Teksti suurus:

Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2013
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 55 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrust kohaldatakse Euroopa Ühenduse välise (edaspidi ühenduseväline) kauba riigi omandisse ülekandmisel (edaspidi ülekandmine) kauba valdaja algatusel ja ühendusevälise kauba tollijärelevalve all hävitamisel (edaspidi hävitamine) kauba valdaja algatusel, peremehetu ja riigi omandisse ülekantud või konfiskeeritud kauba korral tolli algatusel või Veterinaar- ja Toiduameti või Põllumajandusameti ametniku otsuse alusel.
[RTL 2009, 96, 1430 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Ülekandmise või hävitamise taotlemine

  (1) Kui kauba valdaja soovib kaupa üle kanda või hävitada, esitab ta kauba asukohajärgsele tolliasutusele kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, isikukood või EORI number ja aadress;
[RTL 2009, 49, 714 - jõust. 01.07.2009]
  2) kauba nimetus;
  3) KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675);
  4) kauba asukoht;
  5) tollideklaratsiooni, ülddeklaratsiooni või nende puudumisel muu kaupa identifitseeriva dokumendi number ja kuupäev;
  6) kauba ülekandmise või kauba hävitamise põhjendus;
  7) kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood, aadress ja nõusolek kauba ülekandmiseks või hävitamiseks.

  (2) Lisaks lõikes 1 loetletud andmetele peab hävitamise taotlus sisaldama järgmisi andmeid:
  1) hävitamise teostaja nimi, isiku- või registrikood, aadress, andmed tegevus- või asukohajärgses keskkonnateenistuses registreerimise kohta ja «Jäätmeseaduses» sätestatud juhtudel jäätmeloa number;
[RTL 2007, 41, 703 - jõust. 15.06.2007]
  2) hävitamise meetod;
  3) hävitamise soovitav aeg ja koht;
  4) hävitamise tagajärjel tekkivate jäätmete tollikäitlusviis, kui jäätmetel on kaubanduslik väärtus.

  (3) Kui õigusakt seda nõuab, lisatakse hävitamise taotlusele luba taotluses nimetatud meetodil kauba hävitamiseks.

2. peatükk ÜLEKANDMINE 

§ 3.  Ülekandmise otsustamine

  (1) Ülekandmise kohta teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik kümne päeva jooksul kirjaliku otsuse määruse §-s 2 nimetatud taotluse tollile esitamise päevast arvates.

  (2) Ülekandmisega nõustumise otsuses määratakse kauba üleandmise koht ja aeg.

  (3) Ülekandmisest keeldutakse, kui kaup ei ole hõlpsasti realiseeritav või selle realiseerimisega kaasnevad tarbetud halduskulud või sellise kauba vabasse ringlusse lubamine ei ole õigusaktidega lubatud.

  (4) Ülekandmisest keeldumise otsus põhjendatakse.

§ 4.  Kauba tollile üleandmine

  (1) Kauba valdaja annab tollile kauba üle Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku otsuses määratud kohas ja ajal.

  (2) Kauba üleandmisel vormistatakse akt, millele märgitakse:
  1) kauba nimetus;
  2) KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675);
  3) viide otsusele, mille alusel kaup üle antakse;
  4) kauba üleandja nimi, isikukood või EORI number, aadress ja allkiri;
[RTL 2009, 49, 714 - jõust. 01.07.2009]
  5) kaupa vastuvõtva tolliametniku nimi ja allkiri;
  6) kauba üleandmise koht ja aeg.

  (3) Kauba üleandmise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb tollile ja teine kauba üleandjale.

§ 5.  Ülekantud kauba deklareerimine

  Kui ülekandmise taotlus esitatakse pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne kauba vabastamist, tunnistatakse aktsepteeritud tollideklaratsioon kehtetuks.

3. peatükk HÄVITAMINE 

§ 6.  Hävitamise otsustamine

  (1) Hävitamise kohta teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik kümne päeva jooksul kirjaliku otsuse määruse §-s 2 nimetatud taotluse tolliasutusse saabumise päevast arvates.

