Teksti suurus:

Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 35, 238

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188 ) § 53 lõike 3 alusel.

§ 1. Tolliprotseduuri alustamine

(1) Ekspordi tolliprotseduuri (edaspidi eksport) rakendamiseks esitatakse kaup ja tollideklaratsioon koos lisadokumentidega selleks ettenähtud tolliasutusele.

(2) Eksporditolliasutuses kontrollib toll üldjuhul kauba vastavust tollideklaratsioonile ja lisadokumentidele. Kui tollideklaratsioonis sisalduvad andmed on kontrollitud, aktsepteeritakse tollideklaratsioon ja vabastatakse kaup ekspordiks.

§ 2. Ekspordi rakendamiseks ettenähtud lisadokumendid

(1) Ekspordi rakendamiseks esitab deklarant koos tollideklaratsiooniga üldjuhul tollile Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766 (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted ), artiklis 221 nimetatud lisadokumendid.

(2) Lisadokumendid peavad kajastama seda tehingut, mille alusel kaubale eksporti rakendatakse. Müügilepingu korral tuleb esitada tollile kaubaarve, teiste tehinguliikide korral üldjuhul formaalne arve ( pro forma arve) või muu kauba väärtust tõendav dokument.

§ 3. Kaubaarve rekvisiidid

(1) Kaubaarve või muu kauba väärtust tõendav dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) dokumendi number ja väljaandmise kuupäev;
2) kauba saatja, saaja ning omaniku nimi, aadress ja registri- või isikukood;
3) kauba täpne nimetus ja kogus;
4) kauba hind või väärtus kauba nimetuste lõikes;
5) transpordivahendi korral mark, mudel ja tehase tähis.

(2) Kaubaarve soovitatav näidis on toodud «Tolliseaduse» § 51 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavates juhistes.

§ 4. Torujuhtmeid ja elektriülekandeliine mööda eksporditav kaup

(1) Torujuhtmeid ja elektriülekandeliine (edaspidi torujuhtmed ) mööda tolliterritooriumilt eksporditavale kaubale rakendatakse deklarandi kirjaliku taotluse alusel eksporti arvestuskandega. Arvestuskande tegemise sageduse, vormi ja lisadeklaratsiooni esitamise tähtpäeva määrab kindlaks toll.

(2) Lõikes 1 nimetatud lihtsustuse rakendamiseks peavad torujuhtmed olema varustatud mõõtevahendiga, mis on taadeldud õigusaktidega ettenähtud korras, kusjuures toll võib mõõtevahendid tõkendada vastavalt «Tolliseaduse» § 44 lõike 7 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud tollitõkendite panemise ja eemaldamise korrale.

§ 5. Ekspordi rakendamine füüsilise isiku kaubale

(1) Ekspordi rakendamisel füüsilise isiku kaubale täidetakse tollideklaratsioon vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 7 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud täiendavatele juhistele kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks.

(2) Füüsiline isik võib tollideklaratsiooni täita käsitsi. Sel juhul täidetakse tollideklaratsioon trükitähtedega.

(3) Ekspordi rakendamisel füüsilise isiku kaubale võib füüsiline isik tollideklaratsiooni asemel esitada reisija deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» § 47 lõike 8 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud reisija tolliformaalsuste korrale, reisija deklaratsiooni vormile ja selle täitmise juhendile.

§ 6. Põllumajandustoodete ja -saaduste eksport

(1) Juhul, kui põllumajandustoodete ja -saaduste ekspordil taotletakse eksporditoetust, tuleb eksporditolliasutuses lisaks § 1 lõikes 1 sätestatule esitada kontrolleksemplar T5, mis koostatakse ja täidetakse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisale 66.

(2) Kontrolleksemplarile T5 tuleb lisaks märkida järgmised andmed:
1) lahtritesse 2 ja 14 isiku registreerimisnumber;
2) eksporditoetuse eelfinantseerimise korral lahtrisse 40 maksedeklaratsiooni number ja kuupäev;
3) kui kaup eksporditakse raudteetranspordivahendiga või raudtee- ja maanteetranspordivahendi kombineeritud veolepingu raames, märgitakse lahtrisse 100 vajalikud lisatõendid;
4) lahtrisse 109 märgitakse ekspordi tollideklaratsiooni number, kuupäev ning tolliasutus.

§ 7. Tolliprotseduuri lõpetamine

Kauba eksportimisel Eestist esitatakse väljumistolliasutuses tollile kaup, aktsepteeritud tollideklaratsiooni kolmas eksemplar ja tollieeskirjades ettenähtud juhtudel kauba väljaveol nõutav keeldude ja piirangutega seotud luba.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI
Riigisekretär Heiki LOOT

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2017, 50

/otsingu_soovitused.json