HALDUSÕIGUSKohalik omavalitsus

Teksti suurus:

Püsiasustusega väikesaarte seadus (lühend - VSaarS)

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2003, 23, 141

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Seaduse toimimisala

  Käesolev seadus sätestab erisused, mis tulenevad püsiasustusega väikesaarte saareliste tingimuste eripärast ning ei ole sätestatud teiste seadustega.

§ 2. Seaduses kasutatavad mõisted

  Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) saarvald – asukohasaart või saarterühma tervikuna haldav vald;
 2) saarelise osaga vald – saarvaldade hulka mittekuuluv vald, mille koosseisus on püsiasustusega väikesaari;
 3) püsiasustusega väikesaared (edaspidi väikesaared) – Abruka, Kihnu, Manija, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi;
 4) suursaared – Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu.

§ 3. Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid

  Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid püsiasustusega väikesaarte haldamisel on:
 1) püsiasustuse säilitamine ja arengusuutlikkuse toetamine;
 2) omavalitsusliku suutlikkuse toetamine;
 3) püsielanikkonnale töökohtade ja toimetulekuvõimaluste loomine;
 4) esmatähtsate avalike teenuste (korrakaitse- ja päästeteenistused, joogivesi, post- ja elektronside, elektrivarustus, transpordiühendus, alus- ja põhiharidus) kättesaadavuse tagamine;
 5) saarte elulaadi omapära ja kultuuri järjepidevuse säilitamine;
 6) väikesaartele iseloomuliku maastikuilme ja looduskeskkonna säilitamine ja kaitsmine;
 7) püsielanike tegevuse ja huvide sidumine territoriaalmere ja riigipiiri kaitse ning keskkonnahoiu riiklike vajadustega.

§ 4. Väikesaarte komisjon

 (1) Väikesaarte arenguga seonduvate küsimuste arutamiseks ja Vabariigi Valitsuse nõustamiseks väikesaartele suunatud regionaalpoliitika küsimustes moodustatakse väikesaarte komisjon (edaspidi komisjon).

 (2) Komisjoni pädevuses on:
 1) seisukoha esitamine Vabariigi Valitsusele väikesaarte arengut mõjutavate programmide ja arengukavade kohta;
 2) ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele väikesaartele suunatud riiklike programmide algatamiseks ja finantseerimiseks;
 3) seisukoha esitamine Vabariigi Valitsusele riigieelarve eelnõu kohta, lähtudes selle võimalikust mõjust väikesaarte arengule;
 4) ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks ja täiendamiseks väikesaarte arenguga seonduvates küsimustes;
 5) ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele väikesaarte liikluse ühendusteede ning nendega seotud sadamate ja sadamarajatiste määramiseks;
 6) riiklike investeeringute taotlemise koordineerimine väikesaartel;
 7) ettepanekute esitamine avaliku sektori töökohtade loomiseks väikesaartel;
 8) soovituste andmine väikesaartel tekkivate probleemide lahendamiseks ja vahendamine konfliktolukordades;
 9) muude põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmine.

 (3) Komisjoni kuulub hääleõigusega regionaalpoliitika eest vastutav minister, Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, kaks maavanemate esindajat, üks iga käesolevas seaduses nimetatud väikesaare esindaja, üks saarte elanike huve esindavate ühingute esindaja ja kaks väikesaarte esindajate kutsutud Riigikogu liiget. Komisjoni koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.

 (4) Komisjoni esimees on regionaalpoliitika eest vastutav minister. Komisjon valib oma liikmete hulgast aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Siseministeerium.

 (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon esitab oma ettepanekud ja seisukohad Vabariigi Valitsusele komisjoni esimehe kaudu.

 (6) Komisjon tegutseb põhimääruse alusel, mille kinnitab Vabariigi Valitsus .

2. peatükk OMAVALITSUSKORRALDUSE ERISUSED 

§ 5. Üldkogu

 (1) Saarvalla ja saarelise osaga valla põhimääruses sätestatakse küsimused, mille käsitlemisel tuleb enne otsuse langetamist ära kuulata väikesaare üldkogu arvamus. Üldkogule kutsutakse kõik saarel alaliselt elavad täisealised hääleõiguslikud isikud.

