Teksti suurus:

Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 54 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tiheasustusega piirkondade välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri.

§ 2.  Saasteainete nimekiri

  (1) Tiheasustusega piirkondade Tallinna ja Kohtla-Järve välisõhus sisalduvate pidevalt määratavate saasteainete hulka kuuluvad:
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]
  1) vääveldioksiid (SO2);
  2) lämmastikdioksiid (NO2);
  3) lämmastikoksiidid (NOx);
  4) peened tahked osakesed, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 10 mikromeetrit (PM10);
  5) plii (Pb);
  6) osoon (O3);
  7) süsinik(mono)oksiid (CO);
  8) benseen (C6H6 ).

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud saasteainetele kuuluvad vähemalt ühes Tallinna mõõtejaamas ja Kohtla-Järve mõõtejaamas välisõhus sisalduvate kohustuslikult pidevalt määratavate saasteainete hulka eriti peened tahked osakesed, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 2,5 mikromeetrit (PM 2,5).
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

  (3) Lisaks lõikes 1 nimetatud saasteainetele kuuluvad vähemalt üks kord nädalas vähemalt ühes Tallinna mõõtejaamas välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete hulka:
  1) benso(a)püreen (BaP);
  2) arseen (As);
  3) kaadmium (Cd);
  4) nikkel (Ni);
  5) gaasiline elavhõbe (Hg);
  6) polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) (välja arvatud benso(a)püreen).
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

  (4) Benso(a)püreeni sisalduse mõõtmisel välisõhus tuleb vähemalt üks kord kuus määrata järgmiste polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus:
  1) benso(a)antratseen;
  2) benso(b)fluoranteen;
  3) benso(j)fluoranteen;
  4) benso(k)fluoranteen;
  5) indeno(1,2,3-cd)püreen;
  6) dibens(a)antratseen.
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

  (5) Arseeni, kaadmiumi, nikli, summaarse gaasilise elavhõbeda, benso(a)püreeni ja muude lõikes 4 nimetatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike välisõhus sisaldumise seire teostamisel tuleb määrata ka nende ainete sadestise üldkogus.
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

§ 3.  Esmatähtsuseta saasteainete määramine

  Lisaks §-s 2 nimetatud saasteainetele vähemalt üks kord nädalas Kohtla-Järve välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete hulka kuuluvad:
  1) väävelvesinik (H2 S);
  2) fenool (C6H5OH);
  3) formaldehüüd (HCHO).

§ 4.  Piirkonna riikliku õhuseire korraldamine

  Paragrahvis 2 esitatud nimekirja kuuluvad saasteained on tiheasustusega piirkonnas riikliku õhuseire korraldamise aluseks.

§ 41.  Määruse rakendamine

  Määruse § 2 lõiget 2 kohaldatakse Kohtla-Järve mõõtejaama suhtes 1. jaanuarist 2008.
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. septembril 2004.

  1 EL Nõukogu direktiiv 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli kohta (ELT L 296, 21.11.1996, lk 55–63; L 319, 04.12.2001, lk 45–64);
EL Nõukogu direktiiv 1999/30/EÜ välisõhus vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii kontsentratsioonide piirväärtuste kohta (ELT L 163, 29.06.1999, lk 41–60; L 278, 23.10.2001, lk 35–36; L 12, 17.01.2003, lk 31–33; L 319, 04.12.2001, lk 45–64);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2000/69/EÜ välisõhus sisalduva benseeni ja süsinikmonooksiidi piirväärtuste kohta (ELT L 313, 13.12.2000, lk 12–21);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2002/3/EÜ välisõhu osooni kohta (ELT L 067, 09.03.2002, lk 14–30).

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16).
[RTL 2007, 11, 170 - jõust. 15.02.2007]

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2016, 40

/otsingu_soovitused.json