Teksti suurus:

Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 1 lõike 3 ja § 41 lõike 4 ning kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega (EÜT L 172, 05.07.2005, lk 24-75).
[RTL 2006, 55, 1006 - jõust. 20.07.2006]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm.

§ 2.  Retsept

  Retsept on Euroopa Komisjoni määruse 1520/2000/EÜ (EÜT L 177, 15.07.2000, lk 1–48) artikli 3 lõikes 2 nimetatud juhtudel ja sama määruse lisas B loetletud toodete kohta esitatav dokument, millel on märgitud eksporditavate töödeldud põllumajandustoodete tootmisel kasutatud baas- ja pooltoodete kogused.

§ 3.  Retsepti vorm

  (1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 41 lõikes 3 nimetatud isik võib esitada tootja ühekordse deklaratsiooni kasutatud põhiainete kohta (R-vorm) lisas 1 toodud vormi kohase retseptina.

  (2) PRIA kannab lõikes 1 nimetatud retsepti ning seda kasutava isiku andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

  (3) Lõikes 1 nimetatud R-vorm esitatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt.
[RTL 2004, 66, 1103 - jõust. 29.05.2004]

§ 4.  Retsepti andmekogu uuendamise kord

  (1) Iga aasta ajavahemikus 1. aprillist 1. maini saadab PRIA isikule järelepärimise, milles märgib kõik selle isiku nimele registreeritud retseptid.

  (2) Kui isik ei vasta lõikes 1 nimetatud järelepärimises nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et ta ei soovi retsepti kasutamist jätkata, ja retsept kaotab kehtivuse sama aasta 1. maist.

  (3) Retsepti muutmiseks esitab isik viivitamata PRIA-le avalduse.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

 

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 «Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm»
Lisa 1


[RTL 2004, 66, 1103 - jõust. 29.05.2004]

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

2. Retsepti esitaja

3. Tootja (kui erineb esitajast

 

2a. Aadress

3a. Ettevõtte asukoht

 

Retsepti vorm

Eksporditav toode

4. KN-kood

5. Kauba nimetus

6. Tootjapoolne tootenumber

Põhi- ja pooltooted, mida kasutati 100 kg selle eksporditava toote tootmisel

7. KN-kood

8. Kasutatud kogus (%)

9. Kuivaine sisaldus

10. Sahharoosi sisaldus

11. Piimarasva sisaldus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainformatsioon:

 

 

 

12. Kadude %

 

13. Põhi- ja pooltoodete kogused määratud vastavalt:

Sisemisele tootevalemile             

Keskmisele kogusele                 

Miinimumkogusele                     

Assortiipakkidele                         

 

 

 

 

 

 

 


KÄESOLEVAGA KINNITAN RETSEPTIL TOODUD TOODETE VASTAVUST NÕUETELE, RETSEPTIL ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA KÄESOLEVAS RETSEPTIS ESITATUD ANDMEID.

Retsepti esitaja ees- ja perekonnanimi (trükitähtedega): ……………………………….

Allkiri: ………………………………Kuupäev: ………………….……………
[RTL 2004, 66, 1103 - jõust. 29.05.2004]

 

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 «Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm»
Lisa 2

(põllumajandusministri 17. mai 2004. a määruse nr 92 sõnastuses)R-vorm

1. Kauba nimetus

………………………………….

 

2. R-vormi number

………………………………….

 

3. Ekspordideklaratsiooni rea number

………………………………….

 

4. KN kood

………………………………….

 

5. Eksporditud kogus

………………………………….

 

A.Kasutatud põhi- või pooltoode

 

 

 6. KN kood

7. Toote nimetus

8. Kuivaine%

9. Piimarasv %

10. Suhkur %

11. kogus (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. Kadude %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Muu teave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. Tootja (kui erineb R- vormi esitajast)

 

E. Kinnitan esitatud andmete õigsust

 

 

…………………………….

 

 

R-vormi esitaja ees- ja perekonnanimi

 

 

…………………………….

Ettevõtte aadress

 

Esitamise koht ja kuupäev 

Allkiri


[RTL 2006, 55, 1006 - jõust. 20.07.2006]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2014, 16

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json