Teksti suurus:

Nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 103, 1577

Määrus kehtestatakse « Väetiseseaduse» (RT I 2003, 51, 352) § 8 lõike 5 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele.

§2. Nõuded väetise märgistuse kohta

(1) Väetise pakendil või puisteväetise puhul väetisega kaasas oleval eraldi teabelehel avaldatud märgistus (edaspidi märgistus ) peab vastama «Väetiseseaduse» § 8 lõigetes 1 kuni 3 sätestatule ja käesoleva määruse ning «Pakendiseaduse» § 10 nõuetele.

(2) Märgistus peab sisaldama järgmist teavet:
1) väetise nimetus;
2) väetise koostis;
3) väetise kogus;
4) tootja nimi ja asukoht;
5) väetise valmistamise kuupäev, pakendamise kuupäev ning väetise säilivusaeg, kui käitleja garanteerib väetise kvaliteedi säilimise esitatud ajaks;
6) väetise registreerimisnumber riiklikus registris;
7) väetise kasutusjuhend;
8) ohutus- ja riskilauseid ning ohumärkeid ja -sümboleid vastavalt «Kemikaaliseadusele» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352), kui väetis on liigitatud ohtlikuks.

(3) Väetise nimetuse esitamine märgistusel peab vastama «Väetiseseaduse» § 6 lõike 2 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele. Väetise nimetuse järel tuleb märgistusele lisada:
1) sõnad «EÜ VÄETIS» suurte tähtedega, kui väetis on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis;
2) sõna «Seguväetis», kui väetis on segatud mehhaaniliselt ilma keemilise reaktsioonita;
3) sõnad «koos mikroelementidega», kui väetis sisaldab mikroelemente;
4) sõna «koos» millele järgnevad väetises sisalduva mikroelemendi nimi või nimed ja nende keemilised sümbolid;
5) sõnad «Mikroelementide segu» erinevate mikroelementide sisaldumisel väetises, millele järgnevad väetises sisalduvate mikroelementide nimetused ja nende keemilised sümbolid;
6) sõnad «Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid», kui väetis sisaldab mikroelemente.

(4) Kui väetis sisaldab esmajärgulisi või teisejärgulisi toiteelemente, siis võib märgistusel väetise nimetusele lisada toiteelementide sisaldust näitavad arvud.

(5) Teave väetise koguse kohta esitatakse järgmiselt:
1) väetise netomass ning vedelväetise puhul maht;
2) vedela kompeksväetise korral väetise kogus massi- ja mahuühikutes või massi- ja mahuühiku suhtena (kilogrammi saja liitri kohta või grammi liitri kohta);
3) tahkete väetiste korral väetise kogus massiühikutes.

(6) Kui märgistusel on esitatud väetise brutomass või -maht, tuleb lisaks märkida märgistusele teave pakendi massi või mahu kohta.

§3. Nõuded toiteelementide avaldamisele väetise märgistusel

(1) Väetises sisalduvad toiteelemendid avaldatakse väetise märgistusel sõnadega, koos sulgudes järgnevate toiteelementide keemiliste sümbolitega järgmiselt:
1) esmajärgulised toiteelemendid järjekorras – lämmastik (N), fosfor (P), difosforpentaoksiid (P 2O5), kaalium (K), dikaaliumoksiid (K2O);
2) teisejärgulised toiteelemendid järjekorras – kaltsium (Ca), kaltsiumoksiid (CaO), magneesium (Mg), magneesiumoksiid (MgO), naatrium (Na), dinaatriumoksiid (Na2O), väävel (S), vääveltrioksiid (SO 3);
3) mikroelemendid järjekorras – boor (B), vask (Cu), koobalt (Co), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) ja tsink (Zn).

(2) Toiteelemendid võib avaldada märgistusel nii elemendina kui oksiidina, välja arvatud mikroelemendid ja lämmastik, mis avaldatakse ainult elemendina.

(3) Teave esmajärguliste ja teisejärguliste toiteelementide sisalduse kohta esitatakse massiprotsendi täisarvuna või vajadusel kümnendkoha täpsusega.

§4. Esmajärguliste toiteelementide ümberarvutamise tegurid

Difosforpentaoksiidi ja dikaaliumoksiidi ümberarvutamisel toiteelemendiks kasutatakse järgmisi tegureid:
1) fosfor (P) = difosforpentaoksiid (P2O5) × 0,436;
2) kaalium (K) = dikaaliumoksiid (K2O) × 0,830.

