Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2016, 42

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigi-, valla või linna eelarvest sotsiaalmaksu maksmise ja deklaratsiooni esitamise korra.
[RTL 2005, 32, 450 - jõust. 01.04.2005]

§ 2.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad riigiasutused

  (1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel kehtestatud vormi ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (edaspidi vorm ESD) Sotsiaalkindlustusamet:
[RTL 2006, 11, 199 - jõust. 03.02.2006, rakendatakse alates 01.01.2006]
  1) üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või isik, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last;
  2) üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane;
  3) [kehtetu - RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]
  4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 või 2 alusel;
  5) "Sotsiaalhoolekande seaduse” § 140 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik;
[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016, rakendatakse 2016. aasta 1. jaanuarist]
  6) üks Eestis elav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab Eestis seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last;
  7) [kehtetu - RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]
  8) Eestis elav mittetöötav rahvusvahelise kaitse saaja, kes on vanaduspensioniealine „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ § 7 tähenduses ja kes ei saa Eestis määratud riiklikku pensioni.

[RT I, 22.06.2016, 19 - jõust. 25.06.2016, rakendatakse alates 01.05.2016]

  (11) Sotsiaalkindlustusamet maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isikute eest, kes saavad lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud isiku eest, kes saab seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (12) Käesoleva määruse § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse tekkimise päevast kuni lapsehooldustasu või vanemahüvitise esimese väljamakse tegemise kuuni (viimane välja arvatud) või § 4 lõikes 2 või 4 nimetatud taotluse esitamise kuuni (viimane kaasa arvatud) makstakse sotsiaalmaksu lapse või laste ema, eestkostja või hooldaja eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul. Kui lapse või laste ema ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud tingimustele, makstakse sotsiaalmaksu samades punktides nimetatud tingimustele vastava lapse või laste isa eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (13) Lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmise lõpetamisel jätkatakse sotsiaalmaksu maksmist sama kindlustatava eest kuni § 4 lõigetes 2 ja 4 nimetatud taotluse esitamise kuuni (viimane kaasa arvatud).
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (14) Lapse ja kindlustatava elukoha määramisel võetakse aluseks rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peavad sotsiaalmaksu arvestust ja täidavad vormi ESD järgmised riigiasutused:
  1) «Välisteenistuse seaduse» § 67 alusel abikaasatasu saava isiku kohta Välisministeerium, lähetajaministeerium «Välisteenistuse seaduse» tähenduses või selle valitsemisala asutus

[RTL 2007, 2, 19 - jõust. 12.01.2007]
  11) avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel abikaasatasu saava isiku kohta lähetav ministeerium või selle valitsemisala ametiasutus;

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  2) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  3) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  4) ajateenija kohta Kaitsevägi;

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  5) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  6) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  7) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  8) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksusse lähetatud ametniku või tegevväelasega kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta Kaitsevägi;

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  9) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  10) [kehtetu - RTL 2007, 2, 19 - jõust. 12.01.2007, rakendatakse 01.01.2007]
  11) Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötava abikaasa kohta Vabariigi Presidendi Kantselei;
[RTL 2006, 40, 702 - jõust. 15.05.2006, rakendatakse alates 13.02.2006]
  12) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  13) päästeteenistuja toetust saava isiku kohta Päästeamet.

[RTL 2008, 28, 419 - jõust. 12.04.2008, rakendatakse alates 01.03.2008]
  14) asendusteenistuja kohta Kaitseressursside Amet;

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  15) isiku kohta, kellel on aja- või reservteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitsevägi;

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  16) isiku kohta, kellel on asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitseressursside Amet;

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  17) pikaajaliselt välisriiki riiklike ülesannete täitmiseks lähetatud tegevväelasega kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta lähetajana Kaitsevägi või Kaitseliit;

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  18) doktoranditoetust saava isiku kohta Haridus- ja Teadusministeerium.

[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1–32 või 6–15 või lõikes 11 nimetatud isik vastab mitmele nimetatud punktides või «Riiklike peretoetuste seaduse» §-s 6 sätestatud tingimusele samaaegselt, makstakse tema eest sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõigetes 31–6 sätestatud juhtudel ühekordselt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 sätestatud summalt.

