Teksti suurus:

Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2011
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 13 lõike 6 punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab Eesti Haigekassas (edaspidi haigekassa) kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseisu.

  (2) Kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalikud dokumendid esitatakse haigekassale.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 2.  Isikut tõendavad dokumendid

  Isikut tõendavad dokumendid käesoleva määruse tähenduses on:
  1) pass;
  2) isikutunnistus;
  3) autojuhiluba.

§ 3.  Andmevahetus

  Haigekassale esitatavad dokumendid edastatakse läbi infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

2. peatükk KINDLUSTUSKAITSE TEKKIMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID 

§ 4.  Isiku, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument

  «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.

§ 5.  Isiku, kes maksab iseenda eest sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid

  «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 6.  Kindlustatud isikuga seaduse alusel võrdsustatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid

  (1) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 1 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) arsti tõend.

  (2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 2 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks saab haigekassa andmed X-tee päringu kaudu Eesti rahvastikuregistrist teatisena (edaspidi teatis).
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

  (3) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.

  (4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 4 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) avaldus.

  (5) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud:
  1) õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses õppiva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri;
  2) välisriigi samaväärses õppeasutuses õppiva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument iga õppeaasta alguses on välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 7.  Välislepingust tulenev kindlustuskaitse

  Välislepingutest tulenevat kindlustuskaitset taotleva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 8.  Kindlustatud isiku andmete muutmine

  Andmed kindlustatud isiku isikuandmete ja elukoha aadressi muutumisest saab haigekassa X-tee päringu kaudu Eesti rahvastikuregistrist.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

3. peatükk KINDLUSTUSKAITSE PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAV DOKUMENT 
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 9.  Kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument

  Käesoleva määruse § 4, § 5 ja § 6 lõigetes 3–5 nimetatud isikute kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument on teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 10.  [Kehtetu - RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 11.  [Kehtetu - RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

4. peatükk KINDLUSTUSKAITSE TEKKIMISEKS, PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAVATES DOKUMENTIDES SISALDUVATE ANDMETE KOOSSEIS 

§ 12.  Kindlustatavate isikute nimekiri

  (1) Kindlustatavate isikute nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku registrikood või isikukood;
  2) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku nimi;
  3) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku aadress;
  4) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku või tema esindaja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri;
  5) kindlustatava isiku isikukood;
  6) kindlustatava isiku ees- ja perekonnanimi;
  7) kindlustatava isiku tööle või teenistusse asumise kuupäev, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu kehtivuse alguse kuupäev, juhtimis- või kontrollorgani liikme volituste kehtivuse alguse kuupäev ja muud «Ravikindlustuse seadusest» tulenevad kindlustuskaitse alguskuupäevad;
  8) kindlustatava isiku tähtajalise kindlustuskaitse korral tähtajalise töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu või juhtimis- või kontrollorgani liikme volituste lõpukuupäev ja muud «Ravikindlustuse seadusest» tulenevad kindlustuskaitse lõpukuupäevad.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud andmed esitatakse haigekassale siis, kui dokumendid esitatakse kas digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina.

[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

  (2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 4 alusel kindlustatud isikute kohta tehakse kindlustatavate isikute nimekirjas märge «juhtimis- või kontrollorgani liige».

  (3) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 5 alusel kindlustatud isikute kohta tehakse kindlustatavate isikute nimekirjas märge «võlaõiguslik leping».

  (4) Kindlustatavate isikute nimekirja «Ravikindlustuse seadusest» tulenevad erisused lõikes 1 nimetatud andmetest lepitakse kokku haigekassa ja dokumentide esitamiseks kohustatud isiku vahel sõlmitava lepinguga.

§ 13.  Arsti tõend

  Arsti tõend naise raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  2) tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;
  3) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;
  4) arsti nimi ja arstikood või registreerimistõendi number;
  5) arsti sidevahendite andmed;
  6) raseda ees- ja perekonnanimi;
  7) raseda isikukood;
  8) raseduse suurus nädalates;
  9) eeldatav sünnitamise kuupäev;
  10) arsti allkiri ja pitser;
  11) tõendi väljastamise kuupäev.

§ 131.  Teatis

  Teatis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isiku sünniaeg;
  3) Eesti isikukood;
  4) elukoha aadress.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 14.  Avaldus

  Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) avaldaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ülalpidaja ees- ja perekonnanimi;
  4) ülalpidaja isikukood;
  5) avaldaja sidevahendite andmed;
  6) avalduse sisu;
  7) ülalpidaja kinnitus, et avalduse esitaja on tema ülalpeetav;
  8) kuupäev;
  9) allkiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 15.  Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument

  Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) õppeasutuse nimi;
  2) õppeasutuse asukoha aadress;
  3) õppija ees- ja perekonnanimi;
  4) õppija isikukood;
  5) õppeperioodi kestus;
  6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

§ 16.  Teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest

  (1) Teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku registrikood või isikukood;
  2) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku nimi;
  3) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku aadress;
  4) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku või tema esindaja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri;
  5) kindlustatud isiku isikukood;
  6) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  7) kindlustatud isiku kindlustuskaitse lõppemise alguskuupäev või kindlustatud isikuga töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu lõppemise kuupäev või juhtimis- või kontrollorgani liikme volituste kehtivuse lõppemise kuupäev ja muud «Ravikindlustuse seadusest» tulenevad kindlustuskaitse lõpukuupäevad;
  8) kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatumise korral peatumise periood.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud andmed esitatakse haigekassale siis, kui dokumendid esitatakse kas digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 3

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 13 lõike 6 punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab Eesti Haigekassas (edaspidi haigekassa) kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseisu.

