Teksti suurus:

Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 59

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse üksnes hobuse, lamba või kitse sperma (edaspidi  sperma) turustamise eesmärgil kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise (edaspidi seemendusjaam) ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma turustamise eesmärgil kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte (edaspidi muu ettevõte)  veterinaarnõuded.

2. peatükk SEEMENDUSJAAM 

§ 2.   Seemendusjaama veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaam peab olema ehitatud või ümbritsetud piirdega nii, et oleks välistatud seal peetavate hobuste, lammaste või kitsede kokkupuutumine väljaspool viibivate loomadega.

  (2) Seemendusjaama territooriumil tuleb täita veterinaarjärelevalveametniku juhiseid. Kõrvaliste isikute ja veokite sissepääs seemendusjaama territooriumile ja seal viibimine tuleb eelnevalt kooskõlastada veterinaarjärelevalveametnikuga.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (3) Seemendusjaamas peavad olema:
  1) loomapidamisruumid, sealhulgas eraldi ruum haigete ja haiguskahtlaste hobuste, lammaste või kitsede isoleerimiseks, ning hobuste puhul jalutusala;
  2) sperma kogumisruumid, sealhulgas eraldi ruum töövahendite puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks;
  3) sperma töötlemis- ja säilitusruumid, mis ei pea asuma punktis 2 nimetatud ruumidega samas hoones. Töötlemisruumis tegeletakse sperma lahjendamise, pakendamise, külmutamise ja nendega seotud tegevustega.

  (4) Haigete ja haiguskahtlaste hobuste, lammaste või kitsede isoleerimisruumil ei tohi olla otseühendust muude loomapidamisruumidega.

  (5) Loomapidamisruumil ei tohi olla otseühendust sperma säilitus- ja töötlemisruumiga ning sperma töötlemisruum peab olema eraldatud sperma säilitusruumist.

  (6) Lõikes 3 nimetatud ruumid, välja arvatud hobuste jalutusala, peavad olema kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.

3. peatükk HOBUSE, LAMBA VÕI KITSE PIDAMINE, SEALHULGAS SPERMA KOGUMINE, SÄILITAMINE, TÖÖTLEMINE JA VÄLJASTAMINE 

§ 3.   Hobuse, lamba või kitse seemendusjaama karja toomine

  Hobuse, lamba või kitse tohib seemendusjaama tuua veterinaarjärelevalveametniku loal, järgides «Loomatauditõrje seaduse» § 13 lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktide ja § 16 nõudeid.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

§ 4.   Seemendusjaamas hobuse, lamba või kitse pidamise veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaamas võib pidada sperma kogumise eesmärgil üksnes ühte liiki loomi.

  (2) Seemendusjaamas võib vajaduse korral pidada ka muid koduloomi juhul, kui see on seemendusjaamas tööks vajalik, loomad ei ole nakkusohtlikud sperma kogumiseks peetavatele loomadele ning nende pidamisel järgitakse veterinaarjärelevalveametniku juhiseid.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (3) Seemendusjaamas, kus kogutakse, töödeldakse või säilitatakse hobuse spermat, on veterinaarjärelevalveametniku loal lubatud ka märade seemendamine või paaritus. Seemendusjaamas võib pidada märasid seemendamise või paaritamise eesmärgil ja hobuseid muul eesmärgil kui sperma kogumine, kui loomad vastavad samaväärsetele veterinaarnõuetele kui sperma kogumiseks kasutatavad hobused.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (4) Seemendusjaamas tuleb pidada hobuste, lammaste või kitsede kohta arvestust kas elektrooniliselt või paberkandjal. Arvestuses tuleb kajastada loomaliik, tõug, sünnikuupäev, märgistus või kirjeldus, andmed karja toomise ja karjast väljaviimise ning läbitud tervisliku seisundi kontrolli kohta, laboratoorse uuringu ja vaktsineerimise ning sperma kogumise, töötlemise, hoidmise ja väljastamise kohta.

§ 5.   Seemendusjaamas ja muus ettevõttes hobustele, lammastele või kitsedele tehtavad laboratoorsed uuringud

  (1) Seemendusjaama ja muu ettevõtte kari peab vastama nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (ELT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), D lisa II osa nõuetele.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Analüüsid programmis toodud loomataudide kohta tuleb teha Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis või volitatud laboratooriumis, millel on akrediteeritud analüüsimetoodika asjakohase loomataudi diagnoosimiseks.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui laboratoorse uuringu tulemusena diagnoositakse hobusel, lambal või kitsel programmis toodud loomataud, tuleb see loom isoleerida ja tema sperma säilitada tervetelt loomadelt kogutud spermast eraldi.

