuu jooksul arvates vaide saamise päevast ning vaideotsus toimetatakse viivitamata vaide esitajale kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega.

§ 27. Nõuetele vastavuse kontrollimine

 (1) Riikliku järelevalve käigus on järelevalveasutuse pädeval ametiisikul õigus võtta kütuse valdaja või omaniku valduses olevast kütusest vajalikus koguses tasuta kütuseproove kütuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

 (2) Kütuse nõuetele vastavuse kontrollimise kulud tasub järelevalveasutus.

 (3) Kui tuvastatakse, et kütus ei vasta kehtestatud nõuetele, peab isik, kelle valduses olevast kütusest proov võeti, järelevalveasutusele hüvitama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentaalselt tõestatud kulud.

§ 28. Toimingud nõuetele mittevastava kütusega

 (1) Toimingud nõuetele mittevastava kütusega korraldatakse vastavalt kütuse valdaja või omaniku ettepanekutele, järgides käesolevas paragrahvis sätestatut.

 (2) Nõuetele mittevastava kütusega võib teha järgmisi toiminguid, kui see ei kahjusta inimese tervist, keskkonda ega vara:
 1) eksporti;
 2) ümbertöötlemist aktsiisilaos;
 3) hävitamist vastavalt jäätmeseaduse (RT I 1998, 57, 861; 88, õiend; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843; 2001, 16, 72; 43, 1239; 50, 283; 56, 340; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387) nõuetele;
 4) müüki keemiatööstusele tooraineks;
 5) järelevalveasutuse poolt aktsepteeritud muud toimingut.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–2 nimetatud toimingute tegemiseks tuleb taotleda Maksu- ja Tolliameti heakskiitu. Nõuetele mittevastava kütuse edasine käitleja peab Maksu- ja Tolliametit mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitama tehtud toimingu tulemustest.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3–5 nimetatud toimingute tegemiseks tuleb taotleda Energiaturu Inspektsiooni heakskiitu. Nõuetele mittevastava kütusega vastava toimingu tegija peab Energiaturu Inspektsiooni mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitama tehtud toimingu tulemustest.

 (5) Nõuetele mittevastav kütus ladustatakse kuni sellega tehtava toimingu heakskiitmiseni käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 nimetatud asutusega kooskõlastatud kohas.

 (6) Maksu- ja Tolliamet ja Energiaturu Inspektsioon annavad nõuetele mittevastava kütusega toimingute tegemisele heakskiidu viie tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

6. peatükk VASTUTUS 

§ 29. Andmete muutumisest teatamata jätmine ja ebaõigete andmete esitamine

 (1) Registreeringuandmete muutumisest teatamata jätmise või esitamisele kuuluvate andmete tähtajaks esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 30. Tegevuskoha varjamine

 (1) Vedelkütuse käitlemise eest registreeringus märkimata tegevuskoha kaudu – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 31. Nõuetekohase saatedokumendi ja vastavussertifikaadi puudumine

 (1) Nõuetekohase saatedokumendita vedelkütuse käitlemise või nõuetekohase saatedokumendi esitamata jätmise eest või nõuetekohase vastavussertifikaadi puudumisel – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 32. Nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine ja sellega toimingute tegemine heakskiitmata viisil

 (1) Nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku käitlemise eest või sellega toimingute tegemise eest heakskiitmata viisil, kui selline heakskiit on nõutav – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 33. Aruandekohustuse mittetäitmine ja aruandes valeandmete esitamine

  Juriidilise isiku poolt teist korda jooksval aastal aruande esitamata jätmise eest või aruandes valeandmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 34. Ebaseaduslik vastavussertifikaadi väljastamine

 (1) Nõuetele mittevastava vastavussertifikaadi väljastamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 35. Menetlus

 (1) Käesoleva seaduse §-des 29–34 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku ( RT I 2002, 50, 313; 110, 654) sätteid.

 (2) Käesoleva seaduse §-des 29–34 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
 1) Energiaturu Inspektsioon;
 2) Maksu- ja Tolliamet;
 3) Tarbijakaitseamet;
 4) politseiprefektuur.

[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36. Üleminekusäte

 (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist ettevõtjale energiaseaduse (RT I 1997, 52, 833; 2001, 52, 303; 88, 531; 93, 565; 2002, 25, 145; 41, 251; 49, 311; 63, 387; 82, 482) alusel väljastatud turuluba kehtib kuni tema omaja kohta riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris tehtava registreeringuni või tegevusloale märgitud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui 2003. aasta 31. detsembrini.

 (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist kütuse ekspordi või kütuse hoiuteenuse osutamise tegevusaladel tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad jätkata tegevust nimetatud tegevusaladel, peavad ennast registreerima registris hiljemalt 2003. aasta 31. detsembriks.

 (3) Turuload, mille kehtivus lõpeb käesoleva seaduse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahelisel ajal, loetakse kehtivateks turulubadeks kuni omaja kohta registreeringu tegemiseni, kuid mitte kauem kui 2003. aasta 31. detsembrini.

§ 37. Seaduse jõustumine

 (1) Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil.

 (2) Käesoleva seaduse § 8 lõiked 4 ja 5, § 9 lõige 7 ning § 36 lõige 3 jõustuvad seaduse Riigi Teatajas avaldamise päeval.

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 17

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

 (1) Käesolev seadus sätestab maksude laekumise ja enamkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra, kütusemahutite registreerimise kohustuse, transpordis kasutatava biokütuse tarbimisse lubamise nõuded, riikliku järelevalve korralduse ning vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (2) Vedelkütuse tootmisele kohaldatakse käesolevat seadust kütuseaktsiisi sätestavas seaduses ettenähtud erisustega.

 (3) Käesolev seadus ei reguleeri vedelkütuse käitlemisel kasutatavatele seadmetele, ehitistele ning mõõtevahenditele esitatavaid tehnilisi ja ohutusnõudeid.

 (31) Käesolev seadus ei laiene mootorikütusele, mille ühendusevälisest riigist saabuv reisija toimetab Eestisse mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

 (32) Käesolev seadus ei reguleeri kütuse müüki riigiasutuse poolt kohtuotsuse alusel, järelevalvemenetluse tulemusena või muu avaliku ülesande täitmisega seotud põhjendatud juhul. Riigiasutuse poolt kütuse müügi korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitusel valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