 (2) Saarvallaks mitteoleva väikesaare üldkogu valib saarevanema. Saarevanem võib osaleda volikogu istungitel sõnaõigusega.

 (3) Üldkogu reglement ja saarevanema valimise kord sätestatakse valla põhimääruses.

§ 6. Osavalla moodustamine

 (1) Osavalla moodustamise algatamise õigus on vähemalt pooltel väikesaarel alaliselt elavatel hääleõiguslikel isikutel.

 (2) Osavalla moodustamise taotlus esitatakse ning otsustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) sätestatud korras. Vajaduse korral korraldab volikogu selles küsimuses saareelanike küsitluse või kutsub kokku üldkogu.

§ 7. Arengukavad

  Saarvalla ja saarelise osaga valla arengukava peab käsitlema kõigi valla koosseisu kuuluvate väikesaarte arengut ning järgima käesoleva seaduse §-s 3 loetletud eesmärke.

3. peatükk TEENUSED JA INFRASTRUKTUUR 

§ 8. Transporditeenused

 (1) Transporditeenus käesoleva seaduse mõistes on ühendus erinevat liiki transpordivahenditega väikesaare ja mandri või suursaare vahel.

 (2) Väikesaartele peab olema tagatud vähemalt üks regulaarne transpordiühendus mandri või lähima suursaarega. Transpordiühenduse loomiseks vajalikku laeva-, väikelaeva- või parvlaevaliini või lennuliini toetatakse riigieelarvest vastavalt ühistranspordiseadusele (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 654).

 (3) Veeteeühenduse katkemisel jääolude tõttu või muul põhjusel rajatakse jäätee või tagatakse regulaarne lennuühendus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 9. Sadamad ja veeteed

 (1) Väikesaare liikluse ühendustee, mille kaudu tagatakse regulaarne liiklus mandri ja saare vahel, määrab kindlaks Vabariigi Valitsus.

 (2) Väikesaare liikluse ühendustee osaks oleva sadama või sadamarajatise korrashoiu kulud kaetakse riigieelarves selleks ettenähtud vahenditest Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

 (3) Väikesaare liikluse ühendustee osaks oleva sadama või sadamarajatise uuendamiseks ning veetee süvendamiseks vajalikud vahendid nähakse ette riiklike investeeringute programmis.

§ 10. Sideteenused ja elektrienergiaga varustamine

 (1) Väikesaarel peab ööpäevaringselt olema elanike avalikus kasutuses avariiside, et telefoniühenduse katkemise korral edastada elutähtsaid teateid.

 (2) Riik peab tagama väikesaare varustamise elektrienergiaga. Asustuse eriiseloomust tulenevad lisakulutused kompenseeritakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 11. Korrakaitse ja päästeteenistuste tegevuse koordineerimine

  Väikesaare korrakaitse ja päästeteenistuse tegevuskava koostamisel kuulatakse ära väikesaare üldkogu arvamus.

§ 12. Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus

  Riigieelarvest eraldatakse saarvaldade ja saarelise osaga valdade eelarvetesse täiendavad vahendid Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras .

4. peatükk MAJANDUS JA LOODUSHOID 

§ 13. Majandustegevuse toetamine saartel

  Riigi regionaalse arengu programmides tuleb ette näha vahendid majandustegevuse toetamiseks väikesaartel riiklike sihtotstarbeliste investeeringute, laenusoodustuste ja laenude garanteerimise kaudu.

§ 14. Loodushoid

 (1) Riik toetab väikesaarte looduskeskkonna ja maastikuilme taastamisele, säilitamisele ja parandamisele suunatud tegevust riigieelarvest selleks ettenähtud programmide kaudu.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks korraldab tegevuskava koostamist, selles vajaduse korral muudatuste tegemist ja selle elluviimist Keskkonnaministeerium.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

  « (11) Kohaliku omavalitsuse korralduse erisused püsiasustusega väikesaartel on sätestatud püsiasustusega väikesaarte seaduses.»

§ 16. Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2017, 4

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Seaduse toimimisala

  Käesolev seadus sätestab erisused, mis tulenevad püsiasustusega väikesaarte saareliste tingimuste eripärast ning ei ole sätestatud teiste seadustega.

