Teksti suurus:

Romusõidukite käitlusnõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

 (1) Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 kirjeldatud mootorsõidukite ja nende osade jäätmete (edaspidi romusõidukid) käitlusnõuded.
[RTL 2005, 40, 567 - jõust. 15.04.2005]

 (2) Lammutuskoda on jäätmekäitluskoht, kus toimub romusõidukite demonteerimine ja millele on selleks tegevuseks antud asjaomane jäätmeluba või «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 6 alusel on antud keskkonnakompleksluba ja vajaduse korral ohtlike jäätmete käitluslitsents.
[RTL 2010, 1, 6 - jõust. 08.01.2010]

 (3) Kogumiskoht on jäätmekäitluskoht, kus toimub romusõidukite kogumine ja millele on selleks tegevuseks antud asjaomane jäätmeluba ja vajaduse korral ohtlike jäätmete käitluslitsents.
[RTL 2010, 1, 6 - jõust. 08.01.2010]

§ 2. Romusõiduki demonteerimine

 (1) Romusõiduki demonteerimisel eraldatakse sõidukist:
 1) korduskasutatavad osad, mis demonteeritakse vastavalt turu vajadust ja ohutust tagades;
 2) akud;
 3) polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid ja PCT-sid) sisaldavad kondensaatorid;
 4) vedelgaasi mahutid;
 5) kütus, õlid, jahutusvedelik, klaasipesuvedelik ja kõik muud vedelikud;
 6) õli- ja kütusefiltrid;
 7) kliimaseadmete täiteaine;
 8) plahvatusohtlikud osad, näiteks turvapatjade käivitusseadmed, kui neid ei ole võimalik kohapeal neutraliseerida;
 9) elavhõbedat sisaldavad seadmed.

 (2) Enne romusõiduki lõplikku purustamist tuleb sellelt demonteerida:
 1) katalüsaatorid;
 2) vaske, alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavad metallosad, kui nimetatud metallid ei ole purustamisel eraldatavad;
 3) rehvid;
 4) klaas;
 5) suured plastosad (näiteks kaitserauad, esipaneel, vedelikumahutid), kui nimetatud materjalid ei ole pärast purustamist eraldatavad.

 (3) Taaskasutatavad ning muud ohtlikud materjalid ja osad demonteeritakse viisil, mis ei tekita hilisemal romusõidukite purustamisel tekkinud purustusjäätmete saastumist.

 (4) Demonteerimisel ja ladustamisel tuleb tagada demonteeritud osade sobivus eelkõige ringlussevõtuks ja kordus- või taaskasutamiseks.

 (5) Pärast lõigetes 1 ja 2 loetletud osade demonteerimist ja ainete eraldamist võib romusõidukid kokku pressida ja üksteise peale laduda, kuid mitte rohkem kui kolm romusõidukit üksteise peal, kui ohutus ei ole tehniliselt tagatud muul viisil.

§ 3. Romusõidukite kogumiskohale ja lammutuskojale esitatavad nõuded

 (1) Romusõidukite kogumiskoht peab olema:
 1) ümbritsetud taraga;
 2) varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega;
 3) pinnaga, mille kate ei lase läbi vett;
 4) varustatud sademevee kogumisseadmete ja õlipüüduritega.

 (2) Lammutuskojal peavad olema lisaks lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele:
[RTL 2010, 1, 6 - jõust. 08.01.2010]
 1) hoiuruumid või rajatised selle määruse § 2 lõikes 1 nimetatud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
 2) konteinerid akude, filtrite, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ladustamiseks;
 3) mahutid romusõidukitest eraldatud vedelike ja gaaside eraldi kogumiseks ja ladustamiseks;
 4) eraldatud alad kasutatud rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks;
 5) kaal.

 (3) Lõike 2 punktis 3 käsitletud romusõidukitest eraldatud kliimaseadmete täiteaine hoidmisvõimalusi ei nõuta, kui täiteaine eraldamine romusõidukitest tellitakse vastavat luba omavalt ettevõtjalt.

 (4) Lõike 1 punktis 4 sätestatut ei kohaldata, kui romusõidukite kogumine või demonteerimine toimub hoones ning hoone ei ole ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
[RTL 2005, 40, 567 - jõust. 15.04.2005]

§ 4. Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

 (2) Määruse § 3 jõustub 1. novembril 2004. a.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2011, 12

/otsingu_soovitused.json