Teksti suurus:

Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.04.2006 nr 31 (RTL 2006, 39, 669) 12.05.2006

21.08.2007 nr 53 (RTL 2007, 70, 1228) 10.09.2007

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse» § 18 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus kehtestab kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö toetamiseks kinnisasja valdajale makstava loodushoiutoetuse (edaspidi toetus) taotlemisele, taotluse läbivaatamisele, tööde tegemisele, toetuse maksmisele esitatavad nõuded ja tingimused, toetuse maksmise korra ning toetuste määrad.

§ 2. Loodushoiutoetuse määrad

(1) Kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste, mis ei asu Natura 2000 võrgustiku alal või asuvad määruse lisas 5 toodud kaartidel1 märgitud projektialal hooldamiseks antavad toetuse määrad on:

1) Natura 2000 võrgustiku alal asuva puisniidu hooldamine 3600 kr/ha;

2) puisniidu, mis ei asu Natura 2000 võrgustiku alal, hooldamine 3100 kr/ha;

3) Natura 2000 alal asuva rannaniidu, loopealse, lamminiidu, soostunud niidu, sooniidu, puiskarjamaa, aruniidu, LKS § 69 punktis 1 nimetatud linnualal asuva poldri niidu hooldamine 2800kr/ha;

4) rannaniidu, loopealse, lamminiidu, soostunud niidu, sooniidu, puiskarjamaa, aruniidu, mis ei asu Natura 2000 alal, hooldamine 2300kr/ha.

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]

(11) Kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste taastamiseks antavad toetuse määrad on:

1) niidu või loopealse puhastamine hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on:

a) kuni 1,5 m kõrgune 2800 kr/ha;

b) üle 1,5 m kõrgune 3900 kr/ha;

2) niidu või loopealse puhastamine keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on:

a) kuni 1,5 m kõrgune 3600 kr/ha;

b) üle 1,5 m kõrgune 5300 kr/ha;

3) niidu või loopealse puhastamine tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on:

a) kuni 1,5 m kõrgune 5000 kr/ha;

b) üle 1,5 m kõrgune 6800 kr/ha;

4) puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamine puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil:

a) 1 kuni 2 liituvusastme võrra 2500 kr/ha;

b) 3 kuni 4 liituvusastme võrra 3900 kr/ha;

5) poollooduslikel kooslustel loomade selle korra kohaseks karjatamiseks vajalike tarade ehitamine iga viie aasta järel 15 kr/m;

6) rannaniidu või lamminiidu tihedast pilliroost puhastamine, ebatasase või mätastunud lamminiidu, soostunud niidu või sooniidu niitmine koos kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast puhastamisega 3600kr/ha.

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]

(2) Loodushoiutoetust ei maksta, kui samal aastal hüvitatakse rändel viibivate lindude sellel maatükil tekitatud kahju «Looduskaitseseaduse» § 61 alusel.

§ 3. Toetuse taotleja

Toetust on õigus taotleda kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja maad õiguslikul alusel kasutaval valdajal (omanikul, rentnikul, ajutise kasutusõiguse alusel kasutajal), kui sellel maal toimub kaitsekorra või kaitsekorralduskava kohaselt vajalik poolloodusliku koosluse ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus.

§ 4. Taotluse esitamine

(1) Taotleja esitab Riiklikule Looduskaitsekeskusele (edaspidi korraldaja) määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse jooksva aasta 17. septembriks ning täidab võimaluse korral internetiaadressil http://niidud.envir.ee asuva andmevormi.

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]

(2) Taotlusele peab olema lisatud:
1) kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument;
2) hooldatava ala skeemkaart.

(3) Kui taotluse esitavad nii kinnisasja omanik kui ka selle õiguspärane valdaja, vaadatakse läbi üksnes kinnistusraamatusse kantud isiku taotlus ning teine taotlus jäetakse läbi vaatamata.

[RTL 2006, 39, 669 - jõust. 12.05.2006]

§ 5. Nõuded toetuse maksmiseks

(1) Toetust makstakse tingimusel, et poolloodusliku koosluse hooldamisel või taastamisel kohustub taotleja:
1) mitte kasutama kasvuregulaatoreid;
2) mitte kündma ja külvama;
3) mitte rajama kuivendussüsteeme;
4) mitte kasutama pestitsiide või väetisi (sh meliorante) lepingu kehtivuse ajal ega aasta jooksul pärast selle lõppemist;
5) mitte kasutama lindude peletamise vahendeid;
6) puisniidu hooldamisel tuleb niitmist alustada pärast 1. juulit, hein riisuda ja ära vedada, hoida puistu ja põõsastik hõredana (liituvusega 0,2–0,5), niitmisjärgsel karjatamisel mitte ületada karjatamiskoormust 0,5 lü/ha;
7) lamminiidu (luha), soostunud niidu ja sooniidu hooldamisel tuleb niitmist alustada pärast 1. juulit, niita keskelt-lahku või servast-serva meetodil, hein riisuda ja ära vedada;
8) lamminiidul karjatamise korral peab karjatamiskoormus jääma vahemikku 0,2–1,0 lü/ha;
9) aruniidu hooldamisel tuleb niita keskelt-lahku või servast-serva meetodil, hein riisuda ja ära vedada;
10) aruniidu hooldamisel karjatamisega peab karjatamiskoormus jääma vahemikku 0,2–1,2 lü/ha;
11) loopealse hooldamisel tuleb karjatada koormusega 0,2–1,0 lü/ha või niita lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt, hoides põõsastik hõredana (liituvusega 0–0,4) ning rohustu madalmurune;
12) rannaniidu hooldamisel tuleb karjatada koormusega 0,4–1,3 lü/ha või niita lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt, karjatamise tulemusena peab vähemalt pool karjatatavast alast olema madalmurune;
13) rannaniidu või lamminiidu puhastamisel tihedast pilliroost tuleb pilliroogu niita korduvalt või peale niitmist karjatada loomi. Niitmise ja karjatamise tulemusena ei tohi pilliroog olla kõrgem kui 0,5 m;

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]
14) puiskarjamaa hooldamisel tuleb tagada puistu liituvus vähemalt 0,2, karjatada koormusega 0,3–1,0 lü/ha, vajadusel hõrendada puistut ja põõsastikku;
15) niitude või loopealsete võsast või tihedast pilliroost puhastamisel ning puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil tuleb raiutud võsa või eemaldatud pilliroog koristada, põletada või peenestada;

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]
16) ebatasase või mätastunud lamminiidu, soostunud niidu või sooniidu niitmisel ja kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast puhastamisel võib jätta raiutud võsa koristamata, põletamata või peenestamata;
17) puisniidul ja puiskarjamaal ei tohi puurinde liituvust vähendada korraga rohkem kui 4 astme võrra;
18) linnualal asuva poldri hooldamisel tuleb niitmist alustada pärast 1. juulit, niita keskelt-lahku või servast-serva meetodil, hein riisuda ja ära vedada.