 (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 2.  Mõisted

 (1) Käesoleva seaduse tähenduses:
 1) vedelkütus (edaspidi kütus) on vedel põlevaine, mida saab kasutada energiaallikana soojusjõumasinates ja muudes selleks sobivates energiamuundamisseadmetes, mootorsõidukites kasutatav vedelgaas, mis standardtingimustel, see on rõhul 0,1 MPa ja temperatuuril 15 °C, on gaasilises olekus, ning mootorsõidukites kasutatav biogaas;
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]
 2) [kehtetu - RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]
 3) kütuse käitlemine on tarbimisse lubatud kütuse müük või müügiks pakkumine (edaspidi müük), vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine;
 4) kütuse import on kütusele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri kohaldamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), tähenduses;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
 5) kütuse eksport on kütusele ekspordi tolliprotseduuri kohaldamine tolliseadustiku tähenduses;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
 6) kütuse hoiuteenuse osutamine on isiku poolt tema majandustegevuse raames teisele isikule kuuluva kütuse hoidmine ja ladustamine, välja arvatud riigikaitseülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja varu hoidmine riigikaitseseaduse tähenduses;
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
 7) [kehtetu - RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
 8) kütuselisand on aine või ainete segu, mille lisamine kütusele parendab selle omadusi või energiamuundamisseadme tööd;
 9) kütuse tarbimisse lubamine on aktsiisikauba tarbimisse lubamine alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
 91) biometaani lõpptarbimisse andmine on maagaasiseaduse §-s 103 nimetatud päritolutunnistuse alusel biometaani maantee- või raudteetranspordis kasutusse andmine;
[RT I, 15.03.2019, 4 - jõust. 25.03.2019]
 10) biokütus on biokütus atmosfääriõhu kaitse seaduse tähenduses;
 11) biomass on biomass atmosfääriõhu kaitse seaduse tähenduses;
 12) tarneahel on tegevuste kogum, mis hõlmab isikuid ja tegevusi alates biokütuse tootmiseks vajaliku tooraine kasvatamisest kuni biokütuse tarbijale kättesaadavaks tegemiseni;
 13) energiasisaldus on kütuse alumine kütteväärtus, mis on määratud 15 ºC juures ja väljendatud ühikutes megadžauli liitri kohta või megadžauli kilogrammi kohta;
 14) jäätmed on jäätmed jäätmeseaduse tähenduses, välja arvatud asjad, mida on tahtlikult muudetud või saastatud, et asi vastaks kõnealusele määratlusele;
 15) jääk on asi, mis ei ole tootmisprotsessi sihipärane lõpptoodang ja tootmise esmane eesmärk ning mille tootmiseks ei ole tootmisprotsesse teadlikult muudetud, ning asi, mis on põllumajanduse, vesiviljeluse, kalanduse või metsamajanduse tööstuse otsene kõrvaltoodang;
 16) esimese põlvkonna biokütus on biokütus, mida toodetakse teraviljast ja muust tärkliserikkast põllukultuurist, suhkru- ja õlikultuurist ning kultuurist, mida kasvatatakse põllumajandusmaal põhikultuurina peamiselt energia tootmiseks;
 17) teise põlvkonna biokütus on biokütus, mida toodetakse käesoleva seaduse § 21 lõike 4 alusel kehtestatud määruses loetletud jäätmetest ja jääkidest.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

 (2) [Kehtetu - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

 (3) Kütuste täpsustatud loetelu kehtestab nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kirjeldatud kombineeritud nomenklatuuri koodide (edaspidi KN-i kaubakoodid) alusel valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

11. peatükk BIOKÜTUSE TARBIMISSE LUBAMINE 
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 21.  Tarbimisse lubatud biokütuse osakaal

 (1) Kütuse müüjal, kelle kohta on majandustegevuse registrisse kantud kütuse tarbimisse lubamise märge või kütuse maksuladustamise lõpetamise märge, ja kütuse impordi tegevusluba omaval isikul (edaspidi koos tarnija) peab tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias olema biokütuse koguenergia osakaal tarbimisse lubatud kütuses vähemalt 10 protsenti ja mitte vähem kui 6,4 protsenti tarbimisse lubatud kütuse igas liitris.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.01.2020]

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks arvesse võetav biokütus peab vastama atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel sätestatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele.

 (3) Jäätmetest ja jääkidest toodetud biokütuse ning toiduks mittekasutatavast tselluloosmaterjalist ja lignotselluloosist toodetud biokütuse energiasisaldus võetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseks arvesse kahekordsena.

 (4) Nende jäätmete ja jääkide loetelu, millest toodetud biokütuse osakaalu arvestatakse kahekordsena, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud biokütuse koguenergia kohustuslikku osakaalu võib Vabariigi Valitsus korraldusega vähendada, kui muu tegevuse tulemusena saavutatav taastuvast energiaallikast toodetud energia osakaal maantee- ja raudteetranspordis on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusest eeldatavasti vähemalt 0,2 protsendi võrra suurem. Vähendamise ulatus ei tohi olla suurem kui muu tegevuse tulemusena saavutatud taastuvast energiaallikast toodetud energia osakaalu nimetatud kasv.

 (6) Koguenergia arvutamise meetodi ning kütuse ja biokütuse energiasisalduse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

 (7) Kui tarbimisse lubatakse biokütus, mille energiasisaldus ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatavas määruses sätestatule, esitab tarnija käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud aruandes biokütuse energiasisalduse ja selle määramise aluseks oleva standardi nime.

 (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustust ei rakendata oktaaniarvuga 98 bensiini ega kütuse puhul, mis on võetud kasutusele vedelkütusevaru seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud vedelkütusevaru uuendamisel või § 7 lõikes 2 nimetatud korralduse alusel.

 (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias peab alates 2019. aasta 1. jaanuarist olema teise põlvkonna biokütuse osakaal vähemalt 0,5 protsenti ja esimese põlvkonna biokütuse osakaal ei tohi olla üle 7 protsendi.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

 (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud biokütuse koguenergia osakaalu tarbimisse lubatud bensiinis või diislikütuses võib tarnija osaliselt või täielikult täita käesoleva seaduse §-s 24 nimetatud aruande esitamise aastal lõpptarbimisse antud biometaani koguenergia statistikaga. Tarnija võib sõlmida biometaani lõpptarbimisse andnud teise tarnija või muu isikuga kokkuleppe lõpptarbimisse antud biometaani koguenergia statistiliseks ülekandmiseks. Kokkuleppes märgitakse muu hulgas biometaani statistiliselt ülekantud koguenergia. Kokkulepe esitatakse Keskkonnaametile koos käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud aruandega.
[RT I, 15.03.2019, 4 - jõust. 25.03.2019]

§ 22.  Tarnijatevaheline kokkulepe

 (1) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud minimaalset biokütuse koguenergiat ületava osa võib tarnija alates 2019. aasta 1. jaanuarist kirjalikul kokkuleppel teisele tarnijale tema kohustuse täitmiseks iga kuu statistiliselt üle kanda. Tarnijale statistiliselt ülekantud koguse võrra väheneb selle tarnija käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustus. Kokkulepe peab sisaldama ajavahemikku, mille jooksul üks tarnija teisele statistilise ülekande teeb.

 (2) Kokkulepe esitatakse Keskkonnaametile koos käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud aruandega.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 23.  Biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamine

 (1) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks säilitab tarnija tarbimisse lubatud biokütuse kohta teabe, mis võimaldab kontrollida biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavust kogu tarneahela ulatuses. Teavet säilitatakse vähemalt viis aastat.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teave peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) biokütuse kogus tuhandetes liitrites 15 ºC juures ja gigadžaulides;
 2) biokütuse tüüp;
 3) biokütuse tooraine;
 4) biokütuse tootmisviis;
 5) tooraine lähteriik;
 6) biokütuse ostmise koht riigi täpsusega;
 7) käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud meetod, mida kasutati biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamiseks;
 8) süsinikumahukus väljendatuna grammides süsinikuekvivalenti megadžauli kohta.

 (3) Biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavust tõendatakse ühte või mitut järgnevat meetodit kasutades:
 1) Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62) alusel tunnustatud vabatahtlik skeem;
 2) teise Euroopa Liidu liikmesriigi skeem;
 3) skeem, mille kujundamise aluseks on kolmanda riigiga sõlmitud Euroopa Komisjoni tunnustatud kahe- või mitmepoolne leping.

 (4) Tarnija tagab biokütuse käitlemisel, et toimib massibilansi süsteem, mis võimaldab korraldada sellise saadetise segamist, mis sisaldab erinevatele biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavat toorainet või biokütust (edaspidi segu), ja omavahelist segamist ning sellise segamise üle arvestuse pidamist. Segu puhul peab olema tagatud teave iga segu sisaldusse kuuluva saadetise biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse ja saadetise koguse kohta. Segust võib väljastada samas koguses ja samadele biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavat saadetist, nagu seda on segusse lisatud.

