Teksti suurus:

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2010, 9

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 453 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.  Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse taotlus Kaitseministeeriumile kalendrikuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele aktsiisikauba soetamist tõendava arve või selle koopia, mis on kinnitatud arve väljastaja poolt. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda kuni kolme kuu jooksul aktsiisikauba soetamise päevast arvates. Taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arve või selle koopia peab vastama «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) §-s 37 sätestatud tingimustele ning sisaldama muuhulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms, tubaka puhul sigar, sigarillo, sigaret vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes tükkides. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Kütuse ja elektrienergia (edaspidi energiatoode) puhul märgitakse selle kogus vastavalt ATKEASe §-s 66 nimetatud ühikule;
  2) õlle ja ATKEAS sätestatud «muu alkoholi» puhul ka etanoolisisaldus. 

[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 2.  Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Kaitseminister kinnitab allkirjaga taotleja õigust ametialaselt kasutatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasisaamiseks. Kaitseministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele (edaspidi maksuhaldur ) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad Välisministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul Kaitseministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga Kaitseministeeriumile.

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult Kaitseministeeriumi aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.

[RTL 2005, 80, 1135 - jõust. 22.07.2005]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 6

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 453 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse Kaitseministeeriumile või Välisministeeriumile (edaspidi koos ministeerium) vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kalendrikuu 10. kuupäevaks. Taotluse vorm aktsiisi tagasisaamiseks on esitatud määruse lisas. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda 90 päeva jooksul aktsiisikauba soetamise päevast alates.

  (2) Taotlusele lisatakse aktsiisikauba soetamist tõendav arve või selle koopia, mille on kinnitanud aktsiisikaupa müünud isiku esindaja.

  (3) Lõikes 2 nimetatud arve või selle koopia peab vastama käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud tingimustele ja sisaldama muu hulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu ja siider, tubaka puhul näiteks sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamistubakas ja tubakavedelik, kütuse puhul näiteks bensiin ja diislikütus, ning aktsiisikauba kogus;
  2) õlle ja ATKEAS-s sätestatud „muu alkoholi” puhul ka etanoolisisaldus;
  3) sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärgile trükitud jaehind või märge jaehinna puudumise kohta maksumärgil;
  4) aktsiisikaubalt aktsiisi maksnud ettevõtja nimi ja aktsiisi maksmise kuupäev või selle ettevõtja nimi, kellelt aktsiisikauba müüja on aktsiisikauba soetanud, ja aktsiisikauba soetamise kuupäev.

  (4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud aktsiisikauba kogus märgitakse järgmiselt:
  1) alkohol liitrites;
  2) sigaretid, sigarillod ja sigarid tükkides;
  3) suitsetamistubakas grammides;
  4) tubakavedelik milliliitrites;
  5) tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivne tubakatoode grammides;
  6) kütus liitrites või kilogrammides vastavalt aktsiisimäära ühikule ilma tuhandetesse liitritesse või kilogrammidesse teisendamata ning arvestamata ATKEAS § 66 lõikes 21 sätestatut;
  7) kütus, mille aktsiisimäära ühik ei ole liiter ega kilogramm, vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule;
  8) elektrienergia vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule.

[RT I, 01.12.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik või välisminister allkirjaga isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist. Pädev ministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks, kui need saabuvad 10. kuupäevani, või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad pädevasse ministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul pädevalt ministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga pädevale ministeeriumile.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult pädevat ministeeriumit aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.

[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

/otsingu_soovitused.json