§5. Teisejärguliste toiteelementide kohta märgistusel avaldatav teave

(1) Teave teisejärguliste toiteelementide sisalduse kohta lisatakse märgistusele, kui nimetatud elemente on väetise koostises vähemalt:
1) 1,4% kaltsiumi (Ca), millele vastab 2% kaltsiumoksiidi (CaO);
2) 1,2% magneesiumi (Mg), millele vastab 2% magneesiumoksiidi (MgO);
3) 2,2% naatriumi (Na), millele vastab 3% dinaatriumoksiidi (Na2O);
4) 2 % väävlit (S), millele vastab 5% vääveltrioksiidi (SO 3).

(2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud teave esitatakse vaid juhul, kui kaltsium on vees lahustuv.

(3) Teave teisejärguliste toiteelementide sisalduse kohta väetises väljendatakse järgmiselt:
1) üldsisaldus massiprotsendina;
2) üldsisaldus ja vees lahustuva osa sisaldus massiprotsendina, kui vees lahustuva osa sisaldus moodustab vähemalt veerandi toiteelemendi üldsisaldusest;
3) vees lahustuva osa sisaldus massiprotsendina, kui element on täielikult vees lahustuv.

(4) Kaltsiumoksiidi, magneesiumoksiidi, dinaatriumoksiidi ja vääveltrioksiidi sisalduse ümberarvutamisel elemendiks kasutatakse järgmisi tegureid:
1) kaltsium (Ca) = kaltsiumoksiid (CaO) × 0,715;
2) magneesium (Mg) = magneesiumoksiid (MgO) × 0,603;
3) naatrium (Na) = dinaatriumoksiid (Na2O) × 0,742;
4) väävel (S) = vääveltrioksiid (SO3) × 0,400.

§6. Mikroelementide kohta märgistusel avaldatav teave

(1) Mikroelementide sisaldus väetises tuleb märgistusel avaldada, kui nad sisaldavad «Väetiseseaduse» § 6 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud miinimumkoguseid.

(2) Teave ühe mikroelemendi sisalduse kohta väetises esitatakse massiprotsendina või vajadusel kümnendkoha täpsusega. Kui väetis sisaldab mitut mikroelementi, esitatakse teave vastavalt «Väetiseseaduse» § 6 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud täpsusele.

(3) Pakendil või teabelehel peavad olema ohutunnused või ohutusnõuded, kui väetise sisalduses on boori (B) rohkem kui 0,1% ja molübdeeni (Mo) rohkem kui 0,001%.

(4) Kui mikroelement või -elemendid on seotud orgaanilise molekuliga, siis kelaatühendi nimetus märgitakse «…kelaadina».

(5) Kui mikroelement või -elemendid on seotud kompleksühendis oleva orgaanilise molekuliga, siis kompleksühendi nimetus märgitakse «…ühendina».

§7. Taimekaitsevahendit sisaldava väetise kohta märgistusel avaldatav teave

Taimekaitsevahendit sisaldava väetise märgistusel tuleb lisaks käesolevas määruses sätestatule avaldada järgmine teave:
1) taimekaitsevahendi nimetus ja toimeaine sisaldus;
2) kultuurid või kultuuride rühmad, millele taimekaitsevahend on ettenähtud;
3) teave vastavalt «Taimekaitseseadusele».

§8. Töödeldud orgaanilise väetise kohta märgistusel avaldatav teave

Taimedele mitteomastatavaid või inertseid aineid sisaldava, töödeldud orgaanilise väetise korral, avaldatakse märgistusel sellekohane teave.

§9. Rakendussätted

(1) Käesoleva määruse § 3 lõike 4 punkt 1 jõustub Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.

(2) Kuni 1. jaanuarini 2004. a võib jätkata väetise märgistamist käesoleva määruse nõuetele mittevastavalt, kuid kooskõlas teiste väetise märgistamist reguleerivate õigusaktidega.

(3) Enne 1. jaanuari 2004. a märgistatud väetist võib müüa kuni kauba lõppemiseni.

1 Määruses on arvestatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 116/76/EMÜ (EÜT L 024 30.01.1976 p 21) nõudeid.

Minister Tiit TAMMSAAR

Kantsler Ants NOOT

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu - RTL 2009, 59, 870 - jõust. 1.01.2010

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json