 (5) Massibilansi süsteemi kasutamine peab tagama kogu tarneahela ulatuses biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse kohta teabe edastamise järelevalveasutusele ja sõltumatule audiitorile.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 24.  Aruandlus

 (1) Tarnija esitab Keskkonnaametile iga kuu 15. kuupäevaks kuuaruande (edaspidi aruanne), milles märgib eelmise kalendrikuu jooksul tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguse ning neile vastava koguenergia andmed. Aruandes märgib tarnija vedelkütusevaru seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud vedelkütusevaru uuendamisel või § 7 lõikes 2 nimetatud korralduse alusel kasutusele võetud vedelkütusevaru koguse, mille tarnija aruandeperioodil tarbimisse lubas.

 (2) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega täpsemad nõuded aruande andmete koosseisule ja aruande esitamise korra.

 (3) Tarnija, kellel on käesoleva seaduse § 22 kohane kokkulepe, eristab aruandes statistilise ülekande koguse, mis on tarbimisse lubatud teise tarnija kohustuse täitmiseks või saadud teiselt tarnijalt oma kohustuse täitmiseks. Andmetele lisatakse teise tarnija ärinimi ja registrikood.

 (4) Keskkonnaagentuuri pädevusse kuulub aruannete kogumine ja töötlemine.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 25.  Auditeerimise nõuded

 (1) Keskkonnaametil on õigus nõuda tarnijalt käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud aruande sõltumatut auditeerimist, kui Keskkonnaametil on põhjendatud kahtlus aruandes kajastatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamise õigsuses.

 (2) Audiitor peab olema:
 1) tarneahelas osalevatest ettevõtjatest sõltumatu;
 2) auditeeritavast tegevusest sõltumatu;
 3) akrediteeritud kooskõlas käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 nimetatud määruse nõuetega keskkonnajuhtimissüsteemi audiitorina või kasvuhoonegaaside heitkoguse aruande tõendajana.

 (3) Aruande auditeerimisel järgitakse auditeerimise head tava ning hinnatakse aruande koostamiseks kasutatud andmete kogumise sagedust ja metoodikat ning andmete statistilise usaldusväärsuse tagamist. Audiitor kontrollib, kas aruande koostamiseks kasutatud andmete kogumise süsteemi puhul on täidetud järgmised nõuded:
 1) saadetise andmed on jälgitavad kogu tarneahela ulatuses;
 2) saadetise andmete olemasolu on tagatud kogu tarneahela ulatuses;
 3) andmete kogumise süsteem tagab andmete täpsuse ja usaldusväärsuse.

 (4) Audiitori arvamuses peab sisalduma vähemalt järgmine teave:
 1) auditeeritava dokumendi nimi;
 2) auditeerimise kriteeriumid ja põhimõtted, mida auditeerimisel järgiti;
 3) biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetod ja selle õige kajastus aruandes;
 4) tarneahela järelkontrolli tulemus, kui järelkontroll oli vajalik;
 5) kokkuvõte;
 6) järeldus.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

2. peatükk KÜTUSE KÄITLEMINE 

§ 3.  Kütuse käitlejatele esitatavad nõuded

 (1) Kütuse käitlemisega tegeleval isikul (edaspidi käitlejal) peavad olema vajalikud tehnilised vahendid ja personal, et tagada käesolevast seadusest tulenevate nõuete täitmine.

 (2) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

 (3) Kütust võib müüa äriühing, kes on esitanud Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise ja kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 31 950 eurot või kellel on kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma alammääraga vähemalt 31 950 eurot, mis on ette nähtud kütuseettevõtja tegevuse tagajärjel kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks. Käesolevas lõikes sätestatud osa- või aktsiakapitali või vastutuskindlustuse lepingu nõue ei laiene äriühingule, kes müüb ainult vedelgaasi.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

 (4) Kütust, välja arvatud vedelgaasi, võib importida äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 639 115 eurot.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

 (5) Kütuse hoiuteenust võib osutada äriühing, kellel on olemas kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma ulatuses, mis tagab tema tegutsemisel kütuse hoidjana kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamise. Vastutuskindlustussumma alammääraks on 31 950 eurot.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

 (51) [Kehtetu - RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

 (52) Üheaegselt kütuse hoiuteenuse osutamise ja kütuse impordiga võib tegeleda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 639 115 eurot.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

 (53) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

 (54) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

 (6) Äriühing võib kütust müüa või selle hoiuteenust osutada ainult oma registrisse kantud tegevuskohas. Hoiuteenust ei või osutada tanklas.

 (7) Kütuse müüja, kes omab kümmet või enamat tanklat ja kelle tanklad asuvad vähemalt kolmes maakonnas, on hädaolukorra seaduse § 36 lõike 1 punktis 3 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja.
[RT I, 03.03.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

 (8) Kütuse müügi tegevusluba omav isik peab Maksu- ja Tolliametile esitama käesoleva seaduse § 51 lõikes 2 nimetatud andmed kütuse käitlemise andmekogu kaudu enne kütuse lähetamist või valduse üleandmist.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (9) Järelevalvet teostava ametniku nõudmisel esitab kütuse käitleja viivitamata taasesitamist võimaldavas vormis käideldava kütuse kohta kütuse käitlemise andmekogusse kantud käesoleva seaduse § 51 lõikes 2 nimetatud andmed.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (10) Kütuse käitleja ladustab ja hoiustab kütust vaid statsionaarses mahutis, mis on registreeritud käesoleva seaduse 41. peatükis sätestatud korras.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 4.  Kütuse müük

 (1) Tanklas peab olema nähtavale kohale välja pandud teave, millest nähtub:
 1) kütuse nimetus;
 2) kütuse hind;
 3) müüja ärinimi, registrikood või selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus, asukoha aadress ja kontakttelefoni number, tegevusloa number või loakohustusest vabastamise otsuse kuupäev ja number;
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
 4) kütuse kasutamise otstarbest tulenev muu oluline teave.

 (2) Müüja on ostja nõudmisel kohustatud tagama selgituste andmise müügil oleva kütuse, sealhulgas bensiini ja diislikütuse biokütusesisalduse kohta ning kütuse omaduste ja eri bensiinisegude sobiva kasutamise kohta. Müügikohas, kus kohapeal puudub teenindav personal (automaattanklas), peab väljas olema teave selgituste saamise koha kohta ning infotelefoni number.
[RT I, 15.11.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

 (3) Müüja peab korrakaitseorgani nõudmisel esitama dokumendid või andma asjasse puutuvaid selgitusi kütuselisandi ja sellele vastava tähistusega müüdava kütuse kohta.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 (4) Kütuse müügil, välja arvatud tanklast müügi korral, tuleb kütuse eest tasuda sularahata arvelduse korras.

 (5) Müüja peab tagama käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teabe kättesaadavuse tarbijale ka siis, kui kütuse müük toimub väljaspool tanklat.

 (6) Ühes tanklas võib kütust müüa ja müügitegevuseks vajalikku kütust ladustada ainult üks juriidiline isik.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 41.  Tagatis

 (1) Kütuse müüja esitab Maksu- ja Tolliametile käibemaksuseaduse § 442 lõikes 2 nimetatud tagatise maksukorralduse seaduses sätestatud korras, võttes arvesse käesolevas seaduses sätestatud erisusi. Tagatis loetakse esitatuks, kui Maksu- ja Tolliamet on tagatise aktsepteerinud.