§ 2. Seaduses kasutatavad mõisted

  Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) saarvald – püsiasustusega väikesaart või saarterühma tervikuna haldav vald;
[RT I 2007, 25, 133 - jõust. 01.01.2008]
 2) saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksus – saarvaldade hulka mittekuuluv kohaliku omavalitsuse üksus, mille koosseisus on püsiasustusega väikesaari;
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]
 3) püsiasustusega väikesaar (edaspidi väikesaar) – alla 100 km2 suurune saar, kus elab vähemalt viis elanikku;
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]
 4) suursaared – Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu.
 5) püsiasustus – alaliselt ja peamiselt väikesaarel elamine;
[RT I 2007, 25, 133 - jõust. 01.01.2008]
 6) püsielanik – isik, kes alaliselt ja peamiselt elab väikesaarel ja kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse väikesaarel asuva asustusüksuse täpsusega.
[RT I 2007, 25, 133 - jõust. 01.01.2008]

§ 21. Väikesaarte nimistu

 (1) Väikesaarte nimistusse (edaspidi nimistu) kantakse väikesaared, millel elas eelneval kalendriaastal rahvastikuregistri andmetel püsivalt kokku vähemalt viis isikut. Väikesaare vastavust käesolevas lõikes nimetatud kriteeriumile kontrollitakse iga kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga.

 (2) Kui nimistusse kuuluv väikesaar ei vasta kalendriaastal vähemalt kuue kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule, arvatakse ta nimistust välja.

 (3) Nimistu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

 (4) Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel tehtud nimistu muudatused hiljemalt 1. veebruaril.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 3. Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid

  Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid püsiasustusega väikesaarte haldamisel on:
 1) püsiasustuse taastamine, säilitamine ja arengusuutlikkuse toetamine;
 2) omavalitsusliku suutlikkuse toetamine ja osalusdemokraatia suurendamine;
 3) püsielanikele töökohtade ja toimetulekuvõimaluste loomine ning ettevõtluse toetamine;
 4) esmatähtsate avalike teenuste (politsei- ja päästeasutused, joogivesi, post- ja elektronside, elektrivarustus, transpordiühendus, alus-, põhi- ja keskharidus, sotsiaalabi) kättesaadavuse tagamine;
[RT I 2010, 29, 151 - jõust. 20.06.2010]
 5) saarte elulaadi omapära ja rahvakultuuri järjepidevuse säilitamine;
 6) väikesaartele iseloomuliku maastikuilme ja looduskeskkonna säilitamine ja kaitsmine;
 7) püsielanike tegevuse ja huvide sidumine territoriaalmere ja riigipiiri kaitse ning keskkonnahoiu riiklike vajadustega.
[RT I 2007, 25, 133 - jõust. 01.01.2008]

§ 4. Väikesaarte komisjon

 (1) Väikesaarte arenguga seonduvate küsimuste arutamiseks ja Vabariigi Valitsuse nõustamiseks väikesaartele suunatud regionaalpoliitika küsimustes moodustatakse väikesaarte komisjon (edaspidi komisjon).

 (2) Komisjoni pädevuses on:
 1) seisukoha esitamine Vabariigi Valitsusele väikesaarte arengut mõjutavate programmide ja arengukavade kohta;
 2) ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele väikesaartele suunatud riiklike programmide algatamiseks ja finantseerimiseks;
 3) seisukoha esitamine Vabariigi Valitsusele riigieelarve eelnõu kohta, lähtudes selle võimalikust mõjust väikesaarte arengule;
 4) ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele seoses püsiasustuse taastamisega väikesaartel;
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]
 5) ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele väikesaarte liikluse ühendusteede ning nendega seotud sadamate ja sadamarajatiste määramiseks;
 6) riiklike investeeringute taotlemise koordineerimine väikesaartel;
 7) ettepanekute esitamine avaliku sektori töökohtade loomiseks väikesaartel;
 8) soovituste andmine väikesaartel tekkivate probleemide lahendamiseks ja vahendamine konfliktolukordades;
 9) muude põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmine.