  (2) Otsuses määratakse:
  1) kauba hävitamise teostaja, meetod, koht ja aeg;
  2) [Kehtetu – RTL 2007, 41, 703 - jõust. 15.06.2007]
  3) hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmete tollikäitlusviis ja tähtaeg selle tollikäitlusviisi rakendamiseks;
  4) tolliametnik, kes viibib hävitamise juures.

  (3) Hävitamisest keeldumise otsus põhjendatakse.

  (4) Kui kauba hävitamise kohta on teinud otsuse Veterinaar- ja Toiduameti või Põllumajandusameti järelvalveametnik ning vastavalt õigusaktidele hävitatakse kaup tolli järelvalve all, lähtutakse lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisel järelvalveametniku otsusest.
[RTL 2009, 96, 1430 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.  Peremehetu ja riigi omandisse ülekantud kauba hävitamise otsustamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik võib otsustada peremehetu ja ülekantud kauba hävitamise, kui seda kaupa ei ole võimalik vastavalt «Tolliseaduse» §-le 97 realiseerida.

  (2) Otsuses määratakse lisaks määruse § 6 lõikes 2 nimetatule tasu, mille peremehetut kaupa või ülekantud kaupa ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetada püüdnud isik peab tasuma hävitamise kulude katteks.

  (3) Kui ei ole võimalik leida isikut, kes püüdis toimetada peremehetut kaupa ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki, tasub toll hävitamise eest oma eelarvest.

§ 8.  Konfiskeeritud kauba hävitamise otsustamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik võib otsustada pärast konfiskeerimise otsuse edasikaebamise tähtaja möödumist konfiskeeritud kauba hävitamise, kui konfiskeeritud kaupa ei ole võimalik vastavalt «Tolliseaduse» §-le 97 realiseerida.

  (2) Otsuses määratakse lisaks määruse § 6 lõikes 2 nimetatule tasu, mille isik, kellelt kaup konfiskeeriti, peab tasuma hävitamise kulude katteks.

§ 9.  Kohtuotsuse täitmine

  Kui kohus on kauba konfiskeerimise otsuses määranud, mida tehakse kaubaga pärast otsuse jõustumist, siis lähtutakse kohtuotsusest.

§ 10.  Hävitamise meetod

  Hävitamise meetod peab välistama kauba taaskasutuselevõtu sama kaubana, olema otstarbekas ja vastama «Jäätmeseaduses» ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
[RTL 2007, 41, 703 - jõust. 15.06.2007]

§ 11.  Akt hävitamise kohta

  (1) Hävitamise kohta koostatakse akt kahes eksemplaris, millest üks jääb tollile, teine lähetatakse määruse § 7 lõikes 2 või § 8 lõikes 2 nimetatud isikule või isikule, kes taotles kauba hävitamist.

  (2) Akti märgitakse:
  1) hävitamise teostaja, meetod, koht ja aeg;
  2) hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmete liigid vastavalt «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele ning jäätmete kogus ja jäätmekäitlustoimingud vastavalt «Jäätmeseaduse» § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele.
[RTL 2007, 41, 703 - jõust. 15.06.2007]

  (3) Akti kinnitavad allkirjaga hävitamise teostaja ja hävitamise juures viibinud tolliametnik.

  (4) Kui kauba hävitamise otsus on tehtud Veterinaar- ja Toiduameti või Põllumajandusameti järelvalveametniku otsuse alusel, saadetakse akti koopia ka hävitamise algatanud ametnikule.
[RTL 2009, 96, 1430 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  Kauba valdaja taotlusel hävitatava kauba deklareerimine

  (1) Kui hävitamise taotlus esitatakse pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne kauba vabastamist, tunnistatakse aktsepteeritud tollideklaratsioon kehtetuks.

  (2) [Kehtetu – RTL 2007, 41, 703 - jõust. 15.06.2007]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2017, 60

/otsingu_soovitused.json