 (2) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tagatist kasutada kütuse müüja kütuseaktsiisi võla katteks.

 (3) Tagatise nõuet ei kohaldata lennukikütuse, vedelgaasi ja biogaasi müügile.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 42.  Tagatise suurus

 (1) Kütuse importimisel, tarbimisse lubamisel ja kütuse maksuladustamise lõpetamisel on kütuse müüja tagatis 1 000 000 eurot. Maksu- ja Tolliamet võib tegevusloa taotluse lahendamisel määrata sellest suurema tagatise, kui esineb põhjendatud kahtlus, et kütuse müüja jätab käibemaksukohustuse täitmata. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 1–61 nimetatud juhtudel.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (2) Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatise suuruseks määratakse tema kahel järjestikusel kalendrikuul müüa kavatsetava kütuse koguse, keskmise müügihinna ja käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära korrutis. Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis ei või olla väiksem kui 5000 eurot. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütuse müüja suhtes.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (21) Vedelkütusevaru seaduse § 4 alusel tegutsev riigi äriühing esitab Maksu- ja Tolliametile iga kalendrikuu 9. kuupäevaks eelmisel kalendrikuul kasutusele võetud varu müügihindade aritmeetilise keskmise kütuse nimetuse põhiselt. Kütuse keskmine müügihind arvutatakse eelmises lauses nimetatud hindade aritmeetilise keskmise ja eelmisel kalendrikuul kehtinud kütuseaktsiisimäära summana. Kütuse keskmine müügihind arvutatakse ilma käibemaksuta. Maksu- ja Tolliamet avaldab kütuse keskmise müügihinna andmed oma veebilehel.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.11.2018]

 (22) Maksu- ja Tolliamet võib otsuse tagatise suuruse määramise kohta toimetada isikule kätte Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna e-maksuamet/e-toll (edaspidi e-maksuamet) kaudu. Otsus loetakse isikule kättetoimetatuks selle e-maksuametis avamisel.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.11.2018]

 (3) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (4) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (5) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (51) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (6) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 43.  Tagatise uuendamine

  Kütuse müüja esitab Maksu- ja Tolliametile uue tagatise vähemalt kümme tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Uus tagatis hakkab kehtima eelneva tagatise kehtivusaja lõppemise päevale järgneval päeval.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 44.  Tagatise asendamine ja vähendamine

 (1) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise asendamise kohta kümne tööpäeva jooksul kütuse müüja vastavasisulise taotluse saamise päevast arvates või esimesel võimalusel tagatise asendamiseks maksukorralduse seaduse § 125 lõigetes 2–3 sätestatud asjaolude ilmnemise korral.

 (2) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (21) Tarbimisse lubatud kütuse müüja võib taotleda esitatud tagatise vähendamist, kui ta vastab mõlemale järgmisele kriteeriumile:
 1) isik on taotluse esitamise ajaks kütuse müügi tegevusloa alusel tegutsenud vähemalt kuus kuud;
 2) isikul ning tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmel ei ole maksuvõlga.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (22) Kui tagatise vähendamist taotlev kütuse müüja vastab käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud kriteeriumidele, lähtub Maksu- ja Tolliamet tagatise vähendamise otsustamisel eelkõige:
 1) isiku maksevõimelisusest ja maksude tasumise tähtaegadest kinnipidamisest;
 2) isiku ning tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmete ning äripartnerite ärialasest mainest;
 3) isiku investeeringutest kütuse käitlemiseks;
 4) isiku aruandluse õigsusest ja esitamise õigeaegsusest.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (23) Tarbimisse lubatud kütuse müüja vähendatud tagatise suurus määratakse tema kahel kalendrikuul müüa kavatsetava kütuse koguse, kütuse keskmise müügihinna, käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära ja koefitsiendi 0,1 korrutisena. Tarbimisse lubatud kütuse müüja vähendatud tagatis ei või olla väiksem kui 5000 eurot.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (3) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise vähendamise kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisele järgneva kalendrikuu 20. kuupäevast arvates. Kui taotlus esitatakse puudusega või Maksu- ja Tolliametil on taotluse põhjendatuse hindamiseks vaja küsida taotlejalt lisainfot, algab taotluse läbivaatamise tähtaeg puuduse kõrvaldamise või lisainfo saamise päevast arvates.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (4) Maksu- ja Tolliamet võib tunnistada otsuse tagatise vähendamise kohta kehtetuks ning määrata kütuse müüjale tähtaja käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 sätestatud suurusele vastava tagatise esitamiseks, kui käesoleva paragrahvi lõikes 22 sätestatud kriteeriumide uuesti hindamisel tekib põhjendatud kahtlus, et käibemaksukohustus jääb täitmata.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (5) Käesoleva seaduse § 42 lõike 1 teise lause alusel suurendatud tagatise määramise aluseks oleva kahtluse äralangemisel vähendab Maksu- ja Tolliamet kütuse müüja tagatise 1 000 000 euroni.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 45.  Kütuse müügi piirang

 (1) Kütuse importimisel, tarbimisse lubamisel ja kütuse maksuladustamise lõpetamisel võib kütuse müüja müüa kütust piiramatus koguses, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja käesoleva seaduse § 42 lõike 1 teises lauses sätestatud juhtudel.

 (2) Tarbimisse lubatud kütuse müüja võib kalendrikuus müüa kütust koguses, mille väärtus ei ületa esitatud tagatise jagatist kütuse keskmise müügihinna ja käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära korrutisega, mille tulemusest on lahutatud tema eelmisel kalendrikuul müüdud kütuse koguse väärtus.

 (3) Käesoleva seaduse § 44 lõike 23 alusel vähendatud tagatisega tarbimisse lubatud kütuse müüja võib kalendrikuus müüa kütust koguses, mille väärtus ei ületa esitatud tagatise jagatist keskmise müügihinna, käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära ja koefitsiendi 0,1 korrutisega, mille tulemusest on lahutatud tema eelmisel kalendrikuul müüdud kütuse koguse väärtus.

 (4) Kütuse müümiseks suuremas ulatuses kui on sätestatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3, esitab kütuse müüja täiendava tagatise.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 5.  Erandid kütuse tarbimisse lubamisel ja eksportimisel
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 51.  Kütuse käitlemise andmekogu

 (1) Kütuse käitlemise andmekogu on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk on riiklike maksude kogumise tagamiseks, maksupettuste tõkestamiseks ja ebakvaliteetse kütuse ringluse siseturul vähem tõenäoliseks tegemise tagamiseks kütuse käitlemise kohta teabe kogumine ja töötlemine.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (11) Kütuse käitlemise andmekogu on maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel asutatud maksukohustuslaste registri alamregister. Andmekogu pidamise kord sätestatakse maksukohustuslaste registri põhimääruses.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

