Teksti suurus:

Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2011
Avaldamismärge:

(õ) 19.09.2005 12:00

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387) § 40 lõike 7, «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) § 9 lõike 8 ja «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95) § 42 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti (edaspidi julgeolekuasutus) teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus (edaspidi salastatud töötaja) sotsiaalmaksu arvestamise ning tulumaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise ja kinnipidamise korra.

§ 2.  Üldpõhimõtted

  Salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse arvestamine (edaspidi maksuarvestus ) toimub julgeolekuasutuse valikul:
  1) üldises maksuarvestuse korras;
  2) varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu;
  3) salastatud töötaja registreerimisega Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana.

[RTL 2005, 80, 1135 ] 22.07.2005

§ 3.  Maksuarvestus varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu

  Varistruktuuri või teeseldud isiku registreerimisel näidatakse tema ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist. Salastatud töötaja maksuarvestus varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu toimub üldises maksuarvestuse korras.

§ 4.  Maksuarvestus füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise korral

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktis 3 nimetatud juhul näitab salastatud töötaja füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimisel oma ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötajale avatakse krediidiasutuses tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvestuse pidamiseks vajalik konto (edaspidi topeltkonto).

  (3) Salastatud töötaja topeltkontole omavad juurdepääsu julgeolekuasutus ja julgeolekuasutuse juhi poolt selleks volitatud isikud ning kontot kasutatakse üksnes salastatud töötaja tulu- ja sotsiaalmaksu maksmiseks.

  (4) Julgeolekuasutus maksab salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt arvestatud sotsiaalmaksu ja kinnipeetud tulumaksu selleks volitatud isikute kaudu salastatud töötaja topeltkontole.

  (5) Julgeolekuasutus teeb maksuseadustes füüsilisest isikust ettevõtjale sätestatud kohustuste täitmiseks salastatud töötaja eest sotsiaalmaksu ja tulumaksu avansilisi makseid.

  (6) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja täidab residendist füüsilise isiku deklaratsioonivormi E vastavalt julgeolekuasutuse ja Maksu- ja Tolliameti kokkuleppele.
[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§ 5.  Töötuskindlustusmakse arvestamine

  (1) Salastatud töötaja (kaasa arvatud füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja) ja julgeolekuasutuse variisiku töötuskindlustusmakse võib julgeolekuasutus kanda Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle ilma summat isikustamata. Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud töötuskindlustusmakse üle Eesti Töötukassa arvele.

  (2) Töötuskindlustusmakse summad kajastatakse töötuskindlustuse andmekogus tagasiulatuvalt, kui kindlustatu on esitanud töötuskindlustushüvitise saamise avalduse.
[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§ 6.  Erineva maksuarvestuse lõppemine

  Pärast asjaolu äralangemist, mille tõttu isikut käsitatakse salastatud töötajana käesoleva määruse mõistes, toimub isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse arvestus ja tasumine üldises korras.

§ 7.  Erisused maksudeklaratsioonide esitamisel

  Julgeolekuasutuse poolt esitatud deklaratsioonivormi TSD punktides 4 ja 5 deklareeritud summad ei pea olema vastavuses deklaratsioonivormi TSD lisas 1 arvestatud sotsiaalmaksu ning kinnipeetud tulumaksu ja töötuskindlustusmakse summadega.
[RTL 2004, 7, 101; 26.01.2004]

§ 8.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

  Õiend

 
terviktekstide osas otsingu tulemusena kuvatavas nimekirjas on määruse pealkirjas viga. Märgitud on “Julkeolekuasutuse”, õige oleks “Julgeolekuasutuse”. Riigi Teataja Kirjastusel viia sisse parandus määruse pealkirjas.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2012, 18

/otsingu_soovitused.json