[RT I, 22.06.2016, 19 - jõust. 25.06.2016, rakendatakse alates 01.05.2016]

  (31) Kui „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 2, 10 või 14 nimetatud isik vastab samaaegselt muudele „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 1–32, 6–15 või lõikes 11 sätestatud tingimustele, makstakse tema eest sotsiaalmaksu selle punkti alusel, mille puhul on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olev summa suurim.
[RT I, 22.06.2016, 19 - jõust. 25.06.2016, rakendatakse alates 01.05.2016]

  (4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1, 11, 8, 9 või 15 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 21–32, 6, 61, 7, 11 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1, 11, 8, 9 või 15 alusel.
[RT I, 22.06.2016, 19 - jõust. 25.06.2016, rakendatakse alates 01.05.2016]

  (5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 61, 7 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22, 31, 32 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Eesti Töötukassa «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 61, 7 või 11 alusel.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (6) Kui valla- või linnavalitsusel on teave, et «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ei ole valla- või linnavalitsusel kohustust pidada tema osas sotsiaalmaksu arvestust.
[RTL 2005, 80, 1133 - jõust. 22.07.2005]

§ 21.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad valla- või linnaasutused

  «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD puudega isiku hooldamise eest toetust maksev valla- või linnavalitsus.
[RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

§ 22.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad avalik-õiguslikud juriidilised isikud

  „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 5–7 ja 11 nimetatud isiku sotsiaalmaksu arvestust peab ja täidab vormi ESD Eesti Töötukassa.

[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

§ 23.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad loomeliidud

  Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõikes 12 nimetatud isiku kohta peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD vabakutselisele loovisikule loometoetust maksev loomeliit „Loovisikute ja loomeliitude seaduse“ tähenduses (edaspidi loomeliit).
[RT I, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014]

§ 3.   Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse kestus

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse isiku Sotsiaalkindlustusametile taotluse esitamise päev, ent mitte varasem kui isiku kehtiva ravikindlustuse kindlustuskaitse lõppemisele järgnev päev. Perioodi eest, millal isik on kindlustatud isikuga võrdsustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 tähenduses, riik sotsiaalmaksu ei maksa. Esimese klassi lõpetamise ajaks «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 8 tähenduses loetakse jooksva õppeaasta lõpp (31. august).

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (2) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud isiku eest maksab sotsiaalmaksu riik. Maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Eesti Töötukassale taotluse esitamise päeva, kuid kohustuse tekkimise päev ei saa olla varasem töötajal osalise või puuduva töövõime tuvastamise päevast ega tema kohta „Maksukorralduse seaduse” §-s 251 sätestatud töötamise registrisse kantud töötamise alustamise päevast.
[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

  (3) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Eesti Töötukassale taotluse esitamise päev.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 2 ja 6 nimetatud isikute eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse lapse sünnikuupäev, lapsendamise või eestkostjaks määramise või perekonnas hooldamise seadmise kohtumääruse jõustumise päev või eelnimetatud punktides nimetatud isiku ja lapse Eestisse elama asumise päev.

[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014, rakendatakse riigi poolt sotsiaalmaksu maksmisel, kui käesoleva määruse § 1 punktis 3 nimetatud kohustuse tekkimise päev saabub või lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmine lõpetatakse 2014. aasta 1. juulil või hiljem.]

  (5) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 18 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse päev, millest alates määrab õppeasutus „Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse” § 5 lõike 3 tingimustele vastavale doktorandile doktoranditoetuse. Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemise päevaks on kuupäev, millest alates doktorant ei vasta „Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse” § 5 lõike 3 tingimustele.

[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.   Sotsiaalkindlustusametile esitatavad dokumendid
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ning abielu ja laste sündi tõendavate dokumentidega, kui abielu või laste sünni kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punktis 4 sätestatud tingimustele.

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 1 või 2 tingimustele.

[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik, kes ei saa seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 6 tingimustele.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 4 nimetatud taotluse esitamisel lisatakse taotlusele selle isiku nõusolek, kelle eest maksti taotluse esitamiseni sotsiaalmaksu.

[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

§ 41.   Valla- või linnavalitsusele esitatavad dokumendid

  Valla- või linnavalitsusel on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 tingimustele.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 5.   Eesti Töötukassale esitatavad dokumendid

  (1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Eesti Töötukassale sotsiaalmaksu ülekandmiseks taotluse, kus näidatakse osalise või puuduva töövõimega töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, töötamise alustamise kuupäev ning kinnitus, et tööandja vastab „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõikes 3 sätestatud tingimusele.

[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

  (2) Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik esitab Eesti Töötukassale taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Töötukassal on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 sätestatud tingimustele.