 (2) Kütuse müügi tegevusluba omav isik kannab kütuse käitlemise andmekogusse temale kuuluva kütuse kohta järgmiste sündmuste ja toimingute andmed:
 1) kütuse võõrandamine, välja arvatud müük tanklast;
 2) kütuse vedu, välja arvatud tanklast soetatud kütuse vedu ja vedu, millega kaasneb mõni teine käesolevas lõikes sätestatud sündmus või toiming, eeldusel et veoga kaasnev sündmus või toiming on juba andmekogusse kantud;
 3) kütuse üleandmine hoidjale või hoiuleandjale;
 4) kütuse omatarve;
 5) kütuse tootmine väljaspool aktsiisiladu;
 6) kütuse kadu või jääkide mahakandmine;
 7) tarbimisse lubatud kütuse omandamine muul viisil kui soetamine teiselt kütuse müügi tegevusloaga isikult;
 8) kütuse jääkide arvele võtmine.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (3) Kütust ei tohi võõrandada, vedada, hoidjale või hoiuleandjale üle anda ega kadusid või jääke maha kanda, kui asjaomasesse asu- või lähtekohta viimise kohta puudub andmekogus varasem kanne.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (4) Andmed tarbimisse lubatud kütuse impordi ja ekspordi ning kütuse tarbimisse lubamise kohta kannab kütuse käitlemise andmekogusse Maksu- ja Tolliamet, võttes aluseks tolliseaduse §-s 13 nimetatud e-tolli andmekogu andmetöötlussüsteemi ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 145 alusel asutatud siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi (SADHES) andmed. Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud isik kinnitab eelmises lauses nimetatud andmete õigsust kütuse käitlemise andmekogus. Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud isik lisab andmekogusse käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 nimetatud andmed ning atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1233 lõikes 2 ja lõikega 6 kehtestatud määruses kütuse tarnijate aruandlust puudutavad andmed.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (5) [Kehtetu - RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

 (6) Kütuse käitlemise andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs lisaks andmekogu vastutavale ja volitatud töötlejale järgmistel isikutel:
 1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud andmete andmekogusse kandjal tema sisestatud andmete ulatuses;
 2) kütuse vedajal, soetajal või vastuvõtjal tema nimele sisestatud sündmuste puhul;
 3) vastavussertifikaadi ja vastavusdeklaratsiooni ning nende aluseks tehtud mõõtmise tulemusi kajastava dokumendi andmekogusse kandjal ja käesoleva seaduse § 9 lõikes 52 nimetatud isikul tema poolt või tema nimel sisestatud andmetele.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (7) [Kehtetu - RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

§ 52.  Kütuse vedamise nõuded

  Kütuse vedaja ei tohi vedu alustada enne, kui vedu või sellega kaasnev sündmus või toiming on kantud kütuse käitlemise andmekogusse.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 53.  Kütuse omandamise nõuded

  Kui kütuse müügi tegevusluba omav isik omandab kütuse väljaspool tanklat, kinnitab ta selle vastuvõtmist kütuse käitlemise andmekogus vahetult pärast kütuse üle valduse saamist.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 6.  Saatedokument
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

 (1) Kütuse müügi tegevusluba mitteomava isiku kütuse veol või üleandmisel hoidjale või hoiuleandjale vormistab kütuse lähetaja või üleandja kütuse saatedokumendi, mis võimaldab kütust ja selle kogust identifitseerida.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (2) Saatedokumendil peavad raamatupidamise seaduse alusel algdokumendis esitatavatele andmetele lisaks olema järgmised andmed:
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
 1) kütuse nimetus ja KN-i kaubakood;
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]
 2) bensiini puhul selle oktaaniarv;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
 3) diislikütuse puhul märge, kas see on talvine või suvine;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
 4) erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
 5) kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev;
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]
 6) [kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]
 7) kütuse vedaja ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood, mootorsõiduki registreerimisnumber ja riiklik kuuluvus, sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistuse andmed ning kütuse peale- ja mahalaadimise koha aadress.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (21) Kui kütuse käitlemise andmekogu ei tööta, on kütuse võõrandaja kohustatud vormistama paberil saatedokumendi, mis peab olema kütuse veol kaasas. Saatedokument peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele sisaldama:
 1) müüja ja ostja registri- või isikukoodi;
 2) tollideklaratsiooni numbrit või aktsiisikauba saatedokumendi numbrit SADHES-is;
 3) kütuse lähetamise kuupäeva ja kellaaega.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (22) Sündmused, mille kohta oli vormistatud käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud saatedokument, kantakse esimesel võimalusel kütuse käitlemise andmekogusse tagantjärele, kuid mitte hiljem kui andmekogu töökorra taastumisele järgneval tööpäeval.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (3) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (4) Kütuse veol peab kütuse saatedokument kütusega kaasas olema. Saatedokument tuleb esitada järelevalvet teostavale ametiisikule tema nõudmisel viivitamata.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (5) Saatedokumenti tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduse alusel raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

 (6) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (7) Kütuse lähetamisel aktsiisilaost kohaldatakse saatedokumendile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest tulenevaid nõudeid.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

 (8) Saatedokumendile märgitud kütuse vastuvõtja peab kontrollima saatedokumendi vastavust käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 61.  Nõuded kütuse hoiuteenuse osutamisel

 (1) Kütuse hoiuteenuse osutaja on kohustatud pidama laoarvestust hoiule võetud kütuse kohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõike 1 tähenduses, välja arvatud tahkekütused ja maagaas, ning kajastama seda maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (2) Kütuse hoiuteenuse osutaja laoarvestuses kajastatavad andmed sätestatakse maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogu põhimääruses.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (21) Hoiuteenuse osutaja ei kajasta laoarvestust maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus, kui tema tegevuskoht asub tema vabatsoonis tegutsevas laos, maksulaos, aktsiisilaos, ajutise ladustamise kohas, seestöötlemise protseduuri kohas või tollilaos ning hoiule võetud kütuse üle peetakse vastava lao arvestust, mis sisaldab kõiki käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel sätestatud andmeid.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (3) Laoarvestuses peavad olema kajastatud kõik kütuse omaniku vahetused. Hoiule antud kütuse võõrandaja peab hoiuteenuse osutajat omaniku vahetusest teavitama hiljemalt tehingule järgneva tööpäeva jooksul.

 (4) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (5) Hoiuteenuse osutaja võib väljastada hoiul oleva kütuse ainult laoarvestuses kajastatud kütuse omanikule või tema volitatud esindajale.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 62.  Väljaspool aktsiisiladu toodetud, jäägina arvele võetud ja kütuse käitlemise andmekogu kandeta soetatud kütuse müügi erisus

  Väljaspool aktsiisiladu toodetud, jäägina arvele võetud või kütuse käitlemise andmekogu kandeta soetatud kütust võib müüa ja lähetada Maksu- ja Tolliameti loal.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 7.  Kütuse käitlemise aruanne tanklast müügi korral

[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (1) Kütuse müüja edastab kütuse käitlemise andmekogusse iga kalendrikuu 1. kuupäeval tema poolt eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni ja 16. kuupäeval tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani kütuse käitlemise aruande tanklast müüdud kütuse kohta. Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (2) [Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (3) Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 71.  Euroopa Komisjoni teavitamine

 (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab Euroopa Komisjoni perioodiliselt kütuse hindadest.

 (2) Kütusemüüja on kohustatud andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõudel andmeid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamiseks.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

3. peatükk NÕUDED KÜTUSELE JA NÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE 

§ 8.  Nõuded kütusele

 (1) Nõuded autobensiinile, diislikütusele, kergele kütteõlile, raskele kütteõlile ja biokütusele, välja arvatud põlevkivikütteõli, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Nõuded kehtestatakse, lähtudes kütuse kasutamise otstarbest ja keskkonnanõuetest.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (2) Nõuetele mittevastava, käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütuse käitlemine on keelatud, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti. Kütuse vastavuse eest nõuetele vastutab kütuse käitleja.

 (3) Autobensiinidest võib tarbimisse lubada ja müüa ainult pliivaba bensiini. Pliivabaks bensiiniks käesoleva seaduse mõistes loetakse bensiini, mille pliisisaldus ei ületa 0,013 grammi liitri kohta.