  (2) Kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalikud dokumendid esitatakse haigekassale.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

  (3) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 ning maksukorralduse seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõppemiseks või kindlustuskaitse lõppemiseks vajalikud andmed esitavad andmete esitamiseks kohustatud isikud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrile (edaspidi töötamise register), mis edastab need haigekassale.
[RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 4–51 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks ja peatumise lõppemiseks esitab haigekassale andmed Maksu- ja Tolliamet.
[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (5) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 6 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks ja peatumise lõppemiseks esitab haigekassale andmed usuliste ühenduste registrisse kantud klooster, kelle liikmeskonda isik kuulub.
[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Isikut tõendavad dokumendid

  Isikut tõendavad dokumendid käesoleva määruse tähenduses on:
  1) pass;
  2) isikutunnistus;
  3) [kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  4) elamisloakaart.
[RT I, 20.01.2011, 14 - jõust. 23.01.2011]

§ 3.   Andmevahetus

  Haigekassale esitatavad dokumendid edastatakse läbi infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

2. peatükk KINDLUSTUSKAITSE TEKKIMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID 

§ 4.   Isiku, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõpetamiseks ja kindlustuskaitse lõpetamiseks esitatav dokument

  Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 3 ja 6 ning lõikes 31 nimetatud isikute, välja arvatud maksukorralduse seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isiku, kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõpetamiseks ja kindlustuskaitse lõpetamiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Isiku, kes maksab iseenda eest sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid

  «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 6.   Kindlustatud isikuga seaduse alusel võrdsustatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid

  (1) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 1 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) arsti või ämmaemanda tõend.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 2 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks saab haigekassa andmed X-tee päringu kaudu Eesti rahvastikuregistrist teatisena (edaspidi teatis).
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

  (3) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.

  (31) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 31 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]

  (4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 4 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) avaldus.

  (5) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud:
  1) õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses õppiva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri;
  2) välisriigi samaväärses õppeasutuses õppiva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument iga õppeaasta alguses on välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

  (6) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 6 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Välislepingust tulenev kindlustuskaitse

  Välislepingutest tulenevat kindlustuskaitset taotleva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 8.   Kindlustatud isiku andmete muutmine

  Andmed kindlustatud isiku isikuandmete ja elukoha aadressi muutumisest saab haigekassa X-tee päringu kaudu Eesti rahvastikuregistrist.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

3. peatükk KINDLUSTUSKAITSE PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAV DOKUMENT 
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 9.   Kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument
[Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 10.   [Kehtetu - RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 11.   [Kehtetu - RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

4. peatükk KINDLUSTUSKAITSE TEKKIMISEKS, PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAVATES DOKUMENTIDES SISALDUVATE ANDMETE KOOSSEIS 

§ 12.   Kindlustatavate isikute nimekiri

  (1) Kindlustatavate isikute nimekiri sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kindlustatava isiku isikukood;
  2) kindlustatava isiku eesnimi (eesnimed);
  3) kindlustatava isiku perekonnanimi (perekonnanimed);
  4) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku registrikood;
  5) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku nimi;
  6) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku või tema esindaja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri;
  7) kindlustuskaitse alguskuupäev;
  8) kindlustuskaitse peatamise algus- ja lõpukuupäev;
  9) kindlustuskaitse lõpetamise kuupäev;
  10) kindlustuskaitse tekkimise õiguslik alus.

  (2) Käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud isikute kohta edastab töötamise register haigekassale järgmised andmed:
  1) kindlustatava isiku isikukood;
  2) kindlustatava isiku eesnimi (eesnimed);
  3) kindlustatava isiku perekonnanimi (perekonnanimed);
  4) tööd võimaldava isiku registri- või isikukood;
  5) tööd võimaldava isiku nimi;
  6) töötamise alguskuupäev;
  7) maksukorralduse seaduse § 251 lõikes 4 sätestatud töötamise liikide ja füüsiliste isikute liigitus;
  8) töötamise peatumise algus- ja lõpukuupäev;
  9) töötamise lõpetamise kuupäev.

[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 13.   Arsti või ämmaemanda tõend

  Arsti või ämmaemanda tõend naise raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  2) tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;
  3) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;
  4) arsti või ämmaemanda nimi ja registreerimistõendi number;
  5) arsti või ämmaemanda sidevahendite andmed;
  6) raseda ees- ja perekonnanimi;
  7) raseda isikukood;
  8) raseduse suurus nädalates;
  9) eeldatav sünnitamise kuupäev;
  10) arsti või ämmaemanda allkiri ja pitser;
  11) tõendi väljastamise kuupäev.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 131.   Teatis

  Teatis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isiku sünniaeg;
  3) Eesti isikukood;
  4) elukoha aadress.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 14.   Avaldus

  Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) avaldaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ülalpidaja ees- ja perekonnanimi;
  4) ülalpidaja isikukood;
  5) avaldaja sidevahendite andmed;
  6) avalduse sisu;
  7) ülalpidaja kinnitus, et avalduse esitaja on tema ülalpeetav;
  8) kuupäev;
  9) allkiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 15.   Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument

  Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) õppeasutuse nimi;
  2) õppeasutuse asukoha aadress;
  3) õppija ees- ja perekonnanimi;
  4) õppija isikukood;
  5) õppeperioodi kestus;
  6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

§ 16.   Teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest
[Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json