Teksti suurus:

Vardi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2004, 7, 48

Määrus kehtestatakse « Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Vardi looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 «Looduskaitse kohta Rapla rajoonis» alusel, millega Vardi loometsakooslus nimetati Vardi loometsa kaitsealaks.

(2) Kaitseala eesmärgiks on metsakoosluste loodusliku mitmekesisuse kaitse.

(3) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse.

(4) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse maakatastrisse.

§2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala esimese lahustüki välispiir kulgeb Rapla maakonnas Märjamaa vallas Vardi metskonna maaüksuse M-32 (katastritunnus 50401:003:0035) kirdenurgast mööda maaüksuse ja kvartalite 228 ja 235 idapiiri lõuna suunas kuni kvartali 235 kagunurgani, edasi mööda kvartalite 235 ja 234 lõunapiiri lääne suunas kuni kvartali 234 edelanurgani, sealt mööda kvartalite 234, 227 ja 223 läänepiiri põhja suunas kuni maaüksuse piirini ning mööda maaüksuse piiri selle kirdenurka.

(2) Kaitseala teise lahustüki välispiir kulgeb Rapla maakonnas Märjamaa vallas Vardi metskonna maaüksuse M-29 (katastritunnus 50401:003:0031) idanurgast mööda selle kagupiiri edela suunas kuni maaüksuse lõunanurka, sealt mööda maaüksuse edelapiiri loode suunas kuni Loo maaüksuseni (katastritunnus 50401:003:0350), edasi mööda Loo maaüksuse lõunapiiri lääne suunas maaüksuse edelanurka, edasi mööda maaüksuse läänepiiri põhja suunas maaüksuse loodenurka, sealt mööda maaüksuse piiri selle põhjanurka; edasi kulgeb piir mööda Kase maaüksuse (katastritunnus 50401:003:0910) põhjapiiri ida suunas maaüksuse idanurka, sealt mööda teemulde lõunapiiri kuni lõikumiseni maaüksuse T-20186 Sipa-Varbola (katastritunnus 50401:005:0006) põhjapiiriga ning mööda maaüksuse põhjapiiri lääne suunas Vardi metskonna maaüksuse M-29 idanurka.

(3) Kaitseala kolmanda lahustüki välispiir kulgeb Rapla maakonnas Märjamaa vallas Vardi metskonna maaüksuse M-33 (katastritunnus 50401:005:0016) loodenurgast mööda maaüksuse piiri lõuna suunas kuni lõikumiseni kvartali 228 idapiiriga, sealt mööda kvartali idapiiri põhja suunas kuni kvartali 225 edelanurgani, sealt mööda kvartali lõunapiiri ida suunas kuni kvartali kagunurgani, edasi mööda kvartalipiiri põhja suunas maaüksuse M-33 piirini, sealt mööda maaüksuse piiri põhja suunas kuni lõikumiseni kvartali 225 põhjapiiriga, edasi mööda kvartali 225 põhjapiiri lääne suunas kuni kvartali 221 idapiirini, jätkudes mööda kvartali 221 idapiiri põhja suunas kuni maaüksuse põhjapiirini ning sealt mööda maaüksuse põhjapiiri lääne suunas maaüksuse loodenurka.

(4) Vardi looduskaitseala välispiiri ja vööndite kirjeldus on koostatud Eesti Metsakorralduskeskuse Vardi metskonna 1999. aasta puistuplaani ja maakatastri alusel 2003. aasta detsembri seisuga.

§3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel on Vardi looduskaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 53, 336; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(3) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

(4) Kaitsealal on lubatud jahipidamine.

(5) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine;
2) maakorralduskava enne selle kinnitamist;
3) metsamajandamiskava enne selle väljastamist metsaomanikule;
4) detailplaneering ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) kohast vastuvõtmist;
5) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.

§5. Keelatud tegevus

Kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks määratud ja tähistatud teid ning parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning määrusega lubatud metsatöödel.

§6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§7. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määruses sätestatud juhtudel peab vastava loa, projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii loa taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõjude kohta heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§8. Sihtkaitsevööndi kirjeldus

(1) Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujunevate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Sihtkaitsevööndisse kuuluvad Rapla maakonnas Märjamaa vallas Vardi metskonna kvartalid 219, 220, 221, 223, 224, 225, 227.

§9. Tegevus sihtkaitsevööndis

Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine ning uute ehitiste püstitamine.

§10. Metsa kaitse-eesmärk sihtkaitsevööndis

Sihtkaitsevööndi metsa kaitse-eesmärk on metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§11. Piiranguvööndi kirjeldus

(1) Kaitseala piiranguvöönd on kaitseala majandusotstarbeks kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ning käesolevas määruses kehtestatud tingimusi.

(2) Piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

§12. Keelatud tegevus

(1) Piiranguvööndis on lisaks §-s 5 loetletud tegevusele keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) puhtpuistute kujundamine, ühest puuliigist koosnevate metsakultuuride ja energiapuistute rajamine, välja arvatud teadustöö eesmärgil;
4) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
5) jäätmete ladustamine;
6) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine.

(2) Kaitseala valitseja loata on piiranguvööndis lisaks § 4 lõikes 5 loetletud tegevusele keelatud:
1) teede ja liinirajatiste rajamine;
2) uute ehitiste püstitamine.

§13. Metsa kaitse-eesmärk piiranguvööndis

Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk on sihtkaitsevööndi ökosüsteemi stabiilsuse ja liikide mitmekesisuse säilitamine.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RT I 2007, 38, 266 – jõust. 2.06.2007

 

/otsingu_soovitused.json