 (4) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus lubada sportsõidukites kasutamiseks ettenähtud nõuetele mittevastava spetsiifiliste omadustega kütuse piiratud koguses tarbimisse lubamist vastava spordiliidu taotlusel.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud loa taotluses peavad olema järgmised andmed:
 1) spordiliidu nimetus, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 2) kütuse nimetus, KN-i kaubakood, kütuse kogus;
 3) selle äriühingu nimi, kes kütuse tarbimisse lubab;
 4) taotluse vajaduse selgitus või põhjendus.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 9.  Vastavuse tõendamine

 (1) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud ning tarbimisse lubatud kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tõendab vastavushindamisasutuse poolt väljastatud vastavussertifikaat või Euroopa Liidus asuva tootja väljastatud vastavusdeklaratsioon. Vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon peab sisaldama nõuetele vastavuse tõendamisel mõõdetud näitajate mõõtetulemust.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (2) Vastavussertifikaadi väljastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47), nõuetele vastava akrediteerimisasutuse poolt akrediteeritud vastavushindamisasutus.

 (3) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb tõendada:
 1) kütuse importimisel, kui seda ei toimetata aktsiisilattu;
 2) kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu liikmesriigist lähetatud kütus on ladustatud aktsiisilaos eraldi mahutis ja selle kütuse kohta on väljastatud vastavusdeklaratsioon;
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]
 3) teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kütuse Eestisse toimetamisel, välja arvatud juhul, kui kütust ladustatakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses;
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]
 4) kütuse tootja poolt jäätmetest toodetud kütuse kasutamisel või müümisel;
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]
 5) registreeritud kaubasaaja poolt teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kütuse vastuvõtmisel.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (4) Kütus, mille vastavust kehtestatud nõuetele tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel tõendada, paigutatakse Eestisse toimetamisel tollilattu, ajutise ladustamise kohta, vabatsooni või aktsiisilattu.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

 (5) Vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon:
 1) esitatakse tollile koos vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooniga või
 2) jääb aktsiisilaost kütuse lähetajale, tarbimisse lubatud kütuse saajale Eestis või jäätmetest kütuse tootjale.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (51) Vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon ei ole nõutav:
 1) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses määratletud aktsiisivaba kütuse tarbimisse lubamisel;
 2) väljaspool Eestit kasutatavatel vee- ja õhusõidukitel tarbitava kütuse tarbimisse lubamisel ja eksportimisel.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 (52) Vastavussertifikaadi, vastavusdeklaratsiooni ja mõõdetud näitajate mõõtetulemusi kajastava dokumendi andmed kannavad enne kütuse tarbimisse lubamist kütuse käitlemise andmekogusse:
 1) akrediteeritud vastavushindamisasutus;
 2) isik, kes lubab kütust tarbimisse;
 3) isik, kes toimetab Eestisse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kütuse.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (53) Vastavussertifikaadi, vastavusdeklaratsiooni ja mõõdetud näitajate mõõtetulemusi kajastava dokumendi andmete andmekogusse kandmise korra ja andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (6) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb uuesti tõendada, kui kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni väljastamisest on möödunud rohkem kui kuus kuud. Kui kütuse vastavus kehtestatud nõuetele on uuesti tõendatud, teeb aktsiisilao, vabatsoonis tegutseva lao, tollilao või ajutise ladustamise koha pidaja vastavussertifikaadi või -deklaratsiooni kohta märke kütuse käitlemise andmekogusse.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (7) Vastavussertifikaati või vastavusdeklaratsiooni või nende koopiaid tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduses raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

§ 10. – § 12. [Kehtetud - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

4. peatükk LOAKOHUSTUS 
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 13.  Loakohustus
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 (1) Tegutsemisel ühel või mitmel järgmistest tegevusaladest on nõutav tegevusluba:
 1) kütuse import;
 2) kütuse eksport;
 3) kütuse müük;
 4) kütuse hoiuteenuse osutamine.

 (2) Tegevusluba ei ole nõutav:
 1) kütuse müügil aktsiisilaos, välja arvatud tarbimisse lubatud kütuse müügil, maksulaos, tollilaos ja vabatsoonis;
 2) kui mootorsõiduki kasutuslepingu sõlmimisega kaasneb kasutuslepingukohane kütuse müük;
 3) kütuse impordil, kui kütus toimetatakse aktsiisi- või maksulattu;
 4) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses määratletud aktsiisivaba kütuse tarbimisse lubamisel;
 5) väljaspool Eestit kasutatavatel vee- ja õhusõidukitel tarbitava kütuse tarbimisse lubamisel ja eksportimisel;
 6) kütuse müügil täitemenetluse käigus.

 (3) Käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud kütuse müüja puhul peab majandustegevuse registris olema eraldi märge kütuse tarbimisse lubamiseks või maksuladustamise lõpetamiseks.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 14.  Tegevusloa kontrolliese
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  Tegevusluba antakse ettevõtjale, kui:
 1) ta vastab käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud nõuetele;
 2) tal on käesoleva seaduse §-des 41–44 sätestatud tingimustele vastav tagatis;
 3) tegevusloa taotlejat ei ole karistatud tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba on olnud nõutav, ja karistusregistri seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud tähtajad ei ole möödunud.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 15.  Tegevusloa taotlemine
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule:
 1) täpsustatud andmed tegevusala kohta vastavalt käesoleva seaduse § 13 lõike 1 loetelule;
 2) kütuse müügi tegevusala puhul märgitakse, kas tegemist on käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 või 2 nimetatud kütuse müüjaga;
 3) andmed kasutatavate mahutite mahutavuse kohta, kui taotletakse tegevusluba kütuse hoiuteenuse osutamiseks;
 4) äri- või muu tegevusplaan, mis sisaldab ka isiku maksimaalset kütuse müügi käivet ühes kalendrikuus, kui taotletakse tegevusluba kütuse müügiks;
 5) tegevuskohaks olevate müügikohtade aadressid, kui taotletakse tegevusluba kütuse müügiks.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 151.  Teavitamine kütuse müügi maksimaalse käibe ületamise kavatsusest
[Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 16. – § 18. [Kehtetud - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 19.  Tegevusloa taotluse lahendamine
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 (1) Tegevusloa taotluse lahendab Maksu- ja Tolliamet.

 (2) Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise kümne tööpäeva jooksul taotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Kui kütuse müüja on esitanud taotluse tagatise vähendamiseks, määrab Maksu- ja Tolliamet isikule tagatise käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul

 (3) Tegevusloa lahendamise tähtaeg peatub kütuse müüja poolt käesoleva seaduse §-s 44 nimetatud taotluse lahendamise ajaks.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 191.  Tegevusloata müüjalt kütuse soetamise keeld
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 (1) Kütuse soetamine müüjalt, kellel puudub tegevusluba kütuse müügiks, on keelatud.

 (2) Kütuse soetaja on kütuse soetamisel kohustatud majandustegevuse registrist kontrollima kütuse müüja asjaomase tegevusloa olemasolu. Kontroll ei ole nõutav kütuse soetamisel tanklast.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 192.  Aktsiisilaopidaja ja maksulaopidaja kohustused tegevusloaga seoses
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 (1) Aktsiisilaopidaja on kütuse tarbimisse lubamisel ja maksulaopidaja kütuse maksuladustamise lõpetamisel kohustatud kontrollima majandustegevuse registrist, kas kütuse tarbimisse lubamist või kütuse maksuladustamise lõpetamist soovival isikul on tegevusluba kütuse müügiks, sealhulgas peab registris olema käesoleva seaduse § 13 lõikes 3 nimetatud märge. Kütuse tarbimisse lubamine ja kütuse maksuladustamise lõpetamine on keelatud, kui selle kütuse omanikul puudub käesolevas lõikes nimetatud märge. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 2–61 nimetatud juhtudel.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (2) Maksu- ja Tolliamet võib peatada aktsiisilao tegevusloa ja maksulao pidamise loa kehtivuse kuni kuueks kuuks, kui:
 1) aktsiisilaost tarbimisse lubatud kütuse omanikul puudus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge või
 2) maksuladustamise lõpetamisel puudus kütuse omanikul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamisel ei kohaldata alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 43 lõike 1 punkte 1–2 ja 5.

