Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RTL 2003, 74, 1092

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» (RT I 2003, 15, 84) § 20 lõike 8 alusel.

§ 1.   Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve

  (1) Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) on järelevalve maaparandussüsteemi ehitamise (edaspidi ehitamine) üle selle maaparandussüsteemi ehitusprojektile ja maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistele nõuetele vastavuse ning ehitamise dokumenteerimise tagamiseks.

  (2) Maaparandussüsteemi omanik (edaspidi omanik) määrab enne ehitamise alustamist omanikujärelevalve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku.

  (3) Omanikujärelevalvet tehakse ehitamise algusest kuni maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti kinnitamiseni. Omanikujärelevalvet tehakse sellise sagedusega, et oleks tagatud lõikes 1 nimetatud järelevalve ehitamise üle.

§ 2.   Ettevalmistused omanikujärelevalve tegemiseks

  Enne omanikujärelevalve tegemist omanikujärelevalve tegija tutvub maaparandussüsteemi ehitusprojektiga (edaspidi ehitusprojekt), maaparanduse uurimistöö tulemustega, ehitusprojekti ekspertiisiaktiga selle olemasolu korral ning omaniku ja maaparandussüsteemi ehitaja vahel sõlmitud lepinguga.

§ 3.   Omanikujärelevalve tegemine

  (1) Omanikujärelevalve tegija teeb käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 7 sätestatud toiminguid.

  (2) Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuetekohasuse osas:
  1) kontrollitakse ehitusprojekti vastavust ehitusprojekti sisu- ja vorminõuetele ning projekteerimistingimustele;
  2) kontrollitakse, kas maaparandussüsteemi ehitusprojekti koostanud isik (edaspidi projekteerija) vastab «Maaparandusseaduse» § 9 lõike 4 nõuetele.

  (3) Ehitamise ehitusprojektile vastavuse osas:
  1) kontrollitakse ehitusprojekti järgi ehitatava maaparandussüsteemi vastavust ehitusprojektile;
  2) võetakse osa dokumenteeritavate ehitustööde ülevaatusest;
  3) kontrollitakse mõõtmise abil pikiprofiili andmete järgi rajatud ja muid maaparandusehitisi;
  4) vaadatakse üle või mõõdetakse maaparandusehitise osi, mis kaetakse järgnevatel ehitusetappidel maaparandusehitise muu osa, materjali või pinnasega.

  (4) Ehitamise tehniliste nõuete järgimise osas:
  1) kontrollitakse maaparandussüsteemi ehitaja vastavust nõuetele;
  2) kontrollitakse maaparandussüsteemi ehitusloa olemasolu;
  3) jälgitakse ehitamise tehniliste nõuete täitmist;
  4) kontrollitakse maaparandussüsteemi ehitajale tehtud ettekirjutuste täitmist;
  5) võetakse osa maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti koostamisest.

  (5) Kasutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetekohasuse osas kontrollitakse ehitamisel kasutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete vastavustunnistusi.

  (6) Ehitamise ohutuse ja keskkonnanõuete osas:
  1) kontrollitakse tööohutuse nõuete täitmist;
  2) jälgitakse keskkonnaohutuse tagamist.

  (7) Ehitamise dokumenteerimise osas:
  1) kontrollitakse ehitamise tehniliste dokumentide olemasolu;
  2) jälgitakse ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset tehniliste dokumentide vormistamist;
  3) kontrollitakse koostatud ehitamise tehniliste dokumentide vastavust tegelikkusele;
  4) märgitakse ehitustööde päevikusse arvamused ehitusprojekti muudatuste kohta;
  5) allkirjastatakse ehitamise käigus koostatud tehnilised dokumendid.

§ 4.   Omaniku ja projekteerija teavitamine

  (1) Omanikujärelevalve tegija peab teavitama omanikku viivitamata järgmistest asjaoludest:
  1) ehitusprojekti mittenõuetekohasusest;
  2) ehitamise mittevastavusest ehitusprojektile;
  3) ehitusmaterjalide ja -toodete mittenõuetekohasusest;
  4) keskkonna saastest ehitusobjektil.

  (2) Omanikujärelevalve tegija peab teavitama projekteerijat viivitamata ehitusprojekti mittenõuetekohasusest.

§ 5.   Omanikujärelevalve aruandlus

  Omanikujärelevalve tegija märkused ja nõuded märgitakse maaparandussüsteemi ehitustööde päevikusse.

§ 6.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. juulil 2003. aastal.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2018, 54

/otsingu_soovitused.json