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 6.   Sotsiaalmaksu arvestamine ja deklaratsiooni esitamine

  (1) Kui riigi, valla, linna või juriidilise isiku kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või 2 või §-des 21–23 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil, vallal, linnal või juriidilisel isikul on kohustus sotsiaalmaksu maksta, ning deklaratsioonis näidatakse riigi, valla, linna või juriidilise isiku kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.
[RT I, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 21–23 nimetatud asutused ja juriidilised isikud arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks vormi ESD. Vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul esitatakse vorm ESD elektrooniliselt.
[RT I, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

  (4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tööandja taotluse ja töötamise registri andmete alusel esitab Eesti Töötukassa Maksu- ja Tolliametile vormi ESD, millel näitab andmed iga „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja osalise või puuduva töövõimega töötaja kohta. Vormi ESD esitatakse töötamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

§ 7.   Sotsiaalmaksu ülekandmine

  (1) Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala asutus, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Töötukassa, Kaitsevägi, Kaitseliit, Vabariigi Presidendi Kantselei, Päästeamet, Kaitseressursside Amet, valla- või linnavalitsus ning loomeliit kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 8.   Andmete muutumisest teatamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 11, 8, 11 ja 17 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, § 2 lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud isik teatab sellest sotsiaalkindlsutusametile ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale.

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 11, 8, 11 ja 17 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma abielu lahutamisest ning § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik teatab sellest sotsiaalkindlustusametile.

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 8, 11 ja 17 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult pensioni saamisest teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Eestiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigist ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 9.   Deklaratsiooni parandamine

  Pärast vormi ESD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama kuu kohta uus parandatud deklaratsioon.

§ 91.   Üleminekusätted

  (1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Eesti Töötukassale käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud taotluse 2016. aasta juuli eest hiljemalt 2016. aasta 2. augustil.

  (2) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalmaksu maksmise taotluse hiljemalt 2016. aasta 2. juulil. Taotluse esitamisel tekib riigil sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kolme kalendrikuu eest. Sotsiaalkindlustusamet esitab deklaratsiooni ja kannab tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu üle Maksu- ja Tolliametile enne 2016. aasta 1. juulit kehtinud korras.

[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2023, 9

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigi-, valla või linna eelarvest sotsiaalmaksu maksmise ja deklaratsiooni esitamise korra.
[RTL 2005, 32, 450 - jõust. 01.04.2005]

§ 2.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad riigiasutused

  (1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 1, 11, 8–10 ja 15 nimetatud isikute osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab „Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 7 alusel kehtestatud vormi ESD „Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel” (edaspidi vorm ESD) Sotsiaalkindlustusamet.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (11) [Kehtetu - RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (12) [Kehtetu - RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (13) [Kehtetu - RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (14) Lapse ja kindlustatava elukoha määramisel võetakse aluseks rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peavad sotsiaalmaksu arvestust ja täidavad vormi ESD järgmised riigiasutused:
  1) «Välisteenistuse seaduse» § 67 alusel abikaasa- ja registreeritud elukaaslase tasu saava isiku kohta Välisministeerium, lähetajaministeerium «Välisteenistuse seaduse» tähenduses või selle valitsemisala asutus

[RT I, 23.12.2023, 2 - jõust. 01.01.2024]
  11) avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel abikaasa- ja registreeritud elukaaslase tasu saava isiku kohta lähetav ministeerium või selle valitsemisala ametiasutus;

[RT I, 23.12.2023, 2 - jõust. 01.01.2024]
  2) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  3) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  4) ajateenija kohta Kaitseministeerium;

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]
  5) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  6) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  7) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  8) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksusse lähetatud ametniku või tegevväelasega kaasasoleva mittetöötava abikaasa või registreeritud elukaaslase kohta Kaitseministeerium;

[RT I, 23.12.2023, 2 - jõust. 01.01.2024]
  9) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  10) [kehtetu - RTL 2007, 2, 19 - jõust. 12.01.2007, rakendatakse 01.01.2007]
  11) Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötava abikaasa kohta Vabariigi Presidendi Kantselei;
[RTL 2006, 40, 702 - jõust. 15.05.2006, rakendatakse alates 13.02.2006]
  12) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  13) päästeteenistuja toetust saava isiku kohta Siseministeerium;

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]
  14) asendusteenistuja ja erakorralises reservasendusteenistuses osaleva reservasendusteenistuja kohta Kaitseministeerium;

[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]
  15) isiku kohta, kellel on aja- või reservteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitseministeerium;

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]
  16) isiku kohta, kellel on korralise asendusteenistuse või reservasendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitseministeerium;