 (4) Maksu- ja Tolliamet võib keelduda aktsiisilao tegevusloa ja maksulao pidamise loa kehtetuks tunnistamisest tegevusloa omaniku taotlusel ajal, millal tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjusel.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

41. peatükk KÜTUSEMAHUTI REGISTREERIMISE KOHUSTUS 
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

§ 193.  Kütusemahuti registreerimise kohustus

 (1) Isik, kelle omandis on kümnekuupmeetrise mahuga või suurem statsionaarne mahuti, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütust, esitab seadme ohutuse seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi järgmised andmed:
 1) maaüksuse aadress, millel mahuti paikneb;
 2) mahuti omaniku nimi ja registri- või isikukood või viimase puudumise korral sünniaeg;
 3) mahuti asendiplaani number selle olemasolu korral;
 4) mahuti maht;
 5) märge, kas mahuti asub maa all;
 6) märge, kas maapealne mahuti on ujuva kaanega või ilma;
 7) märge selle kohta, kas mahuti on kasutuses;
 8) mahuti kasutusotstarve;
 9) kui mahuti omanik ei ole selle valdaja, siis valdaja nimi koos isiku- või registrikoodiga.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete muutumise korral on mahuti omanikul kohustus esitada uued andmed seadme ohutuse seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

5. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 20.  Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 (1) Käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet vastavalt oma pädevusele:
 1) Konkurentsiamet;
 2) Maksu- ja Tolliamet;
 3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet;

[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
 4) Keskkonnainspektsioon.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

 (2) Konkurentsiameti pädevusse kuulub:
 1) registriandmete kontroll;
 2) kütuse ja kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;
 3) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 (3) Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuulub:
 1) tegevusloa olemasolu kontrollimine kütuse käitlemisel;
 2) kütuse nõuetele vastavuse ja nõuetele vastavust tõendavate dokumentide kontrollimine kütuse käitlemisel;
 21) kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]
 3) kütuse käitlemise aruannete ja kütuse käitlemise andmekogu andmete töötlemine;
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]
 4) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine;
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
 5) kütuse käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud nõudele vastavuse hindamine;
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.09.2019]
 6) kütusemahuti registreerimise kohustuse täitmise kontroll ning järelevalve käesoleva seaduse §-s 193 nimetatud andmekogusse kantud andmete õigsuse üle.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

 (4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse kütuse müügil kuulub:
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
 1) tegevusloa olemasolu kontrollimine kütuse käitlemisel;
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]
 2) kütuse ja kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;
 3) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 (5) Keskkonnainspektsiooni pädevusse kuuluvad kütusemahuti registreerimise kohustuse täitmise kontroll ning järelevalve käesoleva seaduse §-s 24 nimetatud aruande esitamise kohustuse täitmise ja aruande käesolevas seaduses sätestatud nõuetele vastavuse üle.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

§ 21.  Konkurentsiamet
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 22.  Maksu- ja Tolliamet
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 23.  Tarbijakaitseamet
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 24.  Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

 (1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 44, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule võib Maksu- ja Tolliamet kohaldada käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks korrakaitseseaduse §-s 45 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

 (3) Maksu- ja Tolliamet võib tema pädevusse antud riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamisel kasutada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

§ 241.  Riikliku järelevalve erisused

 (1) Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse §-s 50 sätestatud meedet kohaldada ainult kütust käitleva isiku või tema esindaja juuresolekul.

 (2) Korrakaitseorgan võib keelata nõuetele mittevastava kütuse käitlemise.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 242.  Maksu- ja Tolliameti riikliku järelevalve erisused

 (1) Maksu- ja Tolliamet võib korraldusega pidada asjaolude selgitamiseni või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatise esitamiseni kinni kütust, milleks loetakse ka alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses nimetatud vedel põlevaine, mille puhul on alust arvata, et see ei vasta kehtestatud nõuetele või selle kütuse kohta esitatud andmetele, või mille puhul on kahtlus, et seda käideldakse väljaspool riiklikule järelevalvele allutatud käitlemissüsteemi või mille eesmärgipäratu kasutamine toob kaasa aktsiisimaksukohustuse tekkimise või suurenemise. Kinnipeetud kütust võib müüa, lähetada ja sellega muid toiminguid teha üksnes Maksu- ja Tolliameti loal.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (11) Maksu- ja Tolliamet teeb kütuse käitlemise andmekogusse kinnipeetud kütuse kohta kande.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (2) Kinnipeetud kütuse suhtes, mille kohta ei ole alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatist 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliameti tagatissumma kohta tehtud otsusele järgnevast päevast arvates esitatud, võib Maksu- ja Tolliamet teha riigi omandisse ülemineku otsuse. Riigi omandisse üle läinud kütus realiseeritakse riigivara seaduses sätestatud korras.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraldus toimetatakse kütuse müügi tegevusluba omavale isikule kätte e-maksuameti kaudu. Korraldus loetakse isikule kättetoimetatuks selle e-maksuametis avamisel.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 25.  Sunniraha määr
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 640 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 26.  Ettekirjutuse ja muu toimingu vaidlustamine
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 27.  Nõuetele vastavuse kontrollimine
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 28.  Toimingud nõuetele mittevastava kütusega

 (1) Toimingud nõuetele mittevastava kütusega korraldatakse vastavalt kütuse valdaja või omaniku ettepanekutele, järgides käesolevas paragrahvis sätestatut.

 (2) Nõuetele mittevastava kütusega võib teha järgmisi toiminguid, kui see ei kahjusta inimese tervist, keskkonda ega vara:
 1) eksporti;
 2) ümbertöötlemist aktsiisilaos;
 3) hävitamist vastavalt jäätmeseaduse nõuetele;
 4) müüki keemiatööstusele tooraineks;
 5) korrakaitseorgani poolt aktsepteeritud muud toimingut.

[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toiminguteks tuleb taotleda sellekohase ettekirjutuse teinud korrakaitseorgani heakskiitu. Nõuetele mittevastava kütuse käitleja peab korrakaitseorganit mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitama tehtud toimingu tulemustest.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 (4) [Kehtetu - RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

 (5) Nõuetele mittevastav kütus ladustatakse kuni sellega tehtava toimingu heakskiitmiseni käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asutusega kooskõlastatud kohas.