 (3) Komisjoni kuuluvad hääleõigusega valdkonna eest vastutav minister, kaks Rahandusministeeriumi esindajat, üks Keskkonnaministeeriumi, üks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning üks Maaeluministeeriumi esindaja, üks iga väikesaarte nimekirja kantud saare esindaja, üks saarte elanike huve esindavate ühingute esindaja ja kaks väikesaarte esindajate kutsutud Riigikogu liiget. Komisjoni koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus korraldusega.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

 (4) Komisjoni esimees on regionaalpoliitika eest vastutav minister. Komisjon valib oma liikmete hulgast aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Rahandusministeerium.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

 (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon esitab oma ettepanekud ja seisukohad Vabariigi Valitsusele komisjoni esimehe kaudu.

 (6) Komisjon tegutseb põhimääruse alusel, mille kinnitab Vabariigi Valitsus.

2. peatükk OMAVALITSUSKORRALDUSE ERISUSED 

§ 5. Üldkogu

 (1) Üldkogu pädevuses on kooskõlastuse andmine väikesaare arengukavale,üldplaneeringule, maakasutuse üldistele põhimõtetele, transpordiühenduse arendamisele mandri või lähima suursaarega, üldkogu reglemendile ja saarevanema valimise korrale, samuti teistele saarvalla või saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksuse põhimääruses sätestatud küsimustele.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

 (11) Saarvaldades ei ole üldkogu kokkukutsumine kohustuslik.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

 (2) Üldkogule kutsutakse ja üldkogul omavad hääleõigust kõik vähemalt 15-aastased väikesaare püsielanikud.

 (3) Esimese üldkogu kutsub kokku volikogu.

 (4) Üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas.

 (5) Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled väikesaare hääleõiguslikud püsielanikud.

 (6) Saarvallaks mitteoleva väikesaare üldkogu valib saarevanema. Saarevanem osaleb volikogu istungitel sõnaõigusega.

 (7) Üldkogu reglement ja saarevanema valimise kord sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse põhimääruses.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

§ 6. Osavalla ja linnaosa moodustamine
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

 (1) Osavalla või linnaosa moodustamise ettepaneku tegemiseks on vajalik vähemalt poolte väikesaare hääleõiguslike püsielanike sooviavaldus.

 (2) Osavalla või linnaosa moodustamise taotlus esitatakse ning moodustamine otsustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras. Vajaduse korral korraldab volikogu selles küsimuses elanike küsitluse või kutsub kokku üldkogu.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

§ 61. Erisused väikesaarel ühel aadressil elavate elanike korral

 (1) Kui väikesaare elanikud elavad rahvastikuregistri andmetel ühel aadressil, siis ei kohaldata käesoleva seaduse §-e 5 ja 6.

 (2) Kui väikesaare elanikud elavad ühel aadressil, kaasatakse nad väikesaart puudutavate küsimuste lahendamisse ja antakse võimalus arvamuse avaldamiseks.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 7. Väikesaare arengu kavandamine saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksuses
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

 (1) Saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksus kavandab käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks väikesaare või saarterühma arengu kas:
 1) kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavas, milles nähakse ette väikesaare või väikesaarte kohta eraldi hetkeolukorra analüüs, strateegilised eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks, või
 2) väikesaare või väikesaarte arengukavas.

 (2) Saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksus esitab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõikes 3 nimetatud tegevusaruandes ülevaate arengukavas või muudes arengudokumentides aruandeaastaks kavandatud väikesaare või saarterühma arengueesmärkide täitmisest ja tegevuste elluviimisest.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

3. peatükk TEENUSED JA INFRASTRUKTUUR 

§ 8. Transporditeenused

 (1) Transporditeenus käesoleva seaduse mõistes on ühendus erinevat liiki transpordivahenditega väikesaare ja mandri või suursaare vahel.

 (2) Transporditeenust korraldatakse ühistranspordiseaduses sätestatud korras, lähtudes väikesaare püsielanike liikumisvajadusest.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

 (3) Maanteeamet korraldab jääteede rajamise vastavalt ehitusseadustiku § 92 lõike 10 ja liiklusseaduse § 65 lõike 151 alusel kehtestatud nõuetele.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

§ 9. Sadamad ja veeteed
[Kehtetu - RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

§ 10. Sideteenused ja elektrienergiaga varustamine

 (1) Väikesaarel peab ööpäevaringselt olema elanike avalikus kasutuses avariiside, et telefoniühenduse katkemise korral edastada elutähtsaid teateid.