(2) Ühele loomühikule (lü) vastab:
1) üks täiskasvanud veis või hobune;
2) kaks mullikat või sälgu;
3) kolm vasikat või varssa;
4) viis lammast või kitse.

(3) Tara võib olla rajatud võrkaiana, okastraataiana, elektritarana või valmistatud kohalikust traditsioonilisest materjalist vastavalt lepingus märgitud tingimustele.

§ 6. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

(1) Korraldaja registreerib esitatud taotlused ja kontrollib esitatud andmete õigsust.

(2) Kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades otsustab korraldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt jooksva aasta 24. septembriks.

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]

(3) Pärast § 4 lõikes 1 nimetatud tähtpäeva esitatud taotlused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ja, kui teised sellest korrast tulenevad tingimused on täidetud ning raha on olemas, rahuldab korraldaja taotluse.

(4) Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(5) Taotluse rahuldamise korral saadab korraldaja taotlejale loodushoiutoetuse lepingu projekti.

[RTL 2006, 39, 669 - jõust. 12.05.2006]

§ 7. Taotluse rahuldamata jätmise tingimused

(1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
1) taotlejal pole õigust toetust saada;
2) taotleja ei ole esitanud kõiki selles määruses ettenähtud andmeid ja neid tõendavaid dokumente;
3) taotleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid (edaspidi valeandmed);
4) taotleja ei võimalda korraldaja esindajal tutvuda taotleja tegevusega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones;
5) puuduvad rahalised vahendid toetuse maksmiseks või taotlus ei kuulu lõigetest 2 ja 3 tulenevalt eelisjärjekorras rahuldamisele.

(2) Taotlusi läbi vaadates ja hinnates määrab korraldaja taotlustes esitatud andmete alusel hooldatavate alade eelisjärjestuse. Kui eelisjärjestuses eespool olevatele taotlejatele toetuse määramisega lõpeb toetuse maksmiseks ettenähtud raha, jäetakse järgmised taotlused rahuldamata, sellele vaatamata, et taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks selles määruses ja teistes tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele.

(3) Juhul kui toetuse taotleja on avaldanud, et ei taotle analoogilise tegevuse eest Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavaid pindalapõhiseid toetusi, koostatakse alade eelisjärjestus järgmiselt:

1) maaüksused, kus vastavalt keskkonnaregistri (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse Eesti looduse infosüsteemi) andmetele on registreeritud rohunepi mängupaik;

2) maaüksused, millest vastavalt keskkonnaregistri andmetele jääb suur-konnakotka või väike-konnakotka pesitsemispaik kuni 2 km kaugusele;

3) maaüksused, kus vastavalt keskkonnaregistri andmetele on registreeritud harivesiliku, mudakonna, rohe-kärnkonna või kõre kudemisveekogu või kus on apteegikaani elupaik;

4) ülejäänud maaüksused, eelistades kõrgema ja keskmise looduskaitseväärtusega alasid madala looduskaitseväärtusega aladele.

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]

(31) Juhul kui toetuse taotleja on avaldanud, et taotleb sama maaüksuse suhtes Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavaid pindalapõhiseid toetusi, teavitatakse täiendava toetuse taotlemisest ühise põllumajanduspoliitika toetusabinõude rakendamise makseagentuuri. Alade eelisjärjestamisel kasutatakse eelmises sättes nimetatud tingimusi ja käesoleva sätte alusel tekkinud alade järjekord paigutatakse taotluste üldjärjestuses pärast eelmise lõike alusel tekkinud järjestust.

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]

(4) Kui rahuldatud taotluse esitaja loobub toetusest, vaatab korraldaja lõike 1 punkti 5 alusel rahuldamata jäetud taotlused uuesti läbi ning otsustab nende rahuldamise võimaluse.

§ 8. Loodushoiutoetuse leping

(1) Korraldaja sõlmib taotlejaga selle määruse lisas 2 esitatud vormi kohase loodushoiutoetuse lepingu (edaspidi leping), milles määratakse kindlaks:
1) lepingupooled;
2) taotleja kohustused §-s 2 nimetatud tööde tegemise osas;
3) toetussumma § 2 lõikes 1 nimetatud tööde tegemiseks iga töö kohta eraldi;
4) taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.

(2) Leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul.

(3) Kui taotleja jätab lepingu lõikes 2 nimetatud tähtajaks mõjuva põhjuseta sõlmimata ning kui teise isiku taotlus on jäänud rahuldamata § 7 lõike 1 punktis 5 sätestatud alusel, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning tema taotlus jäetakse rahuldamata käesoleva lõike alusel.

§ 9. Toetuse maksmine

(1) Toetust makstakse toetusesaajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga pärast seda, kui korraldaja esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud määruse lisas 3 esitatud vormi kohase akti, kuid mitte hiljem kui jooksva aasta 1. detsembril.

(2) Korraldaja taganeb lepingust, kui:
1) toetusesaaja ei täida lepinguga võetud kohustusi või esitab tehtava töö kohta valeandmeid;
2) toetusesaaja täidab lepingus võetud kohustusi puudustega, korraldaja on määranud toetusesaajale tähtaja järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks, kuid toetusesaaja ei ole avastatud puudusi tähtpäevaks kõrvaldanud;
3) toetusesaaja ei võimalda tutvuda tehtub töö tulemustega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones;
4) pärast lepingu sõlmimist ilmneb, et toetusesaaja on esitanud taotluses valeandmeid ning toetusesaajal ei ole tegelikult õigust toetust saada;
5) on esitatud «Looduskaitseseaduse» § 61 kohane taotlus hooldataval maatükil rändel viibivate lindude tekitatud kahju hüvitamiseks.