 (6) Korrakaitseorgan annab nõuetele mittevastava kütusega toimingute tegemisele heakskiidu taotluse esitamise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

6. peatükk VASTUTUS 

§ 29.  [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 30.  Tegevuskoha varjamine

 (1) Vedelkütuse käitlemise eest tegevusloas märkimata tegevuskoha kaudu –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 31.  Saatedokumendi, vastavussertifikaadi ja vastavusdeklaratsiooni puudumine
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

 (1) Nõuetekohase saatedokumendita vedelkütuse käitlemise või nõuetekohase saatedokumendi esitamata jätmise eest või nõuetekohase vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni puudumisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 311.  Kütuse laoarvestuse pidamise kohustuse rikkumine

 (1) Kütuse hoiuteenuse osutaja poolt laoarvestuse pidamise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 312.  Teavitamiskohustuse rikkumine kütuse võõrandamise korral

 (1) Hoiul oleva kütuse võõrandamisest hoiuteenuse osutaja teavitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 313.  Kütuse väljastamine laoarvestuses kajastamata isikule

 (1) Kütuse hoiuteenuse osutaja poolt hoiul oleva kütuse väljastamise eest muule isikule kui laoarvestuses kajastatud omanik –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 32.  Nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine ja sellega toimingute tegemine heakskiitmata viisil

 (1) Nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku käitlemise eest või sellega toimingute tegemise eest heakskiitmata viisil, kui selline heakskiit on nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 321.  Kütuse soetamine registreeringuta isikult

 (1) Kütuse soetamisel registreeringuta isikult, välja arvatud kütuse soetamisel tanklast, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 322.  Kütuse vedu kütuse käitlemise andmekogu kandeta

 (1) Kütuse veo eest nõutava kütuse käitlemise andmekogu kandeta –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5000 eurot.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 33.  Aruandekohustuse mittetäitmine ja aruandes valeandmete esitamine
[Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 331.  Tarbimisse lubatud biokütuse osakaalu kohustuse täitmata jätmine

 (1) Käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud biokütuse koguenergia osakaalu nõuet rikkudes vedelkütuse tarbimisse lubamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 34.  [Kehtetu - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

§ 35.  Menetlus

 (1) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on oma pädevuse piires:
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]
 1) Konkurentsiamet;
 2) Maksu- ja Tolliamet;
 3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet;
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
 4) [kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]
 5) Keskkonnainspektsioon.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

 (2) Kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 31 ja 32 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme või aine konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36.  Üleminekusäte

 (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist ettevõtjale energiaseaduse alusel väljastatud turuluba kehtib kuni tema omaja kohta riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris tehtava registreeringuni või tegevusloale märgitud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui 2003. aasta 31. detsembrini.

 (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist kütuse ekspordi või kütuse hoiuteenuse osutamise tegevusaladel tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad jätkata tegevust nimetatud tegevusaladel, peavad ennast registreerima registris hiljemalt 2003. aasta 31. detsembriks.

 (3) Turuload, mille kehtivus lõpeb käesoleva seaduse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahelisel ajal, loetakse kehtivateks turulubadeks kuni omaja kohta registreeringu tegemiseni, kuid mitte kauem kui 2003. aasta 31. detsembrini.

 (4) Seonduvalt käesoleva seaduse §-de 10 ja 11 kehtetuks tunnistamisega kaotab kehtivuse ka nende sätete alusel antud volitatud asutuse tegevusõigus. Volitatud asutuse tegevusõiguse kohta käivad majandustegevuse registri registrikanded kustutatakse.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

 (5) Enne 2011. aasta 1. aprilli majandustegevuse registris vedelkütuse seaduse alusel tehtud registreeringud, mille üks tegevusaladest oli kütuse müük, kehtivad kuni 2011. aasta 31. maini. Majandustegevuse registris registreeritud isikud, kes soovivad jätkata kütuse müüki, peavad Maksu- ja Tolliametile esitama registreerimistaotluse koos käesoleva seaduse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide ja andmetega. Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise 30 kalendripäeva jooksul registreerimistaotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise aktsepteerimise kohta viie tööpäeva jooksul tagatise esitamisest arvates. Majandustegevuse registrisse kantakse isikud, kes on esitanud käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise hiljemalt 2011. aasta 31. maiks.
[RT I, 07.02.2012, 9 - jõust. 31.01.2012 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab vedelkütuse seaduse § 36 lõike 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see kohaldub tarbimisse lubatud kütuse müüjate suhtes, kes olid 1. aprillil 2011 registreeritud majandustegevuse registris kütuse müüjana ning olid kütuseturul tegutsenud vähem kui kolm aastat.]

 (6) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustust ei rakendata diislikütuse puhul ajavahemikul 2018. aasta 1. novembrist kuni 2019. aasta 31. märtsini.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

 (7) Tarbimisse lubatud kütuse müüja, kes kavatseb jätkata tegevusloa alusel tegutsemist pärast 2019. aasta 1. veebruarit, esitab Maksu- ja Tolliametile andmed kahel järjestikusel kalendrikuul müüa kavatsetava kütuse koguse kohta hiljemalt 2018. aasta 15. novembril.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.11.2018]

 (8) Maksu- ja Tolliamet määrab kütuse müüjale, kes on esitanud Maksu- ja Tolliametile käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud andmed, uue tagatise hiljemalt 2018. aasta 15. detsembril. Käesoleva seaduse § 44 lõikes 21 sätestatud tingimustele vastava kütuse müüja puhul loetakse, et ta on tagatise vähendamise taotluse esitanud.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.11.2018]

 (9) Tarbimisse lubatud kütuse müüjale, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud andmeid tähtajaks esitanud, kohaldatakse käesoleva seaduse § 45 lõikes 2 kehtestatud piirangut alates 2019. aasta 1. veebruarist. Kalendrikuus lubatud müüdava kütuse kogus arvutatakse isiku esitatud tagatise suuruse alusel. Kui tarbimisse lubatud kütuse müüja esitatud tagatis 2019. aasta 1. veebruari seisuga on väiksem kui 5000 eurot, peatab Maksu- ja Tolliamet isiku tegevusloa kehtivuse.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (10) Kütuse müüja, kes kavatseb jätkata kütuse importimise, tarbimisse lubamise ja maksuladustamise lõpetamise õiguse kasutamist alates 2019. aasta 1. veebruarist ning kelle tagatis on Maksu- ja Tolliameti otsusega vähendatud alla 1 000 000 euro, esitab tagatise 1 000 000 eurot hiljemalt 2019. aasta 31. jaanuaril. Kui kütuse müüja esitatud tagatis 2019. aasta 1. veebruari seisuga on väiksem kui 1 000 000 eurot, peatab Maksu- ja Tolliamet isiku tegevusloa kehtivuse.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (11) Enne 2019. aasta 1. veebruarit alustatud kütuse veole, mis kestab 2019. aasta 1. veebruaril või pärast seda, kohaldatakse 2019. aasta 31. jaanuaril kehtinud käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud saatelehe vormistamise nõuet.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (12) Kütuse müüja esitab käesoleva seaduse kuni 2019. aasta 31. jaanuarini kehtinud redaktsiooni § 7 lõike 1 kohase aruande 2019. aasta jaanuari eest sama aasta 15. veebruariks. Täiendavalt esitab kütuse müüja kütuse käitlemise andmekogu kaudu 2019. aasta 15. veebruariks kütuse jääkide kohta 2019. aasta 31. jaanuari seisuga ühekordse aruande, mis sisaldab järgmisi andmeid:
 1) kütuse nimetus, KN-i kaubakood, kogus ja asukoht;
 2) bensiini puhul selle oktaaniarv;
 3) erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta;
 4) kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

 (13) Käesoleva seaduse § 51 lõike 4 kolmandas lauses nimetatud andmed tuleb esmakordselt lisada 2019. aasta 1. augustil.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

§ 37.  Seaduse jõustumine

 (1) Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil.

 (2) Käesoleva seaduse § 8 lõiked 4 ja 5, § 9 lõige 7 ning § 36 lõige 3 jõustuvad seaduse Riigi Teatajas avaldamise päeval.

/otsingu_soovitused.json