Teksti suurus:

Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise andmete ja vajalike dokumentide loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 02.12.2016, 3

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 19 lõike 4 alusel kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu kehtestamiseks.

§ 1.   Hüvitise taotleja poolt esitatavad põhidokumendid

  Hüvitise taotlemiseks ja määramiseks vajalikud põhidokumendid on:
  1) hüvitistaotlus;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  2) isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 ja § 4 tähenduses;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  3) [kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  4) volikiri ja/või kohtumäärus eestkoste seadmise kohta, juhul kui hüvitistaotlusele kirjutab alla taotleja esindaja;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  5) lapse sünnitunnistus juhul, kui alaealise hüvitistaotlusele kirjutab alla lapse vanem ning andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  6) dokument töötamise peatumise kohta, juhul kui ohvri töötamine oli peatatud enne vägivallakuritegu ja andmed ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse (edaspidi töötamise register);
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  7) kohtuotsus või uurimisasutuse tõend kuriteoga seotud asjaolude kohta.
[RTL 2010, 19, 346 - jõust. 17.04.2010]

§ 2.   Hüvitise taotleja poolt esitatavad lisadokumendid

  (1) Ajutise töövõimetuse korral hüvitise taotlemiseks esitab taotleja tõendi tööandja makstud töövõimetushüvitise suuruse kohta.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Ohvri tervise kahjustamisest tingitud kulude korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on dokumendid, mis tõendavad nende kulude kandmist ja suurust, välja arvatud sõidukulude suurus.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Ohvri surma korral hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) ohvri surma tõendav dokument juhul, kui andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) dokumendid, mis tõendavad ohvri matusekulude kandmist ja nende suurust.

  (5) Välismaal toimepandud vägivallakuriteo puhul hüvitise taotlemiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) tõend töö- või teenistuslähetuse või õppimise kohta või muul põhjusel välismaal viibimise kohta;
  2) pädeva asutuse tõend hüvitise saamise õiguse või selle puudumise kohta kuriteo toimepanemise asukohamaal;
  3) avaldus hüvitise taotlemiseks vajalike põhi- ja lisadokumentide väljastamiseks välismaalt.

  (6) Prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muude keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju arvestamiseks vajalikud lisadokumendid on:
  1) vägivallakuriteoga kahjustatud prillide, hambaproteeside, kontaktläätsede ja muude keha funktsioone asendavate abivahendite ning riiete loetelu koos nende parandamis- või soetamismaksumusega;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  2) dokumendid, mis tõendavad punktis 1 nimetatud kulude kandmist.

  (7) Hilisemalt esitatud taotluse puhul hüvitise määramiseks vajalikuks lisadokumendiks on kinnitus «Ohvriabi seaduse» § 19 lõikes 2 nimetatud asjaolude esinemise kohta.

§ 21.   Hüvitise taotlemise andmete loetelu

  Hüvitistaotlusele kantakse:
  1) ohvri andmed;
  2) taotleja andmed (kui taotleja pole ohver);
  3) taotleja esindaja andmed;
  4) andmed vägivallakuriteoga seotud asjaolude kohta;
  5) andmed vägivallakuriteoga tekitatud kahju kohta;
  6) sõidukulude hüvitamiseks sõidu lähtekoht, sihtkoht ja läbitud vahemaa kilomeetrites ning põhjendus sõidukulude tegemise kohta;
  7) andmed muudest allikatest kahjude hüvitamise kohta;
  8) arvelduskonto andmed;
  9) otsusest teavitamise viis;
  10) kinnitused dokumentaalselt tõendamata kulude kohta;
  11) nimekiri taotlusele lisatud dokumentide kohta.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 3.   Sotsiaalkindlustusameti poolt lisatavad andmed hüvitise määramiseks
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (1) Hüvitise määramise aluseks olevad sotsiaalkaitse infosüsteemi andmed, mille Sotsiaalkindlustusamet lisab taotlusele, on:
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  1) Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvri sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  11) Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvrit põetava isiku sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kohta;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  2) prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju hüvitamise taotlemise, välistavate asjaolude puhul erandkorras ülalpeetava poolt hüvitise taotlemise või avansshüvitise taotlemise korral Maksu- ja Tolliametist laekunud andmed ohvri või ülalpeetava muude sissetulekute kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  3) ohvri ajutise töövõimetuse korral Eesti Haigekassa (edaspidi Haigekassa) andmed ajutise töövõimetuse perioodi ja määratud hüvitise suuruse kohta;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  31) ohvrit põetava isiku ajutise töövõimetuse korral Haigekassa andmed ajutise töövõimetuse perioodi ja määratud hüvitise suuruse kohta;
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  4) ohvri töövõime vähenemise korral Eesti Töötukassa andmed töövõime vähenemise ulatuse kohta;
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  5) töövõime vähenemise korral Eesti Töötukassa andmed töövõimetoetuse määramise, maksmise ja suuruse kohta;
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  6) vägivallakuriteo tagajärjel puude määramise korral andmed puuetega inimestele määratud õppetoetuste suuruse kohta;
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  7) ohvri surma korral andmed riikliku toitjakaotuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta;
  8) [kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  9) töötamise registrist laekunud andmed ohvri töötamise või töötamise peatumise kohta.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Kui sotsiaalkaitse infosüsteemi ei ole laekunud hüvitise määramiseks vajalikke Maksu- ja Tolliameti või Haigekassa andmeid, teatab Sotsiaalkindlustusamet hüvitise taotlejale kirjalikult, milliseid dokumente on vaja hüvitistaotlusele täiendavalt lisada.
[RT I, 02.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.   Püsiva töövõimetusega isikud

  Isikul, kellel on tuvastatud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel püsiv töövõimetus, lisatakse käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 4 sätestatud andmete asemel andmed püsiva töövõimetuse ja töövõime protsendi määramise kohta ning sama lõike punktis 5 sätestatud andmete asemel andmed riikliku töövõimetuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta.
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2023, 43

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json