 (2) Riik peab tagama väikesaare varustamise elektrienergiaga. Asustuse eriiseloomust tulenevad lisakulutused kompenseeritakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 11. Politsei- ja päästeasutuste tegevuse koordineerimine

  Väikesaare politsei- ja päästeasutuste tegevuskava koostamisel kuulatakse ära väikesaare üldkogu arvamus.
[RT I 2010, 29, 151 - jõust. 20.06.2010]

§ 111. Saarevaht

  Väikesaarel looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide täitmise tagamiseks ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamiseks võib kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu moodustada saarevahi ametikoha.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 12. Püsiasustusega väikesaarte rahastamise erisus
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

 (1) Püsiasustusega väikesaarte saarelisusest tingitud täiendav arvestuslik kuluvajadus võetakse arvesse riigieelarve seaduse § 47 lõikes 2 nimetatud tasandusfondi valemis kohaliku omavalitsuse üksuse tulusid mitte arvestades.

 (2) Kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täiendav kuluvajadus väikesaare nimistusse arvamise aastale järgnevast eelarveaastast.

 (3) Kohaliku omavalitsuse üksusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täiendava kuluvajaduse arvestamine lõpetatakse väikesaare nimistust väljaarvamisele järgnevast eelarveaastast.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018; § 12 lõikeid 2 ja 3 rakendatakse esmakordselt 2019. aastal kinnitatava väikesaarte nimistu suhtes.]

4. peatükk MAJANDUS JA LOODUSHOID 

§ 13. Majandustegevuse toetamine saartel

  Riigi regionaalse arengu programmides tuleb ette näha vahendid majandustegevuse toetamiseks väikesaartel riiklike sihtotstarbeliste investeeringute, laenusoodustuste ja laenude garanteerimise kaudu.

§ 14. Loodushoid

 (1) Riik toetab väikesaarte looduskeskkonna ja maastikuilme taastamisele, säilitamisele ja parandamisele suunatud tegevust riigieelarvest selleks ettenähtud programmide kaudu.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks korraldab tegevuskava koostamist, selles vajaduse korral muudatuste tegemist ja selle elluviimist Keskkonnaministeerium.

§ 141. Kinnisasja ostueesõigus

 (1) Saarvallal või saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksusel on väikesaarel asuva kinnisasja ostueesõigus.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 30.12.2017]

 (2) Kohalikul omavalitsusel ei ole ostueesõigust, kui asi võõrandatakse abikaasale, alanejale sugulasele või vanemale, samuti vennale, õele ja nende alanejatele sugulastele.

 (3) Kohaliku omavalitsuse ühepoolse lihtkirjaliku avalduse alusel kantakse kinnistusraamatusse märkus selle kohta, et kinnistu on koormatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ostueesõigusega. Avalduses ja märkuse kandes tuleb viidata käesolevale paragrahvile.

 (4) Kui kinnistusraamatu kandest nähtub, et kinnisasi on koormatud ostueesõigusega käesoleva paragrahvi tähenduses, saadab notar poolte kulul viie tööpäeva jooksul pärast võõrandamislepingu tõestamist lepingu koopia ostueesõiguse teostamiseks võõrandatava kinnisasja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.
[RT I 2007, 25, 133 - jõust. 01.01.2008]

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 142. Käesoleva seaduse §-de 21 ja 12 rakendamise erisus 2018. aastal
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

 (1) 2018. aastal kinnitatavasse väikesaarte nimistusse arvatakse lisaks käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud tingimustele vastavatele väikesaartele ka kõik käesoleva seaduse kuni 2018. aasta 1. jaanuarini kehtinud redaktsiooni § 2 punktis 3 nimetatud väikesaared. Alates 2019. aastast kinnitatakse nimistusse vaid käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud tingimustele vastavad väikesaared.

 (2) Käesoleva seaduse § 12 lõikeid 2 ja 3 rakendatakse esmakordselt 2019. aastal kinnitatava väikesaarte nimistu suhtes.
[RT I, 20.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 15. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 16. Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.