(3) Kui korraldaja taganeb lepingust seetõttu, et toetuse saaja pole täitnud lepingutingimusi, kohustub toetuse saaja tasuma riigieelarve tuludesse leppetrahvi, mille suurus on 10% lepingujärgsest toetusest ning talle ei maksta loodushoiutoetust.

(4) Kui korraldaja taganeb lepingust, loodushoiutoetust ei maksta.

§ 10. Järelevalve toetuse sihipärase kasutamise üle

(1) Korraldaja teostab toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalvet.

(2) Korraldajal on õigus:
1) kõrvaldamist võimaldavate puuduste avastamise korral teha otsus, milles ta määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
2) selliste puuduste avastamise korral, mida ei ole võimalik kõrvaldada, või eelmises punktis nimetatud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral lõpetada toetuse saajaga sõlmitud leping ja toetuse maksmine ning nõuda toetuse saajalt sisse lepingujärgne leppetrahv;
3) vähendada toetuse saajale makstavat toetust 60% võrra toetusemäärast, kui niitmise järel ei ole hein alalt koristatud.

§ 11. Aruandlus

Korraldaja koostab hiljemalt järgmise aasta 15. jaanuariks:

1) sõlmitud loodushoiutoetuse andmise lepingute ja tehtud kulutuste määruse lisas 4 esitatud vormi kohase aruande;

2) kaardimaterjali iga sõlmitud lepingu alusel hooldatava maatüki kohta paberil, kasutades maakatastri aluskaarti mõõtkavas 1:10 000, millele on kantud hooldatava maatüki piir ja digitaalselt MapInfo formaadis.

[RTL 2006, 39, 669 - jõust. 12.05.2006]

§ 12. Andmete säilitamine

Korraldaja säilitab taotlusi ja lepinguid kümme aastat.

§ 13. Määruse rakendamine

(1) «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» ja keskkonnaministri 10. juuni 2002. a määruse nr 41 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord ning nõuded toetuse maksmiseks» (RTL 2002, 67, 1061; 2003, 71, 1031) alusel enne selle määruse jõustumist esitatud loodushoiutoetuse saamise taotlusi menetletakse «Looduskaitseseaduse» ja selle määruse kohaselt.

(2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

1 Kaartidega saab tutvuda Riiklikus Looduskaitsekeskuses ja Keskkonnaministeeriumis.

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]

 Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62

"Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise

ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks

ja toetuse määrad" lisa 1

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]


LOODUSHOIUTOETUSE TAOTLUS

1. Taotleja:

Füüsiline isik

Nimi:

Isikukood:

Arvelduskonto:

Pank:2. Taotleja aadress:

Elukoht

Maakond:

Vald/linn:

Küla/alev:

Tänav/maja:

Postiindeks:

Telefon:

E-post:3. Hooldatava maatüki asukoht:

Kaitstav loodusobjekt:

Katastritunnus:

Maaüksuse nimi:

Kariloomade arv:4. Taotlen loodushoiutoetust järgmiste poollooduslike koosluste hooldamiseks ja/või taastamiseks:

Loodushoiutöö

Pindala jätkuvalt riigimaal, ha

Pindala kasutamiseks antud

riigimaal ha

Pindala eramaal, ha

Töö maksumus, kr

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

 5. Lisad: 1) maatüki asukoha plaan;
2) maa kasutusõigust tõendavad dokumendid, kui toetuse saaja ei ole selle kinnistu omanik.“KINNITAN, et hooldatava maatüki osas:

  1. on/ei ole looduskaitseseaduse § 61 kohaselt taotletud rändel olevate lindude tekitatud kahjude hüvitamist;


2) on/ei ole taotletud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavaid pindalapõhiseid toetusi (poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, ühtne pindalatoetus, täiendav otstoetus, ebasoodsamate piirkondade toetus, põllumajanduslik keskkonnatoetus, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, kaitsemetsa rajamise toetus, energiavõsa rajamise toetus, Natura 2000 toetus erametsamaale).”
Allkiri ..........................…….. Kuupäev………………………………


LOODUSHOIUTOETUSE TAOTLUS1. Taotleja:

Ärinimi:

Esindaja nimi:

Äriregistrikood:

Arvelduskonto:

Pank:

2. Taotleja aadress:

Aadress

Maakond:

Vald/linn:

Küla/alev:

Tänav/maja:

Postiindeks:

Telefon:

E-post:3. Hooldatava maatüki asukoht:

Kaitstav loodusobjekt:

Katastritunnus:

Maaüksuse nimi:

Kariloomade arv:4. Taotlen loodushoiutoetust järgmiste poollooduslike koosluste hooldamiseks ja/või taastamiseks:

Loodushoiutöö

Pindala jätkuvalt riigimaal, ha

Pindala kasutamiseks antud

riigimaal, ha

Pindala eramaal, ha

Töö maksumus, kr

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

 5. Lisad: 1) maatüki asukoha plaan;
2) maa kasutusõigust tõendavad dokumendid, kui toetuse saaja ei ole selle kinnistu omanik.“KINNITAN, et hooldatava maatüki osas:

1) on/ei ole looduskaitseseaduse § 61 kohaselt taotletud rändel olevate lindude tekitatud kahjude hüvitamist;


2) on/ei ole taotletud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavaid pindalapõhiseid toetusi (poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, ühtne pindalatoetus, täiendav otstoetus, ebasoodsamate piirkondade toetus, põllumajanduslik keskkonnatoetus, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, kaitsemetsa rajamise toetus, energiavõsa rajamise toetus, Natura 2000 toetus erametsamaale).”

Allkiri ...........................…………Kuupäev…………………………………….

 


Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62

"Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise

ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks

ja toetuse määrad" lisa 2

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]

 

 

LOODUSHOIUTOETUSE LEPING nr ……………


………………………………,

……….…………………… 200… a

Lähtudes «Looduskaitseseaduse» (edaspidi LKS) §-st 17, mis näeb ette kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalike tööde tegemise, ja tulenevalt LKS § 18 lõikest 1, mille järgi poolloodusliku koosluse säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud tööde toetamiseks makstakse loodushoiutoetust, on

Riiklik Looduskaitsekeskus (edaspidi korraldaja), keda

põhimääruse alusel esindab /direktor

________________________________________, ja

maaomanik/maakasutaja

_____________________________________________

ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon

(___________________________)____________________________________________________

registreerimisnumber

aadress

_______________________________________________________ (edaspidi valdaja), sõlminud

arvelduskonto number ja panga nimetus


järgmise lepingu (edaspidi leping):

  1. Hooldatav maatükk

1.1. Hooldatav maatükk paikneb

________________________________________________________________________________

kaitseala, hoiuala või püsielupaiga nimetus

_____________________________________________________________ning kannab nimetust

maakond, vald, küla


__________________________________, katastriüksuse tunnus____________________________ Loodushoiutöödeks kasutatava ala (edaspidi maatükk) pindala on _____________ ha ning selle piirid on määratud lepingu lahutamatu lisaga.