§ 6.   Seemendusjaamas ja muus ettevõttes sperma kogumise, töötlemise ja säilitamise veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaamas ja muus ettevõttes võib spermat koguda hobuselt, lambalt või kitselt, kes on sperma kogumise päeval kliiniliselt terve. Hobust ei tohi olla kasutatud paaritusel 30 päeva jooksul enne esimest spermakogumist ja kuni temalt sperma kogumise lõpetamiseni.

  (2) Spermat võib koguda, töödelda ja säilitada üksnes selleks ettenähtud ruumides ning sperma või doonorloomaga kokku puutuvad kogumiseks ja töötlemiseks vajalikud töövahendid tuleb enne kasutamist desinfitseerida või steriliseerida. Ühekordselt kasutatavate töövahendite uuesti kasutamine on keelatud.

  (3) Spermaga ja loomadega kokku puutuvat riistastikku tuleb enne kasutamist desinfitseerida või steriliseerida, välja arvatud juhul, kui see on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks.

  (4) Sperma töötlemisel kasutatavad loomsed saadused ei tohi olla saastunud ja peavad olema ohutud looma tervisele. Kasutatav spermalahjendaja peab sisaldama antibiootikume.

  (5) Märade seemendusel või paaritusel kasutatavad töövahendid peavad olema eraldatud sperma või doonorloomaga kokku puutuvatest töövahenditest.

  (6) Külmutatud spermat tuleb säilitada vedela lämmastikuga täidetud konteineris, milles sperma saastumine on välistatud.

  (7) Sperma säilitamis- ja veokanistrid ning konteinerid tuleb desinfitseerida ja steriliseerida enne pakendatud spermaga täitmist. Kasutatavat krüogeenainet ei tohi eelnevalt kasutada muude loomsete saaduste kui sperma säilitamiseks.

§ 7.   Sperma märgistamine

  Ühel sperma kogumisel saadud sperma kogus pakendatakse. Pakendile tuleb märkida sperma kogumise kuupäev ja aasta, looma liik, registreerimise number põllumajandusloomade registris, tõug ning sperma kogunud seemendusjaama või muu ettevõtte nimi ja tegevusloa number viimase olemasolul, millele eelneb päritoluriigi nimi üldiselt kasutatava lühendina.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

§ 8.   Sperma väljastamise veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaamast või muust ettevõttest võib väljastada üksnes määruses esitatud veterinaarnõuete kohaselt kogutud, töödeldud ja säilitatud spermat.

  (2) Hobuse, lamba või kitse külmutatud spermat tuleb säilitada enne seemendusjaamast või muust ettevõttest väljastamist vähemalt 30 päeva.

  (3) Kui hobusel, lambal või kitsel diagnoositakse loomatauditõrje programmis toodud loomataud, ei tohi sellelt loomalt pärast viimast loomataudi suhtes negatiivse tulemusega analüüsi kogutud spermat väljastada.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Pärast loomatauditõrje programmis toodud loomataudi diagnoosimist tohib teistelt selle seemendusjaama või muu ettevõtte hobustelt, lammastelt või kitsedelt kogutud spermat väljastada veterinaarjärelevalve ametniku loal alles siis, kui on kindlaks tehtud, et loomad on terved.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Hobuse seemendusjaam kuulub tunnustamisele, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse seemendusjaama vastavust selle määrusega kehtestatud veterinaarnõuetele, «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras vastavalt põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord» (RTL 2002, 146, 2134) § 2 lõike 1 punktile 1 üksnes ühte liiki loomade pidamiseks, sealhulgas nende sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks.

  (2) Hobuse seemendusjaam peab olema tunnustatud 2004. aasta 1. maiks.

  (3) «Veterinaarkorralduse seaduse» § 4 alusel teostab riiklikku järelevalvet selle määruse nõuete täitmise üle Põllumajandus- ja Toiduamet vähemalt kaks korda aastas.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Enne määruse jõustumist kogutud, töödeldud ja säilitatud spermat võib väljastada kuni selle lõppemiseni.