[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]
  17) pikaajaliselt välisriiki riiklike ülesannete täitmiseks lähetatud tegevväelasega kaasasoleva mittetöötava abikaasa või registreeritud elukaaslase kohta lähetajana Kaitseministeerium või Kaitseliit;

[RT I, 23.12.2023, 2 - jõust. 01.01.2024]
  18) doktoranditoetust saava isiku kohta Haridus- ja Teadusministeerium;

[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]
  19) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 33 nimetatud ajateenistuse lõpetanud isiku kohta Kaitseministeerium.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (31) Kui „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 2, 10 või 14 nimetatud isik vastab samaaegselt muudele „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 1–33, 6–15 või lõikes 11 sätestatud tingimustele, makstakse tema eest sotsiaalmaksu selle punkti alusel, mille puhul on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olev summa suurim.
[RT I, 08.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1, 11, 8, 9 või 15 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 21–33, 6, 61, 7, 11 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1, 11, 8, 9 või 15 alusel.
[RT I, 08.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 61, 7 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22, 31, 32, 33 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Eesti Töötukassa «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 61, 7 või 11 alusel.
[RT I, 08.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (6) Kui valla- või linnavalitsusel on teave, et «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ei ole valla- või linnavalitsusel kohustust pidada tema osas sotsiaalmaksu arvestust.
[RTL 2005, 80, 1133 - jõust. 22.07.2005]

  (7) Kui loomeliidul või Kultuuriministeeriumil on teave, et „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõikes 12 nimetatud isik vastab samal ajal „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõigetes 1 ja 11 sätestatud tingimustele, ei ole loomeliidul ega Kultuuriministeeriumil kohustust tema osas sotsiaalmaksu arvestust pidada.
[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

§ 21.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad valla- või linnaasutused

  «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD puudega isiku hooldamise eest toetust maksev valla- või linnavalitsus.
[RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

§ 22.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad avalik-õiguslikud juriidilised isikud

  «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 5–7 ja 11 nimetatud isiku sotsiaalmaksu arvestust peab ja täidab vormi ESD Eesti Töötukassa.

[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

§ 23.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad loomeliidud ja Kultuuriministeerium
[RT I, 06.05.2021, 1 - jõust. 09.05.2021, rakendatakse 2021. aasta 18. aprillist.]

  „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõikes 12 nimetatud isiku kohta peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD vabakutselisele loovisikule loometoetust maksev Kultuuriministeerium või loomeliit „Loovisikute ja loomeliitude seaduse“ tähenduses (edaspidi loomeliit).
[RT I, 06.05.2021, 1 - jõust. 09.05.2021, rakendatakse 2021. aasta 18. aprillist.]

§ 3.   Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse kestus

  (1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 8 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse isiku Sotsiaalkindlustusametile taotluse esitamise päev, ent mitte varasem kui isiku kehtiva ravikindlustuse kindlustuskaitse lõppemisele järgnev päev. Perioodi eest, millal isik on kindlustatud isikuga võrdsustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 tähenduses, riik sotsiaalmaksu ei maksa. Esimese klassi lõpetamise ajaks «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 8 tähenduses loetakse jooksva õppeaasta lõpp (31. august).

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud isiku eest maksab sotsiaalmaksu riik. Maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Eesti Töötukassale taotluse esitamise päeva, kuid kohustuse tekkimise päev ei saa olla varasem töötajal osalise või puuduva töövõime tuvastamise päevast ega tema kohta «Maksukorralduse seaduse» §-s 251 sätestatud töötamise registrisse kantud töötamise alustamise päevast.
[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

  (3) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Eesti Töötukassale taotluse esitamise päev.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (4) „Sotsiaalmaksuseaduse”§ 6 lõike 1 punktides 1, 11 ja 10 nimetatud isikute eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse lapse sünnikuupäev, lapsendamise või eestkostja määramise kohtumääruse või hoolduspere vanemaga sõlmitud lepingu jõustumise päev või eelnimetatud punktides nimetatud isiku ja lapse Eestisse elama asumise päev.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (5) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 18 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse päev, millest alates määrab õppeasutus «Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse» § 5 lõike 3 tingimustele vastavale doktorandile doktoranditoetuse. Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemise päevaks on kuupäev, millest alates doktorant ei vasta «Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse» § 5 lõike 3 tingimustele.

