Teksti suurus:

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 740

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 453 lõike 3 alusel.

§ 1. Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

(1) Aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse taotlus Kaitseministeeriumile kalendrikuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele aktsiisikauba soetamist tõendava arve või selle koopia, mis on kinnitatud arve väljastaja poolt. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda kuni kolme kuu jooksul aktsiisikauba soetamise päevast arvates. Taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arve või selle koopia peab vastama «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) §-s 37 sätestatud tingimustele ning sisaldama muuhulgas järgmisi andmeid:
1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms, tubaka puhul sigar, sigarillo, sigaret vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes tükkides. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Vedelgaasi, metaani, raske kütteõli ja vedela põlevaine kogus märgitakse kilogrammides, kütusesarnaste toodete kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud mahuühikule ja muude kütuste kogus liitrites;
2) õlle ja «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatud «muu alkoholi» puhul ka etanoolisisaldus.

§ 2. Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

(1) Kaitseminister kinnitab allkirjaga taotleja õigust ametialaselt kasutatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasisaamiseks. Kaitseministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskusele (edaspidi maksuhaldur ) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad Välisministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.

(2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul Kaitseministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.

(3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga Kaitseministeeriumile.

(4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult Kaitseministeeriumi aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57
«Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord»

lisa

TAOTLUS AKTSIISI TAGASISAAMISEKS/APPLICATION FOR REFUND OF EXCISE TAX

______________________________________________________________________________________________

Taotleja nimi ja riik, keda esindatakse
The name of the applicant and the name of the country represented

______________________________________________________________________________________________

Panga nimi ja pangakonto nr aktsiisi tagastamiseks
Name and account no. of the bank for the refund of the excise

______________________________________________________________________________________________

Periood, mille eest aktsiisi tagastamist taotletakse (kuu, aasta)
Refund of excise is requested for (month, year)

Alkohol/Alcohol

Alkoholi liik/
Type of alcohol
Etanoolisisaldus/
Ethanol content
Kogus liitrites/
Amount of alcohol in litres
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
         
         
         

Aktsiis kroonides
Total excise in Estonian kroons

 

Tubakas/Tobacco

Tubakatoote liik/
Type of tobacco product
Tubakatoote kogus tükkides/
Amount of tobacco product in pieces
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number
ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
Sigaretid/
Cigarettes
     
Sigarillod/
Cigarillos
     
Sigarid/
Cigars
     
  Tubakatoote kogus kilogrammides/
Amount of tobacco product in kilograms
 
Suitsetamistubakas/
Smoking tobacco
     
Närimistubakas/
Chewing tobacco
     

Aktsiis kroonides (kokku)
Total excise in Estonian kroons

 

Kütus/Mineral Oil

Kütuse liik/
Type of mineral oil
Kogus liitrites (metaani, vedelgaasi ja raske kütteõli puhul kilogrammides)/
Amount of mineral oil in litres. Heavy fuel oil, liquid petroleum gas and methane in kilograms
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number
ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
       
       
       
       
       

Aktsiis kroonides
Total excise in Estonian kroons

 
Taotluse esitaja allkiri ja esindatava organisatsiooni pitsati jäljend
Signature of the applicant and Official Seal of the organisation represented
   
Täidab Kaitseministeerium
To be completed by the Ministry of Defence
   

Täidab Maksu- ja Tolliamet / To be completed by the Customs and Tax Board

Maksu- ja Tolliameti otsus / The decision of the Customs and Tax Board

Tagastamisele kuuluv summa
Refundable amount
 
Tagastamisele mittekuuluv summa
Nonrefundable amount
 

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 6

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 453 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse Kaitseministeeriumile või Välisministeeriumile (edaspidi koos ministeerium) vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kalendrikuu 10. kuupäevaks. Taotluse vorm aktsiisi tagasisaamiseks on esitatud määruse lisas. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda 90 päeva jooksul aktsiisikauba soetamise päevast alates.

  (2) Taotlusele lisatakse aktsiisikauba soetamist tõendav arve või selle koopia, mille on kinnitanud aktsiisikaupa müünud isiku esindaja.

  (3) Lõikes 2 nimetatud arve või selle koopia peab vastama käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud tingimustele ja sisaldama muu hulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu ja siider, tubaka puhul näiteks sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamistubakas ja tubakavedelik, kütuse puhul näiteks bensiin ja diislikütus, ning aktsiisikauba kogus;
  2) õlle ja ATKEAS-s sätestatud „muu alkoholi” puhul ka etanoolisisaldus;
  3) sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärgile trükitud jaehind või märge jaehinna puudumise kohta maksumärgil;
  4) aktsiisikaubalt aktsiisi maksnud ettevõtja nimi ja aktsiisi maksmise kuupäev või selle ettevõtja nimi, kellelt aktsiisikauba müüja on aktsiisikauba soetanud, ja aktsiisikauba soetamise kuupäev.

  (4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud aktsiisikauba kogus märgitakse järgmiselt:
  1) alkohol liitrites;
  2) sigaretid, sigarillod ja sigarid tükkides;
  3) suitsetamistubakas grammides;
  4) tubakavedelik milliliitrites;
  5) tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivne tubakatoode grammides;
  6) kütus liitrites või kilogrammides vastavalt aktsiisimäära ühikule ilma tuhandetesse liitritesse või kilogrammidesse teisendamata ning arvestamata ATKEAS § 66 lõikes 21 sätestatut;
  7) kütus, mille aktsiisimäära ühik ei ole liiter ega kilogramm, vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule;
  8) elektrienergia vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule.
[RT I, 01.12.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik või välisminister allkirjaga isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist. Pädev ministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks, kui need saabuvad 10. kuupäevani, või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad pädevasse ministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul pädevalt ministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga pädevale ministeeriumile.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult pädevat ministeeriumit aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

/otsingu_soovitused.json