  (5) Määrus jõustub 1. aprillil 2004. a.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 59

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse üksnes hobuse, lamba või kitse sperma (edaspidi  sperma) turustamise eesmärgil kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise (edaspidi seemendusjaam) ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma turustamise eesmärgil kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte (edaspidi muu ettevõte)  veterinaarnõuded.

2. peatükk SEEMENDUSJAAM 

§ 2.   Seemendusjaama veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaam peab olema ehitatud või ümbritsetud piirdega nii, et oleks välistatud seal peetavate hobuste, lammaste või kitsede kokkupuutumine väljaspool viibivate loomadega.

  (2) Seemendusjaama territooriumil tuleb täita veterinaarjärelevalveametniku juhiseid. Kõrvaliste isikute ja veokite sissepääs seemendusjaama territooriumile ja seal viibimine tuleb eelnevalt kooskõlastada veterinaarjärelevalveametnikuga.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (3) Seemendusjaamas peavad olema:
  1) loomapidamisruumid, sealhulgas eraldi ruum haigete ja haiguskahtlaste hobuste, lammaste või kitsede isoleerimiseks, ning hobuste puhul jalutusala;
  2) sperma kogumisruumid, sealhulgas eraldi ruum töövahendite puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks;
  3) sperma töötlemis- ja säilitusruumid, mis ei pea asuma punktis 2 nimetatud ruumidega samas hoones. Töötlemisruumis tegeletakse sperma lahjendamise, pakendamise, külmutamise ja nendega seotud tegevustega.

  (4) Haigete ja haiguskahtlaste hobuste, lammaste või kitsede isoleerimisruumil ei tohi olla otseühendust muude loomapidamisruumidega.

  (5) Loomapidamisruumil ei tohi olla otseühendust sperma säilitus- ja töötlemisruumiga ning sperma töötlemisruum peab olema eraldatud sperma säilitusruumist.

  (6) Lõikes 3 nimetatud ruumid, välja arvatud hobuste jalutusala, peavad olema kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.

3. peatükk HOBUSE, LAMBA VÕI KITSE PIDAMINE, SEALHULGAS SPERMA KOGUMINE, SÄILITAMINE, TÖÖTLEMINE JA VÄLJASTAMINE 

§ 3.   Hobuse, lamba või kitse seemendusjaama karja toomine

  Hobuse, lamba või kitse tohib seemendusjaama tuua veterinaarjärelevalveametniku loal, järgides «Loomatauditõrje seaduse» § 13 lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktide ja § 16 nõudeid.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

§ 4.   Seemendusjaamas hobuse, lamba või kitse pidamise veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaamas võib pidada sperma kogumise eesmärgil üksnes ühte liiki loomi.

  (2) Seemendusjaamas võib vajaduse korral pidada ka muid koduloomi juhul, kui see on seemendusjaamas tööks vajalik, loomad ei ole nakkusohtlikud sperma kogumiseks peetavatele loomadele ning nende pidamisel järgitakse veterinaarjärelevalveametniku juhiseid.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (3) Seemendusjaamas, kus kogutakse, töödeldakse või säilitatakse hobuse spermat, on veterinaarjärelevalveametniku loal lubatud ka märade seemendamine või paaritus. Seemendusjaamas võib pidada märasid seemendamise või paaritamise eesmärgil ja hobuseid muul eesmärgil kui sperma kogumine, kui loomad vastavad samaväärsetele veterinaarnõuetele kui sperma kogumiseks kasutatavad hobused.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (4) Seemendusjaamas tuleb pidada hobuste, lammaste või kitsede kohta arvestust kas elektrooniliselt või paberkandjal. Arvestuses tuleb kajastada loomaliik, tõug, sünnikuupäev, märgistus või kirjeldus, andmed karja toomise ja karjast väljaviimise ning läbitud tervisliku seisundi kontrolli kohta, laboratoorse uuringu ja vaktsineerimise ning sperma kogumise, töötlemise, hoidmise ja väljastamise kohta.

§ 5.   Seemendusjaamas ja muus ettevõttes hobustele, lammastele või kitsedele tehtavad laboratoorsed uuringud

  (1) Seemendusjaama ja muu ettevõtte kari peab vastama nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (ELT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), D lisa II osa nõuetele.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Analüüsid programmis toodud loomataudide kohta tuleb teha Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis või volitatud laboratooriumis, millel on akrediteeritud analüüsimetoodika asjakohase loomataudi diagnoosimiseks.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui laboratoorse uuringu tulemusena diagnoositakse hobusel, lambal või kitsel programmis toodud loomataud, tuleb see loom isoleerida ja tema sperma säilitada tervetelt loomadelt kogutud spermast eraldi.