1.2. Valdaja kinnitab, et:
1.2.1 tal on õigus maatükki lepingus kirjeldatud loodushoiutöö tegemiseks kasutada ning et ta ei tegutse omaniku nimel volikirja või käsundi alusel;
1.2.2 kui ta ei ole maatüki (ainu)omanik, on ta kokku leppinud maatüki omaniku või omanikega loodushoiutöö käigus tekkivate viljade (nt heina vms) omandiõiguses või tulu kuuluvuses;
1.2.3 ta on omaniku(e)ga kokku leppinud tingimuses, et kinnistu võõrandamisel kohustub omanik enne võõrandamislepingu sõlmimist informeerima uut omanikku maatükil tehtavast loodushoiutööst;
1.2.4 ta on teadlik, et aastal, mil «Looduskaitseseaduse» § 61 alusel hüvitatakse kahju, mille maatükile on tekitanud rändel viibivad linnud, loodushoiutoetust ei maksta ning et samal aastal analoogilise tegevuse eest Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavate pindalapõhiste toetuste taotlemisest teavitab korraldaja ühise põllumajanduspoliitika toetusabinõude rakendamise makseagentuuri ja paigutab antud maatüki määruse § 7 lõike 31 kohaselt koostatavasse eelisjärjestusse.

1.3. Kui valdaja on maatüki omanik, kohustub ta enne võõrandamislepingu sõlmimist informeerima uut omanikku käesolevast lepingust.


2. Valdaja kohustused


2.1. Valdaja võtab endale kohustuse teha maatükil järgmisi loodushoiutöid (lepingu sõlmimisel mittevajalik tekstist välja jätta, vajaduse korral teksti täiendada):
x) hooldama maatükil asuvat puisniitu, kusjuures alustama niitmist pärast 1. juulit, riisuma ja ära vedama heina, tagama puistu ja põõsastiku hõreduse (liituvuse 0,2–0,5), niitmisjärgsel loomade karjatamisel mitte ületama karjatamiskoormust 0,5 lü/ha;
x) hooldama maatükil asuvat lamminiitu või soostunud niitu või sooniitu, kusjuures alustama niitmist pärast 1. juulit, niitma keskelt lahku või servast serva meetodil, riisuma ja ära vedama heina;
x) hooldama maatükil asuvat lamminiitu loomade karjatamisega, kusjuures karjatamiskoormus jääb vahemikku 0,2–1,0 lü/ha;
x) hooldama maatükil asuvat aruniitu, niites keskelt lahku või servast serva meetodil, riisuma ja ära vedama heina;
x) hooldama maatükil asuvat aruniitu loomade karjatamisega, kusjuures karjatamiskoormus jääb vahemikku 0,2–1,2 lü/ha;
x) hooldama maatükil asuvat loopealset loomade karjatamisega, kusjuures karjatamiskoormus jääb vahemikku 0,2–1,0 lü/ha või niitma rohtu lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt, hoidma põõsastikku hõredana (liituvusega 0-0,4) ning rohustu madalmurusena;
x) hooldama maatükil asuvat rannaniitu loomade karjatamisega, kusjuures karjatamiskoormus jääb vahemiku 0,4–1,3 lü/ha või niitma rohtu lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt. Karjatamise tulemusena peab vähemalt pool alast, kus loomi karjatati, olema madalmurune;
x) puhastama rannaniidu tihedast pilliroost, selleks niitma pilliroogu korduvalt või peale niitmist karjatama seal loomi, mille tulemusena ei tohi pilliroog olla kõrgem kui 0,5 m;

x) puhastama luhaniidu tihedast pilliroost, selleks niitma pilliroogu korduvalt või peale niitmist karjatama seal loomi, mille tulemusena ei tohi pilliroog olla kõrgem kui 0,5 m;
x) hooldama maatükil asuvat puiskarjamaad, tagama seejuures puistu liituvuse vähemalt 0,2, karjatama loomi koormusega 0,3–1,0 lü/ha, vajaduse korral hõrendama puistut ja põõsastikku;
x) hooldama maatükil asuvat ebatasast või mätastunud lamminiitu, soostunud niitu või sooniitu, puhastades seda kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast, kusjuures raiutud võsa võib jätta koristamata;
x) puhastama maatükil asuva niidu kuni 1,5 meetri või üle 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast, mille liituvus on 0,2–0,4;
x) puhastama maatükil asuva niidu kuni 1,5 meetri kõrgusest või üle 1,5 meetri kõrgusest keskmise tihedusega võsast, mille liituvus on 0,5–0,7;
x) puhastama maatükil asuva niidu kuni 1,5 meetri või üle 1,5 meetri kõrgusest tihedast võsast, mille liituvus on 0,8–1,0;
x) koristama, põletama või peenestama raiutud võsa või eemaldama jäägid niitude tihedast pilliroost puhastamise või loopealsete võsast puhastamise või puisniidul puistu grupilise struktuuri taastamise või puiskarjamaal puude liituvuse vähendamise korral;
x) mitte vähendama puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvust korraga rohkem kui 4 astme võrra;
x) rajama võrkaia või okastraataia või elektritara või kohalikust materjalist tara pikkusega … meetrit;
x) mitte kasutama kasvuregulaatoreid;
x) mitte kündma ja külvama;
x) mitte rajama kuivendussüsteeme;
x) mitte kasutama pestitsiide või väetisi (sh meliorante) lepingu kehtivuse ajal ega aasta kestel pärast selle lõppemist;
x) mitte kasutama lindude peletamise vahendeid.