[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.   Sotsiaalkindlustusametile esitatavad dokumendid
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 8 nimetatud isik esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ning abielu ja laste sündi tõendavate dokumentidega, kui abielu või laste sünni kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 8 sätestatud tingimustele.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (2) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 1 või 11 nimetatud isik, kes ei saa vanemahüvitist või lasterikka pere toetust, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse, välja arvatud juhul, kui vanemahüvitist või lasterikka pere toetust makstakse teisele sama last või lapsi kasvatavale isikule. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 1 või 11 sätestatud tingimustele.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

  (4) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 10 nimetatud isik, kes ei saa lasterikka pere toetust seitset või enamat last kasvatavale perele, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 10 sätestatud tingimustele.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

§ 41.   Valla- või linnavalitsusele esitatavad dokumendid

  Valla- või linnavalitsusel on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 tingimustele.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 5.   Eesti Töötukassale esitatavad dokumendid

  (1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Eesti Töötukassale sotsiaalmaksu ülekandmiseks taotluse, kus näidatakse osalise või puuduva töövõimega töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, töötamise alustamise kuupäev ning kinnitus, et tööandja vastab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 3 sätestatud tingimusele.

[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

  (2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik esitab Eesti Töötukassale taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Töötukassal on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 sätestatud tingimustele.

[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 6.   Sotsiaalmaksu arvestamine ja deklaratsiooni esitamine

  (1) Kui riigi, valla, linna või juriidilise isiku kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või 2 või §-des 21–23 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil, vallal, linnal või juriidilisel isikul on kohustus sotsiaalmaksu maksta, ning deklaratsioonis näidatakse riigi, valla, linna või juriidilise isiku kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.
[RT I, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 21–23 nimetatud asutused ja juriidilised isikud arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks vormi ESD. Vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul esitatakse vorm ESD elektrooniliselt.
[RT I, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

  (4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tööandja taotluse ja töötamise registri andmete alusel esitab Eesti Töötukassa Maksu- ja Tolliametile vormi ESD, millel näitab andmed iga «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja osalise või puuduva töövõimega töötaja kohta. Vormi ESD esitatakse töötamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

§ 7.   Sotsiaalmaksu ülekandmine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 21–23 nimetatud sotsiaalmaksu maksja kannab Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 8.   Andmete muutumisest teatamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 11, 8, 11 ja 17 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 11 ja 8 nimetatud isik teatab sellest sotsiaalkindlsutusametile ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 11, 8, 11 ja 17 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma abielu lahutamisest ning „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 8 nimetatud isik teatab sellest sotsiaalkindlustusametile.

[RT I, 26.04.2022, 13 - jõust. 29.04.2022, rakendatakse alates 01.04.2022]

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 8, 11 ja 17 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult pensioni saamisest teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Eestiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigist ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 9.   Deklaratsiooni parandamine

  Pärast vormi ESD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama kuu kohta uus parandatud deklaratsioon.

§ 91.   Üleminekusätted

  (1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Eesti Töötukassale käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud taotluse 2016. aasta juuli eest hiljemalt 2016. aasta 2. augustil.

  (2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalmaksu maksmise taotluse hiljemalt 2016. aasta 2. juulil. Taotluse esitamisel tekib riigil sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kolme kalendrikuu eest. Sotsiaalkindlustusamet esitab deklaratsiooni ja kannab tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu üle Maksu- ja Tolliametile enne 2016. aasta 1. juulit kehtinud korras.

[RT I, 15.01.2016, 5 - jõust. 01.07.2016]

  (3) Kuni 2020. aasta 1. juulini jätkatakse käesoleva määruse § 2 lõike 13 esimese lause kohaselt sotsiaalmaksu maksmist sama kindlustatava eest vaid lapsendamishüvitise või vanemahüvitise lõpetamisel.
[RT I, 06.09.2019, 29 - jõust. 09.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. septembrist]

  (4) Isiku eest, kellele makstakse lapsehooldustasu kuni 2019. aasta 31. augustini kehtinud perehüvitiste seaduse alusel, maksab Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalmaksu kuni lapsehooldustasu saamise õiguse lõppemiseni, aga mitte kauem kui 2022. aasta 31. märtsini. Sotsiaalmaksu makstakse käesoleva määruse kuni 2019. aasta 31. augustini kehtinud redaktsioonist lähtuvalt.
[RT I, 06.09.2019, 29 - jõust. 09.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. septembrist]

  (5) Kui isikul on alates 2022. aasta 1. aprillist jätkuvalt lapsehooldustasu saamise õigus, maksab Sotsiaalkindlustusamet perioodil 2022. aastal 1. aprillist kuni 2024. aasta 31. augustini isiku eest sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kuni lapsehooldustasu saamise õiguse lõppemiseni.
[RT I, 06.09.2019, 29 - jõust. 09.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. septembrist]

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json