§ 6.   Seemendusjaamas ja muus ettevõttes sperma kogumise, töötlemise ja säilitamise veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaamas ja muus ettevõttes võib spermat koguda hobuselt, lambalt või kitselt, kes on sperma kogumise päeval kliiniliselt terve. Hobust ei tohi olla kasutatud paaritusel 30 päeva jooksul enne esimest spermakogumist ja kuni temalt sperma kogumise lõpetamiseni.

  (2) Spermat võib koguda, töödelda ja säilitada üksnes selleks ettenähtud ruumides ning sperma või doonorloomaga kokku puutuvad kogumiseks ja töötlemiseks vajalikud töövahendid tuleb enne kasutamist desinfitseerida või steriliseerida. Ühekordselt kasutatavate töövahendite uuesti kasutamine on keelatud.

  (3) Spermaga ja loomadega kokku puutuvat riistastikku tuleb enne kasutamist desinfitseerida või steriliseerida, välja arvatud juhul, kui see on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks.

  (4) Sperma töötlemisel kasutatavad loomsed saadused ei tohi olla saastunud ja peavad olema ohutud looma tervisele. Kasutatav spermalahjendaja peab sisaldama antibiootikume.

  (5) Märade seemendusel või paaritusel kasutatavad töövahendid peavad olema eraldatud sperma või doonorloomaga kokku puutuvatest töövahenditest.

  (6) Külmutatud spermat tuleb säilitada vedela lämmastikuga täidetud konteineris, milles sperma saastumine on välistatud.

  (7) Sperma säilitamis- ja veokanistrid ning konteinerid tuleb desinfitseerida ja steriliseerida enne pakendatud spermaga täitmist. Kasutatavat krüogeenainet ei tohi eelnevalt kasutada muude loomsete saaduste kui sperma säilitamiseks.

§ 7.   Sperma märgistamine

  Ühel sperma kogumisel saadud sperma kogus pakendatakse. Pakendile tuleb märkida sperma kogumise kuupäev ja aasta, looma liik, registreerimise number põllumajandusloomade registris, tõug ning sperma kogunud seemendusjaama või muu ettevõtte nimi ja tegevusloa number viimase olemasolul, millele eelneb päritoluriigi nimi üldiselt kasutatava lühendina.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

§ 8.   Sperma väljastamise veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaamast või muust ettevõttest võib väljastada üksnes määruses esitatud veterinaarnõuete kohaselt kogutud, töödeldud ja säilitatud spermat.

  (2) Hobuse, lamba või kitse külmutatud spermat tuleb säilitada enne seemendusjaamast või muust ettevõttest väljastamist vähemalt 30 päeva.

  (3) Kui hobusel, lambal või kitsel diagnoositakse loomatauditõrje programmis toodud loomataud, ei tohi sellelt loomalt pärast viimast loomataudi suhtes negatiivse tulemusega analüüsi kogutud spermat väljastada.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Pärast loomatauditõrje programmis toodud loomataudi diagnoosimist tohib teistelt selle seemendusjaama või muu ettevõtte hobustelt, lammastelt või kitsedelt kogutud spermat väljastada veterinaarjärelevalve ametniku loal alles siis, kui on kindlaks tehtud, et loomad on terved.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Hobuse seemendusjaam kuulub tunnustamisele, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse seemendusjaama vastavust selle määrusega kehtestatud veterinaarnõuetele, «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras vastavalt põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord» (RTL 2002, 146, 2134) § 2 lõike 1 punktile 1 üksnes ühte liiki loomade pidamiseks, sealhulgas nende sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks.

  (2) Hobuse seemendusjaam peab olema tunnustatud 2004. aasta 1. maiks.

  (3) «Veterinaarkorralduse seaduse» § 4 alusel teostab riiklikku järelevalvet selle määruse nõuete täitmise üle Põllumajandus- ja Toiduamet vähemalt kaks korda aastas.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Enne määruse jõustumist kogutud, töödeldud ja säilitatud spermat võib väljastada kuni selle lõppemiseni.

  (5) Määrus jõustub 1. aprillil 2004. a.

/otsingu_soovitused.json