2.2. Loodushoiutööde tulemusena peab olema tagatud:
____________________________________________________________________________________________________________________


2.3. Loodushoiutööde tegemisel kohustub valdaja arvestama looduskaitseseaduse, kaitse-eeskirja, metsaseaduse ja teiste õigusaktide nõudeid.


2.4. Valdaja kohustub lõpetama loodushoiutööd hiljemalt ________________, seejärel teavitama sellest korraldajat ja koos korraldajaga koostama loodushoiutööde lõpetamise akti.


2.5. Valdaja ei või lepingust tulenevaid kohustusi üle anda kolmandatele isikutele (v.a perekonnaliikmed) ilma korraldaja kirjaliku nõusolekuta.


2.6. Valdaja kohustub teavitama korraldajat oma kontaktandmete, elukoha või pangarekvisiitide muutumisest hiljemalt ühe nädala jooksul muudatuste toimumisest arvates.


2.7. Valdaja kohustub kohe teavitama korraldajat kõikidest asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada loodushoiutööde eesmärgi saavutamist, samuti lepingu kohaselt hooldataval maal rändel viibivate lindude tekitatud kahju hüvitamise taotluse esitamisest vastavalt looduskaitseseaduse §-le 61.


2.8. Valdaja teeb loodushoiutööd omal vastutusel ja tagab loodushoiutöödel enda ja teiste inimeste, samuti karjatatavate loomade ohutuse ja karjatatavate loomade nõuetekohased pidamistingimused.


2.9. Valdaja kohustub järgima loodushoiutööde tegemisel korraldaja juhiseid ja soovitusi, samuti kehtestatud kaitse-eeskirju.


3. Korraldaja kohustused


3.1. Korraldaja kohustub tasuma valdajale loodushoiutööde tegemise eest kokku__________ krooni loodushoiutööde lõppemise akti koostamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks.


3.2. Korraldaja kohustub valdaja nõudmisel andma juhiseid hooldustööde tegemiseks.


3.3. Kui valdaja informeerib korraldajat loodushoiutööde lõppemisest, kohustub korraldaja kuu aja jooksul koos valdajaga maatüki üle vaatama ja koostama loodushoiutööde lõppemise kohta akti, milles märgitakse tehtud tööde maht ja korraldaja hinnang, kas loodushoiutööd on nõuetekohaselt tehtud. Kui ilmnenud puuduste kõrvaldamine on 15 päeva kestel võimalik, annab korraldaja valdajale võimaluse puudused kõrvaldada.


4. Loodushoiutoetuse maksmata jätmine


4.1. Korraldajal on õigus loodushoiutoetuse maksmisest keelduda, taganeda lepingust ning sõlmida kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva maatüki loodushoiutööde tegemiseks uus leping teise isikuga juhul, kui valdaja ei täida oma kohustusi, loodushoiutööde tulemus ei vasta lepingu või õigusaktiga kehtestatud nõuetele, valdaja ei võimalda tutvuda lepingu alusel tehtavaga, viibida kinnisasjal või hoones ning samuti juhul, kui pärast lepingu sõlmimist ilmneb, et valdaja on esitanud valeandmeid ning tegelikult tal ei ole õigust toetusele.


4.2. Kui valdaja teeb loodushoiutööd kokkulepitust väiksemas mahus või halvema kvaliteediga, kuid korraldaja ei pea vajalikuks rakendada lepingu punkti 4.1, makstakse loodushoiutoetust proportsionaalselt loodushoiutööde tulemusele. Juhul kui tegemist on alaga, millelt ei ole pärast niitmist hein koristatud, vähendatakse niitmise eest makstavat toetust 60% võrra toetuse määrast.


4.3. Kui korraldaja taganeb lepingust punkti 4.1 alusel, kohustub valdaja tasuma riigi tuludesse korraldaja nimetatud arvelduskontole leppetrahvi, mille suurus on 10% lepingujärgsest summast.


5. Vääramatu jõud


5.1. Pool ei vastuta lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise või nende osalise või täieliku täitmata jäämise eest, kui lepingu täitmise teevad võimatuks vääramatud asjaolud (force majeure) nagu näiteks tulekahju, loodusõnnetus ja muud sarnased pooltest sõltumatud põhjused, mis tulevad ilmsiks pärast lepingu sõlmimist.


5.2. Poolel lasub kohustus teatada kohe teisele poolele vääramatu jõu ilmnemisest ja lakkamisest ning võtta tarvitusele kõik abinõud selle mõju vältimiseks, kõrvaldamiseks või leevendamiseks.


5.3. Kui maatükil lepinguga kavandatud hooldustööd jäävad lepingu kehtivusajal tegemata vääramatu jõu tõttu, makstakse valdajale tasu proportsionaalselt tegelikult tehtud loodushoiutööde mahule, arvestades lepingu punktis 4.2 esitatud tingimust.


6. Muud sätted


6.1. Leping jõustub selle allakirjutamisel ja kehtib kuni lepingukohustused on täidetud.


6.2. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud korras.


6.3. Kõik lepingu muudatused jõustuvad, kui mõlemad pooled on nendele alla kirjutanud, või poolte kirjalikult määratud tähtpäeval.


6.4. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb valdajale ja teine korraldajale.


7. Lepingu lisad


7.1. Kõik lepingu lisad ning lepingu muudatused ja täiendused on nende allakirjutamise hetkest alates lepingu lahutamatud osad.


7.2. Allakirjutamise hetkel on lepingu lisad:
a) maatüki asukoha plaan;
b) maatüki kasutusõigust tõendava dokumentatsiooni koopia, kui toetuse saaja ei ole selle kinnistu omanik.


8. Poolte allkirjad..........................................

..........................................

Korraldaja Valdaja
Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62

"Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise

ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks

ja toetuse määrad" lisa 3

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]


 
LOODUSHOIUTOETUSE LEPINGU ALUSEL TEHTUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT nr ........

Akti koostamise koht ja kuupäev: ...................................................................................Valdaja/valdaja esindaja nimi: .........................................……………………………Korraldaja: ...........................................………………………………………............Loodushoiutoetuse lepingu nr: ......................... kuupäev: .......................................... 

Sõlmitud leping

Täidetud leping

 

 

Tehtud töö

Pindala, ha / pikkus jm

Toetuse summa lepingu järgi, kr

Pindala, ha / pikkus jm

Toetuse summa täidetud lepingu eest

Selgitus lepinguga võrreldes tekkinud erinevuste kohta

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Kokku:

 

 

 

 

 Tööde ülevaatamisel:

 

1) puudusi ei ilmnenud

 

2) esinesid järgmised puudused: ................................................................................

Puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaeg: .............................................................................

_____________________________________________________________________

Lepingukohaste tööde täitmise eest on toetuse kogusumma (sõnadega)

......................................................................................................................................... krooni, mis kuulub väljamaksmisele.

Valdaja:

 

Töö vastuvõtja:

..................................................

 

..................................................

(nimi, allkiri)

 

(nimi, allkiri)

 


Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62

"Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise

ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks

ja toetuse määrad" lisa 4

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]


 

 

Koostab Riiklik Looduskaitsekeskus tööde teostamisele järgneva aasta 15. jaanuariksLoodushoiutoetuse saamiseks sõlmitud lepingud ja tehtud kulutused

Koosluse tüüp, tehtud töö, mõõtühik

Toetuse määr kr/ha/m

Sõlmitud lepingud

Täidetud lepingudHulk, tk

Pindala, ha

Toetuse summa lepingu järgi, kr

Hulk, tk

Pindala, ha

Toetuse summa tehtud tööde eest, kr


 

 

Jätkuvalt riigimaa

Renditud riigimaa

Eramaa

 

 

Jätkuvalt riigimaa

Renditud riigimaa

Eramaa

 

Puisniidu hooldamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannaniidu hooldamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannaniidu või luhaniidu tihedast pilliroost puhastamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopealse hooldamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lammi- ja sooniidu hooldamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puiskarjamaa hooldamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruniidu hooldamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnualal asuva poldri niidu hooldamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarade ehitamine, m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niidu või loopealse puhastamine kuni 1,5-m võsast, ha

hõre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keskmine

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

tihe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niidu või loopealse puhastamine üle 1,5-m võsast, ha

hõre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keskmine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tihe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebatasase lammi- või sooniidu puhastamine kuni 1,5-m võsast, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hõre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisniidul või puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamine, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 astet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 astet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasutud käibemaks, kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku, kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koostas:Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 30

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab kaitseala, hoiuala või püsielupaiga Eesti looduse infosüsteemi kantud pärandniitude säilimiseks kaitse-eeskirjaga, kaitsekorralduskavaga või tegevuskavaga määratud vajaliku töö toetamiseks kinnisasja valdajale makstava loodushoiutoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse läbivaatamise, tööde tegemise, toetuse maksmise nõuded ja tingimused, toetuse maksmise ja tagasinõudmise korra ning toetuste määrad.

[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]

§ 11.   Pärandniidu taastamine
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

  (1) Pärandniidu taastamise eesmärk on luua tingimused niidutaimestiku kujunemiseks. Selleks raiutakse puittaimestikku, tõrjutakse roostikku, purustatakse mättaid ja peenemat puittaimestikku ning kuluheina, freesitakse kände ja suuremaid mättaid ning karjatatakse.

  (2) Jätkutaastamise eesmärk on aidata kaasa elupaiga taastumisele. Selleks on vaja ala nii niita, karjatada kui ka hekseldada. Jätkutaastamine on osa taastamisest.
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

§ 12.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõistet „pärandniit” looduskaitseseaduse § 17 lõikes 2 sätestatud poolloodusliku koosluse esinemisalaga samas tähenduses.
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

§ 2.   Loodushoiutoetuse määrad

  (1) [Kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (11) Kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate pärandniitude taastamiseks antavate toetuste määrad on:
  1) mätaste, kuluheina ja puittaimestiku purustamine või hekseldamine, kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 450 eurot hektari kohta;
  2) võsa eemaldamine, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 1250 eurot hektari kohta või puisniidu võsa eemaldamine, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 1400 eurot hektari kohta;
  3) puude eemaldamine 1500 eurot hektari kohta, puisniidul puude eemaldamine 1700 eurot hektari kohta;
  4) tiheda pilliroo eemaldamine (niitmine, karjatamine, purustamine) 350 eurot hektari kohta;
  5) freesimine 1600 eurot hektari kohta;
  6) pärandniidul käesoleva määruse kohaseks karjatamiseks või taastatava ala edaspidiseks hooldamiseks vajalike karjatarade ehitamine kogu taastamisperioodi jooksul üks kord ajutiste tarade korral 1,2 eurot meetri kohta või püsivate tarade korral 3 eurot meetri kohta;
  7) jätkutaastamine 350 eurot hektari kohta, puisniidu jätkutaastamine 400 eurot hektari kohta;
  8) kettniidukiga purustamine 800 eurot hektari kohta.
[RT I, 19.05.2023, 1 - jõust. 22.05.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 11 kohast toetust ei maksta, kui samal aastal taotletakse samal alal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 24 lõike 1 alusel pärandniidu hooldamise toetust, välja arvatud liigikaitseliselt olulistel rannaaladel, kui ei ole tegemist sama tegevusega, või juhul, kui ei saa sama tegevuse eest toetust muudest vahenditest.
[RT I, 19.05.2023, 1 - jõust. 22.05.2023]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 11 kohast toetust ei maksta Riigimetsa Majandamise Keskuse hallataval riigimaal, välja arvatud juhul, kui Riigimetsa Majandamise Keskuse hallatav riigimaa moodustab osa taastatavast tervikalast või on alal eelneval aastal käesoleva määruse järgi taastamistegevused tehtud ning neid tegevusi on vaja jätkata.
[RT I, 19.05.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigus taotleda kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja maad õiguslikul alusel kasutaval valdajal (omanikul, rentnikul, ajutise kasutusõiguse alusel kasutajal), kui sellel maal toimub kaitsekorra või kaitsekorralduskava kohaselt vajalik pärandniidu ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus.
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab Keskkonnaametile (edaspidi korraldaja) määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse jooksva aasta 1. aprilliks.
[RT I, 19.05.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (11) Kui korraldaja on taotlemise võimaluse oma kodulehel ette näinud, esitab taotleja määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse sama aasta 10. septembriks.

[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

  (2) Taotlusele peab olema lisatud:
  1) kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument, kui taotleja ei ole maaomanik;
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  2) taastatava ala asukohakaart.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (3) Kui taotluse esitavad nii kinnisasja omanik kui ka selle õiguspärane valdaja, vaadatakse läbi üksnes kinnistusraamatusse kantud isiku taotlus ning teine taotlus jäetakse läbi vaatamata.

