Teksti suurus:

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RT I 2004, 27, 185

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 39 lõike 3 alusel.

§ 1. Välisesinduse, diplomaadi ja Euroopa Ühenduse institutsiooni poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamine

(1) Importimisel vabastatakse käibemaksust välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile ja Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindusele (edaspidi välisesindus) ning Euroopa Ühenduse institutsioonile (edaspidi ühenduse institutsioon) ametialaseks kasutamiseks ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale (edaspidi välisriigi diplomaat), samuti välisesinduse haldustöötajale (edaspidi haldustöötaja) isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaup.

(2) Lõikes 1 nimetatud õigust taotleda käibemaksuvabastust kinnitab välisminister vastavasisulise märkega diplomaatilise kauba deklaratsiooni lahtris 7.

(3) Haldustöötajal on õigus taotleda isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kauba importimisel käibemaksuvabastust ainult sisseseadmise perioodil kolme esimese Eestis viibimise kuu jooksul.

(4) Ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kaup ja isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaup, mille importimisel käibemaksuvabastust taotletakse, tuleb deklareerida eraldi diplomaatilise kauba deklaratsioonidel.

(5) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust välisministri kinnitusega diplomaatilise kauba deklaratsiooni esitamisel tollile.

(6) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollieeskirjades ettenähtud korras.

§ 2. NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ja nende liikmete ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamine

(1) Importimisel vabastatakse käibemaksust NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti, ja muu välisriigi relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele vajalikud kaubad «Käibemaksuseaduse» §-s 39 sätestatud tingimustel.

(2) Lõikes 1 nimetatud õigust taotleda käibemaksuvabastust kinnitab kaitseminister.

(3) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust kaitseministri kinnitusega kauba deklaratsiooni esitamisel tollile.

(4) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollieeskirjades ettenähtud korras.

§ 3. Välisesindusele, ühenduse institutsioonile, välisriigi diplomaadile ja haldustöötajale käibemaksu tagastamise tingimused

(1) Välisesinduse, ühenduse institutsiooni, välisriigi diplomaadi ja haldustöötaja poolt Eestis kauba soetamisel ja teenuse saamisel makstud käibemaks tagastatakse neile «Käibemaksuseaduse» § 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel, arvestades seaduse § 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid.

(2) Kasutatud kauba soetamisel makstud käibemaksu ei tagastata.

§ 4. Taotluse esitamine käibemaksu tagastamiseks

(1) Taotluse käibemaksu tagastamiseks esitab välisesindus või ühenduse institutsioon Välisministeeriumile ning välisriigi relvajõud, tsiviilkoosseis või nende liige ning rahvusvaheline sõjaline peakorter ja rahvusvaheline sõjaline õppeasutus Kaitseministeeriumile kuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele «Käibemaksuseaduse» §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved või nende koopiad, mis on kinnitatud arve väljastaja poolt (edaspidi arve). Käibemaksu tagastamist võib taotleda kuni 90 päeva jooksul kauba soetamise või teenuse saamise päevast arvates.

(2) Taotluse peab allkirjastama vastava välisesinduse juht, ühenduse institutsiooni või välisriigi relvajõudude või sõjalise peakorteri või õppeasutuse esindaja. Välisesindus, ühenduse institutsioon, välisriigi relvajõud, sõjaline peakorter või õppeasutus kannab taotlusele pitseri (kui pitsat on olemas) ja märgib pangakonto numbri.

§ 5. Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja käibemaksu tagastamine

(1) Välisministeerium ja Kaitseministeerium (edaspidi ministeerium) vaatavad käibemaksu tagastamise taotlused läbi. Taotluse esitaja õigust taotleda käibemaksu tagastamist kinnitavad välisminister või kaitseminister oma allkirjaga ja ministeeriumi pitseriga taotlusel. Ministeeriumid edastavad kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur ) nende dokumentide saabumise kuu või sellele järgneva kuu (juhul kui dokumendid saabuvad pärast 10. kuupäeva) 20. kuupäevaks.

(2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses märgitud pangakontole 30 päeva jooksul ministeeriumilt taotluse ja sellele lisatud arvete saamise päevast arvates.

(3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved. Märgistatud arved koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga tagastab maksuhaldur ministeeriumile.

(4) Maksuhaldur informeerib kirjalikult ministeeriumi käibemaksu tagastamise kohta tehtud otsusest.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2017, 7

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json