§ 5.   Nõuded toetuse maksmiseks

  (1) Toetust makstakse tingimusel, et pärandniidu taastamisel kohustub taotleja:
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]
  1) mitte kasutama kasvuregulaatoreid;
  2) mitte kündma ja külvama;
  3) mitte rajama kuivendussüsteeme;
  4) mitte kasutama pestitsiide või väetisi (sh meliorante);
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]
  5) mitte kasutama lindude peletamise vahendeid;
  6) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  7) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  8) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  9) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  10) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  11) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  12) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  13) pärandniidu tihedast pilliroost puhastamiseks tuleb pilliroogu niita või hekseldada või karjatada. Niidetud pilliroog tuleb alalt koristada. Pärast niitmist või hekseldamist tuleb ala karjatada. Karjatamiskoormus peab olema vähemalt 1,5 lü/ha. Karjatamise järel ei tohi pilliroog ega muu rohttaimestu olla kõrgem kui 0,5 m, vajaduse korral tuleb pilliroog hekseldada või üle niita;
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]
  14) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  15) pärandniitude puittaimetikust puhastamisel ning puiskarjamaal ja puisniidul puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamiseks tuleb raiutud puittaimestik koristada, põletada või peenestada;
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]
  16) purustama või niitma kuni 1,5 meetri kõrguse hõreda puittaimestikuga ebatasase või mätastunud koosluse, kuid võib jätta puittaimestiku koristamata;
[RT I, 21.04.2017, 1 - jõust. 24.04.2017]
  17) [kehtetu - RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]
  18) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  19) puisniidu ja puiskarjamaa taastamistööde lõppemisel tagama puistu liituvuse 0,4–0,6, sealhulgas põõsarinde liituvuse kuni 0,2 ning loopealsete taastamistööde lõppemisel kadakate ja muu puittaimestiku liituvuse kuni 0,3;
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]
  20) tegema taastamistööd selliselt, et maha ei jää raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm, ning kännud on lõigatud võimalikult madalalt, mitte kõrgemalt kui 15 cm maapinnast;
[RT I, 21.04.2017, 1 - jõust. 24.04.2017]
  21) taastamistööde lõppemisel tagama alal hooldustegevuse viie aasta jooksul.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (11) Keskkonnaamet võib määrata kaitsekorralduskava ja liigi kaitse või elupaiga tegevuskava või eksperthinnangu alusel taastamisnõudeid, mis erinevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustest.

[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

  (2) Ühele loomühikule (lü) vastab:
  1) üks täiskasvanud veis või hobune;
  2) kaks mullikat või sälgu;
  3) kolm vasikat või varssa;
  4) viis lammast või kitse.

  (3) Tara võib olla rajatud võrkaiana, okastraataiana, elektritarana või valmistatud kohalikust traditsioonilisest materjalist vastavalt lepingus märgitud tingimustele.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

  (1) Korraldaja registreerib esitatud taotlused ja kontrollib esitatud andmete õigsust.

  (2) Kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades otsustab korraldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise käesoleva määruse § 4 lõikes 1 sätestatud juhul hiljemalt sama aasta 15. maiks ning § 4 lõikes 11 sätestatud juhul hiljemalt 10. novembriks.

[RT I, 19.05.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (3) [Kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (5) Taotluse rahuldamise korral saadab korraldaja taotlejale loodushoiutoetuse lepingu projekti.

§ 7.   Taotluse rahuldamata jätmise tingimused

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlejal pole õigust toetust saada;
  2) taotleja ei ole esitanud kõiki selles määruses ettenähtud andmeid ja neid tõendavaid dokumente;
  3) taotleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid (edaspidi valeandmed);
  4) taotleja ei võimalda korraldaja esindajal tutvuda taotleja tegevusega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones;
  5) puuduvad rahalised vahendid toetuse maksmiseks või taotlus ei kuulu lõigetest 2 ja 3 tulenevalt eelisjärjekorras rahuldamisele.

  (11) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument ei ole sõlmitud kogu taastamisperioodiks.
[RT I, 21.04.2017, 1 - jõust. 24.04.2017]

  (2) Taotlusi läbi vaadates ja hinnates määrab korraldaja taotlustes esitatud andmete alusel taastatavate alade eelisjärjestuse. Kui eelisjärjestuses eespool olevatele taotlejatele toetuse määramisega lõpeb toetuse maksmiseks ettenähtud raha, jäetakse järgmised taotlused rahuldamata, sellele vaatamata, et taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks selles määruses ja teistes tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (3) Alade eelisjärjestus koostatakse järgmiselt:
  1) alad, kus eelneval aastal on käesoleva määruse järgsed taastamistegevused tehtud ning on vaja jätkata taastamistegevusi;
  2) alad, kus taastamistöid tehakse Kliimaministeeriumi või Keskkonnaameti projektide alusel, mille kaas- või omafinantseering kaetakse loodushoiutoetuse eelarvest;
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  3) ülejäänud alad, arvestades pärandniitude tegevuskavas sätestatud elupaigatüüpide prioriteetsusklassi.

[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

  (31) [Kehtetu – RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

  (32) Kui taastataval alal esineb mitu niiduelupaika, kasutatakse lõike 3 kohase eelisjärjestuse koostamisel alal esinevat niiduelupaika, mille pindala on suurim.

[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

  (4) Kui rahuldatud taotluse esitaja loobub toetusest, vaatab korraldaja lõike 1 punkti 5 alusel rahuldamata jäetud taotlused uuesti läbi ning otsustab nende rahuldamise võimaluse.

§ 8.   Loodushoiutoetuse leping

  (1) Korraldaja sõlmib taotlejaga selle määruse lisas 2 esitatud vormi kohase loodushoiutoetuse lepingu (edaspidi leping), milles määratakse kindlaks:
  1) lepingupooled;
  2) taastamisperiood;
  3) taotleja kohustused §-s 2 nimetatud tööde tegemiseks iga aasta kaupa;
  4) toetussumma § 2 lõikes 11 nimetatud tööde tegemiseks iga aasta kaupa;
  5) taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.
[RT I, 21.04.2017, 1 - jõust. 24.04.2017]

  (11) Loodushoiutoetuse leping sõlmitakse puisniidul ja puiskarjamaal kuni neljaks ja teistel pärandniitudel kuni kolmeks aastaks.
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

  (2) Leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (3) Kui taotleja jätab lepingu lõikes 2 nimetatud tähtajaks mõjuva põhjuseta sõlmimata ning kui teise isiku taotlus on jäänud rahuldamata § 7 lõike 1 punktis 5 sätestatud alusel, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning tema taotlus jäetakse rahuldamata käesoleva lõike alusel.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse toetuse saajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga igal aastal pärast seda, kui korraldaja esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud määruse lisas 3 esitatud vormi kohase akti.
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]

  (2) Korraldaja taganeb lepingust, kui:
  1) toetusesaaja ei täida lepinguga võetud kohustusi või esitab tehtava töö kohta valeandmeid;
  2) toetusesaaja täidab lepingus võetud kohustusi puudustega, korraldaja on määranud toetusesaajale tähtaja järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks, kuid toetusesaaja ei ole avastatud puudusi tähtpäevaks kõrvaldanud;
  3) toetusesaaja ei võimalda tutvuda tehtub töö tulemustega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones;
  4) pärast lepingu sõlmimist ilmneb, et toetusesaaja on esitanud taotluses valeandmeid ning toetusesaajal ei ole tegelikult õigust toetust saada;
  5) on esitatud «Looduskaitseseaduse» § 61 kohane taotlus hooldataval maatükil rändel viibivate lindude tekitatud kahju hüvitamiseks.

  (3) Kui korraldaja taganeb lepingust seetõttu, et toetuse saaja pole täitnud lepingutingimusi, kohustub toetuse saaja tasuma riigieelarve tuludesse leppetrahvi, mille suurus on 10% lepingujärgsest toetusest ning talle ei maksta loodushoiutoetust.

  (4) Kui korraldaja taganeb lepingust, loodushoiutoetust ei maksta.

  (5) Kui maaomanik katkestab maa rendilepingu kohustuse kehtivusajal, võib teine isik kohustuse üle võtta või see lõpeb ning kohustuse kehtivusaja eest loodushoiutoetuse tagasimaksmist ei nõuta.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

§ 91.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetus nõutakse tagasi looduskaitseseaduse § 18 lõikes 6 sätestatud juhtudel.

  (2) Loodushoiutoetuse tagasimaksmist ei nõuta, kui:
  1) kohustuse kehtivusajal maaomanik katkestab maa rendilepingu;
  2) looduslike tingimuste tõttu ei ole taastatud ala hooldatav, kuid taastaja tagab ala seisundi säilimise viie aasta jooksul pärast taastamise lõppemist.

  (3) Toetuse tagasinõudmise korral peab toetuse saaja saadud toetuse tagasi maksma 30 kalendripäeva jooksul Keskkonnaametilt sellesisulise nõude saamisest arvates.

  (4) Keskkonnaamet võib kokkuleppel toetuse saajaga tagasinõutava toetusraha tasaarvestada summaga, mille kohta on § 9 lõike 1 alusel tehtud toetuse maksmise või osalise maksmise otsus.
[RT I, 21.04.2017, 1 - jõust. 24.04.2017]

§ 10.   Järelevalve toetuse sihipärase kasutamise üle

  (1) Korraldaja teostab toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalvet.

  (2) Korraldajal on õigus:
  1) kõrvaldamist võimaldavate puuduste avastamise korral teha otsus, milles ta määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) selliste puuduste avastamise korral, mida ei ole võimalik kõrvaldada, või eelmises punktis nimetatud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral lõpetada toetuse saajaga sõlmitud leping ja toetuse maksmine ning nõuda toetuse saajalt sisse lepingujärgne leppetrahv;
  3) vähendada toetuse saajale makstavat toetust 50% võrra toetusemäärast, kui pärandniidu niitmise või purustamise järel ei ole samal aastal karjatatud või kui eemaldatud pilliroog on koristamata, põletamata või peenestamata.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

§ 11.   Aruandlus
[Kehtetu – RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

§ 12.   Andmete säilitamine

  Korraldaja säilitab taotlusi ja lepinguid kümme aastat.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» ja keskkonnaministri 10. juuni 2002. a määruse nr 41 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord ning nõuded toetuse maksmiseks» alusel enne selle määruse jõustumist esitatud loodushoiutoetuse saamise taotlusi menetletakse «Looduskaitseseaduse» ja selle määruse kohaselt.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) 2010. aastal sõlmitud lepingute alusel talvistes oludes tehtavate tööde täitmise ja toetuse maksmise tähtaega võib taotleja ja korraldaja kokkuleppel pikendada kuni 1. aprillini 2011.
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010 – kohaldatakse tagasiulatuvalt 1.12.2010]

  (4) 2015. aastal saab alale, mis on saanud «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» kohast pärandniidu hooldamise toetust, kuid mis ei vasta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 65 lõikes 1 nimetatud programmi «Eesti maaelu arengukava 2014–2020» kohastele toetuse andmise nõuetele, taotleda üksnes hooldusnõuetele vastavusse viimise toetust, mille määr on 100 eurot hektari kohta ja mille taotlemisel:
[RT I, 29.04.2022, 15 - jõust. 02.05.2022]
  1) taotleja esitab korraldajale määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse 2015. aasta 22. maiks;
[RT I, 02.04.2015, 17 - jõust. 05.04.2015]
  2) korraldaja otsustab kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 2015. aasta 1. juuliks;
[RT I, 02.04.2015, 17 - jõust. 05.04.2015]
  3) taotleja kohustub lõpetama ala taastamise 2015. aasta 1. oktoobriks.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud toetuse rahuldamise otsuse korral sõlmitakse leping taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
[RT I, 02.04.2015, 17 - jõust. 05.04.2015]

  (6) 2015. aastal on maatükkide eelisjärjestuse esimene prioriteet käesoleva paragrahvi lõikes 4 taotletud tegevus.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (7) Enne 2017. aastat alustatud ja käesoleva määruse alusel toetust saanud niiskuslembeste kõrgrohustute ja viljakate aruniitude edasiseks taastamistegevuseks kehtivad enne käesoleva sätte jõustumist kehtinud loodushoiutoetuse vastavad määrad.
[RT I, 21.04.2017, 1 